Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Gratis deurbellen tegen criminaliteit

Het twijfelachtige effect en de privacyzorgen

Gratis digitale deurbellen

Diverse Nederlandse gemeenten delen slimme deurbellen die 'het veiligheidsgevoel moeten vergroten', uit aan burgers. In Almere en Nissewaard is al zo'n proef geweest, maar inmiddels lopen die ook in wijken in Eindhoven en Den Haag. Aan privacyzorgen wordt tijdens de projecten niet veel aandacht besteed en de resultaten tot dusver zijn niet positief.

De eerste slimme deurbellen werden in Nederland aan het begin van 2018 uitgedeeld. Dat gebeurde specifiek in Almere en Spijkenisse. In 45 straten van de Almeerse Stedenwijk werden 96 deurbellen uitgedeeld. Eind januari 2018 volgde de eerste digitale deurbel in Spijkenisse. In die stad in de gemeente Nissewaard kwamen 75 bellen te hangen. Inmiddels zijn zeker twee andere steden met een experiment bezig en kijken andere gemeenten geïnteresseerd toe.

Wat is het project?

De deurbellen worden uitgedeeld in een pilot met de pragmatische naam Digitale Deurbel. De pilot is opgezet door het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, de gemeente en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Het project heeft als doel om de veiligheid in de wijk te verbeteren door de inzet van cameratoezicht. Dat cameratoezicht komt in dit geval van deurbellen die met internet zijn verbonden. Zulke deurbellen zijn vergelijkbaar met een intercom. Ze hebben een camera en een microfoon, en als een bezoeker aanbelt, sturen de deurbellen een melding naar de smartphone van de bewoner. Die kan dan via de bel terugpraten. Bekende voorbeelden van zulke deurbellen zijn de Ring van Amazon en de Nest Hello, maar er zijn tientallen andere bekende en minder bekende modellen op de markt.

De pilot Digitale Deurbel onderzoekt of iot-bellen de veiligheid op straat vergroten Tijdens de pilot werd gekeken naar de invloed van de bellen op onder andere het aantal woning- en auto-inbraken in de straten. Het idee was dat die door het toezicht zouden dalen, maar ook dat de pakkans van criminelen groter zou worden. Behalve naar die objectieve veiligheid en de harde inbraakcijfers wordt ook gekeken naar de subjectieve veiligheid: voelen buurtbewoners zich veiliger door het gebruik van een camera? Als uit de proef blijkt dat de camera's een toevoeging zijn voor de veiligheid, kunnen ze worden toegevoegd aan bijvoorbeeld het voorlichtingspakket van de politie of aan het politiekeurmerk.

De pilots in Almere en Spijkenisse zijn inmiddels na meer dan een jaar afgelopen. Het ministerie heeft de resultaten in de Almeerse Stedenwijk inmiddels geëvalueerd. In die evaluatie werd alleen gekeken naar Almere. Er is ook een evaluatie over Spijkenisse gemaakt, maar die resultaten zijn niet openbaar.

Update: op pagina 4 is een verklaring van de gemeente Eindhoven toegevoegd.

Andere gemeenten

Na de aanvankelijke pilot in Almere raakten meer gemeenten geïnteresseerd in een dergelijk project. Sommige daarvan werden opnieuw in samenwerking met het CCV opgezet, maar de gemeente Den Haag besloot het zelf te doen. Dat bleek uit een brief die een tweaker ontving en waarover hij op GoT postte. In die brief is te lezen hoe de gemeente met de politie samenwerkt om slimme camera's op te hangen om 'inbraken en babbeltrucs' tegen te gaan.

Den Haag

Uit de brief is op te maken dat het om de Ring-deurbel van Amazon gaat. De brief verwijst naar Rings pagina voor een snelheidstest en wijst op een abonnement van drie euro per maand dat gebruikers moeten afsluiten om beelden terug te kunnen kijken. Dat zijn niet de enige kosten. Gebruikers moeten ook een eigen bijdrage van zeventig euro betalen voor de bel.

De gemeente schrijft in de brief dat het gaat om een samenwerking tussen de gemeente en de politie, en het ministerie zegt de pilot daar te ondersteunen. Bij het eerste Haagse project worden aanvankelijk 100 camera's uitgedeeld in de wijk Oostbroek. Dat is volgens de gemeente de beginfase van de pilot. Die kan in de toekomst worden uitgebreid. Dat is afhankelijk van de resultaten, die pas volgend jaar worden verwacht. Hoe lang de proef duurt, is nog niet bekend, maar naar verwachting wordt dat zeker enkele maanden.

Eindhoven

Een vierde officiële pilot begon medio oktober in de gemeente Eindhoven. In de Gestelse wijk Blaarthem werden toen 52 deurbellen uitgedeeld aan inwoners, omdat er 'gevoelens van onveiligheid' in de buurt bestonden. De pilot werd ook hier in samenwerking met het CCV opgezet naar aanleiding van de proef in Almere.

Gouda en Zoetermeer

Vorige week werd ook bekend dat de gemeente Gouda de inzet van digitale bellen gaat stimuleren. In tegenstelling tot bij eerdere projecten deelt de gemeente ze niet zelf uit. Burgers kunnen een subsidie van 250 euro krijgen voor de aanschaf van een deurbel. Een voorwaarde daarvan is, net als bij de bestaande pilots, dat de bellen worden aangemeld bij de politiedatabase Camera In Beeld. Het gaat om een subsidie die al beschikbaar was voor andere beveiligingsmaatregelen, maar die nu is uitgebreid zodat ook deurbellen eronder vallen.

In sommige steden wordt de pilot nog overwogen. In Zoetermeer wilde het CDA weten of een digitaledeurbelpilot een optie was voor de stad. Het college van de stad vindt het niet nodig, omdat er minder woninginbraken in Zoetermeer zijn dan in de Almeerse wijk, maar de gemeente 'zal de digitale deurbel onder de aandacht brengen op het gebied van inbraakpreventie'. CDA-raadslid David Weekenstroo wil dat nog steeds. "Nog steeds zie ik de meerwaarde in van de pilot in Almere en ben ik daar ook nog steeds enthousiast over", zegt hij tegen Tweakers.

Geen overkoepelend overzicht

Het project met digitale deurbellen wordt nergens centraal aangestuurdOpvallend is dat niemand kan zeggen in welke gemeenten een dergelijk project allemaal loopt. Het ministerie wijst naar het CCV en werkt behalve met Almere en Nissewaard samen met Den Haag, maar ook met Eindhoven, waar het CCV dan weer niet bij betrokken is. Het CCV weet dus ook niet zeker in hoeveel gemeenten een dergelijk project loopt, erkent Roland van Rooij, die namens het centrum betrokken was bij de pilot in Almere. "Gemeenten kunnen zo'n project zelf opzetten. Wij kunnen dat faciliteren, maar dat is niet verplicht", zegt hij. Ook deelt het CCV kennis met gemeenten als zij dat willen. Dat wordt echter niet centraal geregeld. Ook bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Gemeenten weet niet in hoeveel gemeenten dergelijke pilots lopen. De politie kan ondersteuning bieden bij het opzetten van een digitaledeurbelproject en doet dat ook, maar initieert het niet zelf. "Als politie doen we dat niet zelfstandig. Dit loopt via het ministerie van Justitie en Veiligheid, het CCV en gemeenten", schrijft een woordvoerder. Ook wordt dat niet landelijk geregeld, maar door regionale of lokale korpsen.

Weinig resultaat

Het is moeilijk te zeggen of de digitale deurbellen daadwerkelijk effect hebben. Dat werd geëvalueerd in de pilots, maar de resultaten zijn niet eensluidend. Tijdens de pilot werden verschillende zaken gemeten. Voor de objectieve veiligheid keken de onderzoekers naar het totale aantal auto- en woninginbraken. Dat deden ze zowel op wijk- als op straat- en huisniveau. Ook keken de onderzoekers of de deurbellen handig zijn voor de preventie van inbraken en of de bellen konden bijdragen aan de opsporing van criminelen. Tot slot werd de 'subjectieve veiligheid' gemeten door te kijken naar hoe veilig deelnemers zich tijdens het project voelden.

Vooral in die laatste categorie bleken de deurbellen een toevoeging te zijn. Deelnemers voelden zich over het algemeen veiliger als ze een deurbel ophingen, maar de misdaadcijfers daalden er amper door.

Inbraken omhoog en omlaag

In de hele Almeerse Stedenwijk werden in het jaar waarin de pilot liep, 76 woninginbraken gepleegd. Dat zijn er veel minder dan de 111 in het jaar ervoor. Maar, concluderen de onderzoekers, het aantal auto-inbraken steeg juist. Dat ging van 29 naar 46. Bovendien lijkt de daling in woninginbraken in een controlewijk ongeveer gelijk. "Dat de daling in woninginbraken in Stedenwijk in 2018 veroorzaakt wordt door de 96 digitale deurbellen van de pilot, is niet aan te tonen", staat in de evaluatie. Misschien komt dat doordat de wijk groot is; er zijn 4000 huishoudens waarvan er 96 een bel kregen. Op straatniveau is er ook te weinig verandering te zien. "We kunnen op woningniveau geen positief effect vaststellen van de digitale deurbel op het risico op woninginbraken", staat in de pilot. Op straatniveau lijkt er wel een daling te zijn van 45 procent. De onderzoekers kijken echter alleen naar de cijfers en koppelen de daling niet een-op-een aan de deurbellen.

Saillant detail uit het rapport is dat bij één woning de deurbel zelf werd gestolen. "Daarnaast geven twee deelnemers aan dat hun bel van de muur werd getrokken. In deze drie gevallen bleken geen bruikbare beelden opgenomen te zijn."

Geen arrestaties

De politie kan de beelden van de camera's opvragen. Een hypothese van de pilot was dat die beelden kunnen bijdragen aan de opsporing van criminelen. Dat blijkt niet het geval. De politie bekeek in een jaar twaalf keer beelden van de bellen, maar in tien gevallen bleken er geen herkenbare personen op de beelden te staan. In twee gevallen hebben de beelden tot een vervolgonderzoek geleid, maar daaruit kwamen geen veroordelingen voort.

Wat de bel zonder twijfel wel doet, misschien dus ten onrechte, is het verbeteren van het veiligheidsgevoel van deelnemers. In de proefperiode steeg het rapportcijfer over veiligheid in de buurt van een 5,9 naar een 6,5. Tachtig procent van de deelnemers geeft aan zich thuis veiliger de voelen door de bel en 85 procent voelt zich veiliger als ze zelf niet thuis zijn.

Weinig concrete conclusies

Het is al met al heel moeilijk om vast te stellen wat het effect van de slimme deurbellen is. Dat beaamt het rapport in de conclusies. "De preventieve werking van de digitale deurbel op verschillende vormen van criminaliteit is moeilijk vast te stellen. Een substantieel deel van de deelnemers aan de pilot, 38 procent, is er wel van overtuigd dat de digitale deurbel criminaliteit in en om het huis voorkomt."

De pilot in Almere was de eerste pilot van het ministerie en het CCV. Het is de enige pilot met een publieke evaluatie. De evaluatie van de pilot in Spijkenisse bestaat, maar is niet openbaar. Tweakers heeft die wel opgevraagd bij de gemeente. De pilots in Den Haag en Eindhoven begonnen pas in oktober van dit jaar en worden pas over een paar maanden geëvalueerd.

Zorgen om de privacy

In de pilots ligt de prioriteit bij de veiligheid in de wijk. Privacy lijkt daarbij van minder groot belang. Dat uit zich op twee manieren: deurbellen filmen straten en personen, en de fabrikanten van de bellen hechten niet allemaal dezelfde waarde aan privacy. Dat is goed te zien aan de bel die werd uitgekozen voor de eerste pilots in Almere en Nissewaard: de Skybell; het model is onbekend. De motivatie achter die keuze is summier. "Voor de pilot in Almere hebben we gekozen voor de Skybell, aangezien voor het gebruik van de bijbehorende app geen abonnement afgesloten diende te worden, wat bij andere merken wel het geval was", is het enige dat er te schrijven is. Vooral het budget was belangrijk, bevestigt Van Rooij van het CCV. "Er was een budget van twintigduizend euro voor de pilot."

Geen privacystatement (update)

In het privacystatement van de gekozen Skybell staat niets over verzamelde beelden Dat het privacyaspect amper is meegenomen in de afweging, is ook wel te zien op de website van Skybell. Die gebruikt om te beginnen geen https, maar belangrijker: in het privacybeleid staat niets over wat er met de opgeslagen beelden gebeurt. Het beleid is sinds juni 2015 actief, maar wanneer het voor het laatst is bijgewerkt, staat er niet. Door de url lijkt het erop dat dit al sinds oktober 2016 niet meer is gebeurd, maar dat is niet zeker. Ook Skybell zelf weet het niet, schrijft het bedrijf in een reactie aan Tweakers: "Dat moeten we uitzoeken." In dezelfde reactie zegt het bedrijf dat het beelden zeven dagen lang opslaat op een Amazon Web Services-server, waarna ze automatisch worden verwijderd. Het bedrijf verwijst naar een blogpost over de AVG-compliance van AWS voor meer informatie.

In Eindhoven is wel meer gekeken naar het privacyaspect. Daar was het aanvankelijke plan om in de afgelopen zomer al met een proef te beginnen. Dat liep vertraging op, wat te maken had met zorgen of het project aan de AVG voldeed. "Het project was al bijna klaar, totdat de gemeente ineens mogelijke obstakels zag", zegt Van Rooij van het CCV. De gemeente koos uiteindelijk voor de Ring van Amazon in plaats van de Skybell. Dat was deels vanwege de kosten, maar ook vanwege de privacy. "Vanwege de AVG is besloten om de digitale deurbel zonder data-abonnement aan te bieden", schrijft een woordvoerder van de gemeente. "Ring maakt gebruik van de servers van Amazon (die veelal in de VS staan). Hiermee hebben we bijvoorbeeld geen zicht op wat er met de beelden gebeurt, hoe er gehandeld wordt in geval van een datalek en hoe lang de beelden worden bewaard." De gemeente werkte voor het project samen met een leverancier van iot-producten. Dat bedrijf, 50Five, adviseerde mee over de Ring en installeerde die bij mensen.

Niet op straat gericht

In Den Haag moeten deelnemers toestemming van hun buren hebbenIn het project in Den Haag, dat ongeveer tegelijk startte met dat in Eindhoven, speelde privacy ook gedeeltelijk mee in de besluitvorming. Een belangrijke voorwaarde is bijvoorbeeld dat de camera's alleen in portieken worden opgehangen en niet direct op de straat zijn gericht. Belangrijker is dat de buren vooraf schriftelijke toestemming geven voor het ophangen van de bel. Wat het privacyaspect betreft is het op die manier afgekaderd, zegt een ambtenaar. Opvallend is dat Den Haag het project niet alleen begon om de veiligheid te vergroten, maar ook om de sociale cohesie in de buurt te verbeteren. Het idee is dat burgers gemakkelijker met elkaar in gesprek komen als ze elkaar moeten vragen om deurbellen te plaatsen. Dan is het meteen ook gemakkelijker praten over opvallende zaken in de wijk.

Ring als dubieuze partner

Toch is er nog wel iets aan te merken op het plan. Gegevens over de camera's, zoals waar ze specifiek hangen, worden bijvoorbeeld gedeeld met de politie én de buurtwhatsappgroep die aan het project is gekoppeld. Belangrijker is de specifieke keuze voor de Ring-deurbel. Het bedrijf is sinds 2018 onderdeel van Amazon en benadert actief politiekorpsen voor samenwerkingen. In augustus van dit jaar werkte het bedrijf samen met zo'n 400 lokale korpsen, inmiddels zouden dat er zo'n 650 zijn. Ring laat politiediensten in de VS beelden opvragen die gebruikers op de Neighbors-portal van de dienst hebben geplaatst. Dat is een soort sociaal netwerk in de app waarop burgers beelden kunnen delen met hun buren om zo verdachte zaken in de buurt te spotten. Ook was er een tijd lang een heatmap beschikbaar waarop de politie kon zien waar camera's hingen.

In Nederland bestaat zo'n samenwerking niet, in België evenmin. Toch lijken gemeenten de discussie over datagebruik van de Ring niet te hebben meegenomen in hun overwegingen. Dat gebeurde in ieder geval niet in Almere en Nissewaard, en in Den Haag evenmin."Gebruikers kunnen er aan het eind van de pilot zelf voor kiezen of zij hun abonnement behouden. Daarbij gaat het om het premiummodel bij Ring waarbij gebruikers video's langer kunnen bewaren. Over Eindhoven zijn de exacte afwegingen niet bekend, maar bij het project werd ná een privacyonderzoek toch voor de Ring gekozen. In Gouda mogen buurtbewoners hun eigen bel kiezen.

Camera in straatbeeld

Een wat onderbelicht onderdeel van de pilot is dat de deurbellen automatisch worden aangemeld bij Camera in Beeld. Dat is een project van de politie waarbij burgers hun eigen particuliere beveiligingscamera's kunnen aanmelden. Als er dan een incident in de buurt plaatsvindt, weet de politie waar zij kan aankloppen om de aangemelde camera's op te vragen voor onderzoek. De politie mag die beelden overigens altijd vorderen, maar met Camera In Beeld is sneller te zien waar de camera's hangen. Dat gebeurt dus ook met de slimme deurbellen.

Bellen mogen niet zomaar op de straat gericht worden, maar dat is wel het doel van de pilot Digitale DeurbelDe juridische kant van beveiligingscamera's in de publieke ruimte is een heet hangijzer. Een particuliere beveiligingscamera mag bijvoorbeeld gewoon worden opgehangen en valt daarmee niet onder de privacywetgeving. Als de camera echter op de openbare weg is gericht, wordt dat een ander verhaal. Dan is zo'n camera wél aan AVG-regels onderhevig. Dat betekent dat de eigenaar duidelijk moet aangeven dat er een camera hangt en moet een camera bij de privacytoezichthouder worden aangemeld. "In het algemeen moeten beelden zo kort mogelijk worden bewaard", zegt een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens. "Daarbij wordt een richtlijn aangehouden van maximaal vier weken." Of de toezichthouder dat echter ook actief handhaaft, is een andere vraag.

De AP verwijst naar de regels rondom camerabeelden in de privacywet. Daarin staat dat camera's alleen op de openbare weg mogen worden gericht als er 'serieuze veiligheidsproblemen zijn waarbij het gebruik van een camera noodzakelijk en onvermijdelijk is'. Of een pilot waarbij de bellen specifiek worden uitgedeeld, 'noodzakelijk' is, is aan discussie onderhevig.

Ook voor de politie betekenen camerabeelden een ethische spagaat. Technisch gezien, schrijft de politie, mogen burgers niet zomaar de openbare weg filmen. Maar laat dat nou uitgerekend het doel zijn van de pilot Digitale Deurbel. "Voor Camera in Beeld zeggen we altijd dat een stukje van de openbare weg filmen onvermijdelijk is, zolang je het doet met het doel je eigendommen te beschermen en je dit kenbaar maakt, met bijvoorbeeld sticker of bordje", schrijft een woordvoerder. Volgens hem zijn die waarschuwingen ook opgehangen bij de eerdere pilots. Tweakers kon dat niet direct verifiëren.

Conclusie

De politie maakt al jaren dankbaar gebruik van het toenemende aantal particuliere beveiligingscamera's. Met digitale deurbellen lijkt daarmee een nieuwe informatiebron te zijn aangeboord. Het biedt voor de politie, gemeenten en andere veiligheidsinstanties het beste van beide werelden: wel de vruchten ervan plukken door beelden op te kunnen vragen, maar de inzet ervan bij de burger laten liggen. Intussen is echter slechts één pilot geëvalueerd en daaruit blijkt dat de deurbellen maar weinig toevoegen aan de veiligheid op straat. Bovendien blijft de regelgeving voor deurbellen achter bij die voor camera's.

Update: de reactie van de gemeente Eindhoven is op deze pagina toegevoegd.

Lees meer

Reacties (180)

180
179
141
15
1
25
Wijzig sortering
Erg leuk artikel. Je had nog veel kritischer op de evaluatie van Almere mogen zijn. Er is veel te weinig naar controle groepen gekeken. Als ik de data zo bekijk, dan heeft het onderzoek vooral tot gevolg gehad dat mensen die een bel hebben en in het onderzoek zitten beter op de hoogte zijn van de statistieken van de buurt. Ze weten dat het aantal inbraken gedaald is en dat zien we terug in de data. Helaas zien we niets over de subjectieve beleving van andere buurtgenoten of controle wijken.

Ik leidt dit af omdat de stellingen over criminaliteit in de buurt een gigantische daling laat zien. Veel meer dan dat je mag verwachten op basis van de echte cijfers. Er vindt veel criminaliteit plaats in de buurt had eerst 2/3 respons en bij de eerste meting 1/2 en bij de derde 1/3. Oftewel de eerste keer meet je onderbuik en de derde keer meet je een meer door informatie gevoed getal. En dan is de kans groot dat de lokale krant net daarvoor geschreven heeft over het gedaalde aantal inbraken.

Andere perceptie van veiligheidsgetallen laten ook vreemd fluctuaties zien. Bang zijn om zelf slachtoffer te worden, halveert tussen meting 1 en 2 en komt weer terug op het oude niveau bij meting 3. Het is veel minder onveilig om door de buurt te lopen (met die stijgende auto inbraken??) maar nog steeds doet hetzelfde aantal mensen de deur 's avonds niet open. (Zelfs niet met die magische bel?)

Het enige dat ik zie in dit onderzoek is dat als je mensen begint te vragen naar veiligheidsbeleving, dat ze er dan achter komen dat het met criminaliteit minder erg is dan ze dachten. Als je ze een magisch apparaat geeft, dat ze daar magische krachten aan toeschrijven en dat de feitelijke situatie op geen enkele wijze beïnvloedt wordt door een dergelijk beperkt aantal camera's.

Dat mensen positief reageren op de deurbel en daardoor zich veiliger voelen is niet raar. Je hebt net honderd euro uitgegeven, natuurlijk werkt het goed.

Het zou mooi geweest zijn als er ook een onderzoek was naar mensen die wisten dat ze niet gekozen waren voor het onderzoek. Als je die vragen geeft als: "Nu u geen bel hebt en uw buurman wel, voelt u zich nu onveiliger? " Waarschijnlijk zie je daar ook aparte effecten. Of dat je een aantal buurtgenoten vraagt om het nieuws en de statistieken rondom inbraken te volgen en dan te kijken wat het effect is. Waarschijnlijk was daar de beleving van criminaliteit in de buurt ook gedaald.

Maar hoe het CCV er bij komt dat de "Digitale Deurbel Straten veiliger maakt?" De digitale deurbel doet volgens hun eigen statistieken helemaal niets voor de veiligheid, nergens, voor niemand.
De proef is veel te klein en te kort om uberhaupt uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit. Als 100 huishoudens zo'n bel krijgen is de kans groot dat bij 0 van die huishoudens een poging tot inbraak was. Dat is echt veel te weinig om statistisch iets over te kunnen zeggen. Je hebt praktisch geen data.
Dat zou de enige juiste conclusie van zo'n onderzoek mogen zijn.

Inbrekers bellen nogal eens eerst aan om te kijlen of er iemand thuis is voordat ze inbreken, met een videobel heb je daar direct een melding van en als inbrekers de bel herkennen zullen ze het niet meer proberen. Het lijkt mij vrij logisch dat het werkt, al krijg je natuurlijk dat ze dan de bel gaan jatten.
... Inbrekers bellen nogal eens eerst aan om te kijlen of er iemand thuis is voordat ze inbreken, met een videobel heb je daar direct een melding van en als inbrekers de bel herkennen zullen ze het niet meer proberen. ...
Vanuit het perspectief van deze ervaren inbreker blijkt het inderdaad een effectief afschrikmiddel te zijn. Juist de camera op gezicht hoogte betekent verhoogd risico op herkenning voor de inbreker.
De evaluatie in Almere laat inderdaad zien dat een "slimme" deurbel niets doet om de criminaliteit te verminderen. Het levert ook geen bruikbare beelden voor de opsporing op.
Wat ik jammer vind is dat het onderzoek alleen gericht is op de eigenaren van de deurbellen en geen aandacht geeft aan het veiligheidsgevoel van de overige buurtbewoners. Er wordt niet eens gemeld of er mensen zijn die een "slimme" deurbel hebben geweigerd.

Als ik bij mij in de straat kijk, kan niemand een slimme deurbel ophangen zonder ook de toegang tot het huis van de buren te filmen. In de meeste gevallen is het niet eens mogelijk om geen (groot) deel van het voetpad of de straat mee in beeld te nemen. Bij een aantal huizen is het wel mogelijk om de deurbel zo op te hangen dat de straat en tuin van de buren niet wordt gefilmd, maar dan film door de ramen van jezelf en deels dat van de buren.
Dat men in Den Haag nog een handtekening van geen bezwaar aan de buren vraagt lijkt netjes, maar eigenlijk zouden ook hun (en jouw) bezoekers daar vooraf voor moeten tekenen. Bordjes met "Cameratoezicht" heb ik nog nooit bij particuliere adressen zien hangen. Slimme deurbellen wel!

De privacy wordt door de slimme deurbellen flink beperkt. Eigenlijk maak je van iedereen stiekeme gluurders die continu elke beweging bij de buren en op straat kunnen bekijken. Je buren weten dus wie er allemaal bij je op bezoek komen, op welke tijden jij weg gaat of de hond uit laat. Dat geldt niet alleen voor je directe buren, maar voor alle adressen waar je langs loopt. Voor mij geeft dat geen gevoel van veiligheid, maar het onbehagelijke gevoel dat iemand me continu volgt.
Mensen die in de bijstand zitten liggen wat dat betreft al onder een vergrootglas. Voor andere mensen die wegens een ziekte of aandoening een (gedeeltelijke) uitkering genieten geldt eigenlijk hetzelfde.

In de commentaren lees ik dat de slimme deurbel voornamelijk als intercom wordt gebruikt. Als de opname pas start wanneer iemand op het knopje drukt is dat prima, maar opnames op basis van beweging gaat eigenlijk te ver, zeker als die sensor ook nog bewegingen in de tuin van de buren of op de openbare weg reageert. De keuze om niet gefilmd te worden wordt nooit geboden!

Om het verhaal in de context te plaatsen: Ik heb zelf last van een zenuw aandoening en daardoor gedeeltelijk afgekeurd. Uiterlijk is er niets te zien. Soms is er ook niets aan de hand. Andere dagen loop ik moeizaam, al dan niet met krukken en op slechte dagen verga ik van de pijn en kan ik me in huis al moeizaam redden. Ik werk vanuit huis en kan dus tussendoor even wat boodschappen doen. Wat anderen daarvan denken kan mij niet heel veel schelen, maar ik hoor achter mijn rug om de gekste verhalen.
Je kan niet zeggen dat de bel niet werkt, daarvoor is er veel te weinig data. Goede kans is dat bij de 100 huishoudens in het jaar van de proef 0 pogingen tot inbraak zijn geweest, net zoals in het jaar voor de proef. Je hebt praktisch geen data, laat staan dat je er iets significants uit kan halen of een conclusie aan kan verbinden.
Je zal meer data nodig hebben maar dan nog is het de vraag of je dan echt goede conclusies kan trekken. Daarvoor zul je op de langere termijn moeten kijken.
Bij inbraak heb je dan ook weer verstorende data zoals bendes die zich op een bepaalde regio richten paar weken en dan andere regio. Die er weer uithalen is moeilijker. Sowieso als je buitenlandse bendes hebt, heb je misschien een gezicht maar zie ze maar eens op te sporen.

Maar als er iemand gepakt wordt via zo een camera zal het breed worden uitgemeten om te laten zien dat het werkt.
De kans dat een camera werkt is niet heel groot. Inbrekers pakken liever de achterkant van een woning en daar hangt zelden een deurbel. De eigen achtertuin is wel gemakkelijker te beveiligen met een camera die het zicht netjes beperkt tot het eigen terrein.
Een "slimme"deurbel doet alleen iets tegen babbeltrucs, maar wie dat goed doet ziet ook snel waar de camera's hangen en herkent de deurbellen ook. Vervolgens zorgen ze ervoor dat ze niet herkenbaar in beeld komen. Deurbellen zitten meestal binnen handbereik en met een stukje kwauwgum, plakband, viltstift enz. is zo'n camera snel onbruikbaar gemaakt zonder dat de bewoner dat hoeft te zien.
De "slimme"deurbel geeft dus vooral schijnveiligheid voor de bewoner en irritatie bij de voorbijgangers.

De hoeveelheid data is beperkt, maar je kunt al wel stellen dat er geen (grote) invloeden zijn geweest. De veranderingen in de aard van de misdaden was immers gelijk aan die van gelijksoortige wijken.

Ik erger me aan de toename van het aantal privé camera's en zeker "slimme"deurbellen die vaak gewoon op de weg gericht staan (100% van het beeld openbare weg) omdat de voordeur daar nu eenmaal zit. Ik zou graag een betere handhaving zien en deurbellen zouden alleen mogen filmen als er op de knop gedrukt wordt. De rest zou eigenlijk gewoon als camera behandeld moeten worden. In 90% van de gevallen zijn ze dan verboden. Gemeenten zouden zich ook gewoon moeten realiseren dat men bewoners in veel gevallen gewoon aan de eigen burgers vraagt om de privacy wet te overtreden als men de gekregen deurbel ophangt.
De "slimme"deurbel geeft dus vooral schijnveiligheid voor de bewoner en irritatie bij de voorbijgangers.

De hoeveelheid data is beperkt, maar je kunt al wel stellen dat er geen (grote) invloeden zijn geweest. De veranderingen in de aard van de misdaden was immers gelijk aan die van gelijksoortige wijken.

Ik erger me aan de toename van het aantal privé camera's en zeker "slimme"deurbellen die vaak gewoon op de weg gericht staan (100% van het beeld openbare weg) omdat de voordeur daar nu eenmaal zit. Ik zou graag een betere handhaving zien en deurbellen zouden alleen mogen filmen als er op de knop gedrukt wordt. De rest zou eigenlijk gewoon als camera behandeld moeten worden. In 90% van de gevallen zijn ze dan verboden. Gemeenten zouden zich ook gewoon moeten realiseren dat men bewoners in veel gevallen gewoon aan de eigen burgers vraagt om de privacy wet te overtreden als men de gekregen deurbel ophangt.
De deurbellen en privacy voor de omgeving staan of vallen met een goede afstelling. Je kan niet alleen de gevoeligheid van de bewegingsdetectie instellen, ook kan je de hoek die gefilmd wordt vaak bijstellen of digitaal afschermen.

Ik heb mijn camera’s zo in kunnen stellen dat ze niet reageren op verkeer op de openbare weg. Dan moet je ze anders richten en vervolgens de gevoeligheid + de hoek waarin gedetecteerd wordt aanpassen. Dit kan trouwens ook bij de genoemde camera’s van Ring.

Een deurbel werkt alleen als deze wordt aangevuld met licht, goed hang en sluit werk en eventueel andere camera’s. Je kan werken met buitenlampen of infrarood spots. Door buitenlampen die aan springen op beweging, schakelen mijn camera’s meteen over naar full color beeld met hoge resolutie in plaats van infrarood. Ook heb je camera’s met lampen er aan of ingebouwd. Er is dus meer dan deurbellen. Persoonlijk denk ik dat camera deurbellen nog het minste effect hebben op je veiligheid, maar dat kan ik niet onderbouwen.
Criminaliteit is enkel tot gigantische hoogtes gestegen door alle privacy schendingen
Je hebt helemaal gelijk. Op basis van de geprecenteerde data is gewoon geen uitspraak te doen omtrent de veiligheid van de woning. Je kunt alleen stellen het niet heeft gewerkt om het aantal autoinbraken terug te dringen.
Correct, het plaatsen van een bordje lijkt hoe dan ook verplicht te zijn.
Mijn overburen hebben een extreem duur professioneel beveiligingssysteem. Ik ben daar niet blij mee, want er wordt wel degelijk een heel stuk van twee wegen meegenomen. Ze kijken zowat (mss helemaal) bij mij binnen. Ik heb er sterk tegen geageerd maar volgens buurman moest het van de verzekering omdat hij erg waardevolle horloges in huis heeft. Nou heb ik dat uitgezocht, en wat hij zei dat de waarde was (ongeveer een ton) daar is bij geen enkele verzekeringsmaatschappij een camera-systeem (drie ‘pods’ en een deurbelcamera) voor nodig. Hij kwam ook nog met een verhaal dat hij geen zin had dat er ooit iemand ‘met een gun’ (zijn woorden) voor de deur stond. Ik zou dan overigens denken dat het alleen maar vervelender wordt met die camera’s, als ik crimineel was zou ik hem dan de beelden laten wissen tenminste.

Er is een keer wat gebeurd, graffiti op de muur van iemand die weer tegenover hem woont. (Ik tegenover voorkant huis, hij tegenover zijkant) Toen heb ik de beelden ook even bekeken, want ik wist misschien wie het was.
- Ten eerste zie je helemaal niks nuttigs ‘s nachts, de kleuren verdwijnen, je kunt niet eens zien of het een man of een vrouw was (ik vermoedde een vrouw)
- Ten tweede zag die camera dus de volledige zijmuur van de benadeelde buurman. Die heeft daar ondertussen een raam, nou daar kijkt die camera dus echt naar binnen.
- Ten derde, het zwaar beveiligde huis ziet er van alle huizen in de buurt uit, als het huis waar veruit het meest te halen is. Als je al 5-10K aan beveiliging uitgeeft...

Dus, eerst een behoorlijke burenruzie, daarna onbruikbare beelden, de privacy van tenminste de andere buurman verpest, en je huis ziet eruit als een ‘honeypot’. En zelfs iemand die een tekst op een muur wil spuiten trekt zich er helemaal niets van aan. Laat staan een echte crimineel.

Weinig zinvol dus en doodeng als je de ontwikkelingen in China (en VAE) ziet.
Bijkomend denk ik ook altijd: hoe meer mensen iets hebben, hoe kleiner het effect zal zijn. Kijk naar alarminstallaties. Als er in een wijk 1 of 2 huizen zijn met een alarminstallatie is de kans zeer groot dat inbrekers die woning overslaan. Als heel de wijk zo een installatie heeft dan maakt het ineens niet meer uit voor die inbrekers. Hetzelfde met die video deurbellen. Enkele kunnen een verbetering brengen. Maar als iedereen ze heeft gaat dat effect ook weer verloren.
Niet waar, Mijn vader heeft voor, achter en binnen camera's hangen.
Ook anti inbraakstrip goede sloten etc.

Wat gebeurt er, ze weten dat er camera's hangen en denken, daar valt wat te halen.
2 uur zijn ze bezig geweest binnen te komen en 1/2 uur binnen geweest. Alles staat op film en niemand is herkenbaar in beeld.

Zij zijn de enige met camera's dat werkte dus in hun nadeel.
Daarom is het ook belangrijk om te weten dat iemand probeert binnen te komen. Ik ben zelf prima op de hoogte als er iemand zoiets bij mijn huis zou uitvoeren en zou er binnen paar minuten de politie aanwezig zijn.

Gebruik zelf geen ring of andere troep waarbij het maar de vraag is waar de data heengaat, maar heb zelf alles gebouwd zoals bv slimme deurbel. Camera ophangen is leuk, maar goed toepassen van robotica is eigenlijk wel een must.

[Reactie gewijzigd door vali op 11 december 2019 10:43]

Beelden worden met beweegherkenning netjes opgeslagen op een nas en extern.
Er zat ook een alarm op dat hij mail krijgt.
Helaas was hij in het buitenland op vakantie zonder bereik.
Maar dan nog had hij niets gekund vanaf daar.

Ook heeft hij een heel systeem van lampen die aan en uit gaan op logische volgordes van huiskamer naar slaapkamer etc.

Ze wisten gewoon dat ze er niet waren en hebben het bewust gepland. Tussendoor zijn ze zelfs even weg gegaan en weer teruggekomen met ander gereedschap.
en 15 min voor het licht genoeg was dat de camera betere beelden zou kunnen maken (niet infrarood) waren ze weg.

Daar doe je niets aan helaas.
Echt heel vervelend, maar zie het dan als een zeer pijnlijk leermoment. Als ik op vakantie ga dan maak ik mensen beschikbaar tot bepaalde punten en dan kunnen zij eventueel actie ondernemen als er 1 of andere gek wilt inbreken. Zoiets zou je vader ook kunnen doen.
Ze wisten gewoon dat ze er niet waren en hebben het bewust gepland. Tussendoor zijn ze zelfs even weg gegaan en weer teruggekomen met ander gereedschap.
Klopt, dit hoor je vaak en daarom is het goed om ze het zo moeilijk mogelijk te maken. Een leuke optie is een bizar hard geluid non stop laten afspelen en flitsen in je huis aan te zetten. Dat soort dingen vinden ze nooit leuk.

[Reactie gewijzigd door vali op 11 december 2019 11:23]

Klopt, dit hoor je vaak en daarom is het goed om ze het zo moeilijk mogelijk te maken. Een leuke optie is een bizar hard geluid non stop laten afspelen en flitsen in je huis aan te zetten. Dat soort dingen vinden ze nooit leuk.
Lijkt me effectief voor ongeveer 1 minuut. Daarna zal dat flitsding of luidspreker wel met een hamer zijn bewerkt.
Ligt er maar net waar je ze plaatst en hoe hoog je huis is. Verder is een minuut meer dan genoeg om extra tijd te winnen voor de politie ;)

[Reactie gewijzigd door vali op 11 december 2019 13:09]

Bij agraaff's verhaal waren ze 2½ uur bezig. Die ene minuut gaat geen tijd winnen voor de politie ;)
Daar doelde ik helemaal niet op. Het wint tijd met het bellen naar de politie. Zet minuut lang 80 Decibel aan en dan laat je ze zeker wel goed schrikken als je ook nog eens met de lampen gaat spelen (mocht je slimme lampen hebben).

Dat ze 2,5 uur bezig zijn zegt verder dat zijn huis (of het zijn echt amautaurs) aardig goed beveiligd is.

[Reactie gewijzigd door vali op 11 december 2019 20:58]

Als je in een wijk woont zijn dan ook alle buren wakker en is het einde verhaal voor de inbraakpoging.
Als ze proberen binnen te komen en het lukt niet gelijk, dan duren 5 minuten heel erg lang en afhankelijk waar je woont, trekt het toch aandacht van mensen. Of het de beste oplossing is? Geen idee..
Daarom hebben wij ook een echt alarm: takkeherrie en ook de buren worden gebeld.
Camera is in mijn ogen ondersteunend en zeker geen vervanging voor een echt alarm.
Alleen camera's ophangen is inderdaad niet nuttig, je moet ook iets kunnen doen met het materiaal en niet alleen achteraf in de hoop dat ze herkenbaar in beeld zijn.

Een heterdaadje is het mooiste, maar als je een alarm af kan laten gaan en/of de politie kan laten komen, zodat ze vertrekken, is dat nog mooier.

Achteraf de beelden inzien en kunnen bevestigen dat ze 2 uur bezig geweest zijn, is leuk en aardig, maar totaal onbruikbaar.
@vali, hier ben ik het helemaal mee eens. Ik heb rondom het huis ook camera's hangen. Voor achter, schuur enzovoorts. En er is niets te halen, voor mij was het gewoon leuk speelgoed. Ook hebben we een Ring deurbel. Dit alles zorgt er voor dat als er iemand komt waar hij niet moet komen dat mijn vriendin en ik allebei een melding op onze telefoon krijgen. Dit was een gruwelijk gevecht om dat fatsoenlijk in te richten. Je wilt niet hebben dat hij bij elke kat of vogel af gaat maar wel bij een menselijk figuur. Na die het geruzie met dat ding werkt dit prima.

De beelden worden in huis opgeslagen en naar een externe nas gestuurd. Dus altijd op 2 plekken terug te vinden. Ook hebben we binnen lampen die netjes aan het uit gaan enzovoorts. Of het werkt, nee want volledig uitsluiten kan je het nooit. En de inbrekers zijn tegenwoordig niet meer zoals in home alone.

Maar het gaat een stuk fijner op vakantie bijvoorbeeld. Dus voor mij is het zeker de moeite waard.

@RVervuurt Een alarm systeem is inderdaad een belangrijk onderdeel van dit verhaal. Als je alleen camera beelden hebt en ze zijn je voor, kan je achteraf alleen toe kijken hoe ze je spullen in de auto laden terwijl jij op de grond je camera beelden terug zit te kijken.

[Reactie gewijzigd door F0nn3kke op 12 december 2019 09:23]

Hij had misschien het geld beter kunnen investeren in een degelijk alarmsysteem, camera's laten alleen zien wanneer er is in gebroken terwijl een alarmsysteem aangeeft dat er wordt ingebroken.
Een inbreker zal het nooit moeilijker voor zichzelf maken dan nodig. Het huis met de minste 'weerstand' zal altijd het slachtoffer zijn. Kat en muis.
Nee hoor. Als ze weten wat er te halen valt en het is de moeite schuwen ze kosten nog moeite.
Inderdaad met dat verschil dat iedereen dan overal gefilmd wordt.
Nou dat is natuurlijk 1 kant. Omdat deze dingen op de straat gericht zijn en iedereen zou zon ding hebben, kunnen dieven en nachtgajes natuurlijk heel makkelijk gevolgd worden. Daar waar de dieven nu het huis verlaten , kun je makkelijk een scan doen bij de omliggende huizen waar de dieven heen gevlucht zijn.
Heb je hier bewijzen voor, of is dat een uitspraak gebaseerd op wat je zelf zou doen?
Misschien dat we dan beter nergens een slot op kunnen zetten, hebben we hetzelfde resultaat :+
Wat ik mis in dit artikel, zijn er ook inbraken geweest in woningen met een slimme deurbel?

Ik heb thuis ook een Ring, mede omdat van kantoortje naar voordeur twee lange trappen af moeten en mede omdat pakketbezorgers in de buurt niet al te best hun werk deden. Tegenwoordig wordt er door hen netjes aangebeld en blijven ze 30 seconden wachten.

Ook geregeld gehad dat ik net de hondjes aan het uitlaten ben en er een pakketje wordt geleverd. Kan ik ze direct te woord staan en zeggen dat ze het pakje mogen neerleggen.

Overigens hebben wij aan de voorzijde een tuin met oploop naar de voordeur. De bel filmt dus voornamelijk de tuin en de bewegingssensor is zo afgesteld dat deze pas afgaat als je halverwege de oploop bent. De bel reageert niet op voetgangers en fietsers op de openbare weg.
Het ligt er ook aan hoe je de vraag stelt. Als je vraagt: "Nu u geen bel hebt en uw buurman wel, voelt u zich nu onveiliger?", krijg je waarschijnlijk een ander antwoord dan wanneer je vraagt "voelt u zich veilig?". Ook maakt het uit welke voorinformatie de ondervraagde heeft gekregen. Als hij heel serieus zo'n hele evaluatie heeft doorgeploegd of betrokken is geweest bij het project, zal je een ander antwoord krijgen dan van iemand die bij wijze van spreken pas in de buurt is komen wonen terwijl de pilot al liep en zonder enige informatie die vragen voor zijn neus krijgt.
Misschien ook even vergelijken met de misdaadcijfers in die wijken over de afgelopen jaren. Ik heb zelf het idee (niet geverifieerd dus ik weet het niet zeker) dat de misdaad in mijn eigen wijk in vlagen toe en afneemt. Zelfs met enige regelmaat. Dus enkele maanden lang veel inbraken en dan weer maanden lang vrijwel nik om vervolgens weer een paar maanden een toenemend aantal te zien.

Zou dus kunnen dat het afnemen van criminaliteit in die wijken niks te maken had met het ophangen van de camera's maar dat het alzo af zou nemen omdat de criminelen in die periode ergens anders actief waren.

Ook heb ik het idee dat de criminaliteit toeneemt door mensen uit landen zoals Hongarije en Bulgarije. Leuk dat je daar videobeelden van hebt maar de kans dat de politie die mensen gaat herkennen acht ik extreem gering. Hooguit dat ze dan in staat zijn om de mensen op die beelden aan meerdere misdrijven te koppelen. Maar daarmee is de pakkans i.m.h.o. niet groter geworden.
Aardig mbt de privacy is dit artikel over de Ring en de VS:
https://arstechnica.com/t...artnerships-report-finds/
"Examining the network traffic of the Neighbors app produced unexpected data, including hidden geographic coordinates that are connected to each post—latitude and longitude with up to six decimal points of precision, accurate enough to pinpoint roughly a square inch of ground."
De ander info in de tekst is ook interessant, zeker om te zien hoe Amazon aan het pushen is.
Een 'gratis' bel van 70 euro aan eigen bijdrage en een optioneel abonnement van 3 euro per maand. Ik denk dat die gemeente even de definitie van gratis moet opzoeken in het woordenboek.
Ik vraag me af wat de provider met de data doet als je niet vrijwillig betaalt...
Als uit de proef blijkt dat de camera's een toevoeging zijn voor de veiligheid, kunnen ze worden toegevoegd aan bijvoorbeeld het voorlichtingspakket van de politie of aan het politiekeurmerk.
Ik kreeg laatst een brief van de politie, waarin geadviseerd werd om een deurbelcamera te kopen. (Vanwege een aantal inbraken in de buurt.)

Ze schreven in de brief:
Installeer een deurbel met camerafunctie en een koppeling met uw mobiele telefoon zodat u vanaf elke locatie kunt zien wie er voor uw deur staat.
De toename in dit soort systemen is onvermijdelijk, ze worden steeds goedkoper. Het grootste probleem is naleving van de wet om de privacy te beschermen. Bijna elke deurbelcamera staat gericht op de openbare weg en filmt dus de overburen. Het tweede probleem is cloud storage. Veel deurbelcamera's hebben een abonnement met verplichte opslag van beelden in de Cloud. Wat de fabrikant allemaal met de beelden in de cloud doet, is onbekend. Maar zelfs bij een fabrikant als Apple gaat het mis: nieuws: 'Apple-medewerkers horen vertrouwelijke gesprekken via Siri'

Sommige fabrikanten hebben wel offline storage, maar ook dan is het goed opletten. Zo heeft Eufy (Anker) de mogelijkheid tot optionele SD opslag, maar gaat toch alles standaard altijd nog naar de Cloud. Als de Internet verbinding verbroken wordt, neemt het hele systeem zelfs niets meer op, ondanks dat het systeem bijv. een backup accu heeft voor als stroom uit valt, heeft het geen oplossing voor het uitvallen van Internet. Blijkbaar wilt Eufy per se de beelden in hun cloud hebben om te kunnen functioneren, ondanks dat dat technisch niet nodig hoeft te zijn.

Bij offline storage moet je ook opletten voor eventuele tussenliggende peer-2-peer servers van de fabrikant, voor als je bijvoorbeeld de camera via een app wilt benaderen. Deze p2p-servers zorgen voor het vergemakkelijken van een verbinding tussen camera en app, zodat je geen port-forwarding op je router hoeft in te stellen, geen internet hostname hoeft te maken, of geen uPnP hoeft te gebruiken. Maar deze p2p-servers kunnen wel caching uitvoeren, waardoor ze ook bij offline storage beelden in handen kunnen krijgen.

Wil je zelf echt alles in handen hebben, ga dan voor een Raspberry Pi of Arduino project.
Zou je me die brief willen sturen? Ben wel benieuwd!
Als je zelf trouwens in een gemeente woont waar dit gebeurt, laat me dat dan even weten! Ik vul het artikel graag aan.

Ook even een plug naar het GoT-topic waar dit begon.
Het grote probleem met dit soort projecten is dat ze zelden de lange termijn invloed op de maatschappij goed meewegen/afwegen. De "tweede orde" gevolgen zoals de opschaling en normalisering van co-veillance (burgers die elkaar in de gaten houden), wat bijdraagt aan de totstandkoming van een surveillance cultuur.

In plaats van het stimuleren dat mensen elkaar durven vertrouwen - essentieel voor een gezonde maatschappij - stimuleren we angst voor de ander, en vraag onze eigen politie ons om in plaats daarvan het vertrouwen bij technologische oplossingen te leggen. Ook dat is op de lange termijn niet houdbaar.

Om die lange termijn gevolgen goed af te wegen is kennis van sociologie, etnografie en filosofie nodig, maar daaraan ontbreekt in het politiewezen. Daardoor trappen ze in de val van het technologisch deterministisch denken.
Ik denk dat de keuze voor een videodeurbel niet zozeer om de veiligheid gaat, maar meer om het gemak en het "pronk" gehalte. Ik heb al verschillende keren meegemaakt dat op een feestje iemand heel stoer laat zien wat voor deurbel ze hebben en er dan verschillende mensen zijn die dat ook willen "omdat het wel erg cool is" om te zien wie aanbelt.
Het feit dat we zo nieuwsgierig zijn draagt bij aan het succes van dit soort deurbellen. Want als er aangebeld wordt willen we toch wel graag weten wie er voor de deur staat. Nu is een snelle blik op je telefoon voldoende om te beoordelen of je wel van de bank af moet, uit bad, etc.

Het hele veiligheidsaspect is bij het gros van de mensen zwaar ondergeschikt. Sowieso weet ik uit de praktijk dat je relatief weinig hebt aan dit soort beelden. De kwaliteit is vaak ondermaats (zeker op een afstand) en de gemiddelde inbreker is ook niet achterlijk. Je hebt dan wel camerabeelden, echter zie je enkel een donker gekleed iemand met een muts (of hoodie) en een sjaal voor z'n gezicht.

Maar elk camerabeeld is natuurlijk mooi meegenomen en ik vind het goed dat de politie mogelijkheden heeft dat ze gebruik kunnen maken van camera's van particulieren en bedrijven. Het hele "camera in beeld" is een mooie tool, waarin je vrijwillig je camera kan aanmelden en de politie zo kan zien of er een camera is en of deze überhaupt meerwaarde biedt voor een onderzoek (voorbeeldfoto van het camerabeeld, waarin ook de hoek naar voren komt). Als ze daadwerkelijk iets met deze beelden willen doen gelden nog steeds de huidige regels.

En laten we alsjeblieft niet vergeten wat er daadwerkelijk wordt gefilmd! Het is niet alsof er een camera in je huis hangt. Nee, het is een camera vanuit je voordeur. Laten we de eventuele beelden die daar uit voorkomen niet spannender maken dan ze zijn...

[Reactie gewijzigd door MazeWing op 11 december 2019 06:51]

En laten we alsjeblieft niet vergeten wat er daadwerkelijk wordt gefilmd! Het is niet alsof er een camera in je huis hangt. Nee, het is een camera vanuit je voordeur. Laten we de eventuele beelden die daar uit voorkomen niet spannender maken dan ze zijn...
Dat maakt het juist nog erger. Als jij een camera in je eigen woning ophangt film je alleen wat er in huis gebeurt. Hang je de deurbel bij de voordeur dan film je waarschijnlijk ook de woning van je (over)buren en iedereen die voor je uis langs loopt. Die mensen hebben daar niet om gevraagd en zitten daar ook niet op te wachten. Wanneer mijn overbuurman een videodeurbel op zou hangen filmt dat ding de hele dag door mijn woonkamer. En daar zit ik niet op te wachten. Als dat gebeurt ga ik hem vragen het ding zodanig op te hangen dat die alleen z'n eigen terrein filmt.
[...]
Dat maakt het juist nog erger. Als jij een camera in je eigen woning ophangt film je alleen wat er in huis gebeurt. Hang je de deurbel bij de voordeur dan film je waarschijnlijk ook de woning van je (over)buren en iedereen die voor je uis langs loopt. Die mensen hebben daar niet om gevraagd en zitten daar ook niet op te wachten. Wanneer mijn overbuurman een videodeurbel op zou hangen filmt dat ding de hele dag door mijn woonkamer. En daar zit ik niet op te wachten. Als dat gebeurt ga ik hem vragen het ding zodanig op te hangen dat die alleen z'n eigen terrein filmt.
Heb je formeel geen vergunning nodig wanneer je een (beveiligings)kamera op openbaarterrein richt? Nu weet ik niet of een deurbel hieronder valt.

Is natuurlijk ook gevalletje wetgeving die de technologie niet kan bijbenen. in het geval mijn stelling waar is :-)
Dat staat ook in het artikel genoemd, en daarom hebben ze bij in ieder geval één van die pilots ook toestemming laten vragen aan de buren van de mensen die een bel wilden plaatsen om dit af te kaarten.
Dat was wel meer gericht op gebouwen met portieken, waarbij de buren door dezelfde deur naar binnen komen. Niet zozeer met buren wiens woning naast de jouwe staan waarvan je toevallig een deel van de stoep filmt.
Valt de wetgeving zeker onder. In principe mag je met camera's je eigen terrein filmen, maar de openbare weg niet. Daarom hangen camera's bij een voordeur vaak aan de hoek van een huis (zo ver mogelijk) en dan schuin naar de voordeur gericht. Zo voorkom je dat de straat in beeld is.

Zelfde geldt voor Ring-deurbellen in principe.
Mmm op de openbare weg mag je volgens mij gewoon filmen.
Met de camera in eigen hand, ja.
Maar middels een camera die je niet direct zelf bedient ("aangebracht is"), niet

https://www.iusmentis.com...cy/filmen-cameratoezicht/
Dat is niet waar de camera in de bel gaat alleen aan als er iemand in het bereik van de bewegingsmelder komt. Echter kan men die wel zo instellen dat de bewegingssensor "verder kijkt". Maar dan komt die nog steeds niet verder dan ongeveer halverwege de straat. Dus van filmen in uw woonkamer is geen sprake. Zou wel kunnen, maar daar heb je toch echt een betere camera voor nodig.
ik heb er ook niet om gevraagd dat er allerlei camera's boven de weg hangen t.b.v. de 'verkeersveiligheid' ondertussen hangen ze er wel.. Privacy is verledentijd.. blijf er maar aan trekken.. je trekt toch aan het kortste end.

Ik heb een Nest Hello en die filmt alles wat er langs komt. Hebben mensen er moeite mee, nemen ze maar een andere straat.
Ik ben al jaren een zeer tevreden gebruiker van de SkyBell, eerst de v1 en nu sinds 2 jaar de HD.
De toegevoegde waarde is voor mij vooral het te woord kunnen staan van de pakketdiensten.
Ik heb al jaren geen “we hebben u gemist” briefje meer in de brievenbus gehad, ideaal.
Uit interesse, wat brengt dat dan extra? Als er nu een pakketdienst aan mijn deur staat en ik ben niet thuis hebben ze 2 opties. Mee terug nemen en bij een ophaalpunt bezorgen (tegenwoordig doen ze niet eens een 2e poging meer) of bij de buren afgeven, mits die thuis zijn en geen handtekening vereist is (want die moet ik zelf zetten). Wat spreek jij dan af met de bezorger?
Mijn meerwaarde is de toevoeging van een Kwikset Kevo, ik kan via de App van SkyBell mijn voordeur openen voor de bezorger zodat hij het pakket in de hal kan zetten en de deur weer dicht kan trekken en ik zodra ik zie dat hij weer weg loopt de deur weer op slot doe.
Ik heb een super pakketbezorger... die belde vroeger op naar het telefoonnummer dat op het adreslabel stond. "Wanneer bent u thuis? Okee ik rijd vanavond in die en die straat."
Daarna heeft hij wel eens gebeld om te vragen of ie zelf de handtekening mocht zetten en het op de trap leggen (buren wel thuis).
Tegenwoordig weet ie perfect de weg tussen de buren en gaat het altijd vanzelf goed.
Maar die eerste stap - die is met zo'n remote intercom wel makkelijker te maken (ik ben nu niet thuis, maar leg in de winkel hier tegenover die ken ik goed). Jij blij, bezorger blij (want die wordt betaald per pakje).
Hoe werkt dat in de praktijk dan? Als ik niet thuis ben, zit ik vaak in de auto, op de fiets of bijvoorbeeld in een meeting. Je moet voor jouw scenario wel in staat zijn om ad-hoc je telefoon te pakken en te bekijken/reageren, anders is die pakketbezorger al lang weer weg. Een halve krabbel, kaartje in de buurt van de bus en ze rennen/rijden verder. De meeste bezorgers gaan echt niet uitgebreid voor een bel staan wachten tot iemand tijd heeft genomen om open te doen/op te nemen.
Ik kan het aantal keren dat ik gewoon thuis was en toch een "we hebben u gemist" briefje in de brievenbus heb gehad haast niet tellen. En dan heb ik nog een heel bescheiden twee-onder-een-kap waarbij de voordeur bijna naast de woonkamer zit.....
Heb je dan een soort Star Trek Transporter gratis bij de je deurbel gekregen? Als je niet thuis bent, kan je geen pakketje aannemen.
Mijn opa had een tijd last van zijn knieën en deed er daarom lang over om naar de voordeur te gaan, waardoor de meeste mensen dachten: die is niet thuis. Ook wist hij zelf dan of het de moeite was om uit de stoel te komen.

Dan denk je iemand gevonden te hebben die er baat bij heeft. Helaas was de deurbel veel te ingewikkeld (ring), mede omdat de app niet Nederlands kon. Het is jammer dat voor dit type mens het dan eigenlijk ook niet werkt.

Inmiddels loopt de beste man weer zelf naar de voordeur. Want ook met z'n knieën gaat het beter.
Dat is een kwestie van tijd, voor hier ook gebruiksvriendelijkere Nederlandse versie voor komen.
maar video systemen met bel waren er toch allang? Ook veel simpeler exemplaren zonder app (want die bestonden niet in de jaren 1970... ;) )
Een use case is iemand die in een slechte buurt woont en die van te voren wilt zien wie er aan de deur is. Natuurlijk werkt een deurspion ook, maar daarvoor moet je naar de deur toelopen en mogelijk (deels) kenbaar maken wie thuis is door het glas van de deur.

Ook kan je met een camera en intercom iemand te woord staan voordat je bij de deur bent. Dat is handig als iemand slecht ter been is, bijvoorbeeld in het geval van de opa van @xFeverr.

Dat gezegd hebbende, ik zou nooit een 'slimme' deurbel afnemen die afhankelijk is van een internetverbinding. Dit soort apparatuur moet geen privacy van mijzelf in en om mijn huis wegnemen. ;)
Ik woon in een bel-etage (woonkamer op het eerste verdiep) en vind het toch heel handig om te kunnen zien wie er aan de deur staat of via de bel te zeggen dat ik onderweg ben want anders is de postbode (bpost) al weg tegen dat ik beneden ben.
En laten we alsjeblieft niet vergeten wat er daadwerkelijk wordt gefilmd! Het is niet alsof er een camera in je huis hangt. Nee, het is een camera vanuit je voordeur. Laten we de eventuele beelden die daar uit voorkomen niet spannender maken dan ze zijn...
Nou.... dat zeg je nou wel...
Maar er zijn een hoop mensen waarbij hun voordeur in een halletje is met de buurman z'n deur daar recht tegenover, en dan zijn dit soort camera's vragen om problemen vind ik.

Ik ken iemand waarbij de camera telkens de buren filmt als zij de deur open doen, en daarmee werpt de camera een blik rechtstreeks de woning in.
Zo is wel eens gefilmd dat de buurman de woning verlaat terwijl de buurvrouw net uit de douche stapt en in volle glorie de gang op loopt :o
Ok, niet handig vd buren zelf... want als er een persoon in de hal had gestaan dan had hij/zij dat ook kunnen zien. Maargoed dat is een stuk zeldzamer dan elke deurbeweging filmen, dan is de kans wel erg groot dat je op den duur gevoelige dingen filmt.

Als ik die buren was zou ik toch wel graag willen weten dat er een camera hangt (valt niet op), en zou ik 'm toch graag zien verdwijnen...
Je hebt denk ik groot gelijk over het pronkgehalte. Het is in Amerika ook best een ding geworden om slordige postbodes op het internet aan de schandpaal te nagelen door filmpjes te delen van hoe pakketjes op de grond worden gegooid. Meestal wordt achterwegen gelaten of het pakketje echt beschadigd is of niet. Ook zijn er veel 'grappige' filmpjes van mensen die over het ijs uitglijden, van de trap vallen, etc. Volgens mij zitten daar ook best veel nepfilmpjes (geacteerd) tussen.

Zelf zit ik echt niet te wachten op deze technologie. Vooral in combinatie met gezichtsherkenning kunnen bedrijven achterhalen wie allemaal elkaar bezoekt en dat gebruiken voor verkoopstrategieën. Veiligheidsdiensten en overheden kunnen weer dezelfde informatie gebruiken om activisten, journalisten, etc. aan elkaar te linken. Ik kan mij ook voorstellen dat ik best paranoia van een digitale deurbel zou worden. Dat er steeds een drang ontstaat om te kijken of alles wel in orde is. En qua bezorging limiteer ik liever hoeveel ik bestel in plaats van een manier te vinden om altijd de deur open te kunnen doen.
Really? We hoeven niet bang te zijn als we massaal op straat gefilmd worden?

https://www.ad.nl/buitenl...g-punten-hebben~a9cdb688/

De eerste aanzet tot beschikbaarheid van het filmmateriaal is er al met de database waarin particuliere camera's geregistreerd zijn, in combinatie met de politie die volgens de wetgeving beeldmateriaal mag vorderen. Als de politie daar wettelijk gezien toch al recht op heeft, dan kun je vanuit het perspectief van veiligheidsdiensten (devils advocate) redeneren dat als je per definitie recht hebt op dat beeld dat je het net zo goed centraal live kan gaan verzamelen. Dan komt het scenario uit de link een flinke stap dichterbij.
Volgens mij heb je geen ervaring met de Ring. De beeldkwaliteit is behoorlijk goed. Naar aanleiding van een inbraak bij de buren beide een Ring aangeschaft. Tijdje later kwamen ze een auto jatten, die jongens staan nu mooi op camera, goed zichtbaar.
Maar als een slimme deurbel enkel het gevoel van veiligheid vergroot, maar niet daadwerkelijk de veiligheid vergroot dan is dit in principe slecht. Een crimineel weet dat een aantal zaken makkelijk te achterhalen:
1) Je internet staat aan en is dus aanvalbaar, vaak ook je wifi want dat is iets wat die deurbellen gebruiken.
2) De service waarvan die deurbel gebruik maakt is wellicht kwetsbaar waardoor je wifi een risico loopt. Ring heeft zelf een paar jaar terug (minder dan twee geloof ik) alle deurbellen remote gepatched omdat er een kwetsbaarheid in zat.
3) je hebt een slimme deurbel die ook aardig wat kost voor een deurbel, dus heb je waarschijnlijk wel geld. Mogelijk ook wel leuke spulletjes want slimme deurbel.

Eenvoudig gezegd; als het schijnveiligheid is en dus niet echte veiligheid zullen criminelen gaan uitzoeken hoe die schijnveiligheid echte onveiligheid wordt. Ik kan mij hooguit voorstellen dat een slimme deurbel een aanvulling is op een pakket van veiligheid in en om het huis.

Ik wil overigens ook even op mijn zeepkist gaan staan. *pakt zeepkist en zet hem neer. Twintig jaar geleden was dit gevoel van onveiligheid veel minder. Ja er waren inbraken maar veel minder. Het klinkt cru maar open grenzen, altijd online, veel werkende mensen die veel minder thuis zijn en een minder hechte gemeenschap als gevolg hebben deze wereld gemaakt. Een wereld waarin mensen vaak op hun tenen lopen omdat ze andere mensen niet vertrouwen. Ik denk dan aan die speech van 'V from Vendetta' en vraag mij niet af of de mensen terecht voor een controle staat kozen. Wellicht is een crontole staat beter dan een staat waarin je medemens je probeert te beroven.
Twintig jaar geleden was dit gevoel van onveiligheid veel minder. Ja er waren inbraken maar veel minder.
Ironisch dat je dit zegt, het aantal inbraken is sinds 2012 meer dan gehalveerd. De paradox van dalende criminaliteit en toenemend gevoel van onveiligheid blijkt maar moeilijk te doorbreken.
Tsja, in de volgende zinnen wordt er ook gezegd dat "open grenzen" een oorzaak is van inbraken, en is uiteidelijk de conclusie dat een totalitaire Überwachungsstaat misschien wel een tof idee is. 8)7

Dus misschien moeten we niet te diep graven naar de ideologie onder die zeepkist.
Op basis van wat ?
Tegenwoordig wordt lang niet alles aangegeven want het is zinloos en een hele rompslomp.
Sure, woning inbraak zal doorgaans wel gemeld worden maar lang niet alle diefstal en ongewenst gedrag wordt gemeld. Dan krijg je toch echt een vertekend beeld.
Er bestaan WiFi jammers, dus je hebt gelijk dat een crimineel de werking van een WiFi bel zou kunnen verstoren.

[Reactie gewijzigd door mrmrmr op 11 december 2019 10:41]

Niet om je van je zeepkist te trappen (en misschien ook wel, trouwens) maar vergeet niet dat veel inbraken gelegenheidsinbraken zijn. Jij bent even naar de supermarkt, je vergeet het slaapkamerraam dicht te doen en $luguberpersoon ziet je wegrijden terwijl deze ook het raam open ziet staan. Of wat ook vaak gebeurt: $personen-met-schimmige-intentie rijden een rondje door de buurt om te kijken waar het makkelijk binnenkomen is en komen een tijdje later terug om dat in de praktijk te bewijzen. Waar deze personen naar kijken:
1. is het makkelijk binnenkomen?
2. is het donker/onopvallend/beschut?
3. Kom ik makkelijk weg/zijn er meerdere routes naar buiten?


Dat was 20 jaar geleden niet anders dan nu. Doel je op Roemeense bendes of andersoortige figuren, dan had je vroeger andere groepen waaraan dat toegeschreven werd.

Daarbij zijn sommige bewegingen, hoe hard mensen dat ook roepen en willen, niet meer terug te draaien. Internet is niet morgen te verbieden of te ontmantelen, zeker niet door een kleine staat als Nederland. Ook zijn er intussen zoveel diensten van afhankelijk dat je de bevolking serieus zou amputeren van diverse diensten wanneer je dat zou pogen. De geest is wat dat betreft uit de fles en er niet meer in te krijgen. En natuurlijk zijn social networks de natte droom van menig inlichtingendienst. Wat men vroeger met uren observeren en vastleggen zorgvuldig moest documenteren, wordt tegenwoordig door de mensen zelf publiekelijk gedeeld met de hele wereld. Natuurlijk heeft dat een impact op hoe mensen zich gedragen en hoe de staat met data en het verzamelen daarvan omgaat. Gelukkig is er ook nog zoiets als gezond verstand. Ik zie in mijn omgeving steeds meer mensen die minder delen, social media accounts opheffen en zich beter bewust zijn van hun eigen digitale veiligheid. Maar dat is weer een ander onderwerp.

Eentje die ik verderop las was dat criminelen natuurlijk met een WiFi jammer op zak kunnen gaan. Dat zal zeker een optie kunnen zijn. Maar: een camera kan ook bufferen, dus goeie kans dat je er alsnog met je snoet op staat. Een WiFi jammer heeft een beperkt bereik, zeker de portabelen. De cam van de buren heeft je dan zeker gezien. En met steeds meer flexibel werkende en thuis werkende mensen is de kans dat iemand in de buurt thuis is, steeds groter aan het worden.

En wat je je ook moet realiseren: nagenoeg alle inbraken zijn gericht op persoonlijke verrijking. De inbreker is niet specifiek op zoek naar jou. Met eerder genoemde 3 punten in het achterhoofd, gaat het vooral om de snelle euro. Mocht het echter zo zijn, dat men WEL op zoek is naar JOU, dan helpt weinig behalve een bunker zonder ramen en deuren. Drie sterren cylindersloten zijn geen match voor een baksteen door de ruit, plat gezegd.

Mijn conclusie: Een bepaald risico kun je nooit uitsluiten. Een persoon toegewijd aan de taak om bij jou binnen te komen zul je maar moeilijk buiten kunnen houden. Je kunt het echter voor de gelegenheidsdief en de iets beter voorbereide (semi-gelegenheids-Roemeensebende) dief wel heel onaantrekkelijk maken. En dan helpt een camera, goede verlichting en een driesterrenslot wel. En gezond verstand.
Volgens mij is het ook moeilijk te meten wat het effect is op de verlaging van criminaliteit zolang de politie niet anders functioneert m.b.v. deze cameratools t.o.v. geen camera-skynet. Eigenlijk zou je een test moeten doen, zonder remmingen van wetgeving en uitvoering. Dit gewoon om te kijken waar het optimum ligt voor deze technologie. Dan pas kan je eigenlijk criminaliteitsverschillen gaan meten, immers andere tools hebben ook andere wetgeving nodig. De vraag die je jezelf mag stellen is of we aan de gemeten verschillen wel een waarde aan mogen toekennen i.r.t. de effectiviteit van cameraskynet. Als de politie morgen nog alleen maar met helikopters werkt en de auto en paarden in de garage laat staan, dan moet de wetgeving daar ook op worden aangepast, bijvoorbeeld waar geland mag worden met het nieuwe vervoermiddel. Volgens mij geldt voor een camera-skynet eigenlijk hetzelfde, dus geen functioneel en efficiënt camera-skynet zonder goede wet- en regelgeving en je kan jezelf afvragen of de pilottests functioneel zijn geweest.

[Reactie gewijzigd door govie op 11 december 2019 06:52]

Engeland, en dan voornamelijk Londen, hangt vol met camera's, en het heeft niks geholpen is de vermindering van criminaliteit en terrorisme. Het heeft niet eens aanwijsbaar geholpen in de opsporing van criminaliteit en terrorisme.
https://www.bbc.com/news/magazine-30793614
Inderdaad. The City is één grote filmstudio. Maar wat doe je als de mensen vervolgens zoveel mogelijk onherkenbaar over straat gaan? Hier in Rotterdam zie ik ook genoeg types die met hoodie en petje ineengedoken in de metro zitten.Alsof je überhaubt iemand herkent op die korrelige beelden van de beveiligingscamera's, maar ik denk dan altijd dat het mensen (jongeren meestal) zijn die niet op die camera willen komen.

Die camerabeelden zijn meestal alleen leuk achteraf. Ooit hebben ze bij Top Gear een challenge gedaan om aan die camera's te ontsnappen. Uiteraard lukt dat dan maar af en toe voor een minuut of 2, maar dat komt omdat er op dat moment 25 agenten actief naar al die schermen kijken op zoek naar die ene auto met een bekend kenteken. Doet dus 0 voor preventie.
Je slaat de essentiele vraag over wat voor wetgeving nodig is om een cameraskynet te laten slagen. Dat deze technologie mogelijkheden biedt, is iedereen het in theorie wel over eens volgens mij alleen niet bij de huidige implementatie en wetgeving. De vraag is dus niet of het het succesvol was, maar hoe het succesvol kan worden.

[Reactie gewijzigd door govie op 11 december 2019 08:50]

Man, man, man wat een brak artikel. Op grote schaal wordt onze privacy overtreden onder de noemer van ja, maar mijn spullen. Als je de ellende van deze deurbellen wil meekrijgen hoef je alleen maar het twitter account van https://twitter.com/internetofshit te volgen. Zie o.a. https://internetofshit.ne...zon/ring-video-doorbell-2

Tweakers had veel scherper in de wedstrijd kunnen zitten over deze deurbellen en vooral ook de kant kunnen meegeven wat de nadelen van deze deurbellen zijn:

- Er is geen data retentie afgesproken... In principe blijven de beelden bewaard zolang ze maar zelf willen.
- Ze gebruiken de data om statistieken te maken, onschuldige dingen als hoeveel kinderen aanbellen: https://twitter.com/carolineha_/status/1191794940491243520 . Maar dit kunnen ze veel verder doortrekken
- Alle data is de bereiken omdat dat ze dit niet secure over de lijn heen gooien: https://www.theinformatio...gaps-and-rookie-engineers
- Politiediensten krijgen hun eigen kekke dashboard: https://www.vice.com/en_u...meras-in-secret-agreement
- Amazon leert politieagenten hoe ze de nest doorbell het beste kunnen gebruiken: https://www.vice.com/en_u...footage-without-a-warrant
Je maakt nogal wat sprongen hier. Veel van de punten die je aanhaalt zijn dingen die Ring heeft geïntroduceerd, maar ik heb aan iedere gemeente gevraagd in hoeverre zij naar het privacybeleid van Ring hebben gekeken. Dat hebben ze niet gedaan, is de conclusie. Dat zegt het toch wel?

Bovendien zijn dingen zoals het politiedashboard, de lessen van Amazon, en het datagebruik voor statistieken allemaal dingen die exclusief in Amerika spelen en niet in Nederland. Dat heb ik gevraagd voor dit stuk, en collega Arnoud heeft het (zoals gelinkt) eerder gevraagd en bevestigd gekregen.
Er is geen controle op deze apparaten en het is zeer lastig om dit ook in de gaten te houden. Het is een concurrent of een nieuw merk op de markt die de wereld weer anders maakt.

De deurbel van Amazon is gemaakt om de spioneren en inlichtingendiensten de kans te geven veel meer informatie te krijgen, daar waar ze normaal veel problemen hadden om dat te krijgen. Ze hebben geen aparte software voor de Europese markt geschreven en hooguit een flag aangezet, die ook makkelijk weer uitgezet kan worden.

Het is te makkelijk om te zeggen van: JA MAAR IN EUROPA ZIJN WE LIEF... Amazon heeft in Amerika zijn echte kleuren laten zien en de potentie van misbruik op enorme schaal waargemaakt. Het is een kwestie van tijd dat de politie deze deurbel gaat koppelen aan verschillende systemen.

Of zijn we collectief SyRI vergeten?
Of zijn de collectief de belastingdienst vergeten? https://www.ad.nl/binnenl...astingontduiker~aa3fa684/

Stel je voor je moet fraude ontdekken als UWV, dan zou ik toch echt gaan navragen over die beelden bij van een NEST camera, en boem... ik kan zo zien of iemand zwart werkt.

[Reactie gewijzigd door hbsJR op 11 december 2019 09:30]

Maar dat staat ook allemaal in het stuk hè. Er staat dat ring een dubieus bedrijf is. Maar ik kan geen verdere conclusies trekken dan dat.

En SyRI ben ik zeker niet vergeten.
Daarnaast speelt ook nog mee dat privacy in de VS een ander niveau heeft dan in Europa. En dan zijn wij als Nederlanders nog redelijk vrijgevig met informatie. Onze oosterburen bekijken dit soort maatregelen een stuk kritischer. Sowieso is er nog een Europese wetgeving waarbij een bedrijf als Ring/Amazon hier niet mee weg zou komen. Dat is te zeggen, tenzij je natuurlijk in grote samenzweringscomplotten gelooft (even de "ja-maar"-reacties beperken).En gelukkig hebben we in ons land meer dan 1 privacy waakhond.

In alle eerlijkheid: ik heb uit eigen beweging zo'n Ring deurbel aangeschaft en (met tegenzin) een abonnement. Ik had liever gezien dat ik de gegevens zelf kon opslaan en bepalen waar en hoe lang wordt opgeslagen en wie er toegang heeft. Maar dat wist ik bij de aanschaf al dus dat was geen verrassing. Ik moet zeggen dat wij er tot nu toe geen enorm voordeel van hebben ervaren anders dan het gevoel van veiligheid. Ik heb wel privacy zones ingesteld waarmee bijvoorbeeld de straat niet wordt opgenomen maar alleen beweging op eigen terrein.

Overigens leuk dat SyRI wordt aangehaald. Er zijn al jaren andere systemen die diverse diensten van informatie voorzien. Het enige verschil met SyRI is dat deze systemen niet publiekelijk toegankelijk zijn dan wel door overheden met een publiek doel (zoals de belastingdienst) kunnen worden gebruikt. Daarnaast voorkom je niet dat bedrijven (EN overheden) data combineren om zo betere profielen te kunnen samenstellen. De VPRO heeft in haar programma Tegenlicht een aantal documentaires gemaakt die hierop verder inzoomen. Wat mij betreft zijn dat grotere problemen voor onze privacy en gegevens dat dit.
In tegenstelling tot de schrijver van dit artikel, ben je vrij suggestief en speel je op de privacy-emoties. Het artikel noemt, zoals objectieve journalistiek hoort te zijn, alleen feitelijkheden.
Je hebt gelijk op de privacy emoties, maar ik vind zelf dat er wel punten naar boven komen borrelen. Als zo'n camera deurbel de norm word voor iedere huis, waar is je privacy dan nog te zoeken? Ik heb daar wel moeite mee en reageer ik niet altijd even objectief :-)
Ik vind wel dat er in het artikel veel wordt opgehangen aan de uitkomsten van één pilot, en dan ook nog aan een enkele jaar-op-jaar vergelijking. Dat nijgt naar het suggestieve, ik bedoel, wat is er mis met stellen dat er nog geen deugdelijke evaluaties zijn, en het daarbij laten? Ik snap wel dat een beetje sjeu het artikel aantrekkelijker maakt, maar juist met een onderwerp als privacy, had ik persoonlijk gehoopt op iets meer objectiviteit. Daarnaast vind ik het wel goed, dat jullie wat dieper dan een gemiddelde journalist, ingaan op waar bijvoorbeeld de beelden opgeslagen worden. Ik kan me zo voorstellen dat sommige gemeentevoorlichters even met de oren stonden te klapperen bij jullie vragen. ;)
Hmm ja, ik snap je punt. Twee dingen: in de eerste plaats is dit iets dat ik al jaren voorbij zie komen bij alle soorten cameratoezicht op straat. Het is vrijwel nooit aan te wijzen dat criminaliteit daalt door alléén die extra camera's. Je kunt dat doortrekken naar deze deurbellen - maar eerlijk is eerlijk, dan leg ik misschien een verband dat niet persé aan te tonen is.

Daarnaast speelt mee dat alle gemeenten die hiermee experimenteren (Den Haag, Eindhoven, Gouda) expliciet verwijzen naar 'het succes van de pilot in Almere'. Dat doet ook het ministerie, en het CCV - ondanks de conclusies uit dat rapport. Op het moment dat zulke partijen zoveel waarde hechten aan dat rapport vind ik het te verdedigen dat ik uitgerekend dat ene rapport zo uitlicht.
Tsja politici. Ik bedoel, is een hond die tegen een lichtmast plast een vandaal, of gewoon een hond? Politici bouwen bruggen waar geen water is, en melken in dit geval een niet negatieve pilot helemaal uit in hun eigen voordeel, net zoals ze altijd doen. Een beetje geïnformeerde burger zou daar wel wat doorheen moeten kunnen prikken in deze tijd vind ik. Maar goed, de spiegelende andere kant van die medaille zou je tweakers ook even voor kunnen houden, ik bedoel, in het artikel wordt precies dezelfde pilot aangehaald in een, laat ik het maar subtiel minder positieve context noemen, aangehaald. Maw hetzelfde feit, die pilot, kan blijkbaar voor beide kanten als plausibel argument gebruikt worden. Eigenlijk zegt dát gegeven dan wel we weer wat over de kwaliteit van de pilot.....
1 2 3 ... 6

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee