Door Joris Jansen

Redacteur

Ziggo verhoogt prijzen wegens inflatie

Mogen we nu wel of niet kosteloos opzeggen?

25-03-2023 • 06:00

523 Linkedin

Ziggo verhoogt prijzen

Je kunt er inmiddels bijna de klok op gelijk zetten; elk jaar kondigen verschillende internetproviders prijsverhogingen aan die geregeld op 1 juli ingaan. Begin mei vorig jaar maakte KPN bijvoorbeeld prijsverhogingen bekend die in juli ingingen en een week later kwam Ziggo met een soortgelijke aankondiging. T-Mobile had een iets andere timing en voerde begin vorig jaar en begin dit jaar een verhoging door. Meer dan eens wordt naar de inflatie gewezen als reden. Dat deed ook Ziggo met de onlangs aangekondigde prijsverhogingen, die op 1 juli ingaan. De provider zegt vanaf dat moment een inflatiecorrectie toe te passen van gemiddeld 8,5 procent. Het ligt in de lijn der verwachting dat KPN uiterlijk eind mei met een vergelijkbare verhoging komt, al heeft de provider daar nog niets over naar buiten gebracht.

Prijsverhogingen bij internetproviders zijn niet heel bijzonder, maar bij verhogingen op grond van een inflatiecorrectie is er wel een opvallend verschil met verhogingen om andere redenen. Opzeggen is dan niet zomaar mogelijk. Als we in het verleden op Tweakers schreven over een provider die de prijzen verhoogde, kon je bijna blindelings een zin invoegen dat klanten door de verhoging contractvrij waren en kosteloos konden opzeggen. Die vlieger lijkt niet meer op te gaan. In het originele nieuwsbericht van Ziggo's prijsverhoging hebben we echter vraagtekens gezet bij de stelling van Ziggo dat er in dit geval geen sprake is van een opzeggingsmogelijkheid. We zijn eens gedoken in de juridische achtergrond van de weggevallen opzeggingsmogelijkheid bij een inflatiecorrectie. Kunnen Ziggo en eventuele andere providers dit staande houden of ligt het wat genuanceerder?

Ziggo's prijsverhoging per 1 juli

Begin deze maand werd duidelijk dat Ziggo de prijzen van alle internetabonnementen gaat verhogen. Het gaat om relatief flinke verhogingen van gemiddeld 8,5 procent. De verhogingspercentages per abonnement kunnen nogal variëren. Zo is hieronder te zien dat het Internet Basic-abonnement met 10 procent omhooggaat en daarmee het abonnement met de relatief hoogste stijging is. Het Internet Giga-abonnement daarentegen stijgt met 1,6 procent.

Abonnement Huidige prijs Prijs per 1 juli 2023
Internet Basic € 40,00 € 44,00
Internet Start € 43,00 € 47,00
Internet Complete € 53,00 € 58,00
Internet Max € 60,50 € 63,00
Internet Giga € 62,00 € 63,00

Ziggo verklaart de gestegen prijzen als volgt: "Als de prijzen in Nederland stijgen, stijgen ook onze kosten. Om te zorgen dat we iedere dag een stabiele verbinding leveren, gebruiken we veel energie voor het netwerk en de datacenters. Ook de kosten van materiaal voor het leveren van diensten en onderhoud zijn sinds vorig jaar gestegen. Daarom passen we per 1 juli 2023 een inflatiecorrectie van gemiddeld 8,5 procent toe op de prijzen van onze pakketten en beltarieven. Dit is volgens de algemene voorwaarden en lager dan het gemiddelde CBS-inflatiecijfer van 10 procent over 2022."

Abonnement Huidige prijs Prijs per 1 juli 2023
Alles-in-1 Start € 59,00 € 64,25
Alles-in-1 Complete € 74,00 € 80,75
Alles-in-1 Max € 93,50 € 98,75
Alles-in-1 Giga € 95,00 € 98,75
Abonnement Huidige prijs Prijs per 1 juli 2023
Internet & TV Start € 55,50 € 60,50
Internet & TV Complete € 70,50 € 77,00
Internet & TV Max € 90,00 € 95,00
Internet & TV Giga € 91,50 € 95,00

Klanten krijgen tussen 8 en 31 maart per e-mail of brief bericht over de hogere prijzen die vanaf de zomer gaan gelden. De nieuwe prijzen gelden voor zowel bestaande als nieuwe klanten.

Prijsverhoging, maar niet kosteloos opzeggen?

De basis voor het kosteloos mogen opzeggen van een contract met een provider wordt gevormd door artikel 7.2 Telecommunicatiewet. Daarin staat dat als de aanbieder een voorwaarde uit de overeenkomst wil wijzigen, de abonnee minstens een maand van tevoren de mogelijkheid moet hebben om kosteloos op te zeggen en dat men 'op genoegzame wijze' over deze wijziging en het opzegrecht moet worden geïnformeerd. In een aanvullende beleidsregel is bepaald dat er geen opzegrecht is als de wijzigingen in het voordeel van de abonnee uitpakken. Dat geldt ook als 'de aanbieder een voldoende bepaalbare en objectief vast te stellen periodieke prijsverhoging in de overeenkomst met een abonnee heeft opgenomen'.

Het draait hier om die laatste bepaling. Valt een dergelijke wijziging van de overeenkomst op grond van een cijfer van het CBS daaronder? Het Europese Hof van Justitie heeft in een uitspraak bepaald dat dat het geval is. Die zaak draaide om de Oostenrijkse provider A1 Telekom Austria. Dit bedrijf had in zijn voorwaarden opgenomen dat een prijswijziging op grond van een overeengekomen index geen recht geeft op een opzegging. Daarbij baseerde A1 Telekom Austria de tariefaanpassing op een objectieve consumentenprijsindex die werd opgesteld door een publieke instelling: het Oostenrijkse instituut voor de statistiek.

De verhoging moet voorspelbaar zijn op basis van een objectief getal van een instantie als het CBS.De Oostenrijkse Verein für Konsumenteninformation was het niet eens met het wegvallen van de opzegmogelijkheid bij de tariefverhoging. Het Hof bepaalde echter dat het hier ging om 'een heldere, nauwkeurige en voor het publiek toegankelijke indexeringsmethode die het resultaat is van beslissingen en van mechanismen die binnen de publieke sfeer vallen'. Als daar een bepaling over is opgenomen in de algemene voorwaarden, kan er volgens de rechters geen sprake zijn van een wijziging van de voorwaarden en mag de abonnee het contract niet zonder boete opzeggen.

Op basis hiervan heeft Ziggo de volgende bepalingen in zijn algemene voorwaarden opgenomen:

De klant kan het abonnement niet opzeggen als het een wijziging betreft die bij het afsluiten van het abonnement met de klant is overeengekomen, zoals een periodieke verhoging van tarieven op basis van de inflatie.

Ziggo heeft het recht om de vergoedingen en tarieven jaarlijks te indexeren tot een percentage gelijk aan de CBS-consumentenprijsindex. Daarin wordt bekendgemaakt met welk percentage de prijzen stijgen. Als Ziggo de tarieven indexeert, vindt dat plaats op 1 juli op basis van de gemiddelde inflatie in het voorgaande kalenderjaar. Als de CBS-consumentenprijsindex negatief is, worden de prijzen niet aangepast.

In de uitspraak wordt niet bepaald dat aanbieders letterlijk het CBS moeten volgen, maar dat de verhoging voorspelbaar moet zijn op basis van een objectief getal van een instantie als het CBS. Dat is wat Ziggo doet in de bovenstaande bepaling. Op die basis mag dus wat Ziggo doet en kan er geen sprake zijn van kosteloos opzeggen.

Inflatiecorrectie of niet?

Een vraag die resteert, is hoe de term inflatiecorrectie economisch gezien moet worden en hoe dat vanuit juridisch perspectief wordt gedefinieerd. Wat is een inflatiecorrectie precies en wanneer is daar sprake van?

In het oorspronkelijke nieuwsbericht op de frontpage hadden we vraagtekens geplaatst bij de onmogelijkheid om op te zeggen, omdat we er in eerste instantie van uitgingen dat de situatie vergelijkbaar was met die van vorig jaar. Toen voerde Ziggo ook een prijsverhoging door, waarbij het volgende als verklaring werd opgegeven: "Ziggo krijgt dit jaar te maken met veel hogere kosten, zoals het duurder worden van netwerkapparatuur en een enorme prijsstijging op het energiegebruik van ons netwerk." Daarbij hield de provider naar eigen zeggen ook rekening met de inflatie van 2021, die op 2,7 procent uitkwam.

Kortom, Ziggo gaf aan dat de verhogingen werden doorgevoerd om gestegen inkoopkosten door te berekenen. Is dat dan nog wel een inflatiecorrectie? Het lijkt dan ergens op een zelfgekozen verhoging om die kosten door te berekenen. Dan betreft het een nadelige wijziging voor de consument en mag er gewoon opgezegd worden. Dat bevestigt een woordvoerder van Ziggo ook. "Vorig jaar was er inderdaad wél sprake van een reguliere prijsverhoging inclusief opzegrecht. In het begeleidend schrijven gaven we wel aan dat we dit deden vanwege hogere inkoopkosten, maar omdat we toen nog geen bepaling in de algemene voorwaarden hadden die ons een recht op inflatiecorrectie gaf, moesten we in dat geval wel een opzegrecht bieden."

Volgens Ziggo is de situatie dit jaar anders, omdat nu wel een dergelijke bepaling in de algemene voorwaarden is opgenomen. Op basis daarvan mag de provider inderdaad een inflatiecorrectie doorvoeren zonder dat opzeggen aan de orde is, maar ook nu kan de vraag gesteld worden of hier echt sprake is van een inflatiecorrectie. Ziggo stelt dat die wordt toegepast wegens gestegen prijzen in Nederland, wat onder meer tot hogere materiaal- en energiekosten heeft geleid. Een woordvoerder van Ziggo stelt dat dit allemaal onderdeel van de inflatiecorrectie is. Of zijn het zelfgekozen verhogingen waarbij ook andere factoren een rol spelen? Daarbij valt op dat sommige abonnementen met 1,6 procent worden verhoogd en andere abonnementen met 9 procent. Er zit ogenschijnlijk een zekere willekeur in. Conform de bepaling in de algemene voorwaarden mag Ziggo de prijzen verhogen tot het CBS-percentage, maar dat komt ergens een beetje vreemd over. Kun je van een inflatiecorrectie spreken als er dergelijke grote verschillen zitten in de relatieve verhogingen en mogelijk ook andere overwegingen een rol hebben gespeeld?

De vraag kan gesteld worden of hier echt sprake is van een inflatiecorrectie.Deze vraag hebben we voorgelegd aan Marco Loos, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder Europees consumentenrecht, aan de Universiteit van Amsterdam. Als de algemene inflatie wordt vastgesteld op een bepaald percentage, in dit geval 10 procent, denkt hij dat een prijsverhoging die beperkt is tot maximaal dat percentage als inflatiecorrectie kan worden beschouwd. "Dat niet de volledige inflatie wordt doorberekend aan de klanten, kan inderdaad samenhangen met concurrentieoverwegingen of kostenoverwegingen. Dat maakt niet dat van een inflatiecorrectie geen sprake is, alleen dat er kennelijk redenen zijn voor het bedrijf om een deel van de kosten zelf te nemen en niet door te berekenen. Het is ongetwijfeld mogelijk dat eerdere tarieven/prijsverhogingen voldoende groot waren om een deel van de inflatie nu niet door te berekenen, maar dat neemt de relatie van deze verhoging met de hoge inflatie natuurlijk niet weg. Kortom: ik denk dat dit wel kan. Ik merk wel meteen op dat dit terrein redelijk onontgonnen is. Buiten het terrein van de financiële dienstverlening zijn er nog maar nauwelijks uitspraken."

Ook ict-jurist Arnoud Engelfriet komt uiteindelijk tot de slotsom dat de verhoging van Ziggo door de beugel kan, ondanks de verschillen in indexatie per abonnement. "Bepaalde abonnementen gaan maar liefst met 9 procent omhoog, anderen slechts met een paar procent. Dat suggereert dat men niet slechts de prijzen weer bij de tijd wilde trekken, maar echt specifiek de inkoopkosten wilde doorberekenen. Tegelijkertijd: dat is eigenlijk precies wat een inflatiecorrectie is, de prijzen weer bij de tijd halen door ze aan te passen aan de kosten die nu gelden. En het zou absurd zijn om te zeggen dat Ziggo wél alles met exact 10 procent mag verhogen, maar niet de een met 1,6 procent en de ander met 9 procent."

Er rest nog de vraag van transparantie. Er wordt niet voor niets verwezen naar een objectieve index als die van het CBS, omdat daarmee mogelijke willekeur wordt weggenomen. De bepaling over de inflatiecorrectie in Ziggo's algemene voorwaarden betekent dat een gemiddelde consument bij het aangaan van de overeenkomst weet hoe een eventuele, toekomstige prijsverhoging wordt berekend. Hoe voorzienbaar is het echter als een provider geen automatisch mechanisme toepast en er dus voor kiest om kosten door te berekenen en daarbij uitgaat van een maximum en dus kan kiezen voor verhogingen die per abonnement sterk variëren? Bij de algemene voorwaarden geldt een transparantievereiste, namelijk dat bepalingen duidelijk en begrijpelijk moeten zijn. Is dat hier niet wat problematisch?

Als een bepaling niet voldoende transparant is, betekent dat niet automatisch dat die bepaling ook oneerlijk is.Loos geeft aan dat er op dit punt nog enige onduidelijkheid is, omdat er nog wordt geprocedeerd over onder meer de uitleg van het transparantiebeding, maar duidelijk is wel dat als een bepaling niet voldoende transparant is, dat niet automatisch betekent dat die bepaling ook oneerlijk is. "Een beding dat in ieder geval een objectief maximum stelt aan een aanpassing van de prijs ter compensatie van de inflatie, is in ieder geval minder onredelijk dan een beding waar helemaal geen begrenzingen aan zitten. Wat wel mogelijk is, is dat de rechter het beding op zich niet oneerlijk vindt, maar de concrete gevolgen van de toepassing ervan wel onacceptabel acht. Wanneer dat het geval is, is op voorhand heel moeilijk te voorspellen. Daarbij zal de feitelijke onmogelijkheid om naar een concurrent over te stappen met een betere prijs wel een rol spelen, maar niet per se beslissend zijn."

Slot

Hoe vervelend prijsverhogingen op grond van inflatie ook zijn, in deze tijd van veel hogere energiekosten is het niet onbegrijpelijk en onverwacht dat providers hiertoe overgaan. In februari publiceerde Ziggo de kwartaal- en jaarcijfers en daarbij nam het bedrijf in zekere zin al een voorschot op de komende inflatiecorrectie. "Afgelopen jaar kreeg Nederland te maken met hoge inflatie, vooral door gestegen energiekosten. Dit heeft VodafoneZiggo in 2022 kunnen opvangen door kostenbesparingen. Voor 2023 verwacht het bedrijf dat de inflatie een grotere impact op de ebitda zal hebben." Dat verklaart wellicht ook deels waarom de prijzen in de komende zomer omhoog gaan terwijl de energiekosten eigenlijk al sinds november vorig jaar dalen.

Klanten die het niet eens zijn met de verhogingen op grond van de inflatie en willen opzeggen, gaan in tegen de algemene voorwaarden en dan zal een rechtszaak in het uiterste geval onvermijdelijk zijn. Als de rechter de bepaling niet oneerlijk vindt en oordeelt dat de toepassing ervan niet onacceptabel is, mag de klant met een nog lopend contract dat voor een bepaalde tijd is gesloten, niet opzeggen vanwege de verhoging. Als dat toch gebeurt, volgt er een schadevergoeding. Als daarover in de voorwaarden niets is te vinden, volgt een schadevergoeding op grond van de wet. Volgens Loos zal dat ter hoogte van de gederfde winst zijn en gaat dat in de richting van de totale resterende maandbedragen. Dat maakt opzeggen niet al te aantrekkelijk. Mocht de overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn aangegaan of is de overeenkomst voortgezet na de oorspronkelijke termijn, dan zal een opzegging op veel kortere termijn mogelijk zijn. Veelal zal een opzegtermijn van een maand gelden.

Door de relatief hoge inflatie komt de inflatiecorrectiebepaling in Ziggo's algemene voorwaarden nu meer onder een vergrootglas te liggen dan in een tijd waarin de inflatie verwaarloosbaar is. Het is te hopen dat het CBS over een jaar een beduidend lager percentage weergeeft voor 2023, maar tot die tijd zijn relatief forse prijsverhogingen op grond van de inflatie niet uit te sluiten. Eerder kwam T-Mobile ook al met een dergelijke verhoging en het ligt voor de hand dat KPN hetzelfde gaat doen. Deze provider had in zijn oude algemene voorwaarden al een bepaling over een inflatiecorrectie op basis van de CBS-Consumentenprijsindex; in de nieuwe voorwaarden is vooral de termijn veranderd. KPN indexeert nu per 1 juli en berekent de prijsindex over de afgelopen periode van 1 januari tot en met 31 december. Klanten horen dat minimaal een maand van tevoren, dus of ook KPN een inflatiecorrectie doorvoert, zal uiterlijk eind mei bekend zijn.

Bannerfoto: Javier Zayas Photography / Getty Images

Dit artikel kun je gratis lezen zonder adblocker

Alle content op Tweakers is gratis voor iedereen toegankelijk. Het enige dat we van je vragen is dat je de advertenties niet blokkeert, zodat we de inkomsten hebben om in Tweakers te blijven investeren. Je hoeft hierbij niet bang te zijn dat je privacy of veiligheid in het geding komt, want ons advertentiesysteem werkt volledig zonder thirdpartytracking.

Bekijk onze uitleg hoe je voor Tweakers een uitzondering kunt maken in je adblocker.

Ben je abonnee? Log dan in.

Reacties (522)

522
510
349
5
0
59
Wijzig sortering
Dat ik de "inflatiecorrectie" absurd vind is één ding. Maar dat ze in de voorwaarden hebben opgenomen dat ze die inflatiecorrectie kunnen invoeren zodat er geen opzegging plaats kan vinden, maar dat ze een negatieve inflatiecorrectie niet doorvoeren (lijkt me minstens redelijk te noemen) stoort me echt mateloos.

Dat is namelijk precies waar ik dit soort bedrijven al jaren afreken... Lastenverzwaring wel doorrekenen, maar als er een lastenverlichting is de consument laten stikken. En dan tegelijkertijd +€124 miljoen per jaar betalen aan een buitenlandse topman. Mogen die salarissen ook een piepklein beetje realistisch blijven zodat de rekening voor de normale mens een beetje behapbaar blijft?

Ik krijg zo'n enorme afkeer van Ziggo en eigenlijk alle grootbedrijven die zo met klanten en exorbitante vergoedingen om gaan. Mijn abonnement wordt over enkele maanden overigens mede door deze acties omgezet naar glasvezel (grofweg zelfde down/snellere upload, en betere prijs).
Het is wel zo dat veel andere providers dit al jaren doen, Ziggo heeft de voorwaarden vorig jaar snel aangepast omdat ze dit zagen aankomen en er op deze manier geen reden is om op te zeggen.

Aan de andere kant heb je maximaal een jaar abonnement en weet je dit ook al 3 a 4 maanden van te voren dus zit je maximaal 8 maanden met een hogere prijs als je echt weg wilt. Alleen denk ik dat er enorm wordt gemopperd maar er weinig mensen daadwerkelijk gaan overstappen.
Ik denk dat er inderdaad weinig mensen daadwerkelijk zullen overstappen… dat weet Ziggo heel goed natuurlijk. Maar het gaat me niet eens om 't idee dat je "maar" 8 maanden vast zit aan een hogere prijs, maar de manier waarop:
 • wel binnen de inflatie cq. wet mogen verhogen zonder klanten kwijt te raken.
 • niet willen verlagen als de inflatie een keer negatief zou zijn.
 • en dan elk jaar, zoals Tweakers ook meldt, als bij klokslag de prijzen verhogen "want investeringen, toegenomen kosten, inflatie, omdat de hond ziek is, of een andere terugkerende reden.
Ik vind inflatie als de hele motivatie nogal twijfelachtig. Met echte concurrentie gebruikt een bedrijf dat niet zo makkelijk omdat het klanten naar een ander doet lopen. Het zou maatschappelijk ongewenst moeten zijn dat een selectie bedrijven dit kunnen doen. Iedereen heeft last van inflatie. Telecom-boeren misbruiken hun kunstmatige positie om daaraan te ontsnappen.
Het komt puur door weinig concurrentie. Er moet gewoonweg minimaal 5 onafhankelijke partijen zijn. Wij hebben er maar 3 in NL: KPN, T-Mobile en Ziggo/Vodafone. De rest zijn of merken van deze bedrijven of virtuele providers.
wel binnen de inflatie cq. wet mogen verhogen zonder klanten kwijt te raken
Die klanten raken ze toch wel kwijt. Als ze prijsverhoging ten minsten onredelijk is. Makkelijk zat om op een vergelijkingssite een ander contract uit te zoeken, en over te stappen. Kun je desnoods een herinnering voor in je telefoon zetten. En de meeste klanten hebben toch een maandabonnement (want het contract loopt al langer dan een jaar), dus die kunnen direkt opzeggen. En de klanten die een jaarabonnement hebben, die hebben daarvoor in ruil ook een mooie korting gekregen. Het zou onredelijk zijn als die om elke willekeurige reden weg zouden mogen lopen, om elders opnieuw van een korting te kunnen profiteren. Ziggo is Sinterklaas niet !
en dan elk jaar, zoals Tweakers ook meldt, als bij klokslag de prijzen verhogen
Je draait de zaak om. Wat er staat, is dat ze de prijzen maximaal een keer per jaar mogen verhogen. Niet verplicht. Dus als de kosten op 1 oktober stijgen, mogen ze toch pas op 1 juli daarna de prijzen verhogen. Dus niet vaker per jaar. Jij vedraait een voordeel voor de consument (maximaal één prijsverhoging per jaar) alsof het een soort misbruik is van Ziggo.

Of zou je willen beweren dat Ziggo nooit de prijzen zou mogen verhogen ?
Maar Ziggo is wel Jan-Pipo de Clown. Ik ben blij dat ik sinds deze week weg ben bij het bedrijf. Laat het maar op prijs en kwaliteit concurreren tegen elke andere partij op de markt.

De vendor lock-in op bepaalde film- en sportkanalen is ook niet iets wat normaal gesproken bij een pure kabelmaatschappij zou moeten horen.
Ik ben bij Ziggo weggegaan zodra er glasvezel lag hier, precies om die belachelijke monopolie houding van ze.

Moet wel zeggen dat ik absoluut geen fan ben van de versplintering van het huidige media landschap.
Elke gek moet zijn eigen streamingservice hebben, de content is all over the place. F1 rechten aan een streamerboer verkopen..

En de consument is maar de dupe. Van mij mag hier wel wat regulatie vanuit overheden opkomen, want dit gaat echt te ver.
Het is inderdaad de veramerikanisering van het medialandschap, waar ik zelf niet aan meedoe. Er zijn genoeg vrij beschikbare, legale kanalen online en via DVB-C/T/S. Commentaar voor sportuitzendingen hoeft ook niet in een bepaalde taal voor mij, want ik spreek er genoeg en vind altijd wel iets wat ik versta.
De vendor lock-in op bepaalde film- en sportkanalen is ook niet iets wat normaal gesproken bij een pure kabelmaatschappij zou moeten horen
Sowieso zou alle infrastructuur (koperen kabels, glasvezel, etc.) in handen moeten zijn van de overheid, net zoals de waterleidingen en de gasleidingen. Maar dat is een hele andere discussie.
Ik zou het redelijk vinden wanneer ziggo tijdens de contractduur de prijzen houdt zoals afgesproken en daarna pas gaat verhogen. Net als bij bijv. het vastzetten van de hypotheekrente.
Ik denk dat het redelijk zou kunnen zijn dat bij een negatieve inflatie (dat heet deflatie ;-) je zou kunnen eisen dat ze de prijzen verlagen. Ik denk dat niemand dit ooit bij de rechter heeft geprobeerd te forceren. Je zou immers kunnen zeggen dat ze het wel doen bij inflatie, dus ook zouden moeten doen bij deflatie. "Dat zou niet meer dan redelijk zijn."
ik ben dus van de zijde die wel gaat overstappen.
ik zat al tijden in dubio om over te stappen gezien ziggo behoorlijk prijzig is en ik veel problemen ervaar.

verleden jaar al tv volledig opgezegd door weinige gebruik alsook dat ik al jarenlang storingen heb in beeld eens per zoveel tijd (door weinige gebruik niet zo'n issue), echter ziggo kon niet oplossen.

Internet viel ook eens per zoveel tijd uit (ik zit oud UPC gebied), echter ook hier heeft ziggo naar van alles gekeken maar nooit met oplossing kunnen komen.

nu na deze 'absurde' prijsverhoging zichzelf volledig uit markt geprijsd, nu voor (vanaf 1 juli) ruim €13,- de maand minder ga ik nu over op zelfde snelheid maar dan via glasvezel (en dat is nog excl. de €5,- korting p/m voor 1e 10maanden van het 1jarige abbo) en krijg ook nog een google nest camera..

ik zat gelukkig door mijn 'dubio' niet vast aan een jaarcontract. Had nu maandelijks opzegbaar doordat ik dus telefonisch niet erop ben ingegaan toen ze aan me vroegen weer jaar te verlengen met een "micro korting" ertegenover.
Probleem is ook dat ze op veel plekken de enige aanbieder zijn met een degelijke snelheid. Ik kan hier wel via de telefoonlijn iets nemen maar dan is de snelheid max Down30mbit/s, Up10Mbit/s.
Gelukkig glasvezel binnenkort dus dat gaat ze aardig wat klanten kosten.
Jeroen Hoencamp klinkt aardig Nederlands, ook zijn sociale profielen geven NL weer. Hoe kom je bij buitenlandse topman?

Verder zijn deze salarissen niet toe te wijten aan Ziggo of grote concerns maar de manier waarop onze markt/economie is opgebouwd. Doe je het niet, is de kans groot dat je in een onervarener pool moet vissen waarmee je ook op langere termijn een grotere kans koopt dat het meer gaat kosten dan 124 miljoen (Lijkt me niet dat dit bedrag klopt)
Van @jmlk:
Topman Mike F. Had in 2019 een inkomen (compensation) van 124 miljoen dollar (bron SEC)
Ik heb 't even op proberen te zoeken en je hebt voor zover ik kan zien inderdaad gelijk @Marnix1988. De Ziggo topman verdiende in 2013 zo'n €15,7miljoen. Dat zal 9 jaar later, vast fors meer zijn, maar €124miljoen lijkt aan de hoge kant te zijn:
https://mtsprout.nl/nieuw...ceo-goed-voor-157-miljoen
Negen jaar geleden was die markt totaal anders, toen bestond de joint venture VodafoneZiggo ook nog niet. Op basis van welke bron verwacht je dat dit dan in 2023 fors meer zal zijn?
Noem maar een willekeurige bron: zo'n beetje elke ceo gaat er jaarlijks op vooruit, zei het door bonussen, inflatie, hogere winsten e.d. Ik zou bijna de vraag willen omdraaien waarom je zou denken dat een CEO in 10 jaar tijd niet substantieel meer zou verdienen?
Ik durf bijna te zeggen dat zodra je in je voorwaarden noemt dat je een negatieve inflatiecorrectie niet verrekend, je dus eigenlijk zegt dat je geen inflatiecorrectie toe past.

Het is een beetje als met mensen uit eten gaan en zegt dat iedereen 50 euro in moet leggen, om daarna het overgebleven geld in eigen zak te steken terwijl iedereen voor 20 euro of minder de buik vol heeft gegeten (bij de snackbar). Die mensen vragen jou dan niet nog een keer om iets te regelen.
Daar komt het bij mij ook op neer inderdaad. Dit klinkt met zo'n voorwaarde meer alsof je wel binnen de wet wilt harken, maar niet wil minderen als de inflatie negatief zou zijn (als die het al ooit wordt natuurlijk). Ik weet dat bedrijven een winstoogmerk hebben en gun het ze best, maar zoiets raars komt meer over als inhalig.
Het is vooral het Europese Hof van Justitie dat je dit kunt verwijten. Compleet idiote uitspraak.
Lobbyen vanuit eigen beschermde keuken, werkt hier heel erg goed.

De uitspraak heeft naar letters van regels gekeken waarbij de uitgangspunten zich niet (snel, kunnen) aanpassen op een veranderde situatie. Inflatie - veroorzaakt door EU beleid - is een soort van aangedane overmacht voor bedrijven en is daarmee geen reden (meer) voor een consument om een abbo voortijds op te te zeggen.
Ja ik kan mij wel vinden in je punt. Ik zit momenteel bij Freedom en was blij verrast dat zij begin dit jaar een prijswijziging doorvoerde die voor enkele abonnementen inhield dat de prijzen daalde.

Deflatie komt bijna niet voor dus ik was tamelijk verast daardoor.
Hmmmm... die prijsdaling kwam vooral omdat hun inkoop bij leveranciers door ACM regels daalde.
Los daarvan heeft Freedom een wat mindere focus op puur verdienen voor aandeelhouders. Ik vermoed echter dat ook een Freedom niet zal kunnen ontkomen aan (forse) inflatie prijsverhogingen die immers ook door hun leveranciers - al was het maar de personeel & stroomkosten - zullen worden opgelegd. het wordt dan vooral een PR strijd van wie de laagste prijsstijging gaat hanteren.
Ik geef je gelijk, de retoriek van 'inflatie compensatie' is absurd en verre van consequent. In een gezonde markt met genoeg concurrentie voor een homogeen product als internet haalt geen enkele partij het in zijn hoofd om met zulke flinterdunne argumenten de prijzen omhoog te gooien, omdat ze dan gelijk afgestraft worden door de consument. Maar ja, er is nu eenmaal bar weinig concurrentie. Iets essentieels als internet moet gewoon een nutsvoorziening worden, of op zijn minst moeten er strenge controle op maximumtarieven en prijsverhogingen gelden.
Je zou haast de inflatiecorrectie in je arbeidscontract op exact dezelfde manier moeten kunnen zetten, standaard. Als zij de kosten omhoog mogen schroeven met de inflatiecorrectie dan zou men dat ook moeten kunnen doen voor hun salaris, lijkt me wel eerlijk zo. Al lijkt bij menig cao dit soort van meegenomen te woorden alleen dan veel lager dan bijvoorbeeld 10% van ziggo.

Wat ik ook wel zie is dat zulke bedrijven dan gaan huilen bij cao onderhandeling en dat de werknemers concessies moeten maken want anders failliet ofzo maar dat ze daarna dan leuk wel 10% of meer inflatie er bovenop gooien.
In België hebben ze de inflatie vaak in de CAO staan. Dan ben je als bedrijf anno nu dus wel het haasje. (Niet elk bedrijf kan zoals Ziggo de rekening doorschuiven)
Ik ga ook voor het eerst sinds 2005 overstappen naar een glasvezelaanbieder. Vorig jaar kreeg ik nog fikse korting bij ziggo als ik wilde blijven. Dit jaar trappen ze er blijkbaar niet meer in, maar ze hebben genoeg aan me verdiend. Ik ga nu maar gewoon jaarlijks kijken wat de beste opties zijn. Het is niet anders.
"Ik heb hetzelfde probleem met huurverhogingen: ze gaan altijd omhoog en nooit omlaag.
Maar als je de huur niet meer kunt betalen of als je door iets onder het minimuminkomen zit en in aanmerking komt voor huursubsidie, betaalt de gemeente de huur.
De woningcorporatie ontvangt nog steeds zijn geld, dus het is eigenlijk een beetje ons belastinggeld. Als er sprake is van negatieve inflatie, zouden de prijzen ook omlaag moeten gaan.
Ziggo is gewoon een groot, commercieel bedrijf. Ze moeten voor de aandeelhouders wel winst blijven maken, maar om een toekomst te houden moeten ze ook investeren.
Als de kosten stijgen, worden die pas later doorberekend. De prijsverhoging is namelijk maar eens per jaar. Men heeft dus hogere kosten, terwijl die pas later doorberekend kunnen worden. Met alleen een inflatiecorrectie is de prijs op dat moment weer in balans. De verhoogde kosten die eerder zijn gemaakt vormen een verliespost.
Lasten verlichtingen komen zelden voor. Als ze zich voordoen zijn die ook maar klein en meestal maar tijdelijk van aard. Ze worden naar de klant doorberekend door de jaarlijkse prijsverhoging een keer over te slaan.

SEO's van grote bedrijven verdienen nu eenmaal veel. Voor het klootjesvolk (waar je mij ook toe mag rekenen) lijkt dat absurd, Er zijn echter niet zoveel mensen die een dergelijk groot, complex bedrijf goed kunnen lijden. Wil een bedrijf een goede SEO, dan zullen ze een goed salaris moeten bieden. Of € 124 miljoen in verhouding staat tot de verantwoordelijkheid en het werk wat daarvoor moet worden gedaan bepalen de aandeelhouders. Ik kan me niet eens voorstellen wat je met al dat geld moet doen, laat staan dat ik het een passende beloning vind. De aandeelhouders willen echter iemand van zwaar kaliber en die vragen nu eenmaal dit soort bedragen. Gelukkig gaat de helft van de inkomsten naar de staat. Die verdient er dus ook een leuk centje aan, al mogen ze dat van mij gerust optrekken tot 70%. (blijft er nog € 32 miljoen over).
Negatieve inflatiecorrectie? Deflatie is al grofweg 100 jaar niet gebeurd, altijd meer belasting en lasten, meer belasting is meer inflatie (meer geld die je via de overheid bijpompt zonder toegevoegde economische waarde). Je wordt ondertussen letterlijk belast voor de lucht die je uitademt omdat je volgens de overheid de wereld met enkele kubieke cm koolstof vult.
waar kun je in de algemene voorwaarden terugvinden dat inflatiecorrectie een voorwaarde is?

Ik heb de algemene voorwaarde versie 1 december 2019 en het woord 'CBS', 'inflatie' of 'correctie' komt er niet in voor.
https://www.ziggo.nl/voorwaarden
onder hoofdstuk 2 "Vergoedingen en betalen":
Ziggo heeft het recht om de vergoedingen en tarieven jaarlijks te indexeren tot een percentage gelijk aan de CBS consumentenprijsindex. Daarin wordt bekendgemaakt met welk percentage de prijzen stijgen. Als Ziggo de tarieven indexeert, vindt dat plaats op 1 juli op basis van de gemiddelde inflatie in het voorgaande kalenderjaar. Als de CBS consumentenprijsindex negatief is, worden de prijzen niet aangepast.
hmm hoe zit datdan? moet je niet eerst akkoord gaan met de nieuwe algemene voorwaarden?

Ik ben in augustus 2022 overgestapt met een ingangsdatum van december 2022 en kreeg de algemene voorwaarden van 1 december 2019 in de mail. Raar dat de AV van 9 mei 2022 er toen blijkbaar al was...

Ik denk dat ik maar ga opzeggen. Al is het maar uit principe. Beetje schermen met algemene voorwaarden zonder specifiek te zijn.
Dat is een goeie vraag… meestal krijgen mensen een mailtje van een bedrijf als ze hun voorwaarden hebben aangepast. Ik zou je niet durven zeggen of we deze ook hebben gekregen :)

Ben hier ook Ziggo-klant, tot m'n contract af loopt. Niet zozeer vanwege die passage in de voorwaarden (al vindt ik dat bij elk bedrijf niet echt geweldig-netjes als ze wel verhogen, maar niet verlagen bij 'n eventuele deflatie), maar wel omdat ze in verhouding duurder zijn dan glasvezel in Delft en ik die prijsverhoging van ze wel een keertje zat ben.
Maar negatieve inflatie, oftewel deflatie, is de laatste jaren eigenlijk niet meer voorgevallen. Dus waar baseer jij je op dat ze met de huidige voorwaarden dat niet zouden doen? Hoewel ik je zeker geen ongelijk geef en ook verwacht dat ze het niet zouden doen, is het op dit moment moeilijk om dat te bewijzen.
Dat deflatie eigenlijk niet/zelden voor komt klopt, maar het staat in hun eigen voorwaarden dat ze de prijzen niet verlagen bij een negatieve inflatie.

https://www.ziggo.nl/voorwaarden onder hoofdstuk 2 "Vergoedingen en betalen":
Ziggo heeft het recht om de vergoedingen en
tarieven jaarlijks te indexeren tot een percentage gelijk aan de CBS consumentenprijsindex. Daarin wordt bekendgemaakt met welk percentage de prijzen stijgen. Als Ziggo de tarieven indexeert,
vindt dat plaats op 1 juli op basis van de gemiddelde inflatie in het voorgaande kalenderjaar. Als de CBS consumentenprijsindex negatief is, worden de prijzen niet aangepast.
Dat deflatie eigenlijk niet/zelden voor komt klopt, maar het staat in hun eigen voorwaarden dat ze de prijzen niet verlagen bij een negatieve inflatie
Er staat ook niet dat ze verplicht zijn om de volledige inflatie door te berekenen. Dus waarom zouden ze dan wel verplicht moeten zijn om een eventuele deflatie door te berekenen ?
Kapitaliseer de winst, socialiseer het verlies.

Kansloos, dat moet niet eens mogen. Of je past het toe op alle inflatie, of helemaal niet. Niet alleen voordelen pakken en de rest van de samenleving opzadelen met de nadelen.
Eerder spreek je mensen er op aan dat ze de kleine lettertjes moeten lezen, maar zelf doe je het blijkbaar ook niet. :)
Ik heb instap, dus de 50/20 verbinding met een CI+ voor de tv en mijn verhoging gaat zelfs met 10% omhoog, het maximale.
Iets vind ik niet kloppen dat er verschillende % verhogingen mogen worden gevoerd, inflatie is 1 ding en Ziggo maakt er meer van, zijn de kosten voor de 1000 abonnementen dan niet zoveel gestegen als voor mijn lagere snelheid??
Je kunt besparen door het TV-deel op te zeggen, en NLziet abo te nemen (dit deel opzeggen kan alleen telefonisch). App werkt perfect, kan programma's vanaf begin kijken als het nog uitzendt, en terug kijken tot een week, etc.
Kun je het TV deel opzeggen? Vroeger zat het basis TV pakket 'gratis' bij je aansluiting.
Ja, afgelopen jaar zelf gedaan bij kpn en scheelt 10 euro per maand.

De npo zend heel veel op youtube uit, ook de provinciale zenders zenden veel uit op yt.
Met de npo app kan je ook alles van de npo gratis zien behalve met vooruit kijken. Dan moet je betalen
NLZiet is 8.95, dus het scheelt niet veel. Wel ben je dan van de energieslurpende Ziggo tvbox af, die ook altijd warmte genereert in stand-by modus. Aangezien er een LG app is voor NLZiet heb ik daar wel oren naar.

Plus dat ik dan wat flexibeler ben met en afsluiten van een los internet abo.
Die box is al lang en breed vervangen ondertussen, voor een heel klein mini kastje.
Het kan best zijn dat die bij sommige nog staat, maar die zwarte Horizon box is al een jaar of 2 met pensioen gegaan en vervangen door Media Box Next.

Dus voor die 1ne euro dat misschien scheelt zou ik het niet eens doen, en daarbij heeft NLziet ook de prijzen goed verhoogt.

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 25 maart 2023 10:43]

Het hebben van een box is sowieso een archaïsch en irritant gegeven bij Ziggo. Vooral die afstandsbediening. Zit je dan met je fancy LG TV waar een Magic remote bij zit. Moet je alsnog twee afstandsbedieningen houden en 'zappen' met een ouderwetse.
Je heb helemaal geen box nodig, gewoon ci+ module gebruiken, heb ik bij mijn fancy LG werkt prima.
Ik heb een next mini. Werkt super en heb maar 1 afstandsbediening nodig om aan/uit te zetten en zenders te zoeken. TV maar 1x aanzetten en de HDMI van de next mini inschakelen. Dan heb je alleen de Ziggo afstandsbediening nodig.
Hdmi cec geprobeerd?
Die box is al lang en breed vervangen ondertussen, voor een heel klein mini kastje.
De uitrol naar bestaande klanten is minimaal tenzij je zelf wil bijbetalen. twee maanden terug is bij vrienden van mij de mediabox XL overleden en zij kregen er een vervangende mediabox XL voor terug.

Ik ben ook nog nooit gecontacteerd over mijn XL

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 25 maart 2023 15:03]

De XL is nog in de fase van vervangen Ziggo/Telnet kan niet iedereen in 1x van een Next voorzien, deze worden door 2 fabrikanten gemaakt namelijk Arris en Humax en is wereldwijd en draaien volgas.

[Reactie gewijzigd door Vage_Karel op 26 maart 2023 06:11]

Als ik nu mijn abbonement aanpas en opnieuw afsluit heb ik binnen een paar werkdagen een nieuw kastje in huis. Je hebt als bestaande klant gewoon geen prio. Als klant boeit de supply chain me niet.

En trouwens, de uitrol van de Next is al jaren aan de gang. Het maakt me niet uit wat voor slappe excuusjes ziggo heeft. De service is beneden peil en excuses verbloemen dat niet. Ik kan er als klant precies niets mee.

Voor mij persoonlijk maakt het niks uit. Ik ga zo spoedig weg van Ziggo wanneer de glasvezel boer ergens later dit jaar voor de deur staat en dan kan ik die kernreactor in mijn tv kastje eindelijk weggooien.
Met als bijkomend voordeel dat de ping van mijn internetverbinding dan eindelijk op hetzelfde niveau komt als bij mijn vrienden die al glasvezel hebben.
En dat ik eindelijk niet meer gebottlenecked wordt door ziggo’s archaische upload snelheden als ik buitenshuis mijn nas wil benaderen.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 26 maart 2023 10:57]

Gewoon even bellen of chatten de levering is normaal snel maar op het moment kan het wat langer duren ivm drukte.
Dat die vriend een andere XL heeft ontvangen is een fout gewoon contact opnemen dan komt er een Next voor in de plaats.

[Reactie gewijzigd door Vage_Karel op 26 maart 2023 10:59]

Allang gedaan. “U komt daar helaas niet voor in aanmerking meneer” Tenzij ik geld wil bijbetalen.

Heb gewoon alles in 1 complete. Maar als ik een nieuw kastje wil mag ik lekker nog meer extra dokken.
Doen alsof hij kapot is hoef ik ook niet aan te beginnen, zoals ik bovenaan deze thread al zij kregen vrienden van mij gewoon een nieuwe flut XL toen die van hen stierf.

Dus ik wacht gewoon op glas. Mijn nieuwe glas abbonement is goedkoper. De download is 3x zo snel, de upload 30x, ik krijg een moderne kleine settopbox. En ik ga er qua tv ook nog eens niet op achteruit en ik kan een kabel weghalen naar mijn tv meubel.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 26 maart 2023 11:04]

Alle XL gaan er uit.

Meld je anders hier even.

https://community.ziggo.nl/
Too little, too late. Jaren te laat. En een forum moeten doorlezen om van dit soort dingen op de hoogte te zijn is verschrikkelijk klantonvriendelijk.

Ziggo is een van de duurste providers in NL en ik zie het werkelijk in NIETS terug. De settopbox is slecht. De internetverbinding is archaisch. De modems hebben slechte range. De communicatie vanuit ziggo is een radio stilte.

De enige reden dat ik bij ze zit, is het gebrek aan alternatieven met acceptabele downloadsnelheid op mijn adres.

Dus iedereen die via glas aangesloten kan worden of nu een internet snelheid heeft die ook aangeboden kan worden door een andere provider: stap over. Het is bij die andere provider echt beter dan bij ziggo. En al is het niet beter, dan is het wel een stuk goedkoper.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 26 maart 2023 11:14]

offtopic:
Degene die weer een XL terug heeft opgestuurd mag naar de diepste krochten van de hel.
19 euro/jaar zijn de stroomkosten van het nieuwe kastje wanneer je dagelijks 4 uur tv. Meer als je meer tv kijkt.

Als NLZiet voldoende is, zie ik niet in waarom je NLZiet nou zou moeten gebruiken als je hiermee nog extra op je vast abonnements kosten kun besparen (10 euro / maand las ik hierboven?)

140 euro per jaar levert dat dat samen op toch? Niet iedereen kan dat even makkelijk missen.
Ik heb ook geen tv kastje maar CI+ module in de tv, nog makkelijker dan een app of kastje.
Het gaat allemaal via de gewone tv zelf, nog makkelijker eigenlijk.

En ja besparen ligt er aan idd, neem je alleen internet kan het wel goedkoper zijn ja en dan NLziet erbij.
Huh?
Next mini verbruikt 5W.
Dus 5W x 4Uur x 365 dagen =7.3Kw x 40Cent = bijna €3

Als je hem 24 per dag aan laat staan, dan kost het je 17,50 per jaar.....
Zie net dat ik de bron niet had opgenomen. Zie hier de berekening dat de consumentenbond hanteerde op basis van door Ziggo verstrekte gegevens waarmee ze op 19 euro / jaar kwamen.

https://www.consumentenbond.nl/internet/ziggo-mediabox-mini
Goed, ook ik was even vergeten dat als je hem 4 uur aan hebt staan, hij 20 uur uitstaat natuurlijk :)
Als ik dat meereken (2.5W heb ik genomen), dan kom ik op een extra €7,30,-, dus bij elkaar iets meer dan een tientje per jaar.
Maar, waar hebben we het over. O-)
Ik vind het wel interessant hoor. Dit kastje is een hele verbetering, zelfs meer dan ik dacht kijkend naar jouw waarden.

Het lijkt allemaal weinig, maar onze huizen staan tegenwoordig vol met dit soort spullen. Tijdje terug even mijn mijn ouders door de woning gegaan, ze verbruikten eerder meer dan hun panelen opleverden en nu net iets minder. Ziggo kastje vervangen met google tv, Ziggo router vervangen met KPN box 12, Pomp CV ketel lager gezet (en ingeregeld), 4 wekker alarmen eruit, halogeen verlichting vervangen met led, etc, etc. Al die kleine dingetjes tikken behoorlijk aan. Maakte meer verschil dan ik dacht.
Ja, met 1 euro. Nadat ze jaren achtereen op 7,95 zaten. En als je voor een jaar afsluit betaal je volgensmij nog steeds 7,95.

Ondertussen hebben ze wel steeds meer functionaliteit en zenders toegevoegd.
Mijn inmiddels meer dan 10 jaar oude TV kan prima zonder CI+ kaartje of TVBox het digitale signaal van Ziggo aan. Zeker aan te raden als er een digitale TV-tuner op je TV zit. (En dikke kans van wel dus.)
Zou je eens uit kunnen leggen hoe dat dan werkt? Via coax of utp? En welke televisie heb je?
Ik heb geen ervaring, maar daar zou niet meer moeten zijn dan de coax kabel in de tv prikken en je regionale instellingen invoeren.

https://www.ziggo.nl/klan...ie-netwerk-id-instellen#/

Optie 4 volgen
Maar dat werkt alleen voor het basis TV pakket.
Toegegeven, dat is voor veel mensen voldoende, maar toch.
Volgens mij werkt dat in de praktijk altijd. Ook zonder abonnement. Sowieso worden NPO123 vrij uitgezonden.
TV abo eraf is 20 euro p/mnd minder, ik heb die van 7,95 dus scheelt het 12 euro per maand, € 144 per jaar. Daarvan kun je HBO of Netflix voor erbij nemen. 8-)
Volgens mij bedoelt @akooijman de vraag in het kader van ziggo. Zakelijk was er in elk geval altijd al een internet only abonnement. Technisch is het dat nooit, gezien er ook wat digitale videostreams over de lijn gaan.
Zakelijk was er in elk geval altijd al een internet only abonnement.
Nee, ook daar zat en zit TV bij.
Ik heb mij ingeschreven voor glasvezel, ben wel klaar met Ziggo
Ziggo zal fysiek een filter in de wijkverdeler moeten plaatsen tussen jouw aansluiting anders zul je te allen tijde het digitale basispakket (radio èn TV kunnen bekijken/beluisteren.
Ik heb vorig jaar ook mijn TV-abbo op gezegt. Alleen kan je nog steeds gewoon tv kijken door de kanalen op te zoeken via je postcode met frequentie code. Ik weet niet meer precies hoe, omdat iemand het voor me heeft gedaan. Ik heb alle kanalen in het standaard pakket, alleen de meeste kanalen zijn in SD kwaliteit. Dit werkt volgens mij doordat je nog steeds internet afneemt en daarom nog een kabel signaal krijgt. Als jouw specifieke postcode niet werkt, probeer een andere.
Feitelijk is dat wel zwartkijken, normaal moeten ze een filter op je aansluiting kunnen plaatsen. Het werkt wel maar helemaal eerlijk is het natuurlijk niet ;)
Nee, hij heeft zijn TV "pakket" opgezegd, daar zit een settopbox bij. Bij een internet-only abonnement zit nog altijd wel Kabel-TV bij inbegrepen, dat is ongecodeerde digitale TV. Als je een televisie hebt met DVB-C ontvanger, dan kun je gewoon tv kijken als je netwerk ID 4444 gebruikt (in plaats van 5555 als je een CI+ hebt). Bij Internet-Only hebben ze overigens wel de Ziggo GO afgehaald.

[Reactie gewijzigd door robertwebbe op 25 maart 2023 16:44]

Fijn dat er toch iemand is hier die weet hoe het wel daadwerkelijk zit.

Aanvulling: je kunt ook met een (oude) decoder gewoon TV blijven kijken (mocht je TV geen DVB-C ondersteunen), ook opnemen (lokaal via hdd) werkt.
Je kunt dit uiteraard niet zelf simpel via 'Mijn Ziggo' regelen, maar een belletje doet wonderen.
SD kwaliteit is meer dan prima en meer dan 50 zenders tot je beschikking. "Goedkoop"ste oplossing indien je TV en internet wil hebben (mogelijk met deze verhoging niet meer).
Juist, tv's na 2011 die via de reguliere kanalen zijn verkocht kunnen DVB-C ontvangen, zonder een kaart zijn 1-2-3 en Ziggo Sports in FHD de rest in SD maar geen ESPN, SBS9 of bijvoorbeeld BBC First die zitten achter een kaart of kastje tegen meerprijs.
Heb je een goed coax netwerk door je huis met op elke aansluiting de juiste minimale sterkte en kwaliteit signaal kun je daar meerdere tv's op aan sluiten in hotels en verzorgingshuizen werkt dat zo. Sommige instellingen hebben de kabel tv in eigen beheer die laten geen internet van Ziggo toe ze blokkeren de upstream( vaak door ouder systeem)waardoor het modem niet online komt.
Heb je een tv die kan opnemen met een externe harddisc kun je daar een Sandisc 256gb usb stick op aansluiten voor nog geen 25 euro.

[Reactie gewijzigd door Vage_Karel op 26 maart 2023 06:21]

NPO kan je sowieso gratis aan. Dat zijn onversleutelde kanalen op DVB-C.
Dus coax erin en netwerk-ID en that's it. je hebt NPO 1 + 2 + 3.
Klopt! Maar net de app kan je wel voorruit kijken en wat je ook kan is gewoon afleveringen terug zien gratis, zonder de coax!

Met alleen kabel kan je alleen zien wat er nu op is


Ps (vooruit kijken moet je abbo voor heb en)

Die coax ben je dus niet nodig. Mits je kpn oid hebt anders alsnog 😂

[Reactie gewijzigd door Patrick22221 op 25 maart 2023 12:25]

Ziggo is van oorsprong een TV bedrijf en dus kon je niet zomaar het TV deel opzeggen. En dat dit bij KPN wel kan komt om dat KPN van oorsprong een Telefoon/Internet bedrijf is.
Maar of dat nu nog zo is weet ik niet.

Maar ik ga het zeker uitzoeken want ik snap ook echt niet dat de 10% verhoging nu juist ook weer bij de "kleine man" terecht komt en de mensen die al makkelijk een abonnement van bijna €100 p.m. kunnen betalen maar een kleine 2% verhoging krijgen. Want volgens mij zijn alle onkosten voor alle abonnementen hetzelfde.
Misschien dat ik dan ga overstappen.
We hebben ook zitten rekenen, maar andere providers zijn goedkoper omdat ze hun inflatie correctie nog niet doorgevoerd hebben of de introductie bonus van het eerste half jaar of 8 maanden gratis aanbieden.
Hierna zijn ze vrijwel weer gelijk aan Ziggo. Het technische voordeel is wel de upload van 100Mbit va de glasvezel in ons geval.
Eigenlijk zou je dus ieder jaar moeten switchen, dan scheelt het behoorlijk.
Hoe verhoudt de kwaliteit van NLZiet zicht ten opzichte van die van ziggo (digitale tv via de mediabox)?
Als je zeer critisch bent op beeldkwaliteit zal Ziggo vast beter scoren dan NLziet.
Echter is naar mijn mening het beeld kwaliteit scherp genoeg voor een prettige kijkervaring. Uiteraard afwegende wát je ermee kijkt. In hoeverre boeit een gemiddeld TV programma dat het 8k of 4k is. Films kijk je wellicht sowieso niet met al die reclames er doorheen.
Kortom, naar mijn mening is het beeldkwaliteit gewoon keurig, zelfs boven verwachting gezien ik minder verwacht had.
Je kunt overigens 2 weken gratis proberen.
het beeld kwaliteit van NLziet is echt vele malen beter dan dat van Ziggogo.
Als ik me niet vergis passen beiden zich dynamisch aan aan de beschikbare bandbreedte.
Je kunt ze dus niet vergelijken met een simpele test 'op de bank in de woonkamer'.
Ziggo NLziet kan ik niet onderscheiden. KPN is wel slechter dan NLziet.
Het is vooral het zenderaanbod waar je even goed naar moet kijken. Zo doet NLZiet bijvoorbeeld geen Fox of Comedy Central.
De devil is in de details...
Tot vorig jaar keek je bijvoorbeeld gratis formule 1 via Ziggo.
(Maar de verschillen kunnen dus ook zomaar volgend jaar anders zijn!)
Dan is het eigenlijk dus nog goedkoper om dan een goedkopere DSL-provider (indien nog beschikbaar ivm uitrol glas) of glas te pakken met alleen internet. Zeker in de markt van de 50 tot 100Mb is daar wel aanbod op.

Je kan TV wel opzeggen bij Ziggo, maar dat TV-signaal blijft toch wel actief, alleen die module gaat uit. En de vraag is hoeveel euro dit maar goedkoper is door de tv weg te laten. Enkele euro’s gok ik.
Om glas te pakken moet het zijn aangesloten. Daarnaast rekent KPN ook best veel door aan de virtuele providers. Ik heb gekeken wat het aanbod was in een wijk waar het glas van KPN wel was aangesloten, maar financieel schiet ik daar niet heel veel mee op. En dsl? Het kopernetwerk is bedroevend wanneer je wat verder van de telefooncentrale woont.
Tsja. in een heel groot gedeelte van NL is/was VVDSL uitgerold waardoor je best nette snelheden kon halen. Natuurlijk zijn er nog steeds locaties waar dat niet het geval is.
Ik ga binnenkort ook over naar glasvezel zonder TV abo, dat was ook de rede dat ik NLziet ging testen. Na 2 weken hief ik ziggo TV op.
Dan moet je er wel bij aan toevoegen dat je niet hetzelfde aanbod krijgt. Zo ontbreken de kanalen zoals Discovery, NGC, Eurosport, Ziggo Sport, ESPN, Nickelodeon, Disney Channel, Paramount, Fox, Comedy Central, MTV, TLC, ARD, ZDF e.a.
Wat wel dan weer netjes is is dat ze alle gangbare BBC-kanalen (World News, Entertainment, First, Two, One) in NL hebben bij NLZiet. Zal niet zoveel kosten voor behoud dan lijkt me.
Eens, het kanalen aanbod staat erbij. Mocht iemand behoefte hebben om naar bepaalde speciale zenders te kijken is het geen optie. Er is nog wel een duurdere variant met wat meer kanalen.
Ik zelf kijk daar nooit meer naar, ik kijk sowieso zeer weinig TV.
Ik heb indertijd TV start opgezegd en hield kabel tv over. Geen smartcard meer, maar wel alle tv in sd kwaliteit, maar prijsmatig schiet je daar een paar euro mee op, maar veel is het niet.
Die kabel tv van ziggo (hebben wij ook) is sinds kort grotendeels fullhd voor heel veel zenders. Dus goede kwaliteit, geen kastje (direct coax in de tv) en snel zappen. En scheelt je een boel geld.
Zou het iedereen (die ziggo heeft) aanraden.
Dat ligt er maar aan. Jij als traditionele tv kijker komt daar mee weg. Mensen die geen live tv en reclame meer willen zien, gebruiken kastjes en NLziet abbo’s om series en programma’s terug te kijken zonder reclame, op tijden die hen uitkomt. Ik hoef niks in te stellen en kan niks vergeten op te nemen want ik klik het gewoon aan en kan het terugkijken. Dan heb je weinig aan coax in je tv.
Klopt, kost je dus 19 e bij complete. Ik heb HBO en npo plus en voor zinloos zappen de coax.
Maar vooral handig dat mensen weten wat er al zo in de coax zit, best veel.
Ook NLZIET heeft onlangs de prijzen voor hun maandabonnementen met gemiddeld zo'n 10% verhoogd (je moet nu een [nieuw] jaarabonnement afnemen om het oude prijspunt te behouden)...
Maar tegelijkertijd heeft het dat de afgelopen 8 jaar niet gedaan.
Nogal logisch... Ze hadden geen keuze! Ze hadden voor 2020 sowieso nog te weinig marktaandeel om de prijzen te kunnen verhogen, ook nu zijn ze nog steeds geen grote speler maar ze ontkomen simpelweg niet meer aan prijsverhoging juist omdat ze het de afgelopen 8 jaar niet hebben gedaan.
omdat ze het de afgelopen 8 jaar niet hebben gedaan.wat bedoel jij daar mee?

laat maar ik zie wat je bedoelt haha

[Reactie gewijzigd door noway op 25 maart 2023 09:20]

Lol, dat nlziet heeft geen enkele zender waar ik naar kijk. Geen FOX, Paramount, Discovery, Nat Geo, TV5 of eurosport. En Secret Circle, maar dat zeg ik niet hardop.
Vriendin kijkt Discovery en TLC via Discovery+. Heb daarnaast nog Amazon Prime. Enige zender die we dan missen is 24Kitchen.

We zijn nu 's avonds aan het zappen en komen tot de conclusie dat er met 90 zenders geen ruk op TV is. Dan blijft de televisie ergens op staan en zit je te kijken naar reclame met tussendoor een herhaling van iets wat je een halfjaar terug ook al hebt gezien.

Ik ga binnenkort van Ziggo 200/30 naar Caiway 400/400, zouden in eerste instantie Ziggo met CI+ aanhouden, maar het is met 30 euro per maand gewoon te duur. Dat wordt gewoon 8,95 per maand met NLZiet om dezelfde rotzooi te kijken met iets minder goed beeld, ik vind het prima.
Voor het prijsverschil kan je dan evt nog Skyshowtime overwegen om het verlies van Paramount en Nickelodeon op te vangen.

[Reactie gewijzigd door _JGC_ op 25 maart 2023 14:35]

Ik ga over van Ziggo basic naar een DSL boer denk ik. Ik twijfel nog of ik weer tv neem. En misschien ga ik wel net zoals bij energie aanbieder hoppen. Het is wel gedoe, maar het scheelt mij 275 euro ofzo p/j. Iemand ervaring daarmee?
Gewoon je Ziggo coax label laten zitten. Met een beetje mazzel kun je nog jaren kijken naar het ongecodeerde dvb c signaal
Secret Circle, dat vroeg je toch voor een vriend van je?
8,95 per maand voor nlziet.
Tov 12,50 euro interactieve tv kpn
Tov 22,95 euro kabel tv ziggo

[Reactie gewijzigd door Patrick22221 op 25 maart 2023 11:29]

KPN TV+ met tv-zenders is € 12,50 /mnd
Bij NLZIET zijn heel veel programma's langer dan 7 dagen terug te kijken en meestal ook nog zonder reclame (een deel is ook vooruit te kijken). (Films op de commerciële zenders zijn meestal 7 dagen terug te kijken en dan met reclame; eigen producties en series zijn meestal tot een jaar (maar dikwijls ook meerdere seizoenen) en reclamevrij terug te kijken).
Je zou dan ook een opnamepakket mee moeten rekenen in de kosten van de andere aanbieders.

Daarnaast heb je bij NLZIET het gemak dat je niets meer hoeft op te nemen; voor het overzicht kun je programma's die je wilt kijken aan "Mijn series" (of "kijk later") toevoegen. Wij kijken heel zelden live naar tv, maar kiezen gewoon iets waar we op dat moment zin in hebben.

Voor wat betreft NPO/RTL/SBS programma's voelt NLZIET meer aan als een streamingsdienst (met her en der wat beperkingen of uitzonderingen).
En daarnaast kan je een NLZiet abbo op twee apparaten tegelijk gebruiken. Dus dit zou je ook nog kunnen delen met een familielid of vriend(in).
ZiggoGo kan je weer met 3 apparaten tegelijk bekijken, exclusief decoders/smartcards.
Het probleem is de de beeldkwaliteit van NLZIET drastisch slechter is dan hetgeen Ziggo over de kabel aanlevert. Op een budget TV (alle niet (QD)OLED toestellen) of klein scherm (telefoon, tablet) is dat misschien minder zichtbaar, maar op een fatsoenlijke TV (met goede deinterlacer) is dat verschil duidelijk zichtbaar.
Ander probleem is dat als je ESPN wil kijken, je verplicht wordt een TV-abbonement bij een van de providers af te nemen waar ESPN een overeenkomst mee heeft. En NLZiet zit daar dus niet bij... :X

Ik wil graag overstappen naar een los internet abbo + NLZiet voor TV + ESPN, maar die mogelijkheid is er dus gewoon niet, en van de alternatieven (TV via een app van bijvoorbeeld T-Mobile of Canal Digital of wat dan ook) lees ik vrijwel alleen maar negatieve reacties als het om beeldkwaliteit gaat, en dan in het bijzonder van voetbalwedstrijden. |:(
Wij gebruiken Canaldigitaal voor 15 euro in de maand. Dit is inclusief alle ESPN zenders. Werkt echt geweldig! We hebben hiernaast T-mobile thuis met 1 Gbit/s voor 35 euro per maand. (Dit is met korting omdat we ook een mobiel abonnement hebben bij t-mobile).
Kwa aanbod en prijs is CD inderdaad precies wat ik zoek, maar ik lees niks dan negatieve ervaringen over de beeldkwaliteit en dan vooral bij sportuitzendingen, wat precies de reden zou zijn waar ik het voor zou willen gebruiken. De gebruiksvriendelijkheid van de app wordt ook niet best beoordeeld. Ik baseer me dan op het canal digitaal topic op het tweakers forum, zijn jouw ervaringen beter dan?
Wij kijken al tijden NLZIET op een 65" LG OLED via een Shield (dus AI upsclaled) en eerlijk gezegd is het verschil echt niet te zien in doorsnee Nederlandse shows/producties op ca 3,5m kijkafstand. Alleen Live TV van 4K uitzendingen is evident van betere kwaliteit (en voor al het andere zoals series en films zijn veel kwalitatief betere en meer on demand opties). Laatste keer dat de KPN box aanstond was voor het WK (4k hdr) en de Tour. Maar met terugkijken/cloud opname is het al een ander verhaal (IPTV streams). Daarbij komen nog factoren als bedieningsgemak, nooit hoeven kijken naar reclames en snelheid. Ben inmiddels zowel de Mediabox Next als nieuwste Arris 4K KPN box gewend, en beide apps van ziggo en kpn op android tv, en hoewel t allemaal beter is dan paar jaar geleden, haalt het toch niet bij Nlziet en andere streaming apps.
Helaas betalen we nog wel voor TV voor die paar keer per jaar dat het beter/handiger is, maar overweeg het toch altijd op te zeggen.
Als ik het goed lees vergelijk je nu de KPN TV box met NLZIET? Dan vergelijk je dus al een Dasia (KPN) met een Fiat (NLZIET). De vergelijking zou moeten gaan tussen Ziggo (BMW) en NLZIET (Fiat) en dat verschil is vele malen groter. Het signaal dat over de kabel wordt getransporteerd heeft een veel hogere bitrate, namelijk ~13-15 Mbit terwijl dat van KPN rond de 9 Mbit ligt. Vervolgens komt NLZIET aankakken met een schamele 6,5 Mbit en dat is zelfs voor de casual TV kijker met het zicht van een 50+'er duidelijk merkbaar.

Ik ben al jaar en dag klant bij XS4ALL/KPN (glasvezel), maar heb nog steeds een Ziggo kabel aansluiting voor de reguliere TV zenders. Terwijl wij eigenlijk amper (hooguit één keer in de twee weken) lineaire televisie kijken. Hetgeen NLZIET aanbiedt neem ik simpelweg geen genoegen mee. Maar goed, je hebt ook mensen die niet beter weten en al content zijn met een Fiat. Daar is helemaal niets mis mee, maar dat betekent niet dat er geen enorm kwaliteitsverschil is.
Ik denk niet dat je recentelijk het beeldkwaliteit vergeleken hebt. Zoals jij het beschrijft is het alsof het zeer slecht is. Dat is het absoluut niet, natuurlijk kun je heel dichtbij gaan zitten en swappen om te vergelijken en enigzins compressie vinden of middels stills vergelijken.
Echter merk je er helemaal niets van als je gewoon iets op TV kijkt.
Ik ben best critisch, en kan zeggen dat het gewoon goed scherp beeld en vloeiend is.

Dat jij ervoor kiest om nog apart Ziggo TV af te nemen terwijl je erg weinig TV kijkt, boeit de kosten je blijkbaar totaal niet. Prima, maar kraak niet iets af waar je blijkbaar niet serieus naar gekeken hebt.
Wat je zegt klopt van geen kanten. Ten eerste heb ik vergeleken met zowel KPN Glas (dat is dus via de 4K arris box) als Ziggo DVB-C. De bitstream van KPN "HD Glas"-kanalen is vergelijkbaar met Ziggo DVB-C (12,5mbit). Maar een hoge bitstream heeft alleen zin als (1) je in staat bent/zin hebt het lineair -dus op moment van uitzending direct- te kijken (dat ben ik zelden tot nooit), want de opgenomen gestreamde kwaliteit van Ziggo/KPN is inferieur én je wordt geforceerd reclames te kijken (op commerciele zenders), en (2) het bronmateriaal ook van hoge kwaliteit is. En bij 1080i uitzendingen van de Nederlandse zenders&producties valt dat flink tegen, dan is de 1080p stream van NLZIET (progressive upscaled aan hun zijde, 4K upscaled op de Shield) praktisch gelijkwaardig.

Ondertussen kan je fatsoenlijk opgenomen 4K (HDR) materiaal veel beter bekijken via andere (streaming) bronnen dan Ziggo, KPN of NLziet, want Atmos e.d. ga je niet krijgen, en zeker geen 90mbit BR streams. Daarom is voor mij kabel of glasvezel lineaire tv van weinig waarde; ik kijk het zelden, de kwaliteit is alleen bij een select aantal uitzendingen merkbaar beter, en er zijn zoveel betere opties.

[Reactie gewijzigd door davidov2008 op 28 maart 2023 13:24]

Of je neemt IPTV.
Nlziet is toch iptv? Of heb jij daar een andere manier voor om dat te kijken?

Daarbij kan een legale dienst niet op tegen een illegale tv dienst waar jij op doelt....
Ik denk dat de gemiddelde Nederlander gewoon naar de npo en commerciële zenders kijken. Doe ik zelf ook regelmatig, maar blijkbaar is dat vreemd?
Ik zit met m'n mobiel bij Simpel, ook een inflatiecorrectie gekregen. Mijn abonnement van €10, kost nu €10,86. Dit terwijl Simpel zelf nog adverteert met een abonnement van €10 met meer data dan dat ik heb. Onwijs knap dat dit allemaal kan en vooral mag tegenwoordig.
Maar als je bij Simpel kan verlengen, kun je op dit moment weer gewoon terug naar die aanbieding van 10 euro, met ook de nieuwe grotere hoeveelheid data. En als je een nieuw abonnement bij Simple afneemt krijg je die ook echt voor die 10 euro. Dat is anders dan wat Ziggo doet die verhoogt ook prijzen voor nieuw abonnees, en geeft die dan enige tijd korting. Terwijl bestaande abonnees die korting niet kunnen krijgen en dus de hogere prijs houden.
Ik zit met m'n mobiel bij Simpel, ook een inflatiecorrectie gekregen. Mijn abonnement van €10, kost nu €10,86. Dit terwijl Simpel zelf nog adverteert met een abonnement van €10 met meer data dan dat ik heb. Onwijs knap dat dit allemaal kan en vooral mag tegenwoordig.
Kun je je abonnement niet tussentijds aanpassen ? Dat was bij mij het geval. Ik had een andere provider, en die had ook zo'n prijsaanpassing doorgevoerd. Toen ik daar achter kwam, heb ik online gekeken, en ik kon mijn abonnement gratis aanpassen naar de iets lager geprijsde variant, die inderdaad ook meer data had. Uiteindelijk misschien een tientje bespaard over de resterende looptijd. Aardig, maar toch niet echt om over naar huis te schrijven...
Dat kan bij simpel maar dan verlies je de korting die je hebt en moet je meer bijbetalen als je kiest voor een grotere bundel. Ik betaal nu 8gb voor een tientje pm en als ik het verhoog naar 14gb (dat is de volgende grotere bundel) moet ik een euro extra pm bijbetalen terwijl nieuwe klanten het voor een tientje per maand krijgen
Misschien wel, loonkosten en dergelijke zijn niet minder voor een lagere verbinding als voor een hogere.
Bellen dat je weg gaat, ik kreeg 9 maanden voor 29,95, daarna overgestapt naar Glasvezel 100/100 a 40.
Maar de max. toegestane verhoging is 10%. Er is geen verbod om minder te verhogen. Een rechter zal hier niet zo snel een stokje voorsteken.

Zelf denk ik dat er meer achter zit. De daadwerkelijke inflatie voor Ziggo is bv 5%.
Het zijn vooral de klanten met het snelste internet die vertrekken naar glasvezelboeren. Die wil men binnenhouden met een gematigde prijsstijging (2%); de klanten die minder waarschijnlijk opzeggen krijgen de grootste klap (10%). Gemiddeld komt dat uit of 5%

Uiteraard zijn alle bovengenoemde cijfers puur als voorbeeld.
zijn de kosten voor de 1000 abonnementen dan niet zoveel gestegen als voor mijn lagere snelheid??
Denk dat je eerder moet denken aan 'de meerprijs voor het 1Gbit abbo was exorbitant en dat corrigeren ze nu enigszins met een lagere inflatiecorrectie'
Iets zegt me dat ze juist de kleine abonnementen flink duurder maken percentueel gezien omdat ze ook weten dat als ze bij de hoge abonnementen de prijs met een even groot percentage omhoog doen, mensen serieus gaan overwegen om over te stappen mits er een goed alternatief beschikbaar is zoals glasvezel.

Als ik naar mezelf kijk (en ja N=1 in dit geval), ik heb een vrij uitgebreid Ziggo abo, 600Mbit down. Interactieve TV enz enz. Dat kost mij momenteel 83,50 per maand wat ik al bezopen duur vind eigenlijk.

Toevallig had ik contact onlangs met Ziggo omdat ik inmiddels ook Glasvezel van Tmobile hier heb liggen. Daar kom ik voor vergelijkbare dienstverlening 20,- pm goedkoper uit NA de eerste periode dus als alle voordeeltjes vervallen zijn.

Ziggo's best offer was: 20,- korting per maand voor 6 maanden maar dan wel weer 1 jaar abo en dus niet maandelijks opzegbaar.

Ik laat het voor nu dus maar even en ik ga over een tijdje toch verhuizen dus dan zal ik op basis van de dan geldende tarieven beslissen welke provider ik neem (daar ligt ook zowel Ziggo als Tmobile).

Ik vind wel dat Ziggo relatief duur is ten opzichte van glasvezel zeker als je de matige upload snelheid in ogenschouw neemt.
Het 100%% doorberekenen van de inflatie vind ik een schoffering van de klant. Veel klanten krijgen de inflatie ook niet doorberekend in hun loonzakje. Laat staan de gepensioneerden die niet gecompenseerd worden.
Ik heb instap, dus de 50/20 verbinding met een CI+ voor de tv en mijn verhoging gaat zelfs met 10% omhoog, het maximale.
Iets vind ik niet kloppen dat er verschillende % verhogingen mogen worden gevoerd, inflatie is 1 ding en Ziggo maakt er meer van, zijn de kosten voor de 1000 abonnementen dan niet zoveel gestegen als voor mijn lagere snelheid??
tja hier ben ik het wel mee eens, inflatie is inflatie, het zou niet mogelijk moeten zijn om dan nog willekeur in te brengen..

het nadeel daarvan is dan weer dat bedrijven als ziggo natuurlijk vanaf dan gewoon standaard de cbs inflatie gaan volgen... voorbeeld: door grote droogte worden groenten fruit en andere landbouwproducten aanzienlijk duurder, (20%) tegelijkertijd is de oorlog in rusland/oekraine voorbij en normaliseren de gasprijzen naar het niveau van 2018.. dus tech wordt gekoper de suppermarkt duurder... inflatie komt uitiendelijk op 5%... en wat doet ziggo... de volle 5% ... vooral ook dat beding over eventuele deflatie... of kostendalingen.. nu gaat er dik 10% bij maar als volgend jaar alle kosten weer extreem dalen omdat de oorlogen en de chiptekorten voorbij zijn kan ziggo lekker blijven genieten van z'n megawinsten. om dat beding zou ik al naar de rechter stappen, en claimen dat er een oneerlijk beding staat in de AV en deze dus vernietigd moet worden en daarmee opzeggen dus mag. vooral omdat eigenlijk vrij zeker vast staat dat deze inflatie van tijdelijke aard is.. een niet-opzegbare tijdelijke correctie zou dus wellicht gerechtvaardigd kunnen zijn maar een permanente aanpassing zeker niet... tenzij ziggo aan aantonen (of aanemelijk kan maken) dat bijvoorbeeld de energieprijzen niet meer zullen dalen.
Als je deze getallen ziet. En de moeite wil nemen om ruzie te maken heb je misschien wel een kans bij de rechtbank. Het is meer dan wat afronding. Dus wat dat betreft is het vreemd.
En als je wint dan betekent dit dat je het recht krijgt tussentijds je abonnement op te zeggen. Niet echt iets om een procedure voor te voeren.
En daar is Ziggo de sterkste in.
Men weet dat je de verhoging toch wel gaat betalen.
Opzeggen is voor de meesten geen optie, er is geen goede vervanging aanwezig voor ze.

Op een handvol zijn veel abonnees al langer aangesloten dan een jaar, die kunnen vrijwel altijd direct opzeggen.
Maar WIL je dat ook, zie voorgaande.
Het is niet zoals met de mobiele telecom van een aantal jaren geleden, waar je zwaar gesubsidieerde telefoons kreeg bij een nieuwe aansluiting, en bij zo'n verhoging direct kon opzeggen.
( ik heb er zo'n 3x van kunnen profiteren destijds )
De prijsverhoging komt voor een flink deel terecht bij een hogere winst.
Dat komt omdat een flink deel van de gedane investeringen in de grond zitten en financiered zijn met lang lopende leningen. Dus dat is rente en afschrijving en die kosten nemen dus niet toe, terwijl die kosten component wel in het maandtarief zitten.
De wat meer flexibele kosten zoals personeel en energie maken in de basis maar een klein aandeel uit in de kosten.
Dus JA, ze vergroten hun winst aandeel met dit soort verhogingen.
Maar we hebben keus bij wie we dit product willen afnemen en wellicht niet per direct maar je kunt wel per maand opzeggen, toch?
De winst in 2020 is bijna 50% van de omzet. Dat is gigantisch : 4 miljard omzet en 1.9 miljard winst.

Zie https://nl.m.wikipedia.org/wiki/VodafoneZiggo

Concurrentie werkt in Nederland niet meer.
Dat lijkt niet te kloppen. Verderop op die pagina is er een tabel met omzet+bedrijfsresultaat en daar is het steeds minder dan 10%. Specifiek voor 2020 (wat die 1.9B in dat tabelletje ook naar verwijst) was het dan 248 miljoen op een omzet van 4 miljard.

Als je ook naar de verwezen jaarverslag gaat (of eigenlijk die er onder, die [1] verwijst naar het jaarverslag van 2017, niet 2020), zie ik ook daar die 248 miljoen winst op 4 miljard omzet staan.

Sterker nog, als je dat verslag verder leest hadden ze uiteindelijk een verlies van ruim 300 miljoen door allerlei andere posten. Maar ik ben niet genoeg ervaren in het lezen van jaarverslagen (zeker niet een van 79 pagina's!) om te weten wat dat precies betekent. Dat kan ook vooral een verlies zijn omdat investeringen en afschrijvingen zijn meegenomen, dus vooral boekhoudkundig zijn geweest.

[Reactie gewijzigd door ACM op 25 maart 2023 09:14]

Bedankt. Jammer dat die wiki niet klopt. Altijd goed om verder te kijken dus
Het werkt wel, maar de ACM laat het niet toe, net als concurrentie op de kabel.

Maar het komt wel weer goed als glasvezel steeds meer beschikbaar komt. Uiteindelijk...
Helaas zal dat tegen vallen met het basis bedrag wat kpn-netwerk rekent voor providers over glasvezel.
Dat is de reden dat kpn zelf net iets goedkoper kan aanbieden dan de concurrenten :/
Want het netwerk van Ziggo is ook zo open he?
De prijsverhoging komt voor een flink deel terecht bij een hogere winst.
Als je dat hard kan maken zijn de huidige prijsverhogingen geen inflatiecorrectie, maar gewoon winstmaximalisatie over de rug van de klant. En een eenzijdige contractwijziging die wél een gegronde reden is om kosteloos op te zeggen.

Tenminste, zo zie ik het. Ik weet niet of de juristen hier het er mee eens zijn.
En je krijgt deze redenering pas een jaar later sluitend, helaas.
Als je tevreden met Ziggo loont het om even te bellen over deze exorbitante verhoging.

Ik heb geneld met Ziggo (kies optie opzeggen). Gezegd dat ik niet blij was met inflatiecorrectie. Kreeg meteen 6 maanden 10 euro korting, even doorpraten dat glasvezel voordelig was, werd 20 euro voor 6 maanden, nog wat kletsen over liever niet weggaan voor glasvezel want al eeuwen klant, resultaat 20 euro korting voor 9 maanden met 12 maanden verlenging.
Ik heb in het verleden een paar keer gebeld met het verhaal dat ik wilde opzeggen. In alle gevallen kreeg ik te horen dat dat probleemloos voor me geregeld kon worden. Ziggo-klatendienst deed geen enkele poging om me als klant vast te houden. Wanneer ik daarna aangaf dat ik wel wilde blijven met een aanbieding kreeg ik nul op mijn rekest.

Het is een fabeltje dat iedereen supermakkelijk bij Ziggo korting kan scoren.
Ervaringen zijn zo wisselend (ook bij KPN). Als je mensen hier op Tweakers gelooft hoef je het woord “opzeggen” nog niet uit te spreken of je krijg al bakken met korting. Terwijl mijn ervaring met beiden is dat je tenoren krijgt dat het “jammer” is en dat ze me in de toekomst graag weer terug zien. Oké.

Misschien is er wel een potje met geld per dag of week of zo, om bestaande klanten te paaien. Want die is wel de dupe van dit soort fratsen. Als je al 10 jaar trouw klant bent bij Ziggo, krijg je al tien jaar een verhoging op je verhoging en betaal je dus veel te veel.
Zijn alle situaties wel hetzelfde? Als je nu een gigabit abonnement hebt en je hebt alleen de optie om ofwel een abonnement met een veel lagere snelheid of een abonnement dat minstens hetzelfde kost af te sluiten, dan weet Ziggo dat je bluft. Ligt er echter ook glas voor een goede prijs of (nog erger) is er een vraagbundeling voor glas in je regio, dan zal Ziggo wellicht eerder geneigd zijn om korting te geven. Zeker bij een vraagbundeling, omdat iedereen die ze kunnen overhalen om te blijven ervoor kan zorgen dat het doel niet gehaald wordt en dus geen glas wordt gelegd. Het zou me niets verbazen, dat als je aangeeft dat je wil opzeggen de andere kant meteen kan zien wat je opties zijn en dus wat de kans is dat je daadwerkelijk gaat.
Dit inderdaad hier ook. Ik heb het ook geprobeerd een poosje terug. Het enige dat ze wilden doen wat een korting geven op een duurder abonnement. Al met al schoot ik er nog niets mee op.
Nu met deze zet denk ik dat ik toch ook nog wel extra naar de aanbiedingen bij de buren ga kijken.
Je moet wel echt bereid zijn om weg te gaan natuurlijk. Ik bel jaarlijks met KPN/Ziggo en geef dan aan dat ik bij de concurrent X maanden de helft van de prijs betaal (gewoon de actuele aanbieding). Matchen ze die aanbieding niet, dan stap ik gewoon over. Als dat richting KPN is, krijg ik langzamer internet, maar stabieler, bij Ziggo is het snel, maar valt het regelmatig uit.

De twee aansluitingen hangen in de meterkast en met een uurtje downtime ben ik weer helemaal up and running na een overstap. Voordeel is ook dat je elke paar jaar het nieuwste modem in huis hebt.

Als trouwe klant word je keihard genaaid: oude meuk tegen de hoogste prijs.
Ik kan het je nog sterker vertellen; gisteren gebeld met Ziggo voor het opzeggen ivm overstap naar glasvezel.
Dan halen ze nog even alles uit de kast om je alsnog te laten blijven.
De medewerker kon me zoals hij het zelf al benoemde een extreem aanbod doen; dubbele snelheid (1200 down / 100 of 200 up) voor ongeveer 50% kosten van mijn laatste abonnement. Een jaar lang.

Ik heb ze hartelijk bedankt en ze verzocht me over 10 maanden nog eens te bellen. Mocht ik dan niet tevreden zijn over de glasvezel aanbieder ben ik wel bereid terug te gaan.
Nooit geen problemen gehad met Ziggo, maar tot voof kort was er geen snel alternatief hier.
Ziggo biedt voor consumenten een maximum snelheid van 1000 down en 50 up, zakelijk 1000 down en 70 up. Dus 1200 down en 100 of 200 up zit er niet in.
Ik had zakelijk. Dan zal het aanbod 1200 down 100 up zijn geweest.
Tenminste, dat is wat de medewerker mij vertelde.
Ik heb het niet meer nagezocht, aangezien ik mijn keuze toch al had gemaakt.
Dus ik geloof best dat het klopt wat je zegt.
Qua upload wist ik het niet zeker meer wat gezegd was.

[Reactie gewijzigd door _NooT_ op 26 maart 2023 10:05]

nou dat lukt mijn nou nooit als ik bel is prima meneer
Inderdaad: ik bel elke 2 jaar voor een verlenging van 2 jaar en krijg dan serieuze kortingen voor 6 maanden.
De prijsverhoging kan nooit voor de volle 100% aan inflatiecorrectie worden toegeschreven wanneer dit de voorgaande jaren ook niet is gebeurd. Dat een deel van de verhoging kan worden toegeschreven aan een jaarlijkse reguliere prijsverhoging lijkt mij evident en zou recht op ontbinding moeten geven.
En daar heb je het dus mis, men kan deze sterke verhoging net toepassen omdat de voorwaarden stellen dat men een verhoging gelijk aan maximaal de inflatie mag toepassen zonder dat de consument het recht heeft het abbonement op te zeggen.

Vorige jaren, waarbij de verhoging hoger was dan de inflatie, had je als consument het recht om te vertrekken, dit jaar, ondanks de veel hogere prijsverhoging, zorgt de inflatie ervoor dat je niet mag vertrekken. Je moet de verhoging niet toeschrijven aan inflatiecorrectie, zo staat het niet in de algemene voorwaarden waarmee je als klant akkoord bent gegaan. De prijs mag met maximaal de CPI verhoogd worden zonder dat je als klant kunt opzeggen. Dat is kinderlijk eenvoudig.
In het begeleidend schrijven gaven we wel aan dat we dit deden vanwege hogere inkoopkosten, maar omdat we toen nog geen bepaling in de algemene voorwaarden hadden die ons een recht op inflatiecorrectie gaf, moesten we in dat geval wel een opzegrecht bieden."

Volgens Ziggo is de situatie dit jaar anders, omdat nu wel een dergelijke bepaling in de algemene voorwaarden is opgenomen
Dat er vorig jaar 'stilletjes' een inflatiecorrectiebepaling is opgenomen vind ik bedenkelijk en schept nu de gelegenheid om elke prijsverhoging voor de volle 100% hier aan hier aan op te hangen. Iets wat in het verleden naar mijn weten niet eerder is gebeurd. Dat ik het daar niet mee eens ben zoals velen met mij mag duidelijk zijn. En dat het juridisch misschien wel dichtgetimmerd zit betekent niet dat het correct is wat er hier gebeurt.
Ze zullen die aanpassing vorig jaar hebben doorgevoerd samen met de verhoging die toch al recht gaf om je abonnement op te zeggen, omdat zo'n aanpassing an sich ook een mogelijkheid tot opzeggen (conform art 7.2 Tw) zou triggeren. Zo hebben ze de opzegmogelijkheid tot 1x beperkt terwijl ze twee negatieve wijzigen hebben doorgevoerd.
Die aanpassing in de algemene voorwaarden was pas mogelijk na een uitspraak over een Oostenrijkse zaak. Heb je het artikel wel gelezen?
Dat er vorig jaar 'stilletjes' een inflatiecorrectiebepaling is opgenomen vind ik bedenkelijk en schept nu de gelegenheid om elke prijsverhoging voor de volle 100% hier aan hier aan op te hangen.
Inderdaad. Het gebeurt wel vaker dat iemand ergens juridisch gezien recht op heeft, en dat recht ook neemt. Dat zou jij ook doen.

Afgezien daarvan is het principe dat ze de prijzen op een voorspelbare manier mogen verhogen helemaal niet onredelijk. Ten eerste omdat het afgesproken is, en je dus vorig jaar je abonnement al op had kunnen zeggen. Dan had je dit jaar niet hoeven klagen. Ten tweede, omdat het logisch is dat een langdurige overeenkomst over de jaren ook duurder wordt. Het zou onredelijk zijn als de klanten massaal mochten opzeggen alleen omdat er inflatie is. Dan zouden zij hun opzegging voor 100% ophangen aan die inflatie, terwijl ze eigenlijk alleen een betere deal gevonden hebben. Dat zou jij ook doen.
Dat ik het daar niet mee eens ben zoals velen met mij mag duidelijk zijn.
Als volgend jaar de comsumentenprijsindex lager uitvalt dan de gestegen kosten (zoals dat vorig jaar het geval was), dan hoor je Ziggo (en andere providers) ook niet steen en been klagen dat het niet eerlijk is. Dan verhogen ze de prijzen met meer dan de index, en accepteren dat dat, volgens de afspraak, betekent dat de klanten mogen opzeggen. Dat hebben ze vorig jaar ook gedaan (zie bericht). Dus dan moet jij nu ook niet zeuren,

Hoe dan ook, als je het er niet mee eens bent, dan stem je met je voeten: dan neem je over een paar maanden een andere provider. Scheelt je misschien een paar tientjes tot dat moment ? En als het korter dan drie maanden voor de prijsverhoging een abonnement afgesloten hebt, dan mogen ze sowieso de prijs niet verhogen - dat mag pas na drie maanden. Ik zie overigens dat die andere providers ook de prijzen verhoogd hebben, dus de kans is klein dat je volgend jaar een vergelijkbaar abonnement kunt vinden voor veel minder geld..
En toch lijken experts uit het artikel te zeggen dat het wel strookt. Dus heb je ook nog juridische onderbouwing of ervaring om te stellen dat dit niet conform de algemene voorwaarden van Ziggo is? Of zeg je gewoon wat omdat je het er niet mee eens bent?
Er is geen plicht tot verhoging. Ziggo kan dus zeggen "Vorig jaar hebben we het uit eigen zak betaald; nu is de zak leeg."
Je kunt als bedrijf prima ervoor kiezen bepaalde kostenstijgingen te absorberen dan wel door te berekenen.
Het is voor mij de reden geworden om volgend jaar (wanneer mijn telefooncontract afloopt) van Vodafone + Ziggo volledig over te stappen naar KPN. Ik ben 10 jaar klant bij Vodafone en 5 jaar klant bij Ziggo, maar hou het wrange gevoel over dat loyale klanten niet beloond worden.

Wat ook meespeelt is dat Ziggo de Formule 1 licentie verloren heeft en dat er glasvezel uitgerold wordt op mijn adres... En als ik dan bij Ziggo blijf de hoofdprijs betaal voor minder.

Ziggo kan het blijkbaar juridisch maken om te verhogen, ik kan het maken om voor de vrije markt te kiezen en afscheid te nemen.
Anoniem: 1837468
@Pltdekker25 maart 2023 08:07
Ik ben 10 jaar klant bij Vodafone en 5 jaar klant bij Ziggo, maar hou het wrange gevoel over dat loyale klanten niet beloond worden.
Dit!

Wij zijn al Ziggo-klant toen het nog @Home was, nu jaren later doet men nog steeds niets voor vaste klanten, wel nieuwe 'lokken' met echt leuke voordeeltjes maar als ze de vis eenmaal binnen hebben gehengeld....
Bellen voor extra korting, het werkt ;)
Nee, dan zit je waarschijnlijk weer aan een jaarcontract.

Bellen voor opzegging van het maandelijkse contract is de beste oplossing.
En dan een goedkopere & snellere glasvezelprovider nemen.
Dat is wel de enige manier om de grote providers te dwingen iets aan de prijzen te doen, maar vergeet niet dat zodra deze kleine goedkopere glasvezelproviders een groter marktaandeel hebben exact hetzelfde gaan doen. Dus het geeft een goed signaal maar is vooral een oplossing voor korte termijn :)
Wij hebben hier de keuze voor 8 verschillende providers over de glasvezel.

De makkelijkste manier om je te onderscheiden is hier om een goedkoper abonnement te leveren.

Je ziet eigenlijk hierdoor dat het prijs verschil tussen 100/100 en 1000/1000 heel klein wordt.

Als je een alleenheerser zou hebben, dan kan die inderdaad het 1000/1000 abonnement ~€20,- duurder maken, maar hier verlies je het dan aan de concurrentie.

---
100/20 van Ziggo is hier net zo duur als 1000/1000 glasvezel.

Voor 1000/50 van Ziggo betaal je hier €20,- meer dan 1000/1000 glas.
Dit dus, ik kreeg ook een aanbieding voor 20,- korting per maand voor 6 maanden, dan wel ff voor 12 maanden vastleggen.. Euh, nee dank u.
Anoniem: 1837468
@DennisH8225 maart 2023 09:16
Daar heb ik ook over nagedacht, maar ik wacht even tot het uur nul, en dan toeslaan :)
Het is mij bekend dat dit werkt. Ik heb het nog nooit gedaan en ik heb er best moeite mee. Schooien om een korting. Ik heb er echter nog meer moeite mee dat Ziggo de bellers beloont met een fikse korting. Vanaf 1977, de start van ons eerste huis, TV van de voorgangers van Ziggo en tot nu toe altijd klant gebleven. De extra's voor deze trouwe klant? Ziggo sport totaal, ESPN, Film1 en wat GB's extra op een Hollands Nieuwe abonnement. Film1 heb ik nog nooit naar gekeken en al die voetbalkanalen hebben niet mijn interesse. Het gemak van de CI+module in de TV en maar 1 afstandbediening houdt mij nog bij Ziggo. Delta heeft bij ons glasvezel aangelegd en vanaf januari 2024 ligt er ook een KPN glasvezel. (twee keer de straat en de oprit open, lekker efficient). Met de prijsverhoging in het vooruitzicht overweeg ik nu toch maar om over te stappen op Delta of KPN. Zag dat Ziggo op termijn ook overschakelt naar een TV boxje a la KPN en het CI+ gemak wegvalt.
Dat is toch vanuit bedrijfsperspectief harstikke logisch. Iemand die al 10 jaar zonder nadenken of vergelijken trouw klant blijft is blijkbaar makkelijk binnen te houden zonder lokkertjes, terwijl de andere klanten blijkbaar meer overtuigingskracht nodig hebben in de vorm van korting, of andere extra's. Ik snap dan ook nooit waarom je al 10 jaar blind bij zo'n dure premium provider zou gaan zitten, in ieder geval niet als je korting of schouderklopjes van ze verwacht. Je kan zelfs het beste elk jaar bellen dat je weer weggaat, dan krijg je spontaan vaak een betere deal.
Tot het op een gegeven moment dweilen met de kraan open wordt. Ik denk dat je een vaste klant heel tevreden kan houden met minimale investering, terwijl een nieuwe klant aansluiten vaak best een dure operatie is en de retentie van een nieuwe klant ook niet vanzelfsprekend is. Wat we nu zien is lokkertjes waarbij de gebruiker het eerste jaar met enorme kortingen wordt binnen gehaald en de rekening hiervan wordt bij de loyale klanten neer gelegd. Persoonlijk zie ik veel liever gewoon voor iedereen een vaste, eerlijke prijs
Als je ieder jaar belt met Ziggo en vraagt om een korting (of dreigt om over te stappen terzij...) dan krijg je die meestal ook :)
Hoorde ik een tijdje geleden van een collega, uiteraard geprobeerd waren toen al 5+ jaren klant, en kregen extra korting en een nieuwe mediabox, met de voorwaarde dat we een nieuw jaarcontract aangingen, dat was voor ons geen probleem, we ondervinden namelijk vrijwel nooit storingen (afkloppen) dus wij blijven bij Ziggo.
Als je het besluit genomen hebt om over te stappen kun je als je wil een laatste poging wagen.
Zeg je abo telefonisch op. Redelijke kans dat ze dan een aanbod krijgt om je binnenboord te houden.
Bedrijven verhogen prijzen, en die zelfde bedrijven boeken vervolgens record winsten. Dus of de verhoging was niet nodig, of die had niet zo hoog hoeven zijn
Bedrijven verhogen prijzen, en die zelfde bedrijven boeken vervolgens record winsten. Dus of de verhoging was niet nodig, of die had niet zo hoog hoeven zijn
Als alle prijzen met 10% zijn gestegen, dan verwacht je dat de winsten ook met 10% stijgen. Grote kans dat het dan ook recordwinsten zijn - want ze zijn 10% hoger !

Als jij zzp-er bent, of een eigen bedrijf hebt, en de prijzen stijgen met 10%, en je berekent dat ook door aan je klanten, dan verwacht je ook dat jij aan het eind van het jaar 10% meer verdiend hebt. En dat heb je dan ook nodig om die 10% hogere prijzen te kunnen betalen, en niet je uitgavenpatroon aan te hoeven passen.

Nu kan het natuurlijk zijn, dat de winsten sterker gestegen zijn dan die 10%. Maar dat blijkt niet uit het artikel...
Als alle prijzen met 10% zijn gestegen, dan verwacht je dat de winsten ook met 10% stijgen.
Je verwart omzet met winst.

[Reactie gewijzigd door DavidZnay op 25 maart 2023 11:12]

Je verwart omzet met winst.
Helemaal niet.

Ja, de prijzen door inflatie 10% gestegen zijn, dan wordt de omzet inderdaad 10% hoger, maar dan kun je ook een 10% hogere winst verwachten. Een bedrijf dat 1 miljard omzet, heeft ook een hogere winst dan een bedrijf dat 1 miljoen omzet. Het zijn natuurlijk geen harde getallen, maar je kunt het wel als een goed gemiddelde aanhouden.

Als de inflatie 10% is, en jij gaat 10% meer verdienen, dan ga je naar verwachting ook 10% meer uitgeven, en houd je aan het eind van het jaar ook 10% meer spaargeld over. Dus zowel jouw omzet (inkomen) als jouw winst (wat je dat jaar gespaard hebt) zijn 10% gestegen. En natuurlijk jouw kosten.
Ah ja ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt.
Even heel simpel: (netto) winst = omzet - kosten, en omzet = alle inkomsten.

Dus een bedrijf met 1 miljard omzet kan in principe wel degelijk gewoon een lagere winst hebben dan een bedrijf met 1 miljoen omzet.

Echter, als je percentages gewoon stomweg doorrekent dan is het inderdaad zo: hoe hoger de omzet hoe meer winst. Maar het verhaal wordt veel minder triviaal als je bedenkt winst t.o.v. van wat? Gemiddeld inkomen? Prijzen in de supermarkt, prijzen van goud? En dat de prijzen gemiddeld zijn gestegen betekent niet dat, dat in alles zit. In energie veel meer, maar in andere dingen minder.

Echter in dit geval zou ik zeggen dat de prijs van de kosten gewoon aangehouden moet worden.
Dus als je die hogere kosten (wat jij prijzen noemt volgens mij) exact doorberekent dan stijgt je omzet maar blijft je winst gelijk. Maar tuurlijk willen ze meer winst, omdat ze begrijpen dat geld gewoon minder waard wordt en omdat iedereen dat denkt is het ook zo. Ze zijn gewoon opzoek naar een zo'n groot mogelijk deel van de taart. Bovendien heeft dit een sneeuwbal-effect waarbij de persoon in loondienst al zo'n 50 jaar steeds weer als verliezer uit de bus komt. De winsten overstijgen de inflatie vaak waardoor dat groepje met kapitaal steeds een groter deel van de taart krijgt.

[Reactie gewijzigd door DavidZnay op 25 maart 2023 14:55]

Maar tuurlijk willen ze meer winst, omdat ze begrijpen dat geld gewoon minder waard wordt
En dat kan ook niet anders. Als er inflatie is, en jouw salaris wordt verhoogd, dan verwacht je ook dat je per jaar meer kunt sparen. En dat heb je ook nodig, want als de wasmachine kapot gaat, is vervanging of reparatie ook duurder geworden. En als je over 20 jaar met pensioen wilt, dan kost dat ook meer per maand. En sterker nog: jouw pensioenpotje is waarschijnlijk deels belegd in zulke bedrijven. Dus als hun winsten niet kunnen stijgen met de inflatie, dan loopt jouw pensioenpotje ook niet meer omhoog, en dan moet je zelf meer gaan sparen, of toch een aantal jaar later met pensioen...
Echter in dit geval zou ik zeggen dat de prijs van de kosten gewoon aangehouden moet worden
OK. En als je dat doorberedeneert: een bedrijf dat honderd jaar geleden op een omzet van 10 miljoen 1 miljoen winst maakte, dat zou nu, aangenomen dat de produktie niet veranderd is, met een inflatie van bijv. 10000% (in 100 jaar - dus gemiddeld 4.7% per jaar), een omzet hebben van 1 miljard, en nog steeds maar (jaarlijks) 1 mijoen winst maken ? Dat zou belachelijk zijn. En als het voor 100 jaar belachelijk is, dan is het voor 1 jaar ook belachelijk.
En dat de prijzen gemiddeld zijn gestegen betekent niet dat, dat in alles zit. In energie veel meer, maar in andere dingen minder
Dat klopt. De afgelopen 10? jaar hebben de providers de prijzen structureel veel meer verhoogd dan de inflatie. Maar de mensen krijgen er ook meer diensten voor. En dat willen ze ook. 1k video is echt niet meer van deze tijd...

Echter: het punt van het artikel was niet of Ziggo de prijzen mocht verhogen: dat mag altijd. Zo werkt de economie. Alleen dan kunnen de klanten wel weglopen. Het punt was of sommige klanten, die korter dan een jaar geleden een extra voordeeltje hebben gescoord in ruil voor een jaarabonnement, nu vervroegd mogen opstappen, om elders een nieuw voordeeltje te scoren. Het antwoord is: nee. Want de prijsstijging wordt niet 'onredelijk' geacht.
Ze zijn gewoon opzoek naar een zo'n groot mogelijk deel van de taart
Dat is wat iedereen doet. Jij ook. Zo werkt de economie. En hoe slecht dat ook is (en dat om allerlei redenen slecht): landen die geprobeerd hebben de economie anders te laten werken, hebben moeten concluderen dat die dan toch uiteindelijk slechter werkt.
waarbij de persoon in loondienst al zo'n 50 jaar steeds weer als verliezer uit de bus komt
Dat heet de wet van de gelijkblijvende ellende. De meeste mensen (dwz de gemiddelde mens) zal nooit 'rijk' worden. Alhoewel, eeerlijk gezegd: iedereen is toch een stuk rijker, en heeft een stuk meer luxe dan mensen 50 jaar geleden. En dan mensen in arme(re) landen...

Als iedereen ineens rijk zou worden, dan zou iedereen ineens meer geld gaan uitgeven. Sommigen veel meer, anderen maar een beetje meer. Maar er zouden niet meer produkten zijn, dus dan gaan de prijzen omhoog, net zo lang totdat de meeste mensen weer gewoon evenveel produkten kunnen kopen. Alleen dan zijn de prijzen hoger, en de salarissen, etc. etc. En is dus de 'ellende' gelijk gebleven.

En als de mensen in plaats daarvan verstandig zijn, en niet meer geld gaan uitgeven, dan gaan ze misschien juist wel minder werken, want dat kan, nu ze zo rijk zijn. Dan worden er dus minder produkten gemaakt. Als iedereen toch even veel wil consumeren (en dat willen ze), dan zullen ze dus toch meer moeten gaan betalen voor die schaarsere produkten. Met uiteindelijk hetzelfde effect: hogere prijzen, en mensen die toch weer meer (moeten) gaan werken, en weer geen netto verbetering voor de meeste mensen.

Dat zie je ook bij de veel mensen die in een loterij veel geld winnen: ze gaan veel geld uitgeven, en een aantal jaar later is er niets meer over, en soms zijn ze zelfs diep in de schulden beland, en er slechter aan toe dan daarvoor... Ik weet niet hoe dat in NL is, maar ik heb gehoord dat in de VS, twee-derde van de mensen er uiteindelijk op achteruitgaat als ze een grote prijs winnen in een loterij....

De enige manier om het voor de gemiddelde mens beter te maken, is als overheden regels maken, die uitbuiting door anderen (en echt niet alleen grote bedrijven) verhinderen. En wat dat betreft doen wij het in NL, en in europa, best wel goed. In de VS is het veel minder leuk om bij de armste helft van de bevolking te horen. Wij hier hebben goedkoop of gratis onderwijs, gezondheidszorg, pensioenregelingen, en vakantiedagen. En we kunnen ook niet zomaar ontslagen worden.
Dat is wat iedereen doet. Jij ook. Zo werkt de economie. En hoe slecht dat ook is (en dat om allerlei redenen slecht): landen die geprobeerd hebben de economie anders te laten werken, hebben moeten concluderen dat die dan toch uiteindelijk slechter werkt.
(..)
Iedereen is toch een stuk rijker, en heeft een stuk meer luxe dan mensen 50 jaar geleden.
Deels eens met je verhaal en ik raak een beetje off-topic, maar bij dit punt toch wat kritische noten. Boeken over het neoliberalisme (ingezet vanaf eind jaren 70), zoals die van David Harvey, laten vrij overtuigend zien dat de "New Deal" (in Europe sociaal-democratie) periode tussen de oorlog en eind jaren 70 in veel opzichten veel welvarender was. De markt was toen veel meer gecontroleerd en er waren allerlei systemen die herverdeling bevorderen. Zo was er een stevige winstbelasting ipv 0%, en gekke dingen zoals het opkopen van de eigen aandelen en riskante speculatie mocht helemaal niet. Stagflatie en toch ook echt het wegvallen van de Sovjets als concurrent werd aangegrepen om die gecontroleerde markt te laten.

Dat losgelaten zou innovatie, minder bureaucratie, lagere prijzen en meer rijkdom opleveren. Maar als je de gegevens induikt zie je niks van dat alles terug. Wat je grofweg ziet is dat de prijs van dingen die je niet echt nodig hebt gedaald is, zoals van gadgets en vakanties. Deels omdat de productie verplaatst is naar de derde wereld, waar praktische slavenarbeid nog wel toegestaan is. Maar waar dat niet mogelijks is: zorg, onderwijs, energie, wonen, daar zie je dat alles alleen maar relatief duurder is geworden. Wie kijkt hoeveel modale inkomens er nu in een huis t.o.v. de jaren 50 of 70 gaat schrikt zich rot.

Het is zelfs zo dat er vóór die neoliberale periode meer groei én meer innovatie was, voor zover dat te meten valt. Dat Ziggo verhaal van je krijgt ook meer voor een hogere prijs, want dat wil men, dat valt best veel op af te dingen. Tuurlijk verkopen ze dat zo. Ziggo is toch deels een monopolist, hoewel de providermarkt nog wel enigszins überhaupt een markt is, i.t.t. bijvoorbeeld bijvoorbeeld de energiemarkt. Echter, grote bedrijven zijn toch vooral bezig met een goed imago voor aandeelhouders en "rent seeking". Dit laatste omdat de liquiditeit door publiek geld tegen de plinten klotst. Sterker nog, winst door het verkopen van producten en diensten is bijzaak geworden in sommige gevallen, alles drijft op PR en speculatie. En die overheid, die is nooit kleiner geworden, bovendien moeten ze dus steeds vaker ingrijpen en biljoenen aan geld printen omdat het hele zaakje anders überhaupt niet werkt. Dus van een echte vrije markt is sowieso al geen sprake, het is "crony capitalism".

Analisten die notulen van neoliberale denktanks hebben bestudeerd concluderen dan ook dat een aantal van die neoliberale beloftes meer een verkooppraatje was. Het echte doel was vooral vermogen en macht van de middenklasse terug naar de economische bovenklasse te krijgen. Keynes zei vorige eeuw al, rond het jaar 2000 werkt iedereen 12 uur per week als we zo doorgaan. Een reden dat hij geen gelijk kreeg is vooral omdat die taart gewoon ontzettend veel minder eerlijk verdeeld is.

https://wtfhappenedin1971.com/ laat in een oogopslag zien hoe dat ongeveer werkt en dat er dus iets raars gebeurd is. Natuurlijk zullen de mensen die van dit systeem profiteren, de mensen die de touwtjes in handen hebben, graag een ander verhaal presenteren. En dat doen ze dan ook.

[Reactie gewijzigd door DavidZnay op 25 maart 2023 16:59]

Behoorlijk off-topic inmiddels, maar wel een interessante discussie. Ik heb wel wat twijfels/kanttekeningen bij sommige dingen die je zegt, maar ik heb me er eigenlijk te weinig in de concepten die je vermeldt verdiept om over het geheel van wat je schrijft zinvol inhoudelijk te kunnen discussiëren, en ik zie het ook niet zitten om me er nu uitgebreid in dat alles te gaan verdiepen, hoe interessant het ook is. Spijtig, maar ik moet ook keuzes maken...
Precies. En hebben Ziggo-medewerkers er ook 10% bijgekregen?
Ja hier ben ik dus ook zo benieuwd naar!
3% van wat ik gehoord heb.
Ah oke, nou dat is elk geval iets :)
Dan had de prijsverhoging nog veel groter moeten zijn. Iemand anders schreef 3%

3% van 50000 = 1500 euro
10% van 50 = 5 euro

Dat betekend dus dat er 300 klanten nodig zijn (met 10% verhoging) om de loonsverhoging te compenseren van 3%

Bovenstaande is uiteraard heel kort door de bocht, maar je snapt waar ik naar toe wil.
Ook dat is relatief; als je winsten hoger zijn, wil dat niet zeggen dat je winst ook meer waard is dan daarvoor. Ook bedrijven kopen minder met “meer winst”.
Wat Ziggo doet is natuurlijk wel gek. Juist bij snellere abonnementen zou je een hogere prijsstijging moeten zien wat energie technisch meer kost om 1Gbps ipv 100Mbps door te sturen.

Verder erger ik me eigenlijk meer aan bijvoorbeeld tmobile die de inflatie correctie alleen voor bestaande abonnementen doorvoert en voor nieuwe klanten (vast en mobiel) de oude prijs blijft hanteren. Dan gebruik je de inflatiecorrectie om meer te verdienen, niet omdat het noodzakelijk is.

Dan voert Ziggo het nog over de hele linie door voor huidige en nieuwe klanten.
Wat Ziggo doet is natuurlijk wel gek. Juist bij snellere abonnementen zou je een hogere prijsstijging moeten zien wat energie technisch meer kost om 1Gbps ipv 100Mbps door te sturen.
Dat scheelt amper. Het voltage op de kabel is exact hetzelfde, en de moderne chips die 1Gb doen, zijn ook nog eens zuiniger dan de oude chips die niet meer kunnen dan 100Mb.

De werkelijke kosten vallen uiteen in:
 • Kosten van aanleg en onderhoud van de kabels naar de huizen. Die kosten zijn hetzelfde, of je nu een 10Mb abonnement hebt of een 1Gb abonnement.
 • Kosten van de apparatuur in de centrales waar alle kabels bij elkaar komen, en de data verder gestuurd wordt. Naarmate het dataverbruik van alle mensen toeneemt, moet die apparatuur vervangen worden door snellere apparatuur. Maar het is niet zo dat 10x snellere apparatuur ook 10x zo duur is. Gebruik jij nog even weinig bandbreedte als 10 jaar geleden ?
 • Kosten van de aansluiting op een internetknooppunt, of zo. Die kosten zijn waarschijnlijk wel direkt afhankelijk van het dataverbruik. En met name het piekverbruik. Stream jij je (4k?) films 's avonds, of overdag ?
 • Kosten van personeel, administratie, etc. Die kosten zijn eerder afhankelijk van het aantal klanten, en niet zozeer van de bandbreedte van de abonnementen.
 • (en misschien nog meer)
Jij geeft een hele rij argumenten die juist bekrachtigen dat alle abonnementen met hetzelfde bedrag zouden moeten stijgen ipv van dat juist de goedkoopste meer stijgen dan de duurste...

Daarbij kost meer snelheid voor dezelfde modems gewoon meer energie. Aangezien de modems bij ziggo voor de meeste abonnementen gelijk zijn.

[Reactie gewijzigd door jongetje op 25 maart 2023 13:33]

Jij geeft een hele rij argumenten die juist bekrachtigen dat alle abonnementen met hetzelfde bedrag zouden moeten stijgen ipv van dat juist de goedkoopste meer stijgen dan de duurste...
Helemaal niet. Ik noem ook kosten op die juist wel afhankelijk zijn van de snelheid van het abonnement, of die daar in ieder geval door beïnvloed worden (zoals de piekbelasting van het netwerk).

En de goedkoopste abonnementen stijgen helemaal niet meer dan de duurste. De goedkoopste abonnementen stijgen met 4 euro, de duurste met bijna 7 euro.
Daarbij kost meer snelheid voor dezelfde modems gewoon meer energie. Aangezien de modems bij ziggo voor de meeste abonnementen gelijk zijn.
Ik ken de precieze getallen niet, maar het energieverbruik van de meeste van dit soort (electronische) apparaten is meer afhankelijk van hoe véél ze gebruikt worden (hoe veel uur per dag), dan van de snelheid waarmee de bitjes over een lijn gepompt worden.
Een 100Mbit interface gebruikt minder energie dan een 1Gbit interface.

Daarbij kijk ik voor jouw voorbeeld naar de internet only abonnementen. Daar stijgt basis met 4 euro, de middelste met 5 en giga met 1 euro per maand.

Bij de overige abonnementen zit telefonie en tv. Maar dat component zou per abonnement voor Ziggo gelijk moeten zijn, dat is namelijk precies hetzelfde over alle abonnementen. En bij deze inflatie correctie dus per abonnement anders is. Dat is natuurlijk wel vreemd...
giga met 1 euro per maand
En dat is dus alleen giga, want er zijn twee abonnements-types samengevoegd, en die krijgen nu dezelfde prijs. Andere duurdere abonnementen worden met een bedrag tot 6.50 (geloof ik) verhoogd. En dan pik jij er enkel die ene uitzondering van 1 euro uit om je punt te maken ?

Hoe dan ook: een bedrijf maakt kosten, en bepaalt zijn prijzen om die kosten zo goed mogelijk terug te verdienen. Mensen die bereid zijn meer te betalen, zullen ook een hogere prijs moeten betalen, als dat kan. En mensen die graag wat extra luxe willen, zullen daarvoor ook meer betalen dan de mensen die met de basis tevreden zijn. Zo werkt de economie nu eenmaal. Als jij iets hebt, en je buurman wil het heel erg graag kopen, dan vraag je ook een andere prijs als het een bijstandsmoeder is, dan als het een miljonair is.

En als jij een leuk IoT apparaatje koopt, betaal je daar misschien ook wel 100 euro voor, terwijl datzelfde ding in China voor 5 euro gemaakt wordt.
Mijn punt is dat Ziggo geen standaard inflatiecorrectie toepast maar elk abonnement met een ander percentage verhoogd. Als het puur een inflatiecorrectie is dan zou alles met hetzelfde percentage omhoog moeten gaan. Dit is een prijsverhoging onder het mom van een inflatiecorrectie zodat je niet kunt opzeggen.

Dat heeft echt niets te maken met of iemand een abonnement neemt die in de bijstand zit of dat die persoon miljonair is. Ik heb Ziggo nooit mijn loonstrook moeten laten zien om al dan geen korting te krijgen op de abonnementsprijs. Jij haalt er totaal onrelevante zaken bij. Gaat mij puur om de eerste alinea.
Mijn punt is, dat het nooit gewoon inflatiecorrectie is. Ze kijken naar hun kosten (die gestegen zijn, niet alleen omdat de inkoopprijzen gestegen zijn, maar ook omdat de consumenten luxere, en dus duurdere diensten willen), en ze kijken naar hun klanten, en naar de concurrenten, en ze berekenen op welke manier ze hun bedrijf het beste kunnen leiden. En daarbij hoort ook dat ze bepalen aan welke klanten ze welke prijzen gaan rekenen. En ze zijn niet verplicht om dat eerlijk te doen, wat de definitie van eerlijk ook mag zijn. En als de klanten niet tevreden zijn, dan kunnen ze gewoon opstappen (*).

De enige vraag die er nu is, is of mensen die minder dan een jaar geleden een voordeeltje gehaald hebben in ruil voor de belofte om minimaal 1 jaar klant te blijven, nu vroegtijdig op zoek mogen naar een nieuw voordeeltje. En het antwoord is: nee. Wat de prijsaanpassing is volgens afspraak, en niet 'onredelijk'.

En mensen die inmiddels een maandabonnement hebben, omdat ze langer dan een jar geleden een abonnement hebben genomen, kunnen wel direkt overstappen.

(*) En ik weet dat sommige mensen feitelijk geen keus hebben, behalve Ziggo. En dan nog hebben ze wel de keus om ADSL te nemen, en dat is ook een geloofwaardig dreigement. Maar Ziggo wil ook aan klanten verkopen die wél keus hebben (en daar ben ik er overigens op dit moment een van), en de prijzen voor alle klanten zijn grofweg hetzelfde. Dus de klanten die geen keus hebben, profiteren ook van de concurrentie die Ziggo moet voeren om de klanten die wel keus hebben te kunnen krijgen/behouden (en die concurrentieslag om mij hebben ze overigens voor het komende jaar verloren :-).
Dit is gewoon zodat mensen denken ach zo snel internet heb ik ook niet nodig niet terugstappen, want dat maar xx euro.
Maar misschien zijn de winstmarges op die duurdere abonnementen al veel hoger? Wordt die maximale snelheid continue gebruikt? En hoeveel energie kost het ‘gebruik’ tegenover de algemene kosten voor energie en overige kosten voor alles werkend houden?

Uiteindelijk is dit wellicht deels met de marketing afdeling besloten en gekeken wat zij marktconform vinden.
Misschien niet meer verdienen maar gelijk blijven.
De daadwerkelijke inflatie is bv 5%, en met de strategie van tmobile vangen ze gemiddeld 5% of meer.

Een rechter zal stug die 10% volgen tenzei iemand met een zeer goede onderbouwing komt dat de inflatie bij tmobile veel lager ligt. Dat soort rechtzaken zijn dusdanig duur dat je voor dat geld levenslang internet kunt hebben.
Nu word inflatie uit de kast gehaald.

2017 was de verhoging 2,55 euro terwijl de inflatie 1,4% was
nieuws: Ziggo verhoogt prijzen van veel abonnementen met 2,55 euro per maand

2018
1,65 euro tot 2 euro
Terwijl inflatie 1,7% was.
https://www.pricewise.nl/blog/prijsverhoging-telecom-2018/

2019
2 euro
Inflatie 2,6%
https://www.pricewise.nl/...jzen-weer-omhoog-in-2019/

2020
2 euro
Inflatie 1,3%
nieuws: Ziggo verhoogt per 1 juli prijzen van veel abonnementen met 2 euro pe...

2021
1-2.5 euro behalve de giga -5 euro
Inflatie 2,7%
nieuws: Ziggo verhoogt prijzen met maximaal 2,50 euro maar verlaagt prijs 1Gb...

Al met al is de stijging hoger geweest dan de inflatie. Heeft ziggo weinig geïnvesteerd in de aanleg van glasvezel.

Dus ja, als je alle prijsstijgingen naast elkaar legt plus die van de “concurrent” krijg je bijna het gevoel dat er prijsafspraken zijn
Ik kwam in 2017 bij Ziggo en ben na drie jaar weggegaan vanwege deze jaarlijkse verhogingen zonder enige duidelijke reden. Gelukkig heeft T mobile hier glasvezel neergelegd dus ik zit nu bij Freedom.

Ik vind verder dat ze de koppelverkoop met tv, mobiel en internet moeten gaan verbieden. Hierdoor betaal je meer als je niet ook een andere service afneemt. Ze brengen het alsof je het juist goedkoper krijgt maar uiteindelijk betaalt iedereen er gewoon voor en maken we het voor onszelf moeilijker en ogenschijnlijk duurder om over te stappen. Hierdoor krijgen de providers meer vertrouwen om de prijzen te hopen zonder dat iedereen wegloopt.
Ik vind verder dat ze de koppelverkoop met tv, mobiel en internet moeten gaan verbieden.
Tsja. Dit geldt natuurlijk met alles (Apple One, Adobe Creative Suite, enz, enz).
In het verlengde hiervan ben ik verplicht slecht onderhouden software op een TV te kopen (ik heb geen smart tv nodig, ik heb in principe voldoende aan een monitor),

Ik bedoel dus niet ‘maar zij doen het ook’. In het verlengde hiervan: Onder aan de streep is niets gratis. ‘Gratis verzenden’ dan wel retourneren bestaat niet. 2de gratis bij de drogist bestaat ook niet (je betaald de rest van het jaar dus ruim twee keer teveel)

Maar goed:
Verbieden kan natuurlijk niet. Een bedrijf mag redelijkerwijs zijn eigen prijzen bepalen. Nou zal vanwege de positie van Ziggo daar wel grenzen aan zitten. (Zolang niet overal een reëel alternatief is) Maar dat weet ik niet zeker.
Een bedrijf mag ook altijd kortingen aanbieden als zij dat willen.

Waar ik meer moeite mee heb zijn ‘cashback-acties’ (wat je veel bij energieboeren zag) of kortingbedelen aan de telefoon door te dreigen dat je opstapt. (Al is dat nu dus ook niet verboden, maar ik heb hier wel moeite mee)
Dat zijn ook typisch zaken die het abonnement voor alle andere klanten duurder maakt.
Ik zit nu al zo'n 10 jaar bij Online.nl en heb volgens mij 2 keer een prijsverhoging gehad. Van 30 naar 37 (nu zat bij die 30 destijds 2,50 permanente korting).

Dat het ACM al die prijsstijgingen maar prima vind. Want inderdaad, voor veel mensen is het wisselen van provider nogal een gedoe en de ontevredenheid moet dus best hoog liggen alvorens mensen hun hele digitale hebben en houden gaan verhuizen.
Het verschil met toen was dat je op dat moment je contract mocht beëindigen zonder boete. Nu is dat niet het geval.
Er kunnen prijsafspraken zijn, maar bedenk ook dat concurrentie niet de laagst mogelijke prijs is, maar iets goedkoper dan de ander. Dus als een andere provider kan bv simpelweg de prijzen van Ziggo volgen en daar 5% vanaf trekken.
Wauw! Toen ik eind 2017 overstapte naar glasvezel betaalde ik voor Alles-in-1 Complete een maandbedrag van € 59,95. Heb het nog even opgezocht. Dat abonnement zou nu € 80,75 gaan kosten? Dat is in iets meer dan 5 jaar een verhoging van ruim 33%.
"maar omdat we toen nog geen bepaling in de algemene voorwaarden hadden die ons een recht op inflatiecorrectie gaf, moesten we in dat geval wel een opzegrecht bieden."
@Koekiemonsterr dit aspect zie ik niet meer terug komen in het artikel. Blijkbaar heeft Ziggo eenzijdig de algemene voorwaarden gewijzigd om dit alles mogelijk te maken. Is het niet zo dat er, op basis van een dergelijke wijziging kan worden opgezegd?

Én, moet een dergelijke wijziging worden gecommuniceerd op een gelijke wijze als bij een prijswijziging?
Het lastige is dat je dan moet opzeggen op het moment dat die wijziging optreed en dat je dit niet kunt op het moment dat ze zo'n wijziging ook daadwerkelijk actief inzetten, en zo goed als niemand die de nieuwe voorwaarden leest en dan denkt "hey, dit kan slecht zijn in de toekomst, beter maar opzeggen"
En dat maakt het ook zo bijzonder dat dit mogelijk is. Immers kan zo'n beetje iedere wijziging op voorhand mogelijk worden gemaakt door de voorwaarden eenzijdig te aan te passen en het zo door de strot van de consument te duwen.
Het is niet bijzonder, Ja het is een eenzijdige aanpassing welke een verslechtering voor de consument oplevert maar als zij dit doen en jij bent het er niet mee eens dan kun je gewoon opzeggen en neem je de dienst met al haar voorwaarden niet meer af.
En dat maakt het ook zo bijzonder dat dit mogelijk is. Immers kan zo'n beetje iedere wijziging op voorhand mogelijk worden gemaakt door de voorwaarden eenzijdig te aan te passen en het zo door de strot van de consument te duwen.
Ehhh. Nee. Er zijn allerlei regels, onder andere een zwarte en een grijze lijst, die bepalen wat voor een voorwaarden bedrijven allemaal wel en niet kunnen hanteren en/of wijzigen. Daarnaast heb je de consumentenorganisaties die namens de consumenten in discussie gaan met de bedrijven over onredelijke voorwaarden. En als laatste is het voor de meeste mensen heel makkelijk om met de voeten te stemmen, en over te stappen naar de concurrent. Maximale schade: nog geen 60 euro (9 maanden x € 6,50), en dan alleen als je een van de duurste contracten had van minstens ca. 900 euro per jaar. Voor mensen met een goedkoop contract is de schade maximaal 9x€4 = 36 euro, of 9x€5 = 45 euro. En die bedragen worden snel minder als het contract al langer loopt.
Het lastige is dat je dan moet opzeggen op het moment dat die wijziging optreed en dat je dit niet kunt op het moment dat ze zo'n wijziging ook daadwerkelijk actief inzetten, en zo goed als niemand die de nieuwe voorwaarden leest en dan denkt "hey, dit kan slecht zijn in de toekomst, beter maar opzeggen"
Kom nou, wees reëel, als jij vorig jaar de wijziging van de algemene voorwaarden gelezen had, dan had je echt niet opgezegd ! Tenzij misschien als je dat toch al van plan was. Maar dan was je dat dus toch al van plan...

Daarnaast: als je toen al klant was, dan is de kans groot dat je inmiddels een maandcontract hebt, en dan kun je sowieso direkt opzeggen (1 maand opzegtermijn). Dus dan heb je hier helemaal geen last van.

Dus de enige mensen die hier last van hebben, zijn de mensen die sinds 1 juli 2022 een (nieuw) jaarcontract zijn aangegaan, en ook voor deze voorwaarde getekend hebben, waarschijnlijk met een flinke extra korting op de standaardprijzen. En tot en met 1 april 2023, want de mensen die vanaf 1 april een contract afsluiten, die kunnen per 1 juli geen prijsstijging krijgen, of anders mogen ze wel, zonder boete, direkt opzeggen.
Ik lees altijd de voorwaarden en contracten voordat ik teken, ik had dus geweten dat ik hier rekening mee moest houden en ik zou in tegenstelling tot veel anderen die tekenen maar niet lezen nu dan ook niet verbaasd zijn geweest en zou ook niet lopen te klagen.
Ziggo heeft een wijzigingsbeding in de algemene voorwaarden staan. Bij mijn weten mogen ze in dat geval eenzijdig de voorwaarden aanpassen en hoeven ze consumenten alleen over de wijzigingen te informeren. Opzeggen kan dan alleen als door de wijziging de dienst echt wezenlijk verandert.

Wat nog wel interessant is, is dat er over de verhouding tussen het transparantievereiste en het wijzigingsbeding geprocedeerd wordt in Europa. Wordt wellicht nog vervolgd dus.
Ik vind het nogal grijs gebied of een loophole om wijzigingen door te duwen zonder dat de consument de kans krijgt om te passen voor die nieuwe situatie.
De consument heeft de kans om te passen voor die nieuwe situatie. En Ziggo heeft deze wijziging destijds ook gecommuniceerd, het heeft destijds zelfs op Tweakers gestaan.
1 2 3 ... 13

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee