Door Sander van Voorst

Nieuwsredacteur

Tweakers voelen Brein aan de tand

Tim Kuik beantwoordt communityvragen

17-10-2016 • 06:00

574 Linkedin

Vraag en antwoord

In aanvulling op het eerdere Brein-artikel en het bijbehorende interview met Tim Kuik heeft Tweakers de community de mogelijkheid geboden om vragen te stellen aan de Brein-voorman. Hiervan hebben de tweakers in groten getale gebruikgemaakt. Zo zijn er veel vragen over de beschikbaarheid van content in Nederland. Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat een veelbelovende serie pas laat via de legale kanalen te bekijken is. Het blokkeren van websites en het sommeren van inbreukmakers behoort tot de vaak controversiële activiteiten van de stichting, wat eveneens tot de nodige vragen heeft geleid. Daarnaast plaatsen tweakers vraagtekens bij de schade die piraterij zou veroorzaken en willen ze meer weten over het systeem dat Brein inzet om grote uploaders op te sporen. Ook persoonlijke vragen aan Tim Kuik blijven niet achterwege.

Na een selectie door de redactie, waarvan de resultaten in het desbetreffende topic bekend zijn gemaakt, heeft Tim Kuik de vragen beantwoord. De in totaal 28 vragen zijn per onderwerp gebundeld. Op sommige punten vroeg de redactie om verheldering of aanvullende informatie. Verder zijn de antwoorden vrij van bewerkingen, anders dan kleine taalkundige aanpassingen. Tot slot zal Tim Kuik reageren op vragen die naar aanleiding van dit artikel nog ontstaan.

Gebrek aan content

Veel tweakers hadden vragen over het gebrek aan content in Nederland. Zo zou het aanbod achterlopen op andere landen en moet Nederland het over het algemeen doen met kleinere contentbibliotheken. Hierdoor zouden veel gebruikers sneller gebruikmaken van illegale bronnen om aan content te komen die niet legaal beschikbaar is. Ook leek uit het topic op te maken dat er geen gebrek is aan bereidheid om voor muziek en films te betalen, maar dat dit in sommige gevallen niet mogelijk is. Deze vragen zijn gesteld door Morax, Raven, basdej, Ircghost, Bjornski. Ruudjah, CH40S, meules, Twazerty, JCE, F_J_K, Ad de Jong, absrnd, D4NG3R en Bockelaar.

1. Kan Brein hier iets aan doen?

"Los van de vraag of het inderdaad zo is dat Nederland achterloopt, is Brein geen brancheorganisatie, maar een private organisatie met als enig doel collectieve handhaving tegen illegaal aanbod en het gebruik daarvan. Brein vertegenwoordigt daarin alle soorten rechthebbenden, kort gezegd zowel makers als exploitanten. Met de zakelijke kant bemoeit Brein zich niet. Wel heeft Brein altijd duidelijk gemaakt dat legale alternatieven voor piraterij even essentieel zijn als bestrijding van die piraterij, omdat die immers concurreert met legale alternatieven."

2. Wat is de visie op dit probleem?

"Ik denk dat het achterlopen op andere landen wel meevalt en dat waar achterstand bestaat, er gestreefd wordt naar het wegwerken ervan. Dat is een kwestie van licenties en aanpassing aan nieuwe online businessmodellen. Het lost zich vanzelf op."

3. Wordt er bij het handhavend optreden rekening gehouden met de legale beschikbaarheid van content?

"Ja, als een film alleen nog maar in de bioscoop te zien is en nog niet online, dan is de schade door piraterij groter dan later in de distributieketen. Als de film ook nog niet in de bioscoop beschikbaar is, dan is de schade het grootst."

4. Handhaaft Brein rechten van content die niet legaal in Nederland te verkrijgen is? Zo ja, welk belang is daarmee gediend?

"Wij hebben nog niet meegemaakt dat commercieel vervaardigde content niet op een of andere wijze legaal beschikbaar komt in Nederland. Als er vraag is, dan wordt daarop ingespeeld. Brein pakt illegale concurrentie aan, ook als de content nog niet legaal beschikbaar is, maar wel komt. Content die nooit naar Nederland komt, heeft geen prioriteit."

5. Is er nagedacht over het starten van een lobbygroep om licentieproblemen in de EU aan te pakken?

"De Europese Commissie is bezig met Copyright in de Digital Single Market. De huidige commissie heeft bij haar aantreden beloofd daar vaart achter te zetten en op 14 september is de commissie met voorstellen gekomen. Er wordt dus hard aan gewerkt."

6. Waarom lukt het de entertainmentindustrie niet om een site op te zetten waar eenvoudig naar een breed legaal aanbod gekeken kan worden?

"Ik denk dat dit juist wel lukt. Die sites zijn er immers voor muziek en voor film ook. Bij series zie je wel concurrentie tussen verschillende diensten. De abonnementsgelden worden gebruikt voor de productie van series en de concurrentie zorgt voor geweldig mooie content. De diensten willen immers dat consumenten voor hen kiezen in plaats van voor de (legale) concurrent. Je kunt je dus afvragen of het de consument wel ten goede zou komen als alles op een hoop gegooid zou worden. Dan heb je misschien wel een tijdje meer voor minder geld, maar ook mindere kwaliteit en ik denk uiteindelijk ook een verschralend aanbod."

7. Waaruit blijkt dat er meer naar muziek geluisterd wordt, maar er minder aan wordt uitgegeven? In het interview werd dit verband door Tim Kuik gelegd.

"Het gebruik van muziek (maar ook andere content) is door het internet enorm toegenomen. Bijvoorbeeld via YouTube, dat daar ook dik aan verdient. De inkomsten voor rechthebbenden zijn echter gedaald. Dit verschil wordt de 'value gap' genoemd. Er moet een eerlijker verdeling komen. Volgens cijfers van de muziekindustrie levert Spotify 18 dollar per gebruiker op en YouTube maar 1 dollar. Met betrekking tot de value gap verwijs ik naar cijfers van industriebronnen, waaronder de IFPI. Het is geen discussie waar Brein zich direct in mengt."

8. Treedt Brein ook op tegen illegale content op platforms als YouTube? Zo nee, waarom niet?

"Op aanvraag van rechthebbenden meldt Brein wel illegale content aan YouTube. Wij raden rechthebbenden echter aan dit zelf te doen. Zij kunnen ervoor kiezen om te licenseren in plaats van de content te laten weren. Dat gebeurt ook, al is er terecht gesteggel over de value gap. Daarnaast is er 'stream ripping', waar YouTube betere maatregelen tegen kan nemen. Er wordt al te weinig betaald, maar bij stream ripping wordt er helemaal niks betaald."

9. Waarom worden consumenten geacht meer dan eens voor dezelfde content te betalen? Bijvoorbeeld eerst op lp, dan op cd en vervolgens via iTunes.

"Deze vraag is inmiddels achterhaald door de nieuwe businessmodellen. Punt is dat je kunt kiezen via welke techniek je content wilt krijgen. Je betaalt wel apart voor die verschillende technieken. Wil je naast Spotify ook een lp, dan betaal je daar apart voor. Brein helpt er dan voor zorgen dat het een legaal exemplaar is."

Handhaving en schikkingen

Andere vragen gingen over het beleid dat Brein hanteert op het gebied van schikkingen en het handhaven van auteursrechten van de aangesloten organisaties. Zoals in het eerdere artikel naar voren kwam, maakt Brein daarbij veelvuldig gebruik van de zogenaamde ex-parte-procedure. Daarbij wordt een inbreukmaker niet gehoord door een rechter, die toch een verbod kan opleggen. Ook zijn er vragen over andere acties van Brein, zoals het blokkeren van websites. De effectiviteit van dit soort maatregelen staat ter discussie. Deze vragen zijn gesteld door JCE, pven, Awsom, JensFC, Azbest, inVision, swbr, emnich en HTT_Thalan.

10. Het aanbieden van een schikking lijkt een vorm van chantage, waarom wordt niet alles via de rechter afgedaan?

"Het gaat om gevallen waarin opzettelijke, grootschalige inbreuk vaststaat. Dat is niet alleen onrechtmatig, maar zelfs een strafbaar feit. Het is dus eigenlijk heel redelijk dat een schikking wordt aangeboden. Als de inbreukmaker geen schikking wil, dan gaat de zaak naar de rechter. Dat is goed, maar dan gaan we wel voor de volle mep. Een schikking kost je minder, dus kun je daar het best voor kiezen. Bij het bepalen van de hoogte van de schikking wordt immers rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden en draagkracht van de inbreukmaker."

11. Wat gebeurt er precies met het via schikkingen verkregen geld?

"Dat geld is van de rechthebbenden en aangezien het om collectieve handhaving gaat, kiezen die ervoor het geld binnen Brein te laten, zodat zij minder geld aan bijdragen hoeven te betalen. Brein is immers een non-profitorganisatie, waarvan de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven."

12. Waarom kiest Brein steeds voor ex-parte, als een gewone procedure ook volstaat?

"Brein kiest in een aantal gevallen voor ex parte bevelen, met name wanneer extra snelheid is geboden om oplopende schade door evidente inbreuk te stoppen. Dat zijn dan gevallen waarin een gewone procedure juist niet volstaat. Brein maakt in de praktijk in minder dan vijf procent van zijn acties gebruik van ex partes. Een ex parte is een zwaar middel en wanneer het wordt ingezet, staat vast dat er sprake is van opzettelijke, grootschalige inbreuk waarbij de inbreukmaker zich moeite heeft getroost om zijn identiteit te verhullen. Er is geen verweer op basis waarvan dit soort inbreukmakers er juridisch of moreel een beroep op zouden kunnen doen dat zij eerst door een sommatie gewaarschuwd moeten worden alvorens te stoppen. Ze zouden er niet aan begonnen moeten zijn. Als ze ondanks hun pogingen anoniem te blijven toch worden gepakt, dan moeten ze op de blaren zitten."

13. Waarom denkt Brein dat een blokkade van websites effectief is, gezien het feit dat vooral jongeren downloaden, die over het algemeen handiger zijn met computers?

"Onderzoek in landen waar blokkering al breed wordt toegepast, zoals in Groot-Brittannië, toont aan dat het effectief is. Wij zien geen reden waarom dat in Nederland anders zou zijn. Met betrekking tot websiteblocking verwijs ik naar een publicatie van de ITIF waarin blokkeren en de effectiviteit ervan worden besproken met verwijzing naar relevante studies van onder andere de Carnegie Mellon University."

14. Heeft de bestrijding tot nu toe eigenlijk succes gehad, gezien de mogelijkheid dat na het neerhalen van de grote sites piraterij in het klein doorgaat?

"Ja, maar we zijn er nog niet. Nederland is allang niet meer het preferente hostingland voor illegale sites en diensten, al staan we door de goede infrastructuur en lage kosten nog altijd wel hoog in de lijst. Hostingproviders werken over het algemeen goed mee, met uitzondering van een enkeling die zich met bulletproof hosting juist richt op dubieuze partijen. Maar dat trekt natuurlijk ook strafrechtelijk aandacht."

"Blokkering van toegang tot sites die vanuit het buitenland opereren, is ook nodig. Die zaak ligt voor aan de Hoge Raad, die vragen van uitleg over wetgeving heeft gesteld aan de hoogste Europese rechter. Zitting daarin vindt op 27 oktober plaats. Daarnaast zien we effect van onze aanpak van frequente uploaders."

"Aan de gebruikerskant streven we naar voorlichting en denken daarbij aan gerichte mails aan accounts waarop illegaal gebruik wordt geconstateerd. Uit onderzoek blijkt dat het op de juiste manier positief aanspreken op gedrag ook tot hoge naleving leidt."

15. Hoe gaat Brein om met downloads via een openbaar wifi-netwerk?

"Daar is begin september een rechterlijk oordeel over geveld door de hoogste Europese rechter. Als de aanbieder van open wifi louter en alleen passief doorgeeft, dan is hij niet aansprakelijk voor schade door inbreuk via zijn netwerk. Maar er kan wel een bevel gegeven worden om het netwerk te beveiligen met een wachtwoord en te eisen dat gebruikers zich identificeren. Als gebruikers weten dat ze niet anoniem zijn, zijn ze minder geneigd misbruik te maken."

16. Gaat Brein op een gegeven moment ook achter projecten als Kodi, Sickbeard en couchpotato aan?

"Het gaat ons niet om de technologie, maar hoe die wordt gebruikt. Prima als dat rechtmatig gebruik is, maar niet als het onrechtmatig is en schadelijk. Dat houden we in de gaten. Er loopt bijvoorbeeld nu een rechtszaak over mediaspelers waarop handelaren add-ons installeren die gebruikmaken van illegaal aanbod. Wie zich op onze aandacht mag verheugen, hangt dus af van het feitelijk gedrag op enig moment."

Voorlichting door Brein

Naast vragen over de handhavingspraktijken waren er ook veel opmerkingen in het topic te vinden over de voorlichtingsfilmpjes van Brein. Je weet wel, die filmpjes aan het begin van een dvd. De consensus was dat deze filmpjes vrij irritant zijn en daarom is dan ook de ondertoon van de vragen of deze niet wat klantvriendelijker kunnen. Bovendien vragen tweakers zich af of er niet ook andere voorlichtingsinitiatieven van Brein zijn. Deze vragen zijn gesteld door Teunis, Hassiebassie, fandango, Atomsk en jurroen.

17. Waarom zijn er eigenlijk geen voorlichtingscampagnes anders dan de mededelingen bij legaal gekochte content?

"Die voorlichtingcampagnes zijn er wel, bijvoorbeeld de Week van de Mediawijsheid op scholen. Ook zijn er initiatieven als Thecontentmap.nl. Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor een landelijke campagne. Tijdens het Nederlands Film Festival is Film.nl aangekondigd, een app en website waarmee gebruikers veilig en snel kunnen vinden waar films en series legaal beschikbaar zijn."

18. Waarom kunnen deze mededelingen niet overgeslagen worden en ben ik verplicht om ernaar te kijken? Kunnen de filmpjes niet wat klantvriendelijker?

"Die trailers worden al jaren niet meer gebruikt. Het advies van Brein was destijds overigens dat ze wel overgeslagen konden worden. Er waren, naast trailers die door middel van een hardere boodschap tot nadenken moesten aanzetten, ook trailers die gebruikers bedankten voor de aanschaf van een legaal exemplaar."

19. Vindt er daadwerkelijk nog analoge piraterij plaats en ontvangt Brein naar aanleiding van de voorlichtingsfilmpjes wel eens meldingen?

"Wij halen toch elk jaar nog steeds duizenden advertenties voor illegale kopieën van Marktplaats. Daar is een goede samenwerking mee. Counterfeiting op vinyl komt overigens weer om de hoek kijken. Daar zijn we alert op. Wij krijgen inderdaad ook meldingen van consumenten. Vroeger zeker ook naar aanleiding van de trailers, maar die worden nu al jaren niet meer gebruikt. Toch weten mensen ons wel te vinden."

Schade door piraterij

In het interview stelde Tim Kuik dat er schade ontstaat door piraterij. Ook in andere berichtgeving komen er steeds nieuwe cijfers uit de entertainmentindustrie naar voren. In de vragen komt terug of deze schade niet veel te hoog wordt geschat. Ook vragen tweakers naar de onderbelichte aspecten van piraterij, zoals de mogelijkheid tot het bereiken van een groter publiek. Deze vragen zijn gesteld door JCE en xinl.

20. Waarom wordt er gedaan alsof de entertainmentindustrie zoveel inkomsten misloopt door piraterij?

"Rechthebbenden, makers en exploitanten, lopen wel degelijk enorm veel inkomsten mis door online piraterij. Vele wetenschappelijke onderzoeken wijzen dat uit. Er is de laatste anderhalf jaar voorzichtige groei in online inkomsten voor de muziekindustrie, maar dat is nog maar een fractie van de 60 procent die de veertien jaar daarvoor verloren is gegaan."

"Overigens verwerven veel illegale sites inkomsten, met name uit de verkoop van advertentieruimte. Die steken ze in eigen zak zonder dat de rechthebbenden wiens werk wordt gebruikt, er een cent van terugzien."

21. Zijn er betrouwbare berekeningen van de schade?

"Daar is regelmatig wetenschappelijk verantwoord onderzoek naar gedaan. Als ik het moet samenvatten, dan zou ik zeggen dat het er gemiddeld op neerkomt dat voor elke drie illegale consumpties online meer dan één legale consumptie gemist wordt. Er is onder andere het Considerati-onderzoek 'Feiten om te delen', dat een wetenschappelijke beoordeling omvat van meer dan tweehonderd verschillende onderzoeken naar online piraterij van muziek. Daarnaast is er onderzoek van onder andere TNO en het Amsterdamse Instituut voor Informatierecht naar de economische en culturele gevolgen van filesharing. Deze studie is opgevolgd door 'Filesharing 2012' van het IViR en CentERdata, dat ook ingaat op legaal downloadgedrag. Meer dan een kwart van de Nederlandse bevolking downloadt (ook) illegaal."

22. Komt illegaal downloaden niet ook de bekendheid van artiesten ten goede?

"Het zijn juist de populaire artiesten (en songs, films, series, games en boeken) die het meest illegaal gedownload worden. En een kleinere artiest wordt relatief juist harder geraakt als die inkomsten misloopt. Als een artiest ervoor kiest om iets gratis weg te geven dan is dat prima, maar het moet wel diens eigen keuze zijn en niet die van iemand anders zonder toestemming."

"Wat bioscoopfilms betreft is het zo dat de verhouding winstgevende films en verliesdraaiende ongeveer één op tien is. De kaskrakers moeten ook de minder populaire films financieren. Roomt piraterij de kassuccessen af, dan blijft er minder geld over voor gedurfde producties en krijg je verschraling van het aanbod. Daarnaast geldt ook hier dat kleinere filmmakers relatief harder geraakt worden door piraterij, omdat ze financieel minder incasseringsvermogen hebben."

Vragen over de stichting

De laatste vragen zijn verschillend van aard en richten zich voornamelijk op de stichting zelf. Deze vragen zijn gesteld door Arnevld, gast, Bjornski, Chocochaos, Pietervs en r_bleumer.

23. Brein is sterk verbonden met de naam Tim Kuik en die is niet overal even geliefd. Wist Tim Kuik wat voor taak hij op zich nam toen hij bij Brein startte?

"Toen ik bij Brein begon, stond de digitale distributie nog in de kinderschoenen. Het beeld was simpel: piraterij was de verkoop van illegale kopieën. De handelaren waren de piraten. De consumenten dachten er niet over na."

"Met de opkomst van internet werden de consumenten zelf opeens piraten, de illegale sites fungeren meestal als helers die het geld opstrijken. Omdat gebruikers zelf piraten werden, begonnen ze hun gedrag te rechtvaardigen en de verantwoordelijkheid ervoor op anderen af te schuiven. De mogelijkheid op internet om meningen anoniem te ventileren is de kwaliteit van het debat niet ten goede gekomen."

24. Waarom wil Brein geen inzicht geven in inkomsten en uitgaven?

"Brein is een non-profitorganisatie, de inkomsten en uitgaven zijn aan elkaar gelijk. Er wordt daarnaast een reserve aangehouden. Onze jaarrekening wordt door een registeraccountant gecontroleerd en gewaarmerkt. De hoogte van onze begroting beschouwen wij als strategisch gevoelige informatie en houden wij vertrouwelijk."

25. Om welke reden hebben medewerkers van Brein ervoor gekozen om bij de stichting te werken?

"Ongetwijfeld is dat een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel."

26. Hoe kijkt Brein aan tegen het verkorten van de beschermingstermijn van auteursrecht?

"Het is aan onze aangeslotenen zelf om daar een standpunt over in te nemen. Zelf denk ik dat die discussie eigenlijk over toegang gaat en over werk dat niet meer wordt uitgebaat of waarvan de rechthebbenden niet getraceerd kunnen worden. Dat kan worden opgelost met speciale regelingen, zoals voor verweesde werken."

27. Uploadt of downloadt Brein zelf ook bij de inzet van het systeem om inbreukmakers op te sporen?

"Bij het opsporen van illegaal aanbod gedraagt Brein zich in principe als een consument. Om bewijs te verzamelen wordt uiteraard gedownload."

28. Hoe kijkt Brein aan tegen het verlies in de zaak tegen usenetprovider NSE en de door NSE geleden schade?

"Het is de vraag wie de uiteindelijke winnaar of verliezer wordt in deze zaak. Het eindarrest van het Hof in hoger beroep moet nog gewezen worden en partijen kunnen daarna en na de tussenarresten nog in cassatie bij de Hoge Raad. Van schade voor NSE lijkt ons geen sprake. Het is duidelijk dat NSE onvoldoende effectieve maatregelen nam om de beschikbaarheid van ongeautoriseerde content van zijn dienst te weren. Had het dat wel gedaan, dan zouden zijn inkomsten uit de verkoop van toegangsabonnementen aanzienlijk zijn afgenomen. De inkomsten die het uit de beschikbaarheid van illegaal aanbod verwierf, kan het uiteraard niet als verlies claimen en het besluit zijn diensten geheel te staken, komt voor zijn eigen rekening. Brein was altijd tot overleg bereid."

Reacties (573)

573
528
369
12
2
0
Wijzig sortering
Ten eerste hartelijk dank voor de beantwoording van de vragen. Vzvt.

Pfoe... Veel politieke antwoorden... Alsof een junior marketing een persbericht heeft opgesteld. Dat is erg jammer. Heb er wel wat commentaar/vragen op;
@12: Wat me vooral opvalt is het antwoord bij vraag 12. Hier denkt BREIN al, zonder tussenkomst rechter, iemand schuldig te kunnen achten en meteen met een ex-parte te gaan strooien tegen "de crimineel" (bwvs), maar dat weet je niet want er is nog helemaal geen rechtsgang geweest! Tim spreekt verderop over "moreel" iets niet kunnen, maar dit is wel eerlijk en moreel? :X Beetje hypocriet.

@9: Ook vraag 9 is vaag. Hij zegt dat het "een achterhaald probleem is", om vervolgens doodleuk te herhalen dat je inderdaad driedubbel moet betalen :') Hoe zit dat nou? (En ja, dat je moet dokken voor de drager weet ik - maar dat verklaart niet waarom ik én voor Spotify én voor de CD en voor de LP ook de rechten moet dokken. Ik krijg geen korting op de CD omdat rechten al betaald heb door de LP te kopen hoor!)

@14: Het antwoord op vraag 14 is doodeng... Geen censuur graag, hoe legaal of illegaal de site ook is. Het blokkeren van buitenlandse sites heeft ten eerste totaal geen bewezen effect (ook niet in groot brittanië, meneer Kuik!) en ten tweede schept het een gevaarlijk precedent. Afblijven dus!

@16; en waarom gaan ze dan achter de maker van de media software aan in plaats van de makers van de add-on...? Je klaagt Microsoft toch ook niet aan omdat iemand vanaf Windows uTorrent gebruikt?

@19: Vet! Bizar om te horen :)

@20-22 is gewoon grenzend aan onzin vanuit een zwart/witte benadering zonder enige nuance, en alle positieve cijfers (oa concertbezoeken en merchandise) negerend. ;( Jammer dat BREIN en consorten die onzin blijven verkondigen, alle VOLLEDIGE cijfers spreken het tegen en laten juist een positieve invloed zien. Selectieve cijfers kunnen uiteraard negatief zijn... Wederom net politiek he. Kost het de belastingbetaler 100 miljoen - of krijgt de belastingbetaler dankzij die 100 miljoen er wel 500 voor terug? Als je enkel naar de kosten kijkt ben je die 100 miljoen kwijt ja, maar dat neemt niet weg dat per saldo er dankzij de maatregel €400 miljoen in de plus is geboekt.

@24: Jammer dat deze vraag niet beantwoord wordt. Ik wil wel weten wat er zogenaamd zo strategisch aan is. Verhullen van cijfers betekend zelden iets goeds, kijk maar naar Trump (belastingontduiking) en Clinton (omkoping). Waarschijnlijk meurt er iets.

@25: Ik betwijfel het ten zeerste, maar geloof best dat zij dit oprecht denken en derhalve geen slechte personen zijn o.i.d.. Maar rechtvaardig...? Nee, echt niet. In sommige gevallen, misschien de meeste wel, wel; maar BREIN heeft een aantal zeer onethische dingen gedaan, en probeert dat nog te doen met sommige zaken, met een aan extremisme grenzende aanpak. Dat maakt het niet rechtvaardig... Maar het is wel apart hoe strijders zichzelf altijd als de rechtvaardigen zien; of het nou voor een land, religie of voor/tegen piraterij is - dit blijkt gewoon universeel te zijn. Iedereen denkt het bij t juiste eind te hebben als ze ergens hard voor vechten, en dan heiligt het doel opeens de middelen, maar dat maakt je echt niet automagisch rechtvaardig ofzo... BREIN zeker niet.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 17 oktober 2016 06:50]

Toen ik de reacties las dacht ik precies hetzelfde, deze man kan zo de politiek in. Afgezien daarvan moeten we ons wel zorgen gaan maken dat non-profit organisaties zoals Brein denken dat de boven de wet staan.

Als er zoveel wetenschappelijk onderzoek is naar de resultaten waarom komt er geen bronvermeldingen bij te staan? Ben namelijk er benieuwd naar de achtergrond informatie etc, en hoe betrouwbaar al deze onderzoeken dan wel niet zijn.

Piraterij is absoluut niet goed te praten, maar de reacties bij de vragen over het beperkte aanbod is gewoon beschamend. Duidelijk iets geleerd van de politiek, want dat is net zo'n dom gelul. Marktwerking lost alles wel op, nou uit alle onderzoeken die ik zelf kan doen blijkt dat dit de grootste onzin is die er bestaat. Kijk naar onze ziektekosten verzekeringen, elektra en gas en ga maar door.

@27. Raar dat je daar geen reactie op hebt, want hoezo mag brein dus wel downloaden om onderzoek te doen naar mensen die inbreuk maken. Uiteindelijk als het op een rechtszaak aankomt en het is op deze manier verkregen dan is het toch niet te gebruiken? Want het is onrechtmatig verkregen.

Het allergrootste probleem wat ik heb met Brein is dat dit een zaak is voor de overheid. Als je een strafbaar feit begaat dan hoort dit door de politie/overheid onderzocht te worden en niet door non-profit organisaties die informatie winnen door zelf de fout in te gaan. Als iedereen dit gaat doen om zijn of haar problemen op te lossen dan krijgen we een groot probleem.

De politie en overheid heeft te weinig mankracht en expertise om dit soort zaken überhaupt op te lossen, echter is dit een probleem van de overheid om op te lossen. Beginnen we straks ook met private bedrijven in oorlog voering hier in Nederland? Dan kunnen we het hele leger op gaan heffen en alleen wanneer nodig schakelen we dit soort bedrijven in. En dit is precies hetzelfde, alleen bepalen op lang termijn deze bedrijven waar ze zichzelf in gaan zetten en wat belangrijke zaken zijn. Duidelijk iets om je zorgen over te gaan maken.

Bedrijven zoals Brein zijn gewoon aasgieren verder niets. Erg leuk verhaal dat ze dit doen voor gerechtigheid en goed moraal, maar ik geloof er totaal niets van. Elke idioot kan een non-profit organisatie opzetten dus om te zeggen dat ze er niet verdienen geloof ik niets van, de lonen zullen wel extreem hoog zijn met leuke bonussen want anders gingen ze er echt niet mee door. Uiteindelijk zijn dit soort bedrijven alleen maar schadelijk.
Het allergrootste probleem wat ik heb met Brein is dat dit een zaak is voor de overheid. Als je een strafbaar feit begaat dan hoort dit door de politie/overheid onderzocht te worden en niet door non-profit organisaties die informatie winnen door zelf de fout in te gaan. Als iedereen dit gaat doen om zijn of haar problemen op te lossen dan krijgen we een groot probleem.
Het is juist de overheid zelf die aangeeft dat rechhebbenden het zelf moet uitzoeken via het civielrecht:
Handhaving IE-recht volgens het strafrecht
Het uitgangspunt in Nederland is dat partijen hun geschillen civielrechtelijk regelen. Strafrechtelijke handhaving geldt als uiterste middel (ultimum remedium).
https://www.rijksoverheid...lectuele-eigendomsrechten

Daar staat ook dat de partijen zo mogelijk eerst onderling een oplossing moeten zoeken (bv met een schikking) en pas daarna hun civiele geschil aan een rechter mogen voorleggen:
Stappen tegen inbreuk op intellectueel eigendom

Als een ander inbreuk maakt van uw intellectueel eigendomsrecht (IE-recht) moet u zelf stappen ondernemen. Dit kan door de ander aan te spreken. Samen kunt u dan een oplossing zoeken.

Komt u er niet uit, dan moet u naar de rechter. In een kort geding kunt u bijvoorbeeld een verbod op de inbreuk vragen. U kunt ook vragen uw goederen terug te halen of te vernietigen. Ook kunt u schadevergoeding of een deel van de winst eisen of de gegevens van afnemers vragen.
Ofwel de politie neemt eenvoudige inbreuk zaken niet in behandeling en een rechter zal een zaak rechthebbenden afwijzen of aanhouden als de rechthebbende zelf geen poging heeft gedaan de zaak onderling te schikken met de inbreukmaker.

[Reactie gewijzigd door TWyk op 17 oktober 2016 13:10]

Bedankt voor de informatie dan klopt mijn reactie niet helemaal. Al ben ik van mening dat dit soort zaken voor de overheid zijn en niet voor non-profit instellingen zoals Brein. Maar dat neemt niet weg dat de informatie die Brein op dezelfde "illegale" manier verkrijgt eigenlijk ook strafbaar is?

Als het dus op een civiele zaak aan zou komen dan is de informatie die Brein zou hebben onrechtmatig verkregen en eigenlijk helemaal niet bruikbaar?

[Reactie gewijzigd door Andyk125 op 17 oktober 2016 15:37]

Het verschil is dat Brein handelt in opdracht van de rechthebbenden. Zij mogen dit dus wel. en rechthebbende mag immers zelf zijn eigen product gebruiken zoals hij/zij dat wil. Is dit downloaden of uploaden dan is daar geen wet die dat verbiedt. Op deze manier kunnen zijn echter wel de illegale aanbieders op het spoor komen en zo aanpakken.
Lees even paar berichten verder, en dan ga je je toch wel afvragen welke rechthebbende of belangenpersonen dit zijn.
Even heel serieus:
Hoe doen jullie bij Brein onderzoek naar copyright?
Ik produceer namelijk muziek. Digitale muziek. Mijn vader doet het nog analoog.
Ik heb in 2012 een schikkingsvoorstel van 12500 euro van Brein ontvangen omdat zij, volgens hen, aantoonbaar konden maken dat ik illegale content op nieuwsgroepen had geplaatst, doelende op copyright inbreuk voor de artiest DJ Ramteam.

Heel leuk en aardig, maar ik ken DJ Ramteam persoonlijk. Dat ben ik namelijk zelf.

Ik en mijn kleine recordlabel sta erom bekend veel van mijn werk op nieuwsgroepen aan te bieden. Daar maak ik ook geen geheim van. Het is namelijk eigen werk.

Ik vind het dan ook waanzin dat er in eerste instantie gelogen wordt dat er contact geweest zou zijn met de artiest en dat de artiest dan zélf, zonder gedegen onderzoek, wordt gesommeerd, terwijl de artiest geen flauw idee heeft wat er aan de hand is.
Had ik gelezen. Het verschil hierin is dat BREIN dus automatisch iedere openbaring van auteursrechtelijk beschermd materiaal bestempelt als illegaal en daar actie op onderneemt zonder in hun database te kijken of het weldegelijk illegaal is.
In zo'n geval is het dus zo dat deze situatie er sowieso niet van illegale activiteiten kan worden gesproken.
Ik denk trouwens dat Brein de opsporing van uploaders via nieuwsgroepen gewoon heeft aanbesteed aan een bedrijfje dat namen hen de gevonden uploaders aanschrijft met een standaardbrief
Doet me denken aan Basta: Sabam en de Makro-artiesten.

https://youtu.be/HZAsa9QmQO8
Afgezien daarvan moeten we ons wel zorgen gaan maken dat non-profit organisaties zoals Brein denken dat de boven de wet staan.
Uuuh, ze maken gebruik van de wetten die tot hun beschikking staan om mensen te laten conformeren naar die wet. Degenen die illegaal downloaden en verspreiden denken juist dat ze boven de wet staan, omdat dat blijkbaar ongestraft moet kunnen gebeuren.
Het allergrootste probleem wat ik heb met Brein is dat dit een zaak is voor de overheid. Als je een strafbaar feit begaat dan hoort dit door de politie/overheid onderzocht te worden en niet door non-profit organisaties die informatie winnen door zelf de fout in te gaan. Als iedereen dit gaat doen om zijn of haar problemen op te lossen dan krijgen we een groot probleem.
Copyright valt onder privaatrecht en niet strafrecht, dus de overheid mag daar helemaal niks mee doen. Daarom kan je ook hoogstens een boete krijgen, en niet de cel in. Er zijn heel veel stichtingen die dit soort belangen in privaatrecht vertegenwoordigen voor meerdere bedrijven, dat is gewoon een stuk efficienter.
[...]
Uuuh, ze maken gebruik van de wetten die tot hun beschikking staan om mensen te laten conformeren naar die wet. Degenen die illegaal downloaden en verspreiden denken juist dat ze boven de wet staan, omdat dat blijkbaar ongestraft moet kunnen gebeuren.
[...]
Ik zeg niet dat mensen zomaar mogen downloaden en uploaden en er ongestraft mee weg mogen komen, maar blijkbaar gebruikt brein dezelfde middelen om informatie over gebruikers te verzamelen en dat vindt je dan wel goed?

Iedereen zit te zeuren over Privacy en inbreuk, hoe gevaarlijk gaat het worden als private bedrijven dus de privacy mogen schenden zolang het voor een groter doel is? Ja je mag dan weer een nieuwe procedure starten misschien, maar dat kost handen vol geld en dat weten dit soort bedrijven maar al te goed.
Ze kunnen je privacy niet zomaar schenden. Dat gaat allemaal via de rechter en de providers. De providers kunnen BREIN best weigeren gegevens te overhandigen, maar dan bepaalt de rechter wel of ze daarin gelijk hebben of niet. En de rechter heeft bepaald dat providers die gegevens niet hoeven te overhandigen, dan heeft BREIN daar mee te leven. Hoezo staan ze dan boven de wet?
Brein werkt in opdracht van de rechthebbenden en het lijkt me niet meer dan logisch dat dezelfde rechthebbenden Brein toestemming hebben gegeven om hun materiaal te downloaden als dat noodzakelijk is om hun werk goed uit te voeren. Heb dat argument overigens nog nooit begrepen en zie het meer als een "ja maar hullie doen het ook"
Aasgieren staan er bij en kijken er naar. Het brein trekt zich niets aan van het service-niveau van legale content en dat stoort. Deze studie van 2013 wijst er op dat illegale content een positief effect heeft om de betaalde downloads. bron

Netflix, Spotify, Apple music etc zijn veel winstgevender en effectiever dan het Brein en daar zit iedereen op te wachten. Die bedrijven hebben illegale content aangepakt en niet het Brein!
Niemand zit te wachten op aasgieren die meer mensen ongelukkig maken dan gelukkig en het Het Brein heeft 0,0% aandeel aan het succes van Spotify & co, dus voor wie komen ze op? Ze ruimen de kruimels op die de muziekindustrie laat liggen, verdelen het gros en houden de rest aan de hand van een salaris en onkosten.

Door P2P seeders aan te vallen schiet hij zichzelf in de voet en nu dat de muziek en film service hoogdagen meemaakt moet hij maar stilletjes afdruipen omdat er helemaal geen eer valt opt te strijken aan iets waar hij geen bijdrage aan leverde. In tegendeel. Hoe meer mensen illegaal downloaden hoe meer mensen beseffen dat het omslachtig is en tijdrovend en hoe meer mensen in contact komen met muziek. Ok gratis... maar nog steeds muziek en je gaat alleen maar meer en beter willen.

Als ik als artiest 100K hist had op youtube neem ik de zogenaamde value Gap er gerust bij, zelfs als wordt mijn muziek in de achtergrond gebruikt in een filmpje. Ik weet gewoon dan ik dan populair ben en overal gevraagd zou worden. Dat mijn muziek zomaar in een high-end film mag verschijnen een ander paar mouwen en daar moet wel controle op gebeuren. Al is youtube is een grijze zone... moesten ze nu een muziekdatabase aanmaken was het zwart.

Photoshop ook op grote schaal gekopieerd maar adobe leeft gewoon van deze illegale content omdat elke student (ja iedereen, 100% dus) van mij jaar een illegale versie had. 100%. Dat maakte adobe ook zo populair bij bedrijven en die kopen hoofdzakelijk legale versies.

Het Brein zou enkel effect mogen hebben op de puur commerciële markt boven de 10.000+ euro omzet per dag zoals grote evenementen. Jacht op grote bedrijven die mets events geld verdienen en niets willen afstaan aan de artiest. Val de man op het straat niet aan! En dat net dat doen ze maar al te graag uit principe. Beetje zielig als je de geschiedenis van de muziek kent.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 18 oktober 2016 01:36]

@27. Raar dat je daar geen reactie op hebt, want hoezo mag brein dus wel downloaden om onderzoek te doen naar mensen die inbreuk maken. Uiteindelijk als het op een rechtszaak aankomt en het is op deze manier verkregen dan is het toch niet te gebruiken? Want het is onrechtmatig verkregen.
Hier zou ik graag ook meer van willen weten. Het is een private organisatie zonder uitzonderlijke bevoegdheden. Waar haalt men dan het recht vandaan? illegale handelingen verrichten om illegale handeling van anderen bloot te leggen is voor beiden toch net zo strafbaar?

Ikzelf ben voorstander van legaal verkregen muziek, video, software enzovoort, maar vind bovenstaande opsporingspraktijken dus niet kunnen. Ben heel benieuwd wat de wet hierover zegt.
Mbt je reactie @12. Er is een verschil tussen strafrecht en civiel recht. Bij strafrecht vervolgt de staat en ben je onschuldig tot je schuld bewezen is. Opzettelijke inbreuk op auteursrecht is een misdrijf maar wordt in Nederland niet vaak vervolgd. Bij civiel recht gaat het om de verhouding tussen (rechts)personen. Als je andermans auteursrechtelijk beschermd werk gebruikt zonder diens toestemming en je kunt je niet op een wettelijke uitzondering beroepen dan maak je inbreuk. Als rechthebbende (of diens vertegenwoordiger zoals Brein) mag je de inbreukmaker daarop aanspreken en van hem eisen te stoppen. Ook kun je eisen dat hij kosten en schade vergoed of de winst die hij heeft gemaakt aan je afdraagt. Daar hoeft geen rechter aan te pas te komen tenzij de inbreukmaker het wil bestrijden. Kom je er samen niet uit dan velt de rechter een oordeel. Is de inbreuk kraakhelder en wil je die zo snel mogelijk stoppen zonder dat je tijd verliest en de schade blijft oplopen dan kun je een ex parte bevel van de rechter vragen. De rechter toetst voordat hij het bevel afgeeft. De inbreukmaker moet dan na betekening meteen stoppen maar kan een ontheffingsgeding aanvragen, dan wordt het geschil alsnog op tegenspraak gehoord.
Wat ik zeg is dat een opzettelijke inbreukmaker die grote schade toebrengt, geen recht heeft om te eisen dat hij eerst moet worden gewaarschuwd voordat hij stopt. Waar de rechthebbende recht op heeft is dat zo iemand van zijn spullen afblijft. Doet hij dat niet en wordt hij gepakt dan moet hij op de blaren zitten.
Bij en eventueel proces, wie draagt dan de proceskosten? De verliezer? Wanneer er ook maar een klein risico op verlies is zullen ze dan altijd akkoord gaan met de schikking, omdat ze bij een eventueel verlies waarschijnlijk een bedrag kwijt zijn dat ze nooit kunnen betalen. Ze zitten dan dus praktisch klem, dus er zal bijna nooit eenrechter aan te pas komen. Dat vind ik jammer. Ik zou liever een strafrechtelijk proces na een aangifte oid zien.
Dat is dan toch eigenlijk al een schuldbekentenis? Je weet al dat je fout bent, je hebt het gedaan en kunt het tegendeel niet bewijzen. BREIN weet dit ook want anders had je het schikingsvoorstel niet gekregen. Door dit civiel-rechtelijk te houden stop je het probleem snel en is er geen extra druk op het toch al belastte strafrechtelijk systeem. Ben je het er echt niet mee eens en denk je te kunnen bewijzen dan het recht aan jou kant staat kun je altijd nog naar de rechter gaan.
En dat de verliezer de kosten draagt beschermt ons dan weer van de Amerikaanse taferelen alles en iedereen (soms zelfs de eigen rechtspersoon) aan te klagen.
Het gaat mij hier niet om de schuldvraag, maar om de rechten van de verdachte. Zelfs een schuldig iemand heeft in een rechtzaak bepaalde rechten, bij een schikking werk je daar omheen.
Het gaat ons juist wel om de "schuldvraag". Wij gaan een gesprek aan met de inbreukmaker. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval willen wij dat de inbreuk wordt gestaakt en gestaakt blijft, een onthoudingsverklaring met dwangsom voor de toekomst en eventueel een tegemoetkoming in kosten en schade. De betrokkene kan daarbij de hulp van een advocaat inroepen. Dat gebeurt ook regelmatig. Het loopt vrijwel altijd op een schikking uit. Niet omdat wij intimideren maar omdat de betrokkene grootschalig inbreuk heeft gepleegd en dmv de schikking nog goed afkomt. Doet hij het weer dan wordt het dmv de dwangsom wel veel kostbaarder.
Jij geeft aan dat betrokkenen regelmatig hulp van een advocaat inroepen. Hoe hoog is dat percentage? Ik ben namelijk bang dat op deze manier de betrokkenen een beetje overbluft worden. Ik snap dat ze foute dingen doen, maar in een strafrechtelijk proces heeft een verdachte veel meer rechten die zebij een schikking of civiele rechtzaak niet hebben.
Ik geloof niet een verdachte in een strafzaak meer rechten heeft dan een burger in een civiele zaak.
als je denk dat je in je recht staat leg je het voor aan de rechter, die optie heb je. Echter bied BREIN aan dus de gang naar de rechter te voorkomen door direct een schikking te treffen. Zoals reeds aangegeven, als BREIN zou verliezen kunnen zij betalen;

Wat mij echter wel stoort, "net zo veel kosten als inkomsten" Ja, zo kan ik ook een bedrijf runnen.... Als er miljoenen binnen komen word alles gewoon weer weg gemoffeld onder "opspeur kosten" etc....
Er is geen verdachte in een civiel proces.
En het klopt dat de verliezer in een auterusrechten proces potentieel voor de kosten moet betalen en dat dat schikkingen stimuleert maar dat is dan wel weer een redelijke compensatie voor het feit dat de rechthebbenden zelf al het werk moet doen om zijn/haar rechten te beschermen. Effectief kost een stichting Brein natuurlijk VEEL meer dan dat het aan schikkingen oplevert. Het voornaaamste doel van Brein is niet wat geld binnen te halen met schikkingen maar door voorlichting en door civielrechtelijke handhaving het aantal inbreuken te verminderen.
Voor de rechthebbenden zou het dus ook veel goedkoper zijn als de politie zelf achter (grote) inbreukmakers aan zou gaan. En de inbreukmakers zouden dan misschien minder iets vaak veroordeeld worden dan dat ze nu moeten schikken maar dan hebben ze wel meteen een strafblad en dat is ook niet fijn.
De overheid wil echter niet voor die kosten opdraaien dus moeten de rechthebbenden dat zelf doen.

[Reactie gewijzigd door TWyk op 17 oktober 2016 15:54]

jammer dat je niet ingaat op de rest van de -terecht- kritische punten. Puur juridisch klopt het, om in dezelfde alinea over moreel te spreken is een ander verhaal. Los daarvan staan er nog een hele hoop meer punten in de post die je "vergeet"...
Het is wel een heel verhaal van Meneer/mevrouw Whatsapphack, ik heb daarom maar het punt genomen dat hij naar eigen zeggen het belangrijkst vindt. Er is een uitgebreide thread reacties die al het eea beantwoorden. Ik had de indruk dat er voor het overige meer opinie werd gegeven dan vragen gesteld. maar als Whatsapphack nog meer antwoorden wil dan mag hij het zeggen hoor.
Op 14 Geef je als reactie dat het geen resultaat had in GB. Ik zat eens te lezen in het rapport van IT&IF, en daar stellen ze het volgende:

 The blocking of these websites was effective, causing a 90 percent drop in visits to
the blocked sites by users in the study sample (from 86,735 visits to blocked sites
to 10,474), while causing no increase in usage of unblocked piracy websites.

 The blocking of these websites had a significant impact on piracy, leading to a 22
percent decrease in total piracy for all users affected by the blocks (relative to the
counterfactual estimate for how much they would have pirated if not for the
blocks). The study is able to analyze the broader piracy universe as the 53 sites that
were blocked were only a portion of the total piracy sites tracked in the study.


 These blocks changed consumer behavior. The study estimated that the blocks
caused a 10 percent increase in user visits to legal ad-supported streaming sites
such as the United Kingdom’s BBC and Channel 5.61 It also caused an estimated 6
percent increase in visits by users in the study to paid legal subscription-based
streaming sites such as Netflix. This contrasts with the 12 percent increase in visits
to subscription-based sites in the study of the 2013 blocks.62 The latest figure may
be lower due to increased price sensitivity of the remaining pirates in 2014 or due
to the lower popularity of the 53 sites in 2014 compared with the 19 sites blocked
in 2013.

 Relatively few users circumvented the website blocks. The study estimates that
access to VPN sites increased 30 percent after the blocks, but this is likely off a
relatively small base. The descriptive statistics show usage of VPN services is small
relative to visits to other sites. For example, users in the study made 86,735 visits to the piracy sites before they were blocked, but only 1,688 to VPN sites (see
descriptive statistics in Appendix B).

 The blocks had the biggest impact on the heaviest users of piracy sites. The study
estimates that the blocks caused the heaviest piracy users in the study sample to
reduce their use of pirated material by 28 percent, while leading to a respective
48.1 percent and 36.9 percent increase in their purchases of legal ad-supported and
subscription services.


Daarbij moet ik wel de kanttekening plaatsen, dat ze erg blijven hangen binnen het Window van de geblockte websites. Ik kan hier niet uit opmaken wat de impact was op illegale websites die buiten het onderzoek vallen. Misschien maakten die in de zelfde periode wel een groei door. Er zal dus nog een hoop onderzoek naar moeten worden gedaan.

Bij @16 gaat hij denk ik in op een mediaspeler die in NL verkocht werd met als feature onbeperkt gratis films kijken. Als dit word bedoelt snap ik het antwoord, ik hoop niet dat hij bedoeld wat jij noemt.

Ik ben het er echter wel mee eens dat Brein regelmatig zijn boekje te buiten gaat door zonder tussenkomst van de rechter de verdachten in een soort wurggreep te nemen, door ze een schikkingsvoorstel te doen dat ze eigenlijk niet kunnen weigeren.

[Reactie gewijzigd door Johan9711 op 17 oktober 2016 07:30]

Ja dit inderdaad.. Men kijkt in zo'n onderzoek of de geblokkeerde site nog benaderd werd. Tuurlijk werd TPB een stuk minder bezocht via het officiële adres na de blokkade, maar de mirrors en alternatieven schoten overal uit de grond.. Er wordt nergens verwezen naar of deze zijn meegenomen in dit soort onderzoeken zover ik ze tegen ben gekomen (3 onderzoeken die ik heb gelezen)
In Nederland schoten er vooral tientallen tot honderden proxy alternatieven uit de grond die doorverwezen naar IP adressen van TPB.
Echter in echter in de UK blokkeren ze niet alleen op domeinnamen maar ook op bijvoorbeeld IP adressen en subdomeinen en zijn dergelijke alternatieven dus niet mogelijk
De filtering in de UK is dus ook VEEL effectiever dan wat de providers in Nederland deden met hun domein filtering op TPB.

[Reactie gewijzigd door TWyk op 17 oktober 2016 10:18]

In Nederland werden zowel domeinnamen als IP-adressen van TPB geblokkeerd. Nieuwe adressen werden ook ingevoerd in dat systeem. Ook Proxies weren aangepakt, enkele honderden. Het resultaat was dat Nederlands bezoek aan TPB met meer dan 80% daalde, VPN incluis.
Niet dus: http://www.nu.nl/tech/355...e-pirate-bay-zinloos.html

Helaas heeft de UVA het originele artikel niet meer beschikbaar (zonder opgaaf van reden). Maar ik geloof niet dat het 80% is. Zeker niet aangezien de blokkade is opgeheven aan de hand van dit onderzoek. En dat weet u zelf ook dondersgoed.

http://www.uva.nl/nieuws-...y-blokkade-opgeheven.html
http://www.sciencedirect....cle/pii/S0308596113002152
De onderzoekers in dat -mede door ISP's betaalde- onderzoek vonden dat de blokkering van TPB niet hielp omdat gebruikers bij andere illegale sites terecht konden. Overigens werd uit antwoorden van respondenten afgeleid dat ongeveer een kwart van downloaders van illegaal aanbod aangaf daarmee te stoppen of het te verminderen als gevolg van de blokkering.

De blokkering van TPB ging ons uiteraard om TPB. Andere sites zijn een andere zaak, die komen ook aan de beurt. Wij begonnen bij de grootste illegale site en de grootste ISP. Voor ons uitgevoerd onderzoek wees uit dat Nederlands bezoek aan TPB met meer dan 80% daalde. Die uitkomst is door de rechters aanvaard.
Voor ons uitgevoerd onderzoek wees uit dat Nederlands bezoek aan TPB met meer dan 80% daalde
Is dat niet het hele idee van een blokkade? Als iemand mijn voordeur voorziet van een nieuw slot en dit op slot draait kom ik ook mijn huis niet meer in. Het bezoek aan mijn huis zal dan ook met 100% afnemen. Mijzelf inclusief. Daarom vind ik het een rare uitspraak om te zeggen dat het alleen om de TPB gaat. Uiteraard wordt het juist interessant om te kijken naar andere opties en hoe het verkeer daar veranderd. ISP's zagen het totale verkeer namelijk helemaal niet afnemen: https://blog.xs4all.nl/to...inds-blokkade-pirate-bay/, http://www.nu.nl/internet...-blokkade-pirate-bay.html

Al met al vind ik die artikelen een veel betere basis hebben dan bijvoorbeeld het onderzoek van Alexa, wat het .se domein niet heeft meegenomen (aangezien het dit als losse site ziet) en buitenlands verkeer ook niet meetelt, terwijl juist die dingen effectief worden gebruikt om de blokkade te omzeilen. Wat ze nu gemeten hebben is of de blokkade wel werkt. Als in letterlijk een integratie test voor de blokkade. Niet of deze ook daadwerkelijk effectief is. Uit cijfers van de ISP's zelf blijkt namelijk van niet. Het totale verkeer is juist licht gestegen (waarschijnlijk door de enorme media aandacht die de gehele procedure heeft gekregen).

Ik snap alleen niet waarom u dit zegt:
De onderzoekers in dat -mede door ISP's betaalde- onderzoek vonden dat de blokkering van TPB niet hielp...
Wat wilt u hiermee bereiken?
Begrijp ik hieruit dat je de conclusie in twijfel trekt?
Ik trek niet in twijfel dat blokkering van domeinnamen plus IP-adressen het gewenste effect heeft op de bezoekersaantallen en bovendien een sterk educatief effect kan hebben. Ik heb daar geen weerlegging van gezien, integendeel. De meeste mensen blijken het zich ter harte te nemen als zij zien dat een site geblokkeerd wordt en de reden daarbij wordt aangegeven.
Ik heb daar wel degelijk een weerlegging van gezien. Xs4All heeft daar ern hele blogpost over geschreven die ik hierboven ook al aanhaal. Zij zien overall geen dalin in het verkeer. Terwijl jullie de grootste site hebben geblokkeerd. Het heeft effect op de bezoekersaantallen van die ene site (duh), maar op het totaal heeft het 0 effect. 80% van de bezoekers gaat geen proxie gebruiken omdat random site X nog wel beschikbaar is. Zou je ze allemaal blokkeren dan gaat het gebruik van proxy Y wel omhoog en houd je netto misschien 10-20% minder verkeer over. Dat weten we niet want daar kan je geen onderzoek tegen aan gooien. Waarom zou ik moeilijk gaan doen met proxies en VPN's als ik ook gewoon naar Kickass kan uitwijken? Dat is namelijk precies wat er in 2012 is gebeurt als je de cijfers van providers bekijkt. Dit is ook de hele reden warom de blokkade weer is opgeheven. Op het totaal haalt het niets uit.
Het onderzoek van XS4ALL dateerde van voor de blokkering door de andere grote providers. Waarna de grote daling inzette. De paar maanden daarvoor met enkel blokkering van XS4ALL en Ziggo was er ook behoorlijke daling maar minder extreem.
Het ging ons natuurlijk om verkeer naar TPB niet naar verkeer naar andere illegale sites waarvoor nog geen blokkering was gevorderd. Overigens is wel interessant was dat destijds het torrentverkeer overal elders ter wereld was gestegen maar dus niet bij XS4ALL. Verder is interessant dat ongeveer een kwart van illegale downloaders desgevraagd zeiden dat zij van plan waren daarmee te stoppen of te minderen.
Het was natuurlijk onlogisch dat het Hof de blokkering van TPB afwees omdat gebruikers naar andere illegale sites konden en dat Brein dan maar tegelijkertijd had moeten vorderen dat al die sites ook geblokkeerd moesten worden.
De Hoge Raad heeft daar dan ook korte metten mee gemaakt. Die overwegingen zijn naar de prullenbak verwezen. Je mag één voor één blokkering vorderen en die blokkering hoeft enkel effectief te zijn tegen de geblokkeerde sites, niet tegen sites die niet geblokkeerd zijn...
Volgende week komt de TPB blokkering op zitting voor het Europees Hof van Justitie.
Ja ziggo was de eerste op maandagnacht: http://www.nu.nl/internet...pirate-bay-van-start.html.
XS4All volgde een paar dagen later op woensdag
en KPN, UPC, TELE2 en T-mobile volgenden in Mei: nieuws: Ook andere providers moeten The Pirate Bay blokkeren.

De gegevens van XS4all laten echter geen daling zien tot begin Juni. en dit gaat uiteraard om de gegevens bij hun. Dat andere providers hier toen nog geen blokkade hadden is dan niet relevant aangezien die niet mee zijn genomen in de data.
Je mag één voor één blokkering vorderen en die blokkering hoeft enkel effectief te zijn tegen de geblokkeerde sites,
Ik mag aannemen dat die blokkering alleen effectief hoeft te zijn tegen de geblokkeerde site, maar dan nog meet je hierbij dus alleen de effectiviteit van het blokkeren. Je zegt hier feitelijk: sinds ik de brievenbus van de buren heb verwijderd hebben zij veel minder last van post ... of nu ik geen telefoon nummer meer heb wordt ik nooit meer gebeld. Nogal wiedes. Het zou ook wat zijn als dat wel zo is.

Ik snap dus ook niet hoe het nuttig is om aan te tonen dat het werkt. Natuurlijk werkt het. Dat is het hele idee. Het is juist interessant om te weten wat er gebeurd met het overige verkeer en waarom dit gebeurt. In de eerste maanden heb ik zelf ook het bijltje er maar bij neer gegooit hoor. Totdat ik hier andere sites tegenkwam. Toen bleek het forum van KAT best wel een leuke plek te zijn voor recensies van games en films. Vervolgens is TPB eigenlijk een beetje doodgebloed. KAT heeft later wel de nummer 1 plek overgenomen.
Natuurlijk moet je die andere sites zoals KAT ook blokkeren.. maar die nu inmiddels down
Dat zou ik niet te hard roepen. Er is een hoop mogelijk via bijvoorbeeld Tor.
Een van de grote punten hier lijkt te zijn dat na iedere grote "overwinning" er zich weer een nieuwe TPB toont.
Ik doelde meer op de kanttekening dat je onderzoek door isp's was betaald.
Aha, tja als wij een onderzoek laten doen dan horen we vaak dat dan dus de resultaten niet betrouwbaar zouden zijn. Die opinie klopt niet echt want een onderzoeker hecht uiteraard veel waarde aan zijn wetenschappelijke integriteit. Ik bedoel dat als iemand dat punt maakt voor de ene zijde dan zou hij dat ook voor de andere zijde moeten doen. Voor alle duidelijkheid: dat zeg ik niet van jou hoor!
een onderzoeker hecht veel waarde aan wetenschappelijke integriteit
Daar kan en mag je niet vanuit gaan. (Dat weet je zelf ook, anders wees je er niet op dat dat ene onderzoek mede betaald is door ISP's.) Verreweg de meeste onderzoekers hechten veel waarde aan hun baan, en zullen daarom vaak een bias hebben naar de opdrachtgever toe.
Een noodzaak voor een optimale kans op een echt onafhankelijk onderzoek is dat de opdrachtgever van een onderzoek niet bekend wordt. Om dit op te lossen moet men bijv. denken aan het opzetten van een extreem onafhankelijke proxy-instelling die alle aangemelde onderzoeken volledig anonimiseerd (en volledig transparant is: alles wordt geanonimiseerd online gezet, tegelijk met het vrijgeven van de onderzoeksresultaten) voordat het onderzoek wordt doorgestuurd naar het onderzoeksinstituut. Voorts moet natuurlijk zo'n onderzoeksinstituut ook boven elke schijn van belangenverstrengeling verheven zijn.
Niettemin denk ik wel dat blokkades minder downloads veroorzaken. Ook denk ik dat we toe moeten naar bijv. max. 1 jaar auteursrechten; dat geeft de auteurs meer stimulans om content te blijven ontwikkelen. 70 Jaar auteursrecht... malle pietje. Dat remt verspreiding van informatie. Meer verspreiding van informatie zorgt voor minder oorlog en minder vernietiging van het milieu.

[Reactie gewijzigd door kimborntobewild op 18 oktober 2016 10:46]

Op TBP staan ook legale dingen. Zoals freeware, trailware e.d. Waarom moet die hele club dicht? Spits je dan toe op de uploaders van illegale content. Die zetten het immers overal neer, echt niet alleen op TBP. Die zetten het ook op usenet en andere torrentsites. Dat schiet echt op hoe jullie te werk gaan. Ik zou de financiën inderdaad maar onder de pet houden. Dadelijk gaan mensen ook nog gewoon terugvechten in de rechtbank. Ik denk dat je er een flinke beer aan zoude hebben.

Immers is een huisbaas niet anders dan de aanbieder van een openbaar wifi netwerk aan zijn huisgenoten. Hetzelfde kan gezegd worden van een gezin, waar zoonlief of dochterlief iets zou hebben gedownload. Het de moeder, of de vader, of een neefje dat op bezoek was. Bewijs jullie maar wie het was en anders kan die persoon die jullie aanklagen als zijnde eigenaar van het wifi netwerk (afnemer van het internet abonnement) zich van geen kwaad bewust zijn, net als de eigenaar van een openbaar wifi netwerk. Je kan ook moeilijk verwachten dat de eigenaar c.q. afnemer van het internet abonnement iedereen die van zijn internet aansluiting gebruik maakt gaat controleren. Ergo je krijgt altijd eerst een waarschuwing zoals de aanbieder van een openbaar Wifi netwerk dat ook krijgt. Je moet natuurlijk dus wel het lef hebben het zo genaamde bewijs aan te vechten in een rechtszaak. Klopt dit of zwam ik maar wat? Of is dit precies niet wat jullie willen? Omdat jullie dan door de rechter in eerste instantie worden teruggefloten?

Om het plaatje wat completer te maken en volledig te voldoen aan de Europese wetgeving. Dan zou het netwerk feitelijk op openbaar gezet moeten worden. Vervolgens kunnen ze het netwerk alsnog privaat maken door specifieke MAC adressen alleen toe te staan op het netwerk. Hoe bewijzen jullie of een (wifi) netwerk wel of niet openbaar was en als dat dan al zo was. Wat dan, want via de methode hierboven is het dan eigenlijk alsnog een privaat netwerk (via MAC adressen filteren). Als jullie niet kunnen bewijzen dat het om een privaat netwerk gaat dan geldt de Europese regel:
" Als de aanbieder van open wifi louter en alleen passief doorgeeft, dan is hij niet aansprakelijk voor schade door inbreuk via zijn netwerk. Maar er kan wel een bevel gegeven worden om het netwerk te beveiligen met een wachtwoord en te eisen dat gebruikers zich identificeren. Als gebruikers weten dat ze niet anoniem zijn, zijn ze minder geneigd misbruik te maken."


Daarnaast ben ik wel benieuwd hoe jullie bewijzen dat iemand het hele illegale bestand heeft gedownload? Immers heb je aan de helft van het hele bestand niks en in zekere zin zijn het maar wat eentjes en nulletjes die je binnen hebt gehaald die niet in de buurt komen van iets dat onder licentie valt. Let wel, ik heb het hier dus over RAR, ZIP en ISO bestanden niet zoals een Xvid/DivX bestand dat on the fly al bekeken kan worden. Waarbij je zelfs nog een stap verder kan gaan, bewijs maar dat er daad werkelijk de illegale content is gebruikt en niet na het downloaden meteen weer is verwijdert. Ergo er is effectief helemaal geen inbreuk gepleegd. Of wellicht meteen de realisatie dat hier om illegale content gaat en het weer verwijderd is geworden? Wat dus betekend dat de content nog altijd even gewild is en er geen winst of omzet is misgelopen. Wat als iemand dit zegt? Kunnen jullie het tegendeel bewijzen? Is een beetje zoals de eigenaar van een pistool zonder vergunning berechten voor moord (zonder lichaam c.q. slachtoffer). Puur en alleen omdat iemand illegaal een pistool heeft verkregen betekend niet dat deze ook illegaal is gebruikt geworden.

[Reactie gewijzigd door madmaxnl op 19 oktober 2016 00:42]

Wat is uw bron voor deze cijfers?
Onderzoek door oa Comscore waarin ook met gebruik via VPN rekening is gehouden. Dit is ingediend in de rechtszaak voor het Hof en de cijfers zijn aanvaard. Het wijkt ook niet af van de ervaring met blokkering in andere landen.
Op dit moment ben ik niet overtuigd. Net zoals ik voor mijn baan zult ook u voor uw werk bronnen aan moeten voeren om een punt te maken. Overigens is dat de cijfers zijn aanvaard door het Hof een leuk detail dat spreekt in het straatje van Stichting Brein, maar zegt dat uiteraard niets over de opzet, kwaliteit en eventueel de betrouwbaarheid van het onderzoek zelf.
Wij zullen dat voor de rechter doen
Wij zullen dat voor de rechter doen
Dus deze cijfers worden dus gebruikt in de lopende zaak tegen NSE. Even een notitie voor de lezers, hiermee blijft helaas dan wel staan dat het beeld wat u verkondigt over de effectiviteit van blokkades effectief ononderbouwd blijft binnen Nederland. Ik ga deze rechtszaak goed volgen en ben benieuwd of en wanneer Brein deze informatie besluit te posten voor het publiek.
Dit heeft niks met de NSE zaak te maken maar alles met TPB en andere sites. Mbt NSE gaat het erom dat zij zelf effectieve maatregelen moesten nemen om illegaal aanbod op hun servers tegen te gaan, dat deden zij niet. NSE was een betaalde usenet provider die abonnementen verkocht voor toegang tot hun servers en daar stond heel veel ongeautoriseerde content op.
Graag zie ik tzt dan een mailtje of ander bericht tegemoet met de publicaties. Dat kan gewoon via mijn profielpagina.

Een persbericht op Tweakers met alle data is daarnaast ook een luke toevoeging.
Is dit onderzoek en het onderzoeksrapport openbaar? Ik zou het graag inzien. (Sowieso zou ik grag zien dat Brein een stuk transparanter is)
Ik heb naar verscheidene onderzoeken verwezen die de effectiviteit van blokkering bevestigen.
Ik zie niet zo dat wij niet transparant zouden zijn, beste Johan9711 ;-P
Linkjes zijn wel handig. Ik kan de onderzoeken van comscore en alexa niet zomaar vinden. Terwijl die van Xs4all en UvA publiekelijk vrij eenvoudig te vinden zijn.
Voor mij is het eigenlijk een open deur dat blokkering werkt. We zien daarover ook steeds meer bewijs uit landen waar geblokkeerd wordt. Dat zullen we tzt allemaal publiceren.
Voor mij is het eigenlijk een open deur dat blokkering werkt.
Ik vind em meer gesloten hoor ;)

Uiteraard zal blokkeren helpen, voor die ene specifieke site. Pas als je er veel meer blocked gaat het ook echt zoden aan de dijk zetten. Is dat bewijs publiekelijk beschikbaar of zijn dat interne memo's van collega bedrijven? Anders zou ik die graag eens doornemen.
Daar komen wij tzt mee
Anoniem: 817085
@TimKuik18 oktober 2016 19:57
Ik wil u graag doorverwijzen naar de SilkRoad zaak.
Al is die zaak niet goed afgehandeld en zijn er illegale praktijken uitgevoerd om die zaak af te ronden (wat dus eigenlijk al het bewijsmateriaal voor die zaak onrechtmatig maakt).
Maar goed.

1 website blokkeren of neerhalen en er komen er 10 terug.
Elke keer als er een website offline gaat, komen er meer terug, meer verspreid, meer mirrors, en minder overzichtelijk.
Net zoals Silkroad de zaak goed op orde had en een heel groot probleem verhielp (vele drugsbendes verkocthen hun drugs op Silkroad, en je had veel minder schietpartijen en problemen tussen kopers en verkopers), maar toen Silkroad weg was, kwamen er 10 nieuwe websites, en elke keer was het meer verspreid en minder overzichtelijk, ook voor de staat en de regering.
Je maakt het alleen maar moeilijker om het tegen te gaan.


En om terug te komen op het aanbod in Nederland.
Die is minimaal. Veel van mijn series zijn niet legaal verkrijgbaar of beschikbaar in Nederland of worden niet naar Nederland verscheept.

Anime is er een van.
Game of Thrones straks ook, want HBO stopt in nederland.
Netflix' aanbod is ook minimaal.

Klanten willen overzicht.
We willen ook niet alleen maar de grote blockbusters op tv zien, maar ook de minder bekende films, en de trailers ervan.
Dat zou dus aan de ene kant wel verklaren waarom ze niet over van die alternatieven beginnen. Neemt niet weg dat je eigenlijk om de daadwerkelijke efficientie te bepalen je toch ook naar concurrerende torrent sites moet kijken en de bezoekersaantallen daarvan ;)

Ook al geloof ik meteen dat ze daar in de UK beter mee omgaan
Neemt niet weg dat je eigenlijk om de daadwerkelijke efficientie te bepalen je toch ook naar concurrerende torrent sites moet kijken en de bezoekersaantallen daarvan
En dat is dus ook wat ze daar hebben gedaan:
he blocking of these websites was effective, causing a 90 percent drop in visits to the blocked sites by users in the study sample (from 86,735 visits to blocked sites to 10,474), while causing no increase in usage of unblocked piracy websites.
Natuurlijk gaat BREIN niet over alternatieven praten. Winkeldieven worden nog steeds door witteboordencriminelen opgejaagd.
In nederland werdt er ook op IP geblokkeerd hoor: http://www.pcmweb.nl/nieu...-opnieuw-geblokkeerd.html

De proxy zorgt er juist voor dat het IP adres niet overeenkomt aangezien al het verkeer van en naar een ander IP-adres gaat/komt.

Daarnaast had die blokkade geen enkel nut en werden er 0 statisch significante resultaten behaald voor het blokkeren: http://www.nu.nl/tech/355...e-pirate-bay-zinloos.html. Het tegenovergestelde was juist eerder te zien. Mensen gingen alleen maar meer downloaden.
Maar kijk even serieus naar het artikel:
A free and open Internet is not antithetical to website blocking, as not every website—those actively facilitating child pornography or terrorism are two examples—has a right to exist. Blocking websites to stop copyright infringement should not be considered any differently.
Serieus? Plaatsen ze piraterij nou in hetzelfde straatje als kinderporno en terorrisme? Waar houd het dan op? Het zla vast effectief zijn, maar dat is hetzelfde als zeggen dat er geen tegengeluiden zijn voor een bepaald wetsvoorstel omdat je alle oppositie de kop indrukt.

Piraterij zal vast minder worden, maar worden de inkomsten ook groter? Dta er meer verkeer gaat naar andere legale sites zal best, maar krijgt de rechthebbende partij daar in dezelfde mate meer geld van of blijft dat ergens anders hangen?
Piraterij is net zo goed strafbaar. De strafmaat is weliswaar anders, maar voor de wet is het beide een overtreding.
En de strafmaat is het gewicht wat wij als samenleving aan de overtreding geven. Een blokkade/censuur als bestrijdingsmiddel heeft ook een gewicht, en alleen als het gewicht van de overtreding zwaarder wordt geacht dan het gewicht van de remedie is het sociaal aanvaardbaar om de remedie in te voeren. Wat denk je, is dat eerder bij piraterij of bij kinderporno?
Ja en? Als het straks verboden wordt om je mening op internet te gooien, worden sites als FB en twitter dan ook maar geblokkeerd?

Het punt is niet dat er geen positieve effecten zijn. Het punt is dat er geen lijn getrokken kan worden waarop de negatieve effecten niet merkbaar zijn. De netneutraliteit is in de EU gewaarborgd en gelukkig ook. Het is weliswaar een andere discussie, maar een misdrijf als piraterij moet verhaald worden bij de piraat, niet bij de facilitator. Anders is google namelijk ook strafbaar.
Ik reageer op het vergelijk met andere strafbare feiten, of het blokkeren van strafbare feiten wel of niet mag is een aparte discussie.

Daarop ingaande: als je bijv. Kinderporno wel blokkeerd, en databases met een index van illegale waren niet, is de grens heel vaag. Hoe heftig moet een strafbaar feit zijn als je iets wil blokkeren? Dus trekken ze de lijn bij wel of niet strafbaar.
Ook voor kinderpr0n en terrorisme zeg ik lekker laten en niet blokkeren. Juist omdat dit een vicieuze cirkel wordt met getrouwtrek over wat wel en niet mag.

Deze organisatie is particulier en dus valt het niet onder strafrecht. Simpel. Piraterij is dus niet zo zeer "strafbaar" tenminste niet op de manier waarop brein je wil doen geloven. Daarom is dit gevaarlijk. Kinderporno is bij wet verboden en terrorisme is natuurlijk ook obvious. Door het gelijkstellen van piraterij aan dat wordt er puur alleen ingespeeld op het gevoel, want oh dat is toch zo slecht. Dit zijn dezelfde praktijken als de NSA gebruikt als reden voor sleepnet methoden.
Gelukkig kan Brein niet zelfstandig websites blokkeren omdat de providers dan simpelweg nee zeggen. En dus gaat het via de rechter, die het zal toetsen aan de hand van wetgeving, die door een door ons gekozen regering wordt bepaald.
Allemaal mooi en aardig, maar dit mag nu dus niet meer. Iets met netneutraliteit. Dergelijke verzoeken van Brein hebben dus geen effect meer. Daarnaast had dit het toch al niet: http://www.nu.nl/tech/355...e-pirate-bay-zinloos.html

Maar ik wilde mer even aangeven dat iets wat nu nog niet strafbaar is dat later wel kan worden. En dan heb je dus de poppen aan het dansen. Daarom dus lekker negeren en de consument een goed alternatief bieden en de boel ontmoedigen door direct de consument aan te klagen als ze iets "strafbaars" doen.
Dus daarom die rechter die dit zal toetsen. Dan is het probleem toch opgelost? Dit is hoe een democratie werkt.
NEE!! Want als er in de andere sector (wetgeving) iets gebeurt wat de verkeerde kant op gaat dan vind dit ook zijn uitwerking in die toetsing. Zoals ik al zei. Stel dat het verboden wordt om tegen een bepaalde visie van de regering te zijn (zie Turkije, ook gewoon "democratisch" gekozen bestuur), dan wordt FB en dergelijke social media ook ineens geblokkeerd.

Het blokkeren van een downloadsite zou never nooit niet moeten kunnen gebeuren, want dit brengt andere privileges ernstig in gevaar. Het blokkeren van kinderporno, moet ook helemaal niet gewild worden. Dat moet op andere manieren worden opgelost. Je moet niet de site blokkeren, maar gewoon de eigenaar oppakken en aanklagen. Dat is wat het OM moet doen. Een website blokkeren op laste van een particulier zou nooit mogen voorkomen. Dan kan ik ook bepaalde Google zoektermen laten blokkeren wegens smaad. Dat is ook illegaal.
Hoho, dat is niet hoe het werkt. Als een regering democratisch is gekozen kiest een meerderheid hen als hun vertegenwoordigers. Als je het niet eens bent met hun beslissingen, moet je op een ander stemmen. Als het over mensenrechten of andere dingen waar internationale verdragen over zijn is het een ander verhaal. Je trekt een lijn met Turkije, maar iets dat wij westerlingen vergeten is dat de huidige AK partij het volk achter zich heeft staan. Wij zijn het niet eens met de beslissingen, maar een meerderheid in Turkije schijnbaar wel.

Ik kan je standpunt op zich goed begrijpen, maar je moet oppassen datje de democratie niet n gevaar brengt. Websites blokkeren is misschien gevaarlijk, maar om de democratie heen willen is nog vele malen gevaarlijker.

[Reactie gewijzigd door Johan9711 op 17 oktober 2016 11:28]

En daarom ben ik blij dat de EU hier ook nog wat te zeggen heeft.

Dat de meerderheid iets wil of ergens achter staat, betekent niet dat de minderheid geen gelijk heeft.

Daarnaast zijn er tig legitieme redenen waarom de AK partij het volk achter zich heeft staan, maar ook niet legitieme redenen.

Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat deze Partij een bepaald iets op haar agenda had staan wat echt heel erg belangrijk was voor het volk. het niet verbieden van een bepaald ritueel, wat anders wel zou gebeuren bijvoorbeeld. Dat deze partij vervolgens een aantal wijzigingen aan een ander onderwerp wel laat doorvoeren die net iets minder "populair" is, is dan niet van belang.

Politiek draait om concessies maken. Je kan het ene aanvechten en daar je gelijk in krijgen, maar in ruil daarvoor moet je iets anders laten varen. Dan kan ik het niet eens zijn met "hun" beslissingen op dat gebied, maar als alle andere partijen hetzelfde doen dan is er nou niet echt een alternatief en moet ik of blanco stemmen (dat zou wat zijn als iedereen dat zou doen hee) of toch maar de "shiniest of two turds".

Ik kan hier nu wel een heel groot politiek verhaal gaan neerzetten, maar kijk naar Adolf Hitler. Een verhaal die ik er niet graag bij wil halen. Deze man was een briljant politicus en heeft veel gedaan voor de Duitse economie en leefomstandigheden. In zijn beginjaren stond ook iedereen achter zijn visie voor een beter Duitsland en kijk wat het heeft opgeleverd!

Dit gaat enorm ver. Dat weet ik ook. Maar er moet ooit ergens een begin gemaakt worden om dit soort taferelen in de toekomst te kunnen faciliteren. Het deels censureren van het internet is een begin en ik denk ook wel bijna het belangrijkste onderdeel in een mogelijk scenario. Je moet echt het grotere plaatje erbij pakken.

Het blokkeren van een random downloadsite is nog maar het begin. Wat nu nog niet strafbaar is, kan dat wel worden. en als dat over 10 jaar eens gebeurt en het halve internet is al afgesloten van "strafbare" websites dan is de precedent al geschept. Netneutraliteit in zijn geheel is dus enorm belangrijk. Rechterlijke toetsing is niet voldoende om dit af te dwingen en is gewoon een formele papiermolen. Als er aan de achterkant iets veranderd dan zal der rechter ook gewoon zeggen ja wet is wet. Het zijn juist de kleine dingen die in de toekomst nare gevolgen kunnen hebben, want zoals ik eerder al zei: waar houd het op? Volgens jou is het blokkeren van strafbare feiten de grens. Okee prima, Dan heeft een groot deel van de nederlandse websites met een journalistieke achtergrond dus al een probleem. Op bijvoorbeeld Dumpert worden veel filmpjes van strafbare feiten geplaatst. LiveLeak en Dailymotion zijn in nederland dan ook niet meer bereikbaar. Er staat veel legale content op, maar dat is met nieuwsgroepen net zo, waar leg je de grens? 50% legale content? 75%?

Wikipedia is dan ineens een terroristische site aangezien je daar prima handleidingen kan vinden voor het maken van explosieven. En de dingen die op Facebook worden geplaatst, Sjonge daar zitten en hoop strafbare dingen tussen hoor. Oh en bommeldingen via twitter. "Dat is een terroristisch medium!"

Zie je welke kant ik op ga? Het is allemaal wat gechargeerd, maar het idee is waar het om gaat. Je kan geen grens leggen op wat wel en wat niet. Je kan geen beetje neutraal zijn. Het is of alles wel of een zootje ongeregeld met alle nadelige effecten van dien. De grens wordt namelijk steeds een beetje opgerekt doordat er juist wordt ingespeeld op onze gevoelens. Nu wordt downloaden in hetzelfde straatje gezet als terrorisme en kinderporno, straks wordt het posten van een foto van je vuurwerkcollectie voor dit jaar op FB ook gezien als terrorisme.
Je gaat even voorbij aan het feit dat in de EU en in Nederland de Grondwet, die niet geinteresseerd is in minderheid of meerderheid, nog altijd bepalend is.
Ik zie heel goed welke kant je op gaat. Maar als een meerderheid voor iets stemt vind de minderheid altijd dat de de meerderheid ongelijk heeft, en andersom ook. Zo lang het niet om mensenrechten gaat of iets anders dat is vastgelegd dat boven de wet staat moeten we iets als dit door de democratie laten bepalen. Hitler was overigens een heel ander verhaal, met de huidige vorm van democratie is dat niet zomaar mogelijk. En dat was dan weer wel tegen de mensenrechten, dus iets dat boven wetgeving staat.
Europese of Nederlandse Netneutraliteit? daar schijnt nogal wat verschil tussen te zitten.
Serieus? Plaatsen ze piraterij nou in hetzelfde straatje als kinderporno en terorrisme?
Ja. Dat gebeurt al.

Mag ik je even herinneren aan hoe KAT offline is gehaald? Zie ook: https://torrentfreak.com/...ains-charge-owner-160720/ -- het waren juist de middelen die onder het kopje van terrorismebestrijding waren gestart (inzage in logs/gegevens van Facebook & iTunes) die hebben geleid tot de arrestatie van Vaulin in Polen.
The blocking of these websites was effective, causing a 90 percent drop in visits to
the blocked sites by users in the study sample (from 86,735 visits to blocked sites
to 10,474), while causing no increase in usage of unblocked piracy websites.

Was het niet dat er juist veel mirrors van TPB kwamen toen deze website geblokkeerd was? Tuurlijk gaan veel mensen dan niet meer naar TPB toe, maar naar de mirror.
Is altijd moeilijk te controleren natuurlijk. Bij punt 12 staat het rapport gelinkt, is zeker interessant om te lezen.
@25: Met rechtvaardigheid heeft dit weinig te maken, dit gaat alleen maar over geld verdienen. Laten we er niet omheen draaien.

Het bestaansrecht van BREIN staat of valt met de business case - is het rendabel voor BREIN om te bestaan of is het rendabel om de club niet te subsidieren (vanuit de entertainment branche) en het illegale circuit zijn gang te laten gaan. Dat is de absolute basis van de gehele discussie rondom de 'strijd' van BREIN. BREIN bestaat niet om onrecht te bestrijden. BREIN bestaat om zijn business case waar te maken en minimaal een break even te draaien, met als bijkomend voordeel dat er een afschrikwekkende werking vanuit zou moeten gaan.

Een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel kent geen plek in onze kapitalistische samenleving en dat weet Kuik ook wel. Hij handelt ook niet als iemand die een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel kent, hij beantwoordt alleen de gevoelige vragen als zodanig - wel weten wat het is, maar gewoon uitvoerder van beleid van BREIN. Deze man heeft geen principes.
Voor de kleinere makers die dat geld echt nodig hebben gaat het hier wel degelijk over rechtvaardigheid.
Natuurlijk, maar dat zijn klanten van BREIN en het vertegenwoordigt maar een minimaal percentage van de gehele omzet. BREIN bestaat niet vanwege de arme kleine artiest, die kan er slechts op meeliften.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 17 oktober 2016 10:56]

Bij Brein zijn de volgende partijen aangesloten:
Aangesloten bij BREIN zijn groepen van zowel grote als kleine recht- en belanghebbenden op het gebied van muziek, film, video, boeken, games en andere interactieve software. Buma/Stemra namens componisten, tekstdichters en muziekuitgevers; Motion Picture Association, MPA(A), namens de Amerikaanse filmproducenten; Het Platform Multimediaproducenten namens diverse uitgevers van multimediaproducten; Het Nederlands Uitgeversverbond; NVER namens de Nederlandse retailbranche; NVF namens de filmverhuurders; NVPI namens de producenten en importeurs van beeld- en geluidsdragers in de audio-, video- en multimediabranche; Sena namens de naburig rechthebbenden van muziek en Videma inzake groepsvertoningsrechten op video en televisie.
http://stichtingbrein.nl/wat-is-brein.php

Daar lijken verreweg de meeste rechthebbenden in de muziek en video industrie wel door Brein vertegenwoordigd te worden. Ook kleine partijen die maar een paar nummers geschreven hebben maar die indirect via Buma/Stemra vertegenwoordigd worden.
Mogelijk is de videogame industrie minder ofzelfs niet vertegenwoordigd door Brein maar die kunnen dan wel weer actief hun content beveiligen tegen illegaal gebruik en kiezen waarschijnlijk voor een dergelijke strategie om illegale uitwisseling de kop in te drukken.
Ik weet uit ervaring dat aansluiten bij Buma/Stemra je als klein artiest vaak best wat kost wat je er vaak niet uit krijgt. Daarom zijn een hoop kleine artiesten juist niet bij hen aangesloten en dus ook niet vertegenwoordigt.
Buma/Stemra is geen organisatie voor artiesten maar voor componisten en tekstschrijvers.
Als je alleen liedejes schrijft die minder dan 1000 keer gedownload worden dat heeft het inderdaad niet zo veel zin om je daarbij in te schrijven maar dan zul je ook wel niet zo geinterreseerd zijn in het bestreiden van illegale downloads
Een artiest kan ook tekstschrijver/componist zijn. Dat gebeurt best vaak zelfs als het niet om een coverartiest gaat.
Als beginnende artiest moet je best een behoorlijk bedrag betalen op het moment dat je werk uit wil brengen, op wat voor manier dan ook, zonder dat je er ook nog maar iets voor terug hebt gezien. Zodra jij namelijk blanco dragers aanschaft via kanalen die dit soort werk voor jou uitvoeren dan krijg je meteen een heffing van Stichting de Thuiskopie en een factuur van BUMA/STEMRA.
Dat kan je wel naast je neerleggen danwel aannemelijk maken dat het voor jou niet geldt maar zeker B/S is daar best vasthoudend in.
Deze clubs zijn precies dezelfde lobbyclubs die ervoor zorgen dat precies diezelfde industrie meer dan een decennium is blijven stagneren. Filesharing is niet van gisteren. Pas enkele jaren zijn er degelijke alternatieven. Het zijn precies deze old boys networks die ervoor zorgen dat de harde hand wordt gebruikt terwijl je je gewoon zou moeten bedienen van een commercieel handig opgezette markt.

Men is blijven hangen in CD verkoop terwijl de Ipod, wat lang niet de eerste goede mp3 speler was, gigantisch groot werd. Dat schetst een beeld en dat beeld is vandaag de dag nog steeds realiteit. Je ziet het in alle content industrieën. Iedereen wil zijn eigen tuintje bewaken, maar niemand is bereid over de schutting te kijken om samen een mooi en veilig systeem te bouwen waar de consument graag eens binnen loopt. Het resultaat is de versnippering die illegaal downloaden in de hand werkt. Daarmee wordt ook de bestrijding ervan een soort 'self fulfilling prophecy'.

De videogame industrie heeft het grotendeels wél begrepen. Daar hebben we platforms zoals Steam en GOG waar men 'de krachten bundelt'. Maar ook hier zie je de aloude reflex van publishers die hun eigen tuintje willen bewaken - dit leidt tot directe problemen voor de consument die bijvoorbeeld eerst inlogt op Steam en daarna nog door de DRM van Ubisoft of EA heen moet. Hier zie je ook de grote publishers die zich het drukst maken, de rest begint er niet aan. De kleinere developers en publishers doen het niet - en maken toch winst.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 17 oktober 2016 12:36]

[quote] Filesharing is niet van gisteren. Pas enkele jaren zijn er degelijke alternatieven[quote]
Filesharing bestaat pas sinds 1999 en stond toen nog maar inde kinderschoen qua techniek. Bovendien was het voor de meeste mensen te ingewikkeld en waren de internetverbindingen van de meeste gebruikers toen veel te langzaam. Dat is begin jaren 2000 snel verbeterd en toen zijn er ook diverse legale alternatieven ontstaan (bv itunes in 2002). Later toen internetverbindingen snel genoeg begonnen te worden voor live streaming zijn ook daar legale alternatieven voor ontstaan (zoals Spotify in 2006). Er zijn dus al het grootste deel van de tijd dat er filesharing echt bestaat ook legale alternatieven voor geweest.
Nee, filesharing is veel, veel ouder. Napster bestaat sinds 1999 en toen waren nieuwsgroepen al twee decennia aan de gang. Dat is toch al weer 37 > 17 jaar geleden - en het punt is dat de entertainment industrie al die tijd al iets had kunnen opzetten om het onvermijdelijke voor te zijn. Ik bedoel wie bestiert er hier nou een markt en wat is het hele bestaansrecht van uitgevers??? Iedereen heeft die oogkleppen op gehouden, omdat de winstmarge op fysieke media toch wel heel erg lekker hoog was. En digitaal... dan moet je mega aantallen draaien en een deel uit je keten snijden (distributie, fysieke verkooppunten). Allemaal moeilijk en kostbaar, op de korte termijn, maar op de lange termijn komt die zure appel net zo hard weer terug. Exclusiviteit zou gedeeltelijk gaan verdwijnen als je de markt openbreekt. Lastig... en de basis van een groot deel van de marge op muziek. De industrie koos de weg van de minste weerstand: lekker doordrammen over het oude wereldje van fysieke media, en die principes toepassen op de nieuwe realiteit van digitaal.

Daarbij was Itunes vroeger een gedrocht en overduidelijke koppelverkoop waar begrijpelijk niet iedereen trek in had. Spotify had tot voor kort niets in de melk te brokkelen qua content (en is nog steeds matig wat mij betreft, tenzij je top 40 luistert wat op elke radiozender ook kan) en nog belangrijker, je bezit er niets, je luistert het alleen. En wat is er verder nog? Wat internetradio, wat youtube streaming, en dan heb je het wel gehad. Ik kan het geen gezonde markt noemen. Het is gewoon een onverdedigbaar argument dat de industrie hier zelf alles aan gedaan heeft om piracy te voorkomen. Ze hebben te lang achterover gezeten en móeten nu met de knuppel aan het werk om de boel recht te trekken.

EDIT: ingekort want wall of text.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 17 oktober 2016 15:10]

Ik zal al op nieuwsgropen in de jaren 80- maar daar had vrijwel geen mens toegang toe. In Nederland alleen een paar universiteiten. Particuliere aansluitingen op het internet begonnen pas in de jaren 90. Pas in 1992 werd het WWW uitgevonden. In 1995 waren er pas 16 miljoen mensen in de hele wereld aangesloten op het internet. ongeveer 0,25% van alle mensen. Elke vorm van uitwisseling van muziekbestanden toen had toen natuurlijk nog totaal geen merkbare impact op zaken als muziekverkopen en video uitwisseling was qua snelheid gewoon nog praktisch onmogelijk. In 1998 werd pas voor het eerst de 1 miljoen internetaansluitingen gehaald in Nederland.

Je moet dus niet proberen de geschiedenis te herschrijven met verhalen over filesharing via nieuwsgroepen in de jaren 80.

Ik vind napster in 1999 een prima eikpunt om als beginpunt te nemen en zelfs toen was het internet eigenlijk nog maar heel klein qua gebruikers vergelijken met nu.

En Kazaa was overigens pas een tooltje uit 2001.

[Reactie gewijzigd door TWyk op 17 oktober 2016 15:36]

Wat heerlijk naief. Ik ging in 1994 studeren aan de UT in Enschede. in 1995 hadden wij een 10/100 mbit campusnet in elke studentenkamer.... ok, dit was redelijk uniek, maar het geeft aan dat al in 1995 filesharing op grote schaal plaatsvond. (het campusnet was berucht, tot en met FBI onderzoeken aan toe...)

Al in 1992 maakt ik als tiener kennis met grootschalige piraterij , toen ging het nog veelal via data tape en cd-rom, elke week werd een DAT tape-je met 2 gigabyte aan 'warez' via de post opgestuurd, dat weer lokaal op cd-rom werd verspreid. (Een CD brander kostte nog 2000 gulden, dus die had bijna niemand. maar de cd-roms konden voor geld worden doorverkocht, zodat overal wel lokale 'dealertjes' ontstonden, veelal scholieren..


Ook waren er veel ruilbeursen vanaf de jaren 80 of nog eerder waar computer hobbyisten masssaal software uitwisselden. zwaar illegaal uiteraard . Het enioge verschil me nu is dat het slechts een klein percentasge van de bevolking was dat zich met deze zaken bezig hield.
En het is maar de vraag of die artiest ook bij BREIN is aangesloten... genoeg kleine artiesten zijn dat niet omdat het ze meer kost dan het ze oplevert...
Precies het punt. BREIN bestaat vanwege de grote spelers, niet vanwege of omwille van de kleine artiest. Daar zit niet genoeg geld dus is het al gauw niet de moeite waard, of is het volume zo laag dat het onder de radar blijft. Want BREIN gaat niet achter die éne downloader aan. Dat zet het bestaansrecht en vooral de rechtvaardigheid van het geheel nogal onder druk, vind ik. Het maakt Kuik ook per definitie ongeloofwaardig wanneer hij daarover begint. Als je écht ethisch verantwoord bezig bent, laat je de kleine artiest meeliften op je succes of naar rato betalen.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 17 oktober 2016 15:13]

Je vergeet nog 3 " leuke punten"

"Bij het bepalen van de hoogte van de schikking wordt immers rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden en draagkracht van de inbreukmaker."
- Hierbij probeert hij te doen alsof de rechter dat niet doet :')

Dan komen we op de inkomsten daling van 60%, waarom wordt er heel tactisch een termijn van 14 jaar gepakt? :P
ohhhja, de media industrie is vlak daarvoor gigantisch gegroeid. Als je namelijk 30 of 40 jaar pakt, is de daling van inkomsten een stuk minder groot.

En dan die "onderzoeken" die zijn helemaal neit zo "wetenschappelijk" als meneer verteld.
Heel veel zijn nogal op aannames gebaseerd, danwel op enquetes waar ook nogal een grote fout marge in zat.
Als je namelijk 30 of 40 jaar pakt, is de daling van inkomsten een stuk minder groot.
Als je de invloed van het internet op de omzet van de entertainmentindustrie wil meten dan moet je wel kijken naar een periode waarop het internet enige omvang en snelheid kreeg.
Tot 20 jaar geleden was het internet zo goed al niet bestaand en kon je er nog zeker geen film en muziek massaal over verspreiden. Wel beperkt wat foto materiaal (veelal porno plaatje)
Ik denk dat de komst van napster (ik dacht in 1999) wel gezien kan worden als het begin van de massale illegale uitwisseling van muziek en films. Daarna waren er nog maar 1 of 2 jaren jaar groei in de muziekindustrie en is dus van 1999-2014 er in 13 van de 15 jaren een omzetdaling geweest in de muziekindustrie. Als je inflate meerekent is de daling nog groter dan 60% maar eerder 75%-80 procent.
Pas in 2015 is er een lichte stijging geweest door toegenomen inkomsten uit muziekstreaming. Nog geen honderste van de omzie die verloren is gegaan.
Anoniem: 668692
@TWyk17 oktober 2016 12:05
"Als je de invloed van het internet op de omzet van de entertainmentindustrie wil meten dan moet je wel kijken naar een periode waarop het internet enige omvang en snelheid kreeg."

is dat zo?
ze huilen wel over de value gap, maar de omzetten zijn 2014-2015 gewoon in de lift:
http://www.nvpi.nl/nieuws...strie-stijgt-2015-met-125

Mede omdat de entertainment industrie met zijn tijd mee aan het gaan is.

Is de piraterij ontstaan vanuit het niet willen betalen, of omdat de entertainment industrie niet mee is gegaan met de digitale revolutie?

Ineens realiseerde mensen zich dat films in de bios al lang uit waren in de VS en ook beschikbaar waren en muziek hoefte niet meer elke keer van CD's geript te worden.

Het excuus " er is te weinig legaal aanbod" is tegenwoordig niet zo'n sterk excuus meer. In het begin van de jaren 2000 was het echter WEL de rede dat veel mensen downloaden, de entertainment industrie bood toen geen of weinig goede legale alternatieven.

Nu is iedereen er ondertussen al aan gewend en "keuren" mensen het legale aanbod aan de illegale alternatieven, die nooit zo groot waren geweest als de entertainment industrie met zijn tijd mee was gegaan!
ze huilen wel over de value gap, maar de omzetten zijn 2014-2015 gewoon in de lift:
Wow, het eerste jaar in15 jaar dat de omzetten gestegen ?!? Dat haal jij aan.

De omzet van de muziekindustrie in Nederland in 2015 ligt trouwens nog altijd maar op ongeveer de helft van bijvoorbeeld 1978 (281 miljoen euro) en ongeveer een kwart van de omzet in de jaren negentig (500-580 miljoen euro) . En de inflatie sinds 1978 is ver boven de 100% dus relatief is de schade veel groter dan een halvering sinds die tijd
Is de piraterij ontstaan vanuit het niet willen betalen, of omdat de entertainment industrie niet mee is gegaan met de digitale revolutie?
Dat de industrie niet optimaal heeft gereageerd op de digitale revolutie kan best maar het effect daarvan was vooraf ook moeilijk te voorspellen. Het maakt het bovendien nog niet het nog niet legitiem dat er illegale methodes gebruikt worden om hun producten te kopieren en verspreiden en maakt de schade voor de industrie ook niet minder groot.
Anoniem: 668692
@TWyk17 oktober 2016 15:56
Maar is die omzet nu lager omdat de entertainment industrie genaait is, of is die lager omdat de consument er achter is dat het jaren lang te duur is geweest?

in 2005 was al LANG en breed duidelijk dat digitaal de toekomst was en toen is er ook geen enkele energie gestoken om daar echt in mee te gaan.


Het is zeker niet legitiem dat hun producten worden gekopieerd (althans toen was het dus nog WEL legitiem!), maar of mensen het nou niet kopen omdat het te duur is, of downloaden omdat het te duur is. Voor de financiele kant of things maakt dat niet bijster veel uit.

Uit eindelijk daald de omzet in beide gevallen.

Naar mijn mening zijn ze jaren lang te duur en te moeilijk geweest (bijv. release dates) en dat + de mogelijkheden die de digitale revolutie creerde waar ze niet goed op reageerde is hun ondergang geworden.

1 op de 3 downloads is een gemiste koop?
Nou bij de muziek die ik in mijn leven heb geluisterd, is 1 op de 100 een gemiste koop geweest En daarnaast zijn die enquetes ook niet heel betrouwbaar.
Anoniem: 668692
@TWyk17 oktober 2016 12:08
Ik geloof nog altijd NIKS vand ie 60, 75 of 80%. door piraterij

Wie zegt dat consumenten in dezelfde tijd door het internet niet gewoon in zijn gaan zien dat die muziek het geld niet waard was dat men er voor vroeg?!

Dan ben je gewoon markt share verloren doordat je product te duur was. Simpel as that.

Door het internet? Geloof ik best, maar om nou te stellen dat " door het internet" gelijk is aan " door piraterij"

Piraterij is een symtoom van een veel groter probleem, niet de oorzaak!
Wie zegt dat consumenten in dezelfde tijd door het internet niet gewoon in zijn gaan zien dat die muziek het geld niet waard was dat men er voor vroeg?!
Dat kan natuurlijk maar effectief is er juist ook in dezelfde tijd een grote groei geweest in het gebruik van het product muziek door de komst van digitale mediaspelers en mobiele smarttelefoons. Je kunt dus stellen dat muziek als product populairder is dan ooit.
Het is ongebruikelijk dat een populair product dat een groeiend gebruik kent tegelijkertijd een enorme afname heeft van de omzetten.
Anoniem: 668692
@TWyk17 oktober 2016 19:14
Afzet is doorgaans niet gerelateerd aan prijs.
Door internet is er ook meer muziek beschikbaar geworden, waardoor er dus ook meer aanbod is. Meer aanbod en een stijgende vraag zou je redelijk tegen elkaar af kunnen strepen.

Maar laat duidelijk zijn: je hebt een punt.
Er wordt gedownload en dat is gewoon niet de bedoeling. De downloader heeft er een aandeel in, de uploader heeft er een aandeel in en de entertainment industrie heeft er een aandeel in.

Maar wat mij ergert is dat de entertainment industrie altijd in de slachtofferrol duikt, terwijl ze er zelf ook bij waren hoe dingen ontwikkelden en als enige keuze voor handhaving hebben gekozen, ipv door ontwikkelen van distributie.

Tuurlijk als er een legaal alternatief is, moeten mensen niet meer downloaden... en eerlijk gezegd: dat zie je ook steeds meer gebeuren. Spotify bied voor een redelijke prijs een goede service en een Prima library. Ja sommige niches staan er niet in, maar 80% van de populaire muziek wel.

Zelf was ik tot spotify een gedreven downloader, nu zie ik voor dat tientje per maand het nut niet.

Dat is overigens ook wel grappig, de vergelijking netflix en spotify...

Beide zouden ze (als het aan hen lag) een totaal aanbod willen bieden. Spotify heeft gewoon overal nette wereldwijde licenties voor verkregen voor langere termijn. netflix moet knokken om licenties voor een jaar te krijgen.

Daarom zie je ook juist dat spotify een groot deel van de downloads over neemt, waar netflix maar beperkt de illegale markt over neemt.

Ik heb dus spotify, maar daarnaast ook Netflix en HBO.
Honestly, HBO laat ik even in het midden... meer dan een "GoT abbonement" stelt het niet voor.

Netflix heeft best wat leuks, maar ook heel vaak niet. Het blijft bij mij "hit and miss", ze proberen met PR mijn gedrag (lezen over een serie dan pilot willen zien) om te draaien naar "Wij hebben nu dit, kijk dit" maar daar heb ik gewoon geen interesse aan.

Ik vindt het ontzettend jammer, dat ik door dat netflix gelicentie-walled wordt, ik alsnog gedwongen wordt om regelmatig series te downloaden.

en de kosten zijn het niet, als het 20 euro was en ik daardoor gewoon voorzien was? prima. 25? prima!
(dat is wel een beetje mijn grens overigens...)

Wat ik daarmee wil laten zien:
De wil van de consument is echt niet altijd het probleem... de wil van de oplossingen (netflix, spotify) ook niet, maar de industrie van platenbazen en licentiehouders... die zijn voor al die vooruitgang het grootste struikelblok.

En als HBO straks definitief Ziggo Only wordt? Dan ga ik dus over mijn death body ooit nog voor HBO betalen. Eerst lopen te paaien met goede series met een prijzig abbonement en vervolgens eisen dat ik van provider wissel? Dag!
Er werd enigszins aan gerefereerd maar ik zou graag een vraag zien over het effect van censuur op onze democratie en hoe brein daar aan bijdraagt. Ik weet ook wel dat brein natuurlijk niet onze democratie om zeep wil helpen maar de druk die ze uitoefenen op politiek en business, om privacy te beperken en infrastructuur te ontwikkelen om het gedrag van internet gebruikers te volgen en op te slaan en te overhandigen wanneer er om gevraagd wordt schept een gevaarlijk precedent. Niet voor niets zeggen de Chinezen als je wat zegt over hun censuur: "doen jullie ook!"

Wat Rusland, Turkije maar natuurlijk ook de Arabische landen doen aan blokkades, deep packet inspection etc will ik hier niet hebben en in de praktijk is Brein de weg aan het bereiden daarvoor.

Ik heb sympathie voor tenminste een deel van hun zaak maar hier heb ik een probleem mee.
Ik denk dat Brein niet staat voor censuur waarbij content zelf wordt verboden maar wel staat voor het verbieden van illegale kanalen om content te verspreiden. Brein is dus voor de legale verspreiding van content.
Dat is iets volgens mij toch fundamenteel anders dan censuur waarbij juist de inhoud van de content zelf verboden is.

bv:
Rascistisch boek verbieden en uit de handel halen <= Dat is censuur
Nieuwe film via illegale kanalen aangeboden verboden maar verspreiding in de bioscoop wel toegestaan <= Geen censuur
Natuurlijk maar spijtig genoeg moet je in beide gevallen gaan kijken wat mensen op het internet doen en dat opslaan en analyseren. Die infrastructuur wordt door Amerikaanse bedrijven deels ontwikkeld voor de RIAA en andere BREIN broertjes en zusjes en daarna aan China, Rusland en andere vrijheid-onderdrukkende landen verkocht. En gebruikt om journalisten te vermoorden, trouwens, dit gaat over mensen levens.

En ook hier - als Wilders aan de macht komt en de providers vraagt om een lijst van wie pvda.nl bezocht heeft de afgelopen 6 maanden dan kan hij dat krijgen omdat Brein gelobbied heeft dat providers dit soort gegevens op moeten slaan.

Ik vraag me af hoe mr Kuik en zijn collega's hier persoonlijk over denken. Collateral damage?
Voor zover ik weet lobbiet Brein niet om gegevens op te slaan om gebruikersgedrag op die manier te volgen.
Wel om illegaal handelen te voorkomen door filtering of blokkering van illegale contentverspreiders. En dat vind ik geen censuur omdat niet de content inhoudelijk verboden wordt maar alleen de illegale methode van verspreiding van de content.
Om te filteren of blokkeren (net als wat China enzo doen) moet je dus wel heel diep naar het verkeer van je gebruikers kijken. En de Tools daarvoor zijn dus echt wel ontwikkeld dankzij onze vrienden bij de RIAA enzo.
De filtering en blokkering is de UK is minder intensief dan die in China en lijkt al behoorlijk te werken.
Je kunt er heus wel omheen met VPN's en dergelijke maar de meeste mensen doen dat dus niet.
het gaat mij er niet om hoe intensief het is of wat dan ook maar dat, indirect, de eisen van Brein & friends bijdragen aan dode journalisten in landen als Turkije, China en Rusland. Hoe of wat de UK doet of niet maakt daarin weinig uit.
maar dat, indirect, de eisen van Brein & friends bijdragen aan dode journalisten in landen als Turkije, China en Rusland.
Ik vind dat een belachelijke veronderstelling.
Pure onzin.

[Reactie gewijzigd door TWyk op 18 oktober 2016 16:09]

Het gaat mij er niet om dat de technologie bestaat waarmee je internetters kan bespioneren maar om de absurde suggestie dat Brein eist dat er zaken gedaan zouden worden die zouden leiden tot dode journalisten in andere landen.
Bespottelijk alsof Brein daar invloed op zou hebben.
Landen die hun bevolking willen bespioneren kunnen dat gewoon nu al doen maar het is pure flauwkul om dat met Brein in verband te brengen.
Straks worden de mensen die het internet hebben uitgevonden nog beschuldigd van het creeren van een technolgie waardoor mensen in china gecensureerd kunnen worden.
Dat is wel erg vergezocht ja maar de media industrie heeft zeker wel hard gelobbied voor wetgeving die een mooie infrastructuur voor surveillance aanlegt. Waarom denk je dat providers een lijst bij moeten houden van welke klant welk IP address had gedurende welke tijd? Omdat de film en muziek industrie graag die addressen opvragen. dat de muziek en film industrie help kregen van veel andere partijen, sure. En het is niet direct Brein maar meer de grote jongens in de VS. Maar toch - het is wel een deel hiervan.
Waarom denk je dat providers een lijst bij moeten houden van welke klant welk IP address had gedurende welke tijd?
Niet voor auteursrechtclaims want de verplichte bewaarplicht gegevens mogen alleen uitgevraagd worden door opsporingsdiensten.
Rechthebbenden mogen alleen gegevens opvragen die provider vijwillig bewaren in hun bedrijfsvoering. En dat was met IP adressen altijd al het geval. Dat zijn gegevens die providers altijd al in hun bedrijfvoering vastlegden.

Zo is het door de hoge raad al in 2005 beslist dat providers in bepaalde situaties IP adressen of andere klantgegevens uit hun bedrijfsprocessen moeten overhandigen in civielrechtelijke geschillen in het bekende Lycos/Plesser arrest.

De bewaarplicht van telecommunicatiegegevens (o.a. ook voor IP adressen) bestond toen nog niet eens en is pas uit 2009 en is dus ook niet aan gerelateerd aan het verplicht overhandigen van gegeven in civiele processen.
De bewaarplicht is puur voor strafrechtelijke doeleinden. Opsporing van internet criminaliteit.
Denk aan internetoplichting, rascisme, discriminatie, bedreiging, kinderporno, drugs of wapenhandel, diverse vormen van cybercrimes, terreur enz enz.

[Reactie gewijzigd door TWyk op 20 oktober 2016 10:46]

fair enough, ik kende de details daarvan niet. En het zal in nederland, zoals ik al zei, wel meevallen, dit is meer een big-picture iets van de hele muziek en film industrie.
@24: Heel vreemd inderdaad dat een stichting als deze, de cijfers niet openbaar maakt. Ik vind transparantie in dit kader zwaarder wegen dan zogenaamde strategisch gevoelige informatie. Maar helaas ben ik geen rechter.

Is het mogelijk om Stichting Brein te dwingen tot openbaring van de jaarrekening en/of jaarverslag?

#Tweakercollectief
De stichting moet dat openbaar maken aan zijn eigenaren, niet aan jou, het is geen publieke stichting.
Sorry maar je reactie op @9. Als ik een auto koop en ik koop later die zelfde auto nog een keer krijg ik dan korting? ...

Je betaald niet voor de rechter maar voor de drager + rechten. Het is nergens zo dat wanneer je iets meermalen koopt het ineens goedkoper wordt (alleen bij hele grote aantallen)
Is idd zo, ik snij mezelf er ook wel eens mee in de vingers. Dan koop ik een album op Bandcamp omdat ik het wel aardig vind en de artiest wil steunen, maar dan zie ik een keer een optreden en ben ik zo onder de indruk dat ik eigenlijk ook wel een cd wil, dus die haal bij de merch. En dan luister ik die cd vaker en vind ik het zo gaaf dat ik het ook op vinyl wil :P
Ironische is dat je heel regelmatig wel gratis digitale downloadcodes krijgt bij aanschaf van vinyl.
Als je cd's koopt en ze voor eigen gebruik legaal ript (kan met vinyl ook, maar is lastiger), heb je al 2 verschillende media. En Hoewel ik me kan voorstellen dat je vinyl afspeelt, is mijn cd collectie vooral uit muurdecoratie. Omdat alles via het netwerk afgespeeld wordt.
Om de digitale media overal voor jezelf beschikbaar te maken moet je wel wat handig zijn met de instellingen van je NAS, maar als je internet hebt kun je er bij.
Wauw. Dat slaat echt nergens op. De auto vergelijkingen met digitale content gaan niet op. Er is namelijk niets in die auto dat geen geld kost. Rechten kosten geen geld.

De vergelijking zou meer standhouden als je een jerrycan brandsotf zou kopen en dat je dan nog dubbel moet betalen om die brandstof te kunnen gebruiken in je auto.

En dan nog slaat het nergens op.
Vergelijking slaat inderdaad nergens op, maar de ontwikkelkosten, ontwerp enz. zijn natuurlijk wel een soort intellectueel eigendom dat je kan vergelijken met auteursrecht.

Bij een auto zit echter 99+% de kosten van in (het vervaardigen van) de drager van die ideeën (de auto) en bij muziek en films enzo zijn de kosten van de drager verwaarloosbaar.
Je vergelijkt nu toch appels met peren? Wat heeft staffelkorting ermee te maken? Je betaald een toelage voor de artiest wanneer je bv een muzieknummer koopt. Later wil je datzelfde nummer op een ander apparaat en koop je het nog een keer en moet je weer die toelage betalen over hetzelfde nummer. Toch niet logisch...
Dus jij betaald tweakers ook twee keer (donateursabonnement)?
1 keer op je computer en een keer voor op je tablet? 8)7

[Reactie gewijzigd door Antarloka op 17 oktober 2016 10:21]

Ben helemaal eens wat je hierboven aanhaalt.

Wat niet duidelijk naar voren komt in deze discussie is het volgende:
In het pre-internet tijdperk was het voor de entertainment-industrie erg makkelijk om alles zelf in de hand te hebben. Zij bepaalde via welke kanalen, voor welke prijs en wanneer de consument toegang kreeg tot hun content. Op deze manier hebben ze jaren lang de touwtjes in handen gehad en veel geld verdiend. Met de opkomt van het internet kreeg de consument en indirect de artiesten veel meer macht. Dit is een grote bedreiging voor hun verdienmodel en ze zullen dit, heel begrijpelijk, gaan verdedigen. Hier in NL door Brein en elders door vergelijkbare organisaties. En het lullige is dat ze dit kunnen doen omdat het allemaal civielrechtelijk is.
Zolang de hele copyright wetgeving niet grondig op de schop gaat zal dit nooit gaan veranderen. Zou mooi zijn als het copyright systeem weer gaat werken zoals het ooit bedoeld is. Namelijk het stimuleren van innovatie.

Je ziet dit overigens in veel industrieën gebeuren. Dat een nieuwe speler snel de gevestigde orde kan wakkerschudden door een radicaal nieuwe aanpak (Uber, Airbnb etc) En overal zie je dat de huidige wetgeving dan achterloopt en de gevestigde orde in opstand komt.
Ik ga niet op alle punten reageren, WhatsappHack maakte al vele goede punten, maar laten we beginnen met het feit dat de hele copyright monopolie berust op een grote leugen:
Rick Falkvinge schreef hier een geweldig stuk over:
The social contract between the public and the copyright industry is, that in exchange for exclusive rights, the publishers will make culture available, being the only ones who can supply such availability of culture : Note the very important assumption here: if the exclusive rights – the copyright monopoly – don’t exist, there will not be any culture.
https://torrentfreak.com/...on-a-colossal-lie-150621/

@1 & @2: Dit is klink klare onzin: "Los van de vraag of het inderdaad zo is dat Nederland achterloopt,"
"Ik denk dat het achterlopen op andere landen wel meevalt en dat waar achterstand bestaat, er gestreefd wordt naar het wegwerken ervan."
Feit: Zelfs binnen ons 'koningsrijk der Nederlanden' is er enorm verschil: Vergelijk het aanbod van bijv. netflix in Aruba 4300 en Curaçao 4200 en Nederland 1700
Vergelijk Nederland: ongeveer 1400 en België 2100
Je hebt zelfs meer keuze in Antarctica dan in Frankrijk of Duitsland!
(http://cordcutting.com/ho...-netflix-in-your-country/ )

@5 ja door de copyright lobby, die er alles aan doet de open digitale markt tegen te houden. Verlenging copyright rechten... (Anne Frank in wikipedia? TTIP?! )

@7 "Het is geen discussie waar Brein zich direct in mengt." maar wel klakkeloos alles napraat wat de copyright industrie roept.

@9 Onzin, ik mag volgens de copyright industrie niet mijn in Nl legaal gekochte mp3 niet in het buitenland luisteren. Noch kan ik daar van een betaalde service als bijv. netflix gebruik maken waar ik in Nl voor betaal.

@13 Dezelfde uni die wordt gefinancierd door de mpaa:
https://torrentfreak.com/...r-piracy-research-141118/
https://torrentfreak.com/...c-piracy-research-160514/
En blokking helpt dus niet "research from Carnegie Mellon University shows that the UK Pirate Bay blockade had no affect on legal consumption."
https://torrentfreak.com/...es-research-shows-150604/

@14 we hebben Brein niet nodig als internet politie om te bepalen wat we wel en niet mogen zien/doen. Er zijn al talloze gevallen van onterechte blokking, ook in de VK.

@22 google es "llegal downloading boost sales"

Tip:
Youre stealing it wrong 30 years of inter pirate battles - Jason Scott
https://youtu.be/a5AceLYWE1Q
That Awesome Time I Was Sued for Two Billion Dollars - Jason Scott
https://youtu.be/Gq70QKa7588
Een opvallende uitspraak is ook 22:
Wat bioscoopfilms betreft is het zo dat de verhouding winstgevende films en verliesdraaiende ongeveer één op tien is. De kaskrakers moeten ook de minder populaire films financieren. Roomt piraterij de kassuccessen af, dan blijft er minder geld over voor gedurfde producties en krijg je verschraling van het aanbod.
Wat? Er moeten ook gedurfde producties gemaakt kunnen worden die geen geld opleveren? Waarom? Voor die 10 mensen die dat willen? Dan betalen zij dat toch zelf! Waarom zou ik daar aan mee moeten betalen? Wat is er mis met een 'schraal' aanbod als dat blijkbaar is wat 'we' willen?
En wat is de bron van die "volledige cijfers" dan?
@@25, heb jij niet een beetje last van hetzelfde?
"Ik denk dat het achterlopen op andere landen wel meevalt en dat waar achterstand bestaat, er gestreefd wordt naar het wegwerken ervan. Dat is een kwestie van licenties en aanpassing aan nieuwe online businessmodellen. Het lost zich vanzelf op."
Ik kan toch maar weinig goed verzinnen aan hoe Tim Kuik te werk gaat. Alleen al bovenstaande quote geeft aan dat ze totaal niet weten hoe de markt zich ontwikkeld. Want "het lost zich vanzelf op"... dat riep men 10+ jaar geleden ook al toen iTunes net begon met muziek digitaal aan te bieden. En ook dat is nog steeds niet opgelost. Er is namelijk:
 • Veel versplintering tussen diensten als iTunes, Spotify, etc., waar niet alle aanbieders alle muziek in hun bibliotheek hebben.
 • Afspelen als je online bent kan niet eindeloos. Ga je op vakantie en wil je gewoon "al" je muziek bij je hebben zonder te hoeven nadenken over wát je wilt afspelen, dan kan dat in veel gevallen niet altijd legaal.
Er wordt wel erg makkelijk gepraat dat de EU bezig is met het aanpassen en oplossen van de licenties en businessmodellen, maar feit blijft dat overheden (óók Brussel zelf) hopeloos achterlopen op de technologische mogelijkheden zoals Spotify, Netflix en iTunes. Want het aanbod is wel degelijk hopeloos vergeleken met andere landen. Best opvallend ook dat er zo'n onzin reden wordt gegeven aan een site als Tweakers, waar het meerendeel van de mensen beter weet hoe de vork in de steel zit.

Denk aan bijvoorbeeld:
 • Anime series. Die zijn hier nauwelijks digitaal legaal te vinden. Laat staan met fatsoenlijke ondertitels.
 • TV shows. Die zijn hier best goed te vinden, je loopt alleen heel regelmatig (enkele) seizoenen achter, áls de show al in Nederland wordt uitgebracht.
 • Films. Buiten de grootste blockbusters zijn er genoeg films die hier pas in de bioscoop komen als ze al op Blu-Ray beschikbaar zijn in o.a. Amerika... áls we al het geluk hebben dat hij hier uit komt. Niet alle goede films zijn blockbusters namelijk.
Al met al, ik denk dat BREIN het plaatje van legale content en hoe "hard" de EU aan de oplossing werkt, enorm overschat. En buiten het aanbod telt de prijs en de abonnementsvorm die men vaak aan houdt ook mee. Mensen willen vaak ook gewoon hun muziek en films beschikbaar hebben zónder internet, of zónder te moeten inloggen in een dienst en een maandbedrag te moeten betalen om een filmpje te kunnen kijken. Niet iedereen is even blij met het feit dat je 3 abonnementen moet hebben om ongeveer 70% van de beschikbare content te kunnen kijken:
 • Netflix. Erg mooie service in mijn ogen en echt niet tegen een heel slechte prijs. Maar het aanbod in Nederland vind ik zelf dramatisch, en zelf in Amerika hoor ik genoeg mensen die content willen bekijken die of niet beschikbaar is, of te snel verwijderd wordt bij Netflix.
 • Spotify. Handige service, zelfs met "offline" beluisteren. Maar je kan nooit heel je bibliotheek ten alle tijde compleet offline krijgen, en ze hebben ook niet alle muziek.
 • iTunes. Zelfde verhaal eigenlijk als bij Spotify, behalve dan dat je hier helemaal niet offline kan beluisteren bij iTunes Music, en dat het aanbod ook niet alomvattend is.
En drie abonnenenten, is toch weer 3x 8-10 euro per maand. Ja, je hebt dan veel meer tot je beschikking dan wanneer je een CD'tje zou beluisteren. Maar tel dat een jaar bij elkaar op en je hebt heel wat films en CD's die je had kunnen kopen, die misschien niet eens in het aanbod van deze 3 partijen valt. Eigenlijk vind ik dat het idee goed is, maar met het huidige aanbod is het gewoon geen oplossing tegen de "noodzaak" die mensen soms voelen om illegaal te downloaden.
Veel versplintering tussen diensten als iTunes, Spotify, etc., waar niet alle aanbieders alle muziek in hun bibliotheek hebben.
Netflix. Erg mooie service in mijn ogen en echt niet tegen een heel slechte prijs. Maar het aanbod in Nederland vind ik zelf dramatisch, en zelf in Amerika hoor ik genoeg mensen die content willen bekijken die of niet beschikbaar is, of te snel verwijderd wordt bij Netflix.
En dat is slecht omdat? Je verwacht toch ook niet dat iedere supermarkt alle merken heeft of dat de auto dealer ieder type auto heeft staan. Je hebt de optie voor een laag maandbedrag om toegang te krijgen tot een groot maar beperkt aanbod van muziek of films. Wil je een groter aanbod dan zijn er inderdaad andere opties: Je kunt je muziek en films kopen digitaal of op CD/DVD, je kunt meerdere abbo's afsluiten, etc.

Enige echte probleem is volgens mij exclusiviteit deals. Gevallen waar Apple Music vooral en in mindere mate Amazon Prime en zelfs Spotify betalen om een bepaald nummer exclusief op hun dienst te hebben staan. Wat mij betreft zou dat gewoon een zwaar geval van koppelverkoop moeten zijn. Zelfs in gevallen waar bijv. Netflix een serie produceert zou er wat mij betreft wetgeving moeten komen die Netflix zou verplichten om die aan derde partij in licentie te geven. Voor een relatief duur bedrag natuurlijk, maar desalniettemin.
Al met al, ik denk dat BREIN het plaatje van legale content en hoe "hard" de EU aan de oplossing werkt, enorm overschat.
Er word echt wel hard gewerkt aan een Digital Single Market, en dat gaat denk ik ook echt wel helpen als het eenmaal rond is. Hoe lang dat realistisch gaat duren is altijd de vraag, maar ik denk dat dit nog wel eens sneller rond kan komen dan je zou verwachten.
"En dat is slecht omdat? Je verwacht toch ook niet dat iedere supermarkt alle merken heeft of dat de auto dealer ieder type auto heeft staan"

Ik onderscheid hier even 3 soorten goederen:
volledig Homogeen (elke kilo graan van klasse x is gelijk)
Semi-homogeen (elk blik tomatensoep met balletjes is gelijk, er zitten echter naunce verschillen in)
Volledig hetrogeen (Voornamelijk niet functionele " smaak" producten, Kunst, Muziek, sommige huizen etc)

"at iedere supermarkt alle merken heeft"
- Dit komt ook grotendeels door een practische onmogelijkheid: Ruimte is beperkt. Licenties zijn maar een heel klein deel van het probleem.

" de auto dealer ieder type auto heeft staan"
- Auto Dealers zijn vaak dealers van 1 of enkele auto merken en claimen niet een zeer breed aanbod te hebben van merken.

Waar dit van belang is:
Auto dealers zou je moeten vergelijken met een "Kanye West en Adelle-only spottify", moet je dan zeuren dat ze de toppers niet in het assortiment hebben? nee!

Supermarkten:
- als er een supermarkt zou zijn met oneindig ruimte en mensen die razendsnel door die oneindige supermarkt heen konden, zou deze supermarkt dan van alle houdbare producten alle merken willen aanbieden? Ja!
Lukt dat dan? Op huismerken na, zal dat grotendeels wel lukken, merken willen immers bij zo veel mogelijk supermarkten liggen!

dit zijn beide semi-homogene goederen.
vergelijk een vergelijkbare audi met een vergelijkbare BMW, verschillend? ja, maar enkel in details (iets groter boogje hier, iets groter krommetje hier.) vergelijk het met muziek met enkel een paar woorden andere lyrics.

Zelfde met Soep merk x en merk y, de ene is iets zoeter, iets zouter, iets gevulder... maar in beide gevallen heb je dezelfde soep.

Het verschil met Muziek is:
Muziek is totaal iets anders... het is alsof een golf vergelijken met een limosine: op de verplichte onderdelen na, is het totaal niet te vergelijken.

Tuurlijk, er valt bij Pop over te discussieren hoeveel het op elkaar lijkt (4 chorts song, anyone? ;) ), maar het blijft zo ontzettend verschillend en persoonlijk, dat er geen "alternatief" is.
Mooie uiteenzetting. Serieus. Maar als je muziek, film ed vervangt door entertainment neemt het aantal alternatieven natuurlijk al enorm toe.

Ik als werkend mens ruim dagelijks ongeveer 3 uur in voor entertainment. Ik kan dan muziek gaan luisteren, film of serie kijken of gaan puzzelen....

Game of Thrones geeft mij meer voldoening, maar ik kan mijn tijd ook gaan vullen met The Walking dead. Tijd is mijn beperkende factor en maximale voldoening is helaas niet altijd te behalen. Dat is ook met andere dingen zo.
Daar zit dan weer wel echt wat in!

Dat is overigens ook de hoofd kritiek op het idee van homogene en hetrogene producten, het is niet echt zo zwart wit.

(je zou ipv klasse 1 graan voor vee voer, klasse 2 kunnen gebruiken, of soja of...)
Veel plezier met je Game of thrones, HBO stopt er mee in Nederland. Voor het volgende seizoensdeel moet je dus wachten tot er DVD/BR beschikbaar is. Lache, vooral omdat heel internet altijd vol spoilers staat nadat een aflevering uit is. Ik heb op dit moment HBO, maar als dat er niet is ga ik gewoon weer fijn de torrent voor GoT aanslingeren omdat je het nergens anders kan krijgen en ik niet iets wil kijken wat al languit gespoilerd is. HBO (samen met geldhoer LibertyGlobal/Ziggo) is in dit geval piraterij aan het aanmoedigen door dit soort dingen aangezien ik van legaal naar illegaal over moet stappen dan.

Voor iemand gaat zeggen dat ontwijk je spoilers toch? Met GoT is dat onmogelijk. Op internet, op kantoor, op straat, via vrienden en familie, letterlijk overal kom je het tegen omdat het een immens populaire serie is

Van Star Wars VII heb ik geen trailers e.d. gekeken of gelezen omdat ik blanco de film wilde zien in de bios. Als ik ook maar iemand richting SW hoorde gaan dan zei ik dat ik geen spoilers wilde of sloot ik de browser af, liep weg etc. maar toch heb ik meerdere keren gehoord en gezien wat er met Han Solo gebeurd in de film voor ik hem op de 4e dag!!! van release in de bios (de vierde ja) hem ging kijken. GoT net zo.

Als je internationaal bezig bent (en dan vooral contact hebt met Amerikanen) in het hedendaagse leven dan is het ook erg fijn als in de VS alles direct er is en de EU of veel later (soms jaren) of überhaupt niet iets beschikbaar is. Toen ik nog klein was en je niet alle informatie ter beschikking had (internet dus) maakte het niet wat uit. Dan las je eventueel ergens in een blad dat er in het buitenland iets was maar nu weet je wat je mist en krijg je al allemaal informatie voordat je iets ziet. Ontdekken wat hoog in het vaandel staat bij mij is er tegenwoordig eigenlijk niet meer bij en daarom moet content ook sneller aanwezig zijn. Doet de industrie dat niet? Dan doe ik dat zelf wel.
Ik ben het extreem eens dat je verschillende producten hebt, en dat de vrije markt beter werkt bij 'volledig homogene' producten. Niettemin denk ik dat je wel degelijk een hollywood actie film kunt vervangen door een bollywood actie film als je het geld niet zou hebben voor een hollywood actie film. En dat je naar een hele serie van Taylor Swift inspired artists kunt luisteren i.p.v. Taylor Swift zelf. De overweging zou namelijk moeten draaien om vraag (demand) en prijs. Niet enkel om vraag. Voor sommige mensen zijn die verschillen huge en zijn ze bereid groot geld voor het verschil uit te geven, voor andere zou dat totaal niet van toepassing zijn. Precies zoals met autos.

Het zou zo moeten zijn dat als een artiest 'te veel' voor z'n nummer vraagt, dat simpelweg de gros van de mensen het niet koopt. Kan prima betekenen dat ze dan dus naar muziek gaan luisteren die ze minder bevalt, maar goed, ik heb ook een computer die me minder bevalt dan wat ik onder perfecte omstandigheden zou kunnen hebben. Dat is hoe de vrije markt werkt :D .

En ik denk dat je bij je supermarkt voorbeeld al de helft van het probleem aanhaalt: Huismerken. De exclusiviteits deals van de supermarkt wereld. :+
"De exclusiviteits deals van de supermarkt wereld."
Neem met je smiley aan dat dat een grap was? :P

Huismerken zijn redelijk eenheidsworst, het zal je verbazen uit hoeveel dezelfde fabrieken het komt... ;)
En ander dingetje wat bij supermarkten meespeelt is dat je gratis de winkel in en uitkan. Bij netflix en HBO betaal je voor de dienst (de supermarkt) niet het product (arbitrair blik tomatensoep van merk X).

Wil je twee series en een film kijken kan het zijn dat je voor drie diensten de volle mep betaald voor de gehele library terwijl ik voor drie producten bij de supermarkt gewoon de product waarde neerleg bij een random winkel.

Zelfde als bij auto's. Ik kan bij iedere dealer een auto kopen zonder vast te zitten aan een abonnement om rond te kunnen kijken.
Dat is slecht omdat, en ik weet dat dat deels ook persoonlijk is natuurlijk:
 • Als het aanbod te klein is, en er niet "direct" iets anders beschikbaar is, dan wijk je al snel uit naar een illegale download omdat het daar wél ten alle tijde beschikbaar is. Een hoop mensen die weten dat iets beschikbaar is en 't ook willen kijken, willen het ook nú kijken, en niet voor een onbekende tijd wachten tot het misschien wel/niet beschikbaar komt in ons land.
 • De exclusives die o.a. Netflix, HBO, Spotify e.a. hebben, doet ook af aan het gemak van deze diensten. Als het niet in jouw favoriete dienst beschikbaar is, dan is het ook makkelijker om het zelf te downloaden, dan een dienst te zoeken die het wel als exclusive hebben.
 • Het niet altijd offline beschikbaar zijn van de content. Als je lekker muziek wilt luisteren omdat je bijvoorbeeld op vakantie bent, of een filmpje wilt kijken als je onderweg bent, dat neemt ook weg van het gemak van zelf de content in "eigendom" hebben.
Ik geloof ook wel dat er gewerkt wordt aan een Digital Single Market. Maar dat is natuurlijk wel grandioos aan de late kant. Toen iTunes een jaar of 10 geleden begon, toen had de EU het er al over dat we de licentie-markt in Europa moesten samenvoegen tot één EU-licentie. Dat dat met de huidige snelheid van digitalisering nog amper verbeterd is, is een goed voorbeeld van hoe langzaam overheden zijn met het digitaliseren van hun eigen beleid.

Het is dan ook zeker niet sneller dan ik zou verwachten, want toen ik het ±10 jaar geleden voor het eerst hoorde had ik goede hoop. Nu, zoveel jaar later, is die hoop toch wel aardig vervlogen.
Tim Kuik doet het onderwerp van de legale verkrijgbaarheid wel hel gamakkelijk af. Ik heb al verschillende keren een oude film of CD/LP gezocht, maar die is via het legale cirquit gewoon niet te verkrijgen. Via het illegale cirquit niet ook niet altijd, maar in 90% van de gevallen lukt het wel, of is er iemand die het alsnog beschikbaar wil stellen.

De legaal verkrijgbare content is bij films veelal versnipperd over verschillende abonnementdiensten, met allemaal maar een smal aanbod. Dat betekend dat je meerdere abonnementen af moet sluiten. Bovendien mag je dan de film bekijken, maar niet downloaden. De garantie dat de film over een maand nog in het assortiment zit heb je nooit. Zeker arthouse films zijn moeilijk legaal te vinden en vaak maar een korte tijd beschikbaar.

Met muziek is het iets beter gesteld, maar zoek eens op een wat ouder album (bijv The Nits- In The Dutch Mountains. 1987) en je zal het niet legaal vinden.

De kwaliteit waarin de content wordt aangeboden en de beperkingen die worden opgelegd vindt ik ook niet passen bij deze tijd. Als ik een E-book bij Bol bestel en die op de PC bekijk, kan ik die niet meer op mijn e-reader bekijken, Als een gezinslid het boek ook op zijn/haar e-reader wil lezen moet ik een nieuw exemplaar aanschaffen. De prijzen van een e-book zijn soms iets lager dan een gedrukt exemplaar, maar de gebruiksmogelijkheden en de houdbaarheid is totaal niet vergelijkbaar. Resultaat is dat je in de praktijk toch liever de beveiliging verwijdert. Ook hier zie je van boeken waarvan het gedrukte exemplaar uitverkocht is, de verkoop van de e-book versie ook wordt gestaakt. Hierna blijft het illegale ciquit de enige bron.

Een heel ander punt, waar hier nergens over gerept wordt zijn de verdienmodellen van Spotify ed. Brein werkt voornamelijk voor de platenlabels en niet voor de artiesten. Het geld wat BREIN ophaalt gaat volledig naar de platenlabels, niets naar de artiesten. Spotyfy betaalt ook 70 tot 80% aan de labels, en dus maar een scheintje aan de artiesten. Bij artiesten die onafhankelijk werken krijgen maar 15%, de rest steekt Spotify zelf in zijn zak. Ik weet dat Brein hier niet naar kijkt, maar ze zouden eigenlijk wel in hun voorwaarden op moeten nemen dat een bepaald gedeelte van het geld naar de artiesten gaat. Die zijn nu altijd de klos.
Brein werkt voor auteurs en uitvoerende kunstenaars die ook in het bestuur vertegenwoordigd zijn, en ook voor producenten, uitgevers en distributeurs. Geld uit schikkingen komt dan ook ten goede aan allen in de keten. Buiten muziek, gaat het Brein overigens ook om films, series, (e)boeken, beeld, games.
Dit is maar een summier antwoord op wat er gesteld wordt. Als Brein een gesprekspartner is waarom dat dan ook niet terug geven aan diegenen voor wie zij de belangen behartigd? Dat missen we momenteel.

Verder is het ook de vraag wat er precies gebeurt met materiaal wat volgens bepaalde standaarden "te oud" wordt bevonden en dus niet verkrijgbaar is. In hoeverre kunnen jullie hierin van betekenis zijn?
Is het misschien een mogelijkheid om mensen die willen helpen dit soort materiaal beschikbaar te stellen hierin te faciliteren opdat hiermee ook illegaal aanbod weer meer concurrentie krijgt van legaal aanbod wat voor de belanghebbenden misschien niet rendabel zou zijn om hier zelf wat mee te doen?
Graag wil ik u om antwoord vragen voor het volgende issue. U meldt dat Brein werkt voor auteurs, kunstenaars, producenten, uitgevers en distributeurs. Waarom gaat de organisatie dan op eigen houtje op pad om in actie te komen voor auteursrecht, volgens wat u zegt, zonder de daadwerkelijke copyrighthouder erbij te betrekken?

YouriHL in 'reviews: Brein beantwoordt tweakersvragen'
Grappig dat je Bol noemt ivm een ebook, dezelfde Bol verkoopt ook legaal de volgens jou niet verkrijgbare CD van The Nits ;)
Er is een gigantisch verschil tussen 'slecht' en 'niet leuk'. Ja, het is niet leuk dat ik niet alle content kan kijken die ik wil kijken. Ja, het is niet leuk dat bepaalde dingen af doen aan het gemak van bepaalde diensten. Ja, het is niet leuk dat sommige goedkopere opties niet offline werken. Maar goed, niet leuk is nooit een rechtvaardiging van gedrag.

En je hebt zeker gelijk dat alles in de politiek traag loopt, maar begin nu wel degelijk het idee te krijgen dat alles daadwerkelijk op gang begint te komen op dit vlak. De druk heeft toegenomen op dit vlak door de jaren heen.
Niet leuk en slecht zijn natuurlijk maar persoonlijke opvattingen, maar in deze tijd waar alles digitaal makkelijk binnen bereik ligt, en je dus ook wéét wat voor content er beschikbaar is (omdat je op Youtube trailers kunt zien bijvoorbeeld), dan is het voor de consument "slecht" dat deze content dan niet legaal beschikbaar is. Iedereen heeft dankzij het internet wel bekenden of vrienden in het buitenland, die films, anime of muziek tot hun beschikking hebben die jij ook graag zou willen zien.

In het begin is dat niet leuk, want het is een typisch "gras is groener bij de buren" geval. Maar als dat steeds vaker voor komt wordt het toch gewoon een slechte zaak. Je wilt ten slotte als consument die content hebben (en er idealiter dus ook voor betalen), maar als dat niet kan en je download het, krijg je daar ook weer klachten over.
Je vergelijking met supermarkten loopt mank. Fysiek een enorm variërend aanbod bieden is natuurlijk veel moeilijker dan digitaal ivm opslagruimte.

En het is wel degelijk mogelijk om "alle" films op 1 platform aan te bieden, kijk maar naar sites zoals TPB. De enige reden dat het de film/muziek industrie niet lukt, is omdat het niet strookt met hun hopeloos verouderde business model. Laat me A. Einstein quoten:
Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.

[Reactie gewijzigd door LankHoar op 17 oktober 2016 10:20]

Je kunt virtueel alle (enigszins moderne) films op het DVD/Bluray platform vinden op Amazon.com. Dus nee, het gaat helemaal niet om opslagruimte of dat soort zaken, het gaat om een vrije markt waar mensen helemaal niet bereid zijn om de gevraagde prijs te betalen voor een digitaal product. Er is een zekere verwachting bij mensen dat 'digitaal' significant goedkoper is dan fysiek, maar in de realiteit zitten de kosten helemaal niet in de drager.

Ik bedoel, als jij denkt dat er een markt is voor een platform wat films verkoopt a la Google Play Movies waar je onafhankelijk van de prijs alle films op wilt hebben staan, dan zou ik zeggen: Niks houd je tegen. Wat je in de realiteit zult merken echter is dat je garanties zult moeten geven dat je platform piraterij niet zal vergemakkelijken, en dat sommige prijzen die ze vragen zo hoog zullen liggen dat je zo iets zult hebben van 'laat maar'. Want het kost jouw wel moeite om het op je platform te zetten, terwijl je er geen cent aan verdiend als je geen verkopen krijgt.
Jouw vergelijking met TPB gaat mank, het aanbod van TPB als je het zo al kan noemen staat verspreid en is niet aanwezig op 1 platform. Denk ook dat de wereld te klein zou zijn als de industrie p2p zou gaan gebruiken voor het verspreiden van hun aanbod.
En dat is slecht omdat? Je verwacht toch ook niet dat iedere supermarkt alle merken heeft of dat de auto dealer ieder type auto heeft staan.
Dat is IMO een slechte vergelijking. Een auto en een supermarkt zijn geen abonnementsvormen.
En bijvoorbeeld muziek van artiest x kun je niet vervangen voor muziek van artiest y. Terwijl een middenklasser van merk x een middenklasser van merk y voor een groot deel vervangt.
Je hebt de optie voor een laag maandbedrag om toegang te krijgen tot een groot maar beperkt aanbod van muziek of films. Wil je een groter aanbod dan zijn er inderdaad andere opties: Je kunt je muziek en films kopen digitaal of op CD/DVD, je kunt meerdere abbo's afsluiten, etc.
Meerder abo's en via media kopen is allemaal lastig en jaagt de consument op kosten., dat zou ik ook niet willen. Als het toch al lastig is waarom dan niet illegaal downloaden?

Ik vind spotify en Netflix al te duur en te lastig. Daarom pik ik de FM stream uit de ether en TV stream op de kabel op.
Spotify te duur vanwege de datakosten als je mobiel bent.

Zo lang je het niet mogelijk maakt dat een consument via een abonnement alles kan kijken en luisteren blijft je IMO illegaliteit in de hand werken.
Zelfs in gevallen waar bijv. Netflix een serie produceert zou er wat mij betreft wetgeving moeten komen die Netflix zou verplichten om die aan derde partij in licentie te geven. Voor een relatief duur bedrag natuurlijk, maar desalniettemin.
Dat ben ik helemaal met je eens. Dat zou IMO ook voor patenten moeten gelden. Waarbij een onafhankelijke partij de maximale prijs vaststelt.
Dat is IMO een slechte vergelijking. Een auto en een supermarkt zijn geen abonnementsvormen.
En bijvoorbeeld muziek van artiest x kun je niet vervangen voor muziek van artiest y. Terwijl een middenklasser van merk x een middenklasser van merk y voor een groot deel vervangt.
Want, hoezo kun je de ene middenklasser van merk x wel vergelijken met een middenklasser van merk y, terwijl je dat niet kunt met muziek. Bijna iedere grote artiest heeft wel een aantal artiesten die hun stijl van muziek namaakt. Is die 'namaak' muziek minder goed? Waarschijnlijk. Maar goed, dat is nou exact hoe een vrije markt zou horen te werken. Je kunt kiezen tussen een slechter goedkoper product of een beter (?) duurder product.
Zo lang je het niet mogelijk maakt dat een consument via een abonnement alles kan kijken en luisteren blijft je IMO illegaliteit in de hand werken.
Dat is net zo iets als zeggen: Zolang niet elke deur op slot is en elk raam tralies er voor heeft zitten blijf je inbraak in de hand werken. Natuurlijk compleet waar, maar dat rechtvaardigt het geenszins. Als je muziek offline wilt luisteren kun je ze gewoon op iTunes kopen, wil je films offline kijken kun je ze gewoon op DVD/Bluray kopen. Genoeg opties. Natuurlijk niet zo makkelijk als piraterij, maar daar moeten we het ook niet mee vergelijken.
[...]

Want, hoezo kun je de ene middenklasser van merk x wel vergelijken met een middenklasser van merk y, terwijl je dat niet kunt met muziek. Bijna iedere grote artiest heeft wel een aantal artiesten die hun stijl van muziek namaakt. Is die 'namaak' muziek minder goed? Waarschijnlijk. Maar goed, dat is nou exact hoe een vrije markt zou horen te werken. Je kunt kiezen tussen een slechter goedkoper product of een beter (?) duurder product.
Volgens mij wil je het concreet hebben. Je wil bijvoorbeeld lied x van Bon Jovi horen en niet lied x van U2 (terwijl ze naar mijn gevoel enigszins overeen komen) of lied a van Jan Smit en niet lied b van Frans Bouwer.
[...]

Dat is net zo iets als zeggen: Zolang niet elke deur op slot is en elk raam tralies er voor heeft zitten blijf je inbraak in de hand werken. Natuurlijk compleet waar, maar dat rechtvaardigt het geenszins. Als je muziek offline wilt luisteren kun je ze gewoon op iTunes kopen, wil je films offline kijken kun je ze gewoon op DVD/Bluray kopen. Genoeg opties. Natuurlijk niet zo makkelijk als piraterij, maar daar moeten we het ook niet mee vergelijken.
Het gaat er niet om wat al dan niet toegestaan zal moeten zijn maar wat de praktijk is.

De hele creatieve sector moet IMO als en bedrijf gezien worden en behandeld worden. Als ze hun broek niet kunnen ophouden door illegale of wat dan ook praktijken is het jammer. Dan is het aan de sector en aan de consument die er belang aan hecht. Uiteindelijk zal er een evenwicht gevonden worden.

Zoals ik al aangaf, ik luister puur en alleen nog maar de muziek waar ik via de belasting voor betaald heb en de TV waar ik via de kabelabonnement voor betaald heb.

En toch betaal ik nog steeds een toeslag op de opslagmedia. :(
Artiesten vergelijken gaat altijd mank. Auto's zijn vervoermiddelen en als zodanig al beter te vergelijken maar dan nog heb je persoonlijke voorkeur. De een wil geen japanner de ander geen fransoos. Daar blijft het echter bij.

Bij muziek kan je niet U2 vergelijken met BV de Kings of Leon. Echter dit is wel wat wordt gedaan in de industrie: dit zijn concurrenten. Dat terwijl er best kans bestaat dat veel mensen zowel de muziek van beiden goed vinden en dus ook van beiden zullen aanschaffen of willen bezitten.

Namaakmuziek is er alleen als je ook tribute bands meetelt die ook de muziek opnemen en op CD verkopen. Maar zelfs dat is nog geen eens concurrentie te noemen omdat de fans vaak toch ook het origineel hebben/willen hebben.

Dat is ook meteen iets wat de contentindustrie voor heeft op juist bv de autoindustrie: iemand koopt zowel een CD van The Rolling Stones alsmede van The Beatles terwijl je niet zowel een Ford Focus als ook een Volkswagen Golf koopt.
Beide CD's kan je gewoon na elkaar draaien maar je zal niet naar je werk in die Focus rijden en dan op de terugweg in die Golf...

Artiesten hebben geen andere artiesten die hun stijl van muziek namaakt. je hebt bepaalde muziekstijlen en er zijn meerdere bands die in diezelfde muziekstijl actief zijn. Wil nog steeds niet zeggen dat ze concurrenten zijn of hetzelfde klinken. Bands die hetzelfde klinken als een andere band die eerder bekand was worden vaak genadeloos afgemaakt (figuurlijk) door het publiek terwijl een Seat Arosa en en Volkswagen Lupo toch gewoon gezusterlijk naast elkaar werden verkocht...
Dat er versplintering is, is op zich niet erg. Het probleem is alleen dat je veel dubbel betaald. Als je zowel Spotify als Apple Music hebt, dan betaal je dubbel voor 90% van de muziek. Dat vind ik niet helemaal eerlijk.
Ergens geef ik je 100% gelijk, aan de andere kant, dat krijg je automatisch met all-you-can-eat constructies. Het is super goedkoop, maar heeft een aantal nadelen tegenover exact betalen voor wat je krijgt.
Het punt dat Kuik vooral wil maken is denk ik dat het niet zijn zaak is. BREIN is voor het opsporen van illegaal gebruik en verspreiding van materiaal met copyright, niet waar je het dan wel zou moeten krijgen. Dat is aan contentverspreiders en licentiehouders om uit te zoeken.
Ik snap je frustratie, maar het feit dat jij geen toegang hebt tot bepaalde content geeft je toch geen recht om het dan maar illegaal te downloaden? Het blijft toch uiteindelijk de beslissing van de maker van een werk hoe hij of zij dat werk wil verspreiden en aan wie? Volgens mij komt 99% van de onvrede in dit soort topics voort uit een of ander misplaatst gevoel van 'rechthebben' op het werk van een ander.

Brein is bovendien een private stichting die het belang van auteursrechthebbenden behartigt. Het is vriendelijk dat de vraag beantwoord wordt, maar heel bot gezegd, 'niet hun zorg'.
Zelf ook maar even wat commentaar leveren op Stichting Brein. Hypocrisie kan hun makkelijk worden verweten, o.a PC-Active was (voor ze naar HCC werden doorgesluisd) actief bezig om deze stichtingen (waaronder ook Stichting de Thuiskopie en Buma/Stemra) dwars te zitten. Ook zoiets triviaals als ondertitelingen vinden zij al niet kies. Mijn commentaar op hun vragen (Dit wordt een lange post):

Allereerst wel bedankt aan Brein en Tim Kuik dat ze deze vragen wilden beantwoorden. Gezien het negatieve sentiment wat er heerst tegen Brein moet je sterk in je schoenen staan om dan hier bij een stel Tweaker sceptici te gaan zitten. :)

1: Het wekt veel vertrouwen op dat Kuik gelijk vraagtekens plaatst op de vraag of Nederland achterloopt op content. Waarom denk je dat mensen zo gefrustreerd zijn in the first place? Oh ja, wacht.. Maar nee, Tim Kuik kiest liever voor het dode paard om vraagtekens te plaatsen over het gebrek aan content. Een beetje hetzelfde als door rood rijden, dat ook letterlijk te hebben gezien en dan tegen Oom Agent zeggen dat het ''toch echt'' oranje was. |:(

2: En alsof het ontkennen van een gebrek aan content nog niet genoeg was gaat Tim Kuik vervolgens gewoon het hele voorval bagatelliseren. ''Het valt wel mee''. Oftewel, waar klaagt de consument over, lijkt Kuik wel te denken. En die houding is precies waarom mensen zo ontzettend klaar zijn met al die aparte partijtjes die allemaal een stukje van de licentietaart willen - Men snapt het gewoonweg niet, en wilt het ook niet begrijpen.

3: Dit geeft natuurlijk geen verklaring voor het gegeven dat we maanden mogen wachten op franchises zoals GoT en verspreiders zoals HBO uit Nederland weg gaan. Men maakt zo zelf het probleem en voedt dus piraterij in de hand. Wil je dat laten ophouden, aannemend dat mensen best willen betalen voor de laatste content, dan heb je simpelweg een universele aanbieder nodig. Zoiets als Netflix, maar dan voor alle content.

4: Precies. En omdat de content die nooit naar NL komt (zoals GoT) geen prioriteit heeft, werkt die instelling juist piraterij in de hand. Het zou juist prioriteit moeten wezen dat dergelijke content niet exclusief gebonden is aan een land, maar ook ''gewoon'' hier te krijgen is. Mensen willen echt wel voor die content betalen, als dat mogelijk zou zijn.

5: Politiek correct antwoord. Tim Kuik zou moeten weten dat beloftes op dergelijk niveau met een flink korrel zout moeten worden genomen - Laat staan dat er überhaupt een commissie moet worden gecreëerd om voorstellen te doen. Dat kost ook geld. Ja, ik begin wel te begrijpen waarom Stichting Brein andere partijen aanklaagt en geld vraagt...

6: Voor muziek/film zijn dat sowieso nog steeds aparte instanties. Betreffende series schiet Kuik juist zijn initiële antwoord af. ''Het lukt wel, maar er is wel concurrentie en dus verschil''. Het probleem is juist dat er verschillende diensten zijn die elk weer iets anders dat populair is aanbieden. Kuik's conclusie aan het einde van deze vraag is typisch het antwoord van iemand die gelijk conclusies trekt zonder het zelf eerst uitgetest te hebben. Er is immers geen legaal centraal orgaan waar alles op een hoop wordt gegooid met alle content die men wilt wensen en voor wilt dokken, maar Tim Kuik meent al te weten hoe zoiets zal verlopen :z Het is niet geprobeerd, dus je kan daar ook geen conclusies over trekken Tim. Het enige wat je hiermee doet is conclusies trekken op basis van je eigen aanname.

Bovendien weten we allemaal wel waarom je dat doet - Met een centraal orgaan waar alle content legaal te krijgen is zou ervoor zorgen dat je broodwinning, Stichting Brein, verloren gaat. Er valt dan immers niet meer tegen ''piraterij'' te bestrijden op de manier waarop jij het wilt. Eenzijds omdat het veel minder verleidelijk zou zijn om te piraten, anderszijds omdat alle content toch al aanwezig is.

7: Populaire artiesten zoals Taylor Swift verdienen al miljoenen met hun ''starpower'' maar hebben nog het lef om partijen aan te klagen onder het mom van ''gemiste vergoedingen''. Weet je waar de muziekindustrie zich bezig zou moeten houden? Het ondersteunen van de onbekende talenten. Niet die mensen die via RTL4/SBS6 in een afvalrace worden gevormd, en niet de A-grade celebs die de hedendaagse top 40 pop diepzinnig vinden, maar de mensen die het allemaal zelf doen met geen budget. Daar zou Brein ook zowaar een rol in kunnen spelen.

''Maar we hebben Buma/Stemra al voor dat!'' hoor ik je roepen Tim. Uiteraard, maar net als jullie heeft Buma/Stemra een broertje dood aan het uitleggen van waar de geïnde centjes naartoe gaan. Ze zeggen zelf de artiesten, maar zonder data is dat lastig te verifiëren.

8: Oftewel daar moet je dan maar zelf achterna gaan. Ik dacht dat Brein opkwam voor de good guys? Bovendien verandert Youtube met enige regelmaat zijn gehele systeem, recentelijk nog een maandje of wat terug. Regels wat betreft monetization kunnen dus al anders zijn. Bovendien heeft bijna elke top 40 artiest een VEVO Youtube pagina waar al hun nummers staan en ze waarschijnlijk ''per stream'' worden betaald. Typisch Kuik dat hij dan begint dat er ''te weinig'' wordt betaald. Dat ligt dan niet aan degene die ript, dat ligt aan degene (VEVO) die dergelijke muziek van de artiesten online zet (want zorgt voor verspreiding van muziek.) In Kuik's wereld is degene die piraat het probleem, niet het achterliggende systeem dat zoiets in de hand werkt. Als Brein zich nu eens op die grote bonzen zou focussen, dan zouden ze hun nut bewijzen.

De reden dat dit niet gebeurt is simpel: Dergelijke bonzen zijn veel te machtig en het is ook Brein's broodwinning om de kleine vissen op te eten. Als je van jezelf weet dat je niet de beer kan afmaken, dan ga je, net als de beer, zelf ook op vissen jagen. De grote vissen laat je natuurlijk voor de beer, die wil je immers niet kwaad maken... 8)7

9: Ook weer zo lekker ontwijkend 8)7 Dat hele businessmodel is nu JUIST het hele probleem met die industrie. Spotify en een LP zijn ook 2 totaal verschillende dingen - Spotify is een muziekdatabank, een LP is een muziekcollectie van 1 enkele artiest. Juist in de betalingen zou daar rekening mee moeten worden gehouden. Kuik maakt hier in zijn geheel niets duidelijk.

10: Ik vind het heel bijzonder dat Brein al conclusies trekt dmv een schikking terwijl er nog niets is bewezen. Bij Brein ben je klaarblijkelijk schuldig tot je onschuld is bewezen (Lees: Tot je onze schikking hebt geaccepteerd of ons een voldoende hoge boete hebt betaald)

Kuik doet het nu net voorkomen alsof ze je ''helpen'' met zon schikking zonder waarheidsbevinding. In dat opzicht lijkt zon schikking net zo geloofwaardig als een belofte van een Klingon.

11: Dit leest weg alsof rechthebbenden altijd hun geld, wat voor hun eigenlijk bedoeld is, bij Brein bewust achterlaat. De toon waarmee dit wordt gezegd, klinkt niet echt als een non-profit organisatie. Eerder als een bedrijf zonder moreel kompas die op welke manier dan ook toch zijn centen wilt hebben. Nu heeft Brein van nature al de schijn tegen, maar met zulke reacties maak je het mensen ook niet moeilijk om je te wantrouwen..

12: Aangezien ze cijfers noemen zou het netjes zijn als ze die cijfers op de site in een PDF vermelden. Verwijzen naar cijfers zonder bron is makkelijk en politiek spel bedrijven. Zeker omdat de vraag ervanuit gaat dat Brein wel vaker dan die vijf procent een ex-parte bevel uitgeeft. Ook hier geeft Brein wederom de schuld aan de kleine vis dat deze aan piraterij doet - Nee Tim, wederom zou je bij de grote bonzen moeten klagen, wederom zou je je eigenlijk moeten inzetten voor een centraal content orgaan waar alles te vinden is.

Maar oh ja, daar heb jij geen vertrouwen in. Ook al kan je die argumentatie niet terugvoeren naar de praktijk omdat het simpelweg niet geprobeerd is. Jij denkt dat het niet kan (Want dat kost je je eigen broodwinning?), dus dan kan het niet. 8)7

13: Engeland is dan ook een heel ander land dan Nederland. Ik bedoel, ze kiezen voor een Brexit. 8)7 Men denkt vanuit de naieve gedachte (Naief, want ICT en overheid, kom nou!) dat een blokkade makkelijk te doen is voor het gehele internet. Op basis van wat? Lijstjes? Preventief blokkeren? Pop ups die net als die vervelende voorfilmpjes op DVD's van Brein zeggen ''Je mag niet aan piraterij doen, dat is strafbaar'' in ware Bert-en-Ernie achtergronden? Uit zijn antwoord blijkt dat Kuik werkelijk geen idee heeft van hoe het Internet werkt.

14: Hoe kan hij nu zeggen dat dit succes heeft als hij alleen maar naar Engeland kan verwijzen als zijnde een goede testcase? Het probleem is niet bestrijden, het probleem is een gebrek aan content welke niet beschikbaar is voor Nederland. En dat gericht aanspreken op notoire piraten doet mij helemaal in een spagaat schieten. Hoe is ''positief aanspreken'' nu werkbaar als hetgene wat de piraat doet negatief is? Ga je dan heel zogenaamd quasi-begripvol lopen doen om te eindigen met ''Maar we zien liever dat je ermee stopt. Hebben we van jou de belofte dat je het niet meer doet? Anders kunnen we altijd nog een schikking doen.'' :+

15: Eisen dat gebruikers zich identificeren? Zegt Kuik nu eigenlijk dat als je piraat, je je privacy eigenlijk maar moet verspelen? We hebben in de hedendaagse maatschappij al een schrijnend gebrek van eerdergenoemde privacy, en Brein wilt blijkbaar graag dat we helemaal niets meer hebben. Alles om piraterij uit te bannen lijkt het wel.

In zekere zin zou het een voordeel kunnen zijn, zo zouden we gelijk kunnen vinden waar Tim Kuik zich schuil houdt. :Y)

16: Ook hier geldt wederom dat de gebruiker/fabrikant het probleem niet is. Zij installeren die add-ons met een reden - Misschien wel omdat niet alle content in hun land te verkrijgen is? Nee, dat kan het vast niet wezen... ;(

17: Ik ken toevallig iemand die zich verbindt met die Mediawijsheid middels het aanpakken van digitaal pesten. En hoewel ik zijn doortastendheid bewonder, pakt hij het aan precies zoals de overheid het op zijn meest cringey manier het ook zou doen - Naief. Ook uit Kuik's antwoord blijkt dat ook - ''We hebben een app!'' Jep, weer een app die een select gedeelte aan content laat zien, ipv een app die alle content zou laten zien van alle series. Daarnaast heb ik nog nooit van Thecontentmap gehoord, en mij waarschijnlijk vele consumenten. Als er al voorlichtingscampagnes zijn, dan zijn ze er vooral voor ''de buhne'' en om zichzelf wijs te maken dat hier wat aan wordt gedaan.

18: Maar die trailers staan nog wel steeds op DVD's en kunnen ook niet geskipt worden. Ik vind het wel grappig dat Kuik vervolgens de barmhartige samaritaan uit gaat kopen hangen door te stellen dat hun destijds ze liever ook hadden overgeslagen. Hou toch op. Daarnaast wordt de vraag niet beantwoord, maar volgt er slechts een generieke uitleg.

19: Marktplaats is dan ook zo onbetrouwbaar als de pest en dus ideaal voor een even onbetrouwbare ''non-profit'' organisatie zoals Stichting Brein. En tuurlijk weten ze jullie wel te vinden, als je telkens in het nieuws komt (of zelf de media inlicht misschien?) met paradoxale gedachtespinsels en ex-parte bevelen dan is het niet meer dan logisch dat mensen wel weten wie Brein is. Hint: Dat is geen positieve indruk die jullie in de gedachtes van de consumenten achterlaten.

20: Wederom verwijzen naar onderzoeken zonder bron. Iedereen kan aannames uit lucht maken Tim. Als je zo dol bent op cijfers strooien, dan laat je ze zien. Moet er weer met een WOB verzoek worden gezwaaid voor er een aanzet wordt gemaakt? Jullie zullen daar wel bekend mee zijn, in 2005 - nieuws: Stichting Brein nu zelf voor de rechter gedaagd - kregen jullie immers ook zon verzoek op jullie bordje.. Het is onzinnig dat er enorm veel wordt misgelopen, eerder dat er toch hele vette salarissen zijn die graag behouden moeten blijven. Want hoeveel verdient Brein nu zelf Tim? Ooh wacht, dat is ''strategische informatie'', juist ja..

21: *Zucht* weer verwijzen naar onderzoeken zonder bron en willekeurige cijfers opnoemen. Al vermeld Tim nu wel de namen van de bronnen, iemand zou dus zelf erachter na kunnen gaan. Vriendelijk is anders. En als meer dan 25% van de bevolking downloadt (Hoe is dit gemeten? Of is dit ala Maurice de Hond gewoon nattevingerwerk?) waarom dan niet afvragen WAAROM ze dat doen Tim? Is het werkelijk zo buiten je eigen comfortzone om daar eens op te reflecteren dat je liever mensen lastig valt met mails (op een positieve manier uiteraard!), ex-parte bevelen en provider blokkeringen?

22: Het zijn dan ook de meest populaire artiesten die zelf ook al genoeg verdienen. En het is nou niet meteen dat de kwaliteit van de tracks (Behalve hun vermogen om catchy te zijn) nu zo hoog is.. En goh, waarom wordt de kleinere artiest ook aangepakt? Waarom staat Brein niet stil bij de vraag ''Hoe kunnen we deze kleinere artiesten beter helpen?''

Betreffende films: Wederom weer het probleem bij de gebruiker leggen. Het ligt eerder aan Hollywood en diens drang naar sequeleritis dat we minder gedurfde producties hebben. En ja, ook wel aan de bezoeker die dergelijke films leuk vindt. Zoals altijd: Leg het probleem bij de grote vissen, bij de beer. Niet bij de mensen die piraten.

23: Ik vind de vraagstelling in derde persoon ''Wist Tim Kuik wat..'' leuk gedaan :*) Om maar even op het antwoord van Tim in te gaan: Consumenten denken vandaag de dag ook nog steeds niet echt na Tim, dus dat heb je met Brein echt niet veranderd. Wat wel al die tijd constant is gebleven is dat jij, Brein en al die andere stichtingen/organisaties zoals De Thuiskopie en Buma/Stemra al die tijd niet hebben nagedacht over een universele oplossing waar alle content legaal te verkrijgen is, ook content die nu nog land-gebonden is.

Mensen willen echt wel een premiumprijs betalen voor zon aanbod, dat blijkt wel in een rondgang door Tweakers.

Het feit dat Tim spreekt over ''Helers'' en ''Verantwoordelijkheid op anderen afschuiven'' vind ik vanuit zijn kant van de tafel niet verbazingwekkend, maar tegelijkertijd is het een reeks bewoordingen die heel makkelijk ook op Brein en consorten kan vertalen. Zij zijn ook ''helers'' in de zin dat ze kleine vissen met dwangbevelen opschotelen. Zij schuiven ook de verantwoordelijkheid naar anderen door, door niet met de grote vissen te werken aan een algehele oplossing, maar slechts de vinger te wijzen naar de kleintjes. Brein houdt letterlijk zijn eigen probleem in stand en het zou mij niets verbazen als dat een bewuste keuze is geweest, want anders zou Brein wel opgeheven kunnen worden.

Kinderachtig trouwens dat laatste zinnetje over hoe anoniem reageren het debat niet heeft geholpen. Ja, het internet is een modderpoel van meningen en velen verwerpelijker dan de ander. Die anonimiteit is echter wel essentieel voor ons recht op privacy, iets waar Brein wederom met deze steek onderwater probeert te benadrukken dat eigenlijk niet zo belangrijk te vinden.

24: Waarom is zoiets vertrouwelijk? Zoiets hoort gewoon via de WOB beschikbaar te zijn. Je kan niet roepen dat zoiets strategisch gevoelig is en daarmee de kous afdoen. Het is niet verrassend dat Brein nog steeds bestaat, omdat ze, zoalsgezegd, zelf het probleem in stand houden. Mij vertelt dit dat die begroting wel eens bijzonder hoog kan zijn, en men mag natuurlijk niet weten dat Tim Kuik wel eens ruim boven de Balkenendenorm verdient.

Ironisch is het wel. Piraten mogen eigenlijk geen privacy meer hebben maar Brein beroept zich er nu nadrukkelijk op. Gelijke monniken en gelijke kappen Kuik. Als piraten geen privacy mogen hebben, dan mogen jullie ook geen geheimhouding hebben betreft jullie begroting. }>

25: Men denkt dat ze een heilige koe zijn daar }:O

26: Hier kan ik niet echt een antwoord op geven. Het zou prettig geweest zijn als hier wat meer uitleg over bestond.

27: Want Tim Kuik wilt graag ook wel weten hoe Game of Thrones afloopt en vind het te ver gaan om een Amerikaans account te hebben daarvoor :+ Als Brein bij dergelijke opsporing als een consument gedraagt, dan mogen zij ook als zodanig worden behandeld. Een willekeurig ander consument zou dus Brein eenzelfde ex parte bevel kunnen geven en voor dezelfde redenen die Brein opnoemt, mede door uitspraken zoals deze.

28: Zie 26. Wel leuk: ''Wij waren altijd tot overleg bereid.'' Gezien hoe de protocollen over hoe jullie met schikkingen omgaan, onttrekt mij niet de indruk dat dergelijk overleg alleen maar zou gebeuren als jullie er beter van worden.
24: Waarom is zoiets vertrouwelijk? Zoiets hoort gewoon via de WOB beschikbaar te zijn. Je kan niet roepen dat zoiets strategisch gevoelig is en daarmee de kous afdoen. Het is niet verrassend dat Brein nog steeds bestaat, omdat ze, zoalsgezegd, zelf het probleem in stand houden. Mij vertelt dit dat die begroting wel eens bijzonder hoog kan zijn, en men mag natuurlijk niet weten dat Tim Kuik wel eens ruim boven de Balkenendenorm verdient.
Euhm WOB geldt alleen voor Overheidsinstanties: BREIN is een particuliere rechtspersoon en niet geaffilieerd met de overheid. WOB is dus niet van toepassing. Derhalve mag Tim Kuik ook meer verdienen dan de Balkenende norm.
Toch is wel duidelijk dat de gegeven argumentatie van ''strategisch gevoelige informatie'' natuurlijk als een tang op een varken slaat. Stel dat Tim Kuik mij zon ex-parte bevel geeft en als piraat eigenlijk ook wil van de providers dat mijn privacy op straat ligt, is het dan onfatsoenlijk om via de wet toegang te vragen over diens begroting en hoe Brein zelf zijn centen verdient? Voor een evt rechtzaak licht ik mij namelijk graag goed in ;)
is het dan onfatsoenlijk om via de wet toegang te vragen over diens begroting en hoe Brein zelf zijn centen verdient?
Nee, maar die wet is niet van toepassing. Je kan het dus wel vragen, maar het heeft totaal geen nut.
Dat hoeft natuurlijk ook niet via de WOB he :) Redelijkerwijs zou je die gegevens wel mogen inzien, me dunkt.
Sorry, maar waarom zouden ze? Dit mogen ze gewoon voor zichzelf houden als ze dat willen.
Daarom zeg ik ook ''redelijkerwijs'', zeker aangezien Brein er geen probleem heeft dat je recht op privacy wordt opgeschort en je dwangbevelen op je bordje krijgt.

Prima, (Nou ja, eigenlijk niet prima want Brein heeft helemaal geen authoriteit om te bepalen waar en wanneer ze privacy mogen schenden) maar dan wil ik wel weten of hun stelling van ''inkomsten/uitgaven zijn gelijk'' klopt :)
En waarom wil je dat weten? Verandert het ook maar iets aan jouw eventuele overtreding als je hun financiële cijfers kent? De opdrachtgevers van Brein zullen de cijfers kennen en voor de rest heeft niemand daar wat mee te maken.
Ik denk dat je met die gegevens in ieder geval redelijk kan maken dat ik als piraat vrij weinig toevoeg qua boete aan de inhoudelijke rekening van Brein ;)

Bovendien zouden ze helemaal niet achter mij aan moeten gaan, maar Brein houdt zichzelf in stand met die symptoombestrijding en dat beseffen ze zelf ook vast wel.

Brein wilt ook van alles van mij weten waar ik mij ook af kan vragen ''Waarom wil je dat weten?'' dus wederom gelijke monniken, gelijke kappen :)
Nogmaals de vraag, wat verandert de financiële situatie van Brein aan jouw overtreding? Of bedoel je eigenlijk te zeggen dat je gerust een chocolade reep mag stelen bij de AH omdat de verkoop van die reep toch al weinig toevoegt aan de miljarden omzet die ze hebben?
Of dat ik geen verkeersboete hoeft te betalen want die paar tientjes voor te hard rijden voegen weinig toe aan de begroting?

Dat Brein zichzelf in stand houdt lijkt me ook onzin, het zijn de rechthebbenden die Brein betalen en in stand houden om werk voor ze te doen.
Misschien niets, maar ik geloof geen drol van Brein's verhaal dat kosten/uitgaven gelijk zijn door hun non-profit status en dat het zogenaamd van ''strategisch belang'' (Wat een militaire term!) is dat dergelijke info niet wordt vrijgegeven. Dat wekt argwaan.

Dus nee, aan mijn overtreding zal er niets veranderen (Al verwacht ik eerst dat ze mij een schikking gaan doen :+) maar dat is ook het doel niet. Net zoals het hun doel eigenlijk niet is om achter mij aan te gaan.

''Dat Brein zichzelf in stand houdt lijkt me ook onzin, het zijn de rechthebbenden die Brein betalen en in stand houden om werk voor ze te doen.''

Maar doen ze dat allemaal? Want zo brengt Brein het. Dat eenieder die door Brein wordt ''geholpen'' als bedankje hun eigen geld vrolijk bij Brein laat liggen.

Brein houdt zijn eigen probleem in stand door telkens voor de kleine vissen te gaan en deze elke keer aan te klagen. Brein weet zelf dondersgoed dat kleine groepjes kleine vissen aanklagen minder opvalt dan 1 grote vis. Bovendien zorgen die grote vissen ervoor dat piraterij in de hand wordt gewerkt, aldus er weer nieuwe vissen ontstaan.

Nieuwe vissen waar Brein vervolgens met hun schikkingspapieren naar kan lopen zwaaien.
Ik vind het gezever "Artiesten hebben al genoeg" ook wel een achterhaald statement. Immers wie bepaald wat is genoeg? Jij? Wat vind je dan wel toelaatbaar? We leven toch niet meer in een Marxistische maatschappij waar iedereen met hetzelfde genoegen moet nemen? Andersom kan je het ook stellen. We vinden dat jij genoeg verdiend dus die mooie auto op de oprit kan je best missen dus hier met dat ding!
Genoeg kan je in dit geval afmeten aan wat ''redelijk'' is. Is het redelijk dat je met 100 miljoen op de bank en rijzende makers voor een paar ton gaat aanklagen met het argument dat je inkomsten mist?

Dat is letterlijk een druppel op een gloeiende plaat. Ja, je staat in je recht om aan te klagen, maar ben je dan wel ''redelijk'' als je al zoveel geld hebt? Dan wordt het een verhaal van de moreel.

En moreel gezien is het best verwerpelijk dat je mensen met een gezinnetje door het slijk gaat halen omdat je het toch wel erg vind dat je een paar ton bent misgelopen terwijl je al tig miljoen op de bank hebt staan, of je het nu bij het juiste eind hebt of niet.

Andersom werkt het, heel hypocriet ook. Als je in je recht staat, en je bent een artiest met weinig budget die nu gewoon een mooie zak geld aan zich voorbij ziet gaan, dan snap ik wel dat je tot aanklagen over gaat.

Het verschilt dus per artiest, en zo zou het ook beoordeeld moeten worden door een rechter. Wordt een Taylor S bijzonder zwaar benadeeld als ze een paar ton mist terwijl ze 100 miljoen heeft? Nee. Maar wordt Thomas de Trein zwaar benadeeld als hij tienduizend euro misloopt terwijl zijn salaris maar 30.000/40.000 per jaar is?

Daar kan je een oordeel over vellen.
Aangezien Tim Kuik vragen in de reacties beantwoord, maar eens een reactie plaatsen:

"Wordt er bij het handhavend optreden rekening gehouden met de legale beschikbaarheid van content?"
Hier wordt alleen ingegaan op films, hoe zit het met de series die hier op enkele uitzonderingen na jaren achterlopen en/of alleen met nagesynchroniseerde NL-stemmen beschikbaar zijn? Dat laatste komt gelukkig niet vaak voor, maar voor sommigen is dit wel een probleem.

"Waarom wordt er gedaan alsof de entertainmentindustrie zoveel inkomsten misloopt door piraterij?"
"Rechthebbenden, makers en exploitanten, lopen wel degelijk enorm veel inkomsten mis door online piraterij. "

Hoe kun je inkomsten mislopen voor iets dat hier niet legaal aangeschaft/bekeken kan/mag worden? Met als aanvulling: Tot een tijdje terug werd het gebruik van VPN-achtige oplossingen nog gedoogd bij bepaalde Amerikaanse diensten, tegenwoordig niet meer. Aanbieders willen dus niet dat je voor content betaald omdat er een landgrens tussenzit. Probeer je dus ergens voor content te betalen dat in NL niet beschikbaar is, wordt je tegengewerkt vanwege je nationaliteit. Hier zou ik ook wel graag een reactie op willen.
Zie o.a.
nieuws: Netflix gaat proxy's blokkeren
nieuws: Netflix breidt blokkade vpn's en proxy's verder uit
nieuws: Hulu probeert buitenlandse gebruikers te weren door blokkade vpn
nieuws: HBO bindt strijd aan met gebruikers die geoblokkade omzeilen

[Reactie gewijzigd door Raven op 17 oktober 2016 12:48]

Of bepaalde content ergens kan worden aangeboden hangt af van de licenties die zijn verkregen. Ik lees dat partijen als Netflix zoveel mogelijk wereldwijde licenties willen hebben. Er is kort gezegd een periode van verandering aan de gang, de ontwikkeling gaat toe naar gelijktijdige beschikbaarheid overal maar daar gaat tijd overheen.
De verandering die aan de gang is, is dat steeds meer content versplinterd wordt aangeboden. Artiest X alleen op Spotify, Artiest Y alleen op Tidal, serie A alleen op Netflix, serie B alleen op HBO. Wanneer leren ze het nu een keer? Zorg er liever voor dat dit goed geregeld wordt en je zal merken dat de piraterij vanzelf minder wordt. Wie download nu nog muziek? Bijna niemand meer en dat komt doordat er met Spotify / Youtube een goed alternatief kwam. Niet doordat er een paar torrentsites uit de lucht gehaald werden. Nu moeten ze er wel voor zorgen dat ze dit niet gaan ondermijnen door de exclusieve deals waar ze nu weer mee bezig zijn. Nu de film / tv industrie nog. Netflix is leuk en ik kijk er veel naar, maar het aanbod is wel behoorlijk slecht. Het is echt zoeken naar goede series en vooral films, terwijl dat volgens mij geen probleem zou zijn als ze een veel groter percentage van het totale aanbod zouden hebben. Als je op de bank een goede film wil kijken kom je bijna automatisch uit op illegaal aanbod. Daardoor kijken we eigenlijk nooit meer films.
dat in NL niet beschikbaar is, wordt je tegengewerkt vanwege je nationaliteit.

Er is meer gaande dan alleen de licenties. Er is ook een technische factor. Netflix gebruikt de Amazon AWS infrastructuur om de streams aan te bieden in een goede kwaliteit. Een service die Netflix van Amazon gebruikt heet CloudFront wat een geo-distributie verzorgd over de wereld of een beperkt deel. In het kort komt het erop neer dat vanuit een centrale plaats de content wordt verstuurd naar edge locaties die het voor een bepaalde tijd cachen. De keuzes van cache locaties doe je op verwachtingen van afname en capaciteit. Een keuze kan dus afhangen van de beschikbare netwerk capaciteit per edge, de kosten om de content te cachen, en wellicht een licentie kwestie.

Ik dacht ook dat eigen proxy gebruik juist voor Netflix eigenlijk ideaal is maar je moet je bedenken dat edges dus weer belast gaan worden met verkeer buiten je regio. En dat is nu juist niet de bedoeling bij een Content Delivery Network.

Ook het betaalmodel van Amazon speelt waarschijnlijk een rol. Zo betaal je voor de opslag in de cache, de hoeveelheid verkeer gegradeerd op basis van de herkomst.

[Reactie gewijzigd door InsanelyHack op 19 oktober 2016 14:56]

Beste reageerders,

Dank aan degenen onder u die een constructieve bijdrage hebben willen leveren. Ook degenen die niet die intentie hadden, kunnen er in elk geval genoegen in scheppen dat ik hun ongenoegen heb gelezen ;-)

Wij zitten er bij Brein positief in en geloven in onze missie. Uiteraard willen we allemaal zo goed en zo snel mogelijk bediend worden met aantrekkelijke 'content'. Dat kost investering, niet alleen in de creatie van die content maar ook in de ontwikkeling van innovatieve online businessmodellen. Gelukkig is dat al langere tijd volop in beweging.

Een van de voorwaarden voor succes van die nieuwe online business is de aanpak van illegale concurrentie. Dat is onze taak en daar zetten we ons met veel enthousiasme en gedrevenheid voor in. Altijd met open vizier en oog voor de proportionaliteit en redelijkheid en binnen de kaders van het recht en de wet.

Dat sommigen van jullie het daar niet mee eens zijn, dat mag. Degenen die daarin zo ver gaan dat zij met onze handhaving in aanraking komen, kunnen hun grieven aan de rechter voorleggen als zij het niet met onze voorstellen tot schikking eens zijn en wij er samen verder niet uitkomen. Dat is overigens niet bedoeld als dreigement maar als belofte.

Met vriendelijke groet,

Tim Kuik
Dag Tim Kuik en bedankt voor het reageren, echter vind ik het sowieso jammer dat mijn reactie niet is opgepikt. Mij rest dan niets om de volgende zinsneden van een reactie te voorzien, gekeken naar alle vorige reacties die u heeft gemaakt:

Mocht u overigens mijn reactie terug willen lezen en daarop willen reageren, die kunt u hier - Redneckerz in 'reviews: Brein beantwoordt tweakersvragen' - vinden. Deze biedt de nodige context voor de gegeven reacties alhier :)

TimKuik in 'reviews: Brein beantwoordt tweakersvragen'

Dat zegt op zich nog niets natuurlijk, want ook via andere wegen valt er genoeg te vinden. Het is symptoombestrijding en dat weet je zelf ook wel. Men wilt zo graag een pleitbezorger zijn van een legaal interweb, maar doet letterlijk niets substantieels om dat te bewerkstelligen. En nee, kleine vissen aanpakken met ex-parte bevelen en schikkingen vind ik geen bijdrage daaraan.

TimKuik in 'reviews: Brein beantwoordt tweakersvragen'

Oftewel, u procedeert dus voor een bepaalde lobby. Is het dan zo vreemd dat we willen weten hoeveel Brein nu echt verdient? Want klaarblijkelijk is het best veel, als ik mag aannemen voor wie uw stichting allemaal werkt.

TimKuik in 'reviews: Brein beantwoordt tweakersvragen'

Tim, wees nou eens eerlijk en geef gewoon eens aan dat het jullie helemaal niet om de illegale verspreiding te doen is, maar het voornamelijk te doen is om een probleem in stand te houden welke, als deze zou worden opgelost, ervoor zou zorgen dat Stichting Brein letterlijk en figuurlijk nutteloos wordt. Met een universele aanbieder met alle content is de verleiding om te piraten een stuk minder, mede omdat alle content aanwezig is. Al die moeite die nu in rechtzaken/media aandacht wordt gespendeerd zou je beter in zoiets kunnen steken.

Echter, na ruim 15 jaar zijn we er nog steeds niet. En rara, hoe komt dat? De enige logische conclusie is omdat Brein het probleem in stand houd en geen enkele moeite doet eens in de spiegel te kijken.

TimKuik in 'reviews: Brein beantwoordt tweakersvragen'

*zucht* Nee Tim, de verspreiders zijn NIET de boosdoeners, het achterliggende systeem dat piraterij in de hand werkt (Grote bonzen/Lobby industrie) is de boosdoener. Heck, door op kleine vissen te vissen en niet achter de grote baarzen aan te gaan draag je daar zelf aan bij met je stichting. Hoe paradoxaal dat ook klinkt, maar door voor de kleine vissen te gaan werk je juist piraterij in de hand.

Maar ergens zegt een stem mij dat dit niet erg is, want dan kan je die nieuwe vissen ook een schikking cq rechtzaak aansmeren, nietwaar? ;) En dat is misschien nog wel het hele verwerpelijke eraan - Dat je als stichting zegt dat je illegale dingen wilt stoppen, maar het tegelijkertijd zelf in de hand houd en je er eigenlijk afhankelijk van bent.

Overigens - Een schikking is niet ''redelijk'' onder de intenties zoals Brein die voert en nee, niet alle content is ''ergens'' legaal te krijgen. Tenminste niet voor een redelijke prijs. Tenzij u er geen bezwaar tegen heeft dat bepaalde aziatische series, die toch al lastig te krijgen zijn, door hondsdure import algauw 100 euro of meer kosten.. want dat is ook een onderdeel van het probleem. Door simpelweg te stellen dat je deze onnodig dure route maar moet gaan bevaren ipv te piraten is wishful thinking en onverkoopbaar.

TimKuik in 'reviews: Brein beantwoordt tweakersvragen'

En vervolgens laten die ''slachtoffers'' al hun ''rechtmatige geld'' in de achterkamers van Stichting Brein ;) Ik noem het dan wel sarcastisch, maar dat is wel wat u zelf heeft gezegd. Onder het mom van collectieve handhaving. Dus hoezo komt u op voor de slachtoffers?

TimKuik in 'reviews: Brein beantwoordt tweakersvragen'

Het kan onmogelijk minder lastig zijn om een universele dienst te hebben met alle content, dan al die jaren van rechtszaken, voorlichting, ex-parte bevelen en media aandacht die Brein de voorgaande 15 jaar heeft gedaan. Het simpele antwoord is dat men (Stichting Brein) daar gewoon niet aan wilt, want dat kost jullie de kop in het eindspel. Daarom gebeurt het niet.

TimKuik in 'reviews: Brein beantwoordt tweakersvragen'

Het probleem is dat er geen legaal alternatief is voor de content die gebruikers willen zien. Je moet dan door een gigantische logica hoepel die uiteindelijk, als het al werkt, onredelijk duur is. Dus is het bijzonder? Nee. Het is eerder bijzonder dat we na al het gesteggel nog steeds meerdere partijen hebben die allemaal een gedeelte van de licentietaart willen, ipv een verenigd orgaan waarin iedereen een gedeelte van de taart standaard krijgt.

De reden ''omdat het gratis is'' valt ook makkelijk terug te koppelen aan het gegeven dat er een gebrek aan content is. Mensen zijn namelijk best bereid te betalen voor alle content als deze vrij beschikbaar is (En dit gegeven lees ik nergens in jullie onderzoeken terug). Echter wordt het hele idee van een universele dienst al door u gelijk uitgesloten onder het mom van ''Ik denk dat het niet kan, dus het kan niet'', zonder dat dit ooit in de praktijk is getest.

Tja, dan vind ik de reden ''omdat het gratis is'' niet zo vreemd meer.

TimKuik in 'reviews: Brein beantwoordt tweakersvragen'

Brutale aanname van mijn kant, maar rechters, en de overheid in het algemeen, hebben niet veel kaas gegeten van ICT. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze de uitkomst accepteren - Het is immers makkelijk beslissen als je niet kijkt naar de achterliggende gedachte. En 80% bekt ook lekker, toch?

TimKuik in 'reviews: Brein beantwoordt tweakersvragen'

Maar aan de andere kant zeggen jullie het geen probleem te vinden dat diens privacy op straat komt te liggen. Jullie willen immers dat ISP's notoire piraten (Welke, ik zeg het nog maar eens, NIET het probleem zijn) gaan tracken en diens privegegevens openbaren. Dat vind ik een behoorlijk harde maatregel die jullie eisen, en dat terwijl je stelt dat jullie niet van het intimideren zijn. Integendeel, gezien de groei in ex-parte bevelen en de genoemde eisen zou ik eerder juist willen zeggen dat het om de intimidatie te doen is.

TimKuik in 'reviews: Brein beantwoordt tweakersvragen'

Het is mijn inziens aannemelijker dat bepaalde kritiek gewoon niet wordt gelezen, laat staan dat de oplossing van dit probleem ook niet wordt erkend. De gedachte alleen al dat Brein door die oplossing zonder werk zou zitten...

Nee, dan is het belangrijker om de kleine vissen aan te pakken en deze te ''belonen'' met een schikking. :/

TimKuik in 'reviews: Brein beantwoordt tweakersvragen'

De gemiddelde consument begrijpt dan ook zelf niet veel van IT en zal psychologisch gezien maar wat graag luisteren naar een of andere instantie/autoriteit die zogenaamd er wel verstand van heeft en die consumenten tracht te beschermen. Zoals een herder van een kudde domme schapen, alleen de herder is zelf ook niet de meest wijze. ;) :+

TimKuik in 'reviews: Brein beantwoordt tweakersvragen'

Zonder linkjes/correcte bronverwijzing houdt jouw bewering net zo min stand als mijn hypothese dat Brein een stelletje boeven te zijn. Deze hypothese kunt u vinden op het forum van Tweakers, GoT, sectie Geachte Redactie, Topic ''Ik zeg maar wat'', Bladzijde 3. ;)

TimKuik in 'reviews: Brein beantwoordt tweakersvragen'

Smosh The Movie lijkt aardig in de buurt te komen van een film die mede door Youtube werkelijkheid is geworden: https://en.wikipedia.org/wiki/Smosh:_The_Movie (Overigens ook gereleased op Youtube, dus uw genoemde claim staat dus onder spanning)

TimKuik in 'reviews: Brein beantwoordt tweakersvragen'

En hiermee zou eigenlijk alles gezegd moeten wezen. U wordt iets heel specifieks gevraagd, en itt tot de andere vragen heeft u daar klaarblijkelijk geen standaard spiel op, dus Dhr Kuik moet zelf iets bekokstoven. ''Tja''.

Het feit dat u hier naast geen antwoord te willen geven op de vraag het met een dergelijke oneliner afdoet versterkt alleen maar het collectieve idee dat uw intenties in ieder geval niet zo vriendelijk en positief zijn dan hoe u zich tracht te positioneren via Brein.

TimKuik in 'reviews: Brein beantwoordt tweakersvragen'

Vanwaar die laatste zin ''Daar moest je blijkbaar voor doorgeleerd'' hebben? Is dat nu een verkapte cynische opmerking op de OP of op de regering? Ik vind hem ongepast eigenlijk.

TimKuik in 'reviews: Brein beantwoordt tweakersvragen'

Maar verdachten hebben net als niet-verdachten gewoon het recht op privacy Tim. Dat wil jij echter via de ISP's anders zien, maar vervolgens wel zelf ''tja'' antwoorden als er heel specifiek wordt ingezoomd op de geldstromen van Brein. Wel privacy beperken voor anderen, maar in het eigen geval het met hand en tand verdedigen. Dubbele standaard dus.

TimKuik in 'reviews: Brein beantwoordt tweakersvragen'

Omdat iedereen zonder BRONLINKS maar iets kan roepen geachte heer Kuik. Wat jullie onderzoeken strookt vervolgens niet met de werkelijkheid, maar beantwoodt ook niet de vraag wat nu het werkelijke probleem is. De kleine vis is het in ieder geval niet kan ik je vertellen, maar erkennen wat het wel is zal niet gebeuren, want dat is immers jullie brood en spelen. En erkennen dat jullie met jullie acties paradoxaal genoeg het probleem zelf in stand houden, is uitgesloten :X

TimKuik in 'reviews: Brein beantwoordt tweakersvragen'

Ach kom nou. Hou toch op met het noemen dat ''innovatie'' zo belangrijk voor jullie is - Als dat werkelijk zo was dan hadden we nu al 10 jaar een on-demand video dienst waar alles in zit. Netflix, Spotify zijn goede initatieven, maar niet de totaaloplossing en dat zullen ze ook nooit worden door stichtingen zoals Buma/Stemra/De Thuiskopie en het eigen Stichting Brein.

TimKuik in 'reviews: Brein beantwoordt tweakersvragen'

''Het werkt, maar ik moet dat nog wel even publiceren waaruit dat ook daadwerkelijk blijkt'' 8)7 Oftewel u heeft dus helemaal geen bewijs. Blokkeren werkt namelijk niet. Dat is voor het merendeel van de mensen met een basiskennis IT namelijk een open deur. Blokkeren zou tevens ook compleet irrelevant zijn met een universele dienst. Zoals ik al eerder zei: Men denkt vanuit de naieve gedachte (Naief, want ICT en overheid, kom nou!) dat een blokkade makkelijk te doen is voor het gehele internet. Op basis van wat? Lijstjes? Preventief blokkeren? Pop ups die net als die vervelende voorfilmpjes op DVD's van Brein zeggen ''Je mag niet aan piraterij doen, dat is strafbaar'' in ware Bert-en-Ernie achtergronden? Wederom blijkt uw antwoord dat u geen idee heeft van hoe het Internet werkt.

TimKuik in 'reviews: Brein beantwoordt tweakersvragen'

Over uw ''vrienden'' van de Thuiskopie valt ook genoeg discutabel nieuws te melden: Zie hier - https://www.hcc.nl/webzin...rlandse-staat-aangeklaagd - of hier - https://www.hcc.nl/webzin...strijd-met-eu-regelgeving - Of kijk hier - http://www.geenstijl.nl/m...09/stichting_thuis_1.html - Of lees iets van Tweakers zelf, hier - nieuws: Stichting Thuiskopie moet inzicht geven in geldstroom

Nee, Stichting de Thuiskopie is nou niet meteen een stichting waar ik mee het schip in zou willen gaan... maar gezien zij bepaalde interesses met Brein delen, heeft u er natuurlijk geen bezwaar mee om met Thuiskopie in zee te gaan, niet waar? }>

TimKuik in 'reviews: Brein beantwoordt tweakersvragen'

Moet er niet eerst een aanbod voor een schikking worden gegeven? :+

TimKuik in 'reviews: Brein beantwoordt tweakersvragen'

NEE TIM, die moet je niet blokkeren. Dat is gewoon symptoombestrijding en doet niets/verandert niets aan het werkelijke probleem. En klaarblijkelijk doen jullie daar al minstens 15 jaar ook niets aan, want jullie vallen nog steeds dergelijke sites lastig met ex-parte bevelen en niet-intimiderende intimidaties.

TimKuik in 'reviews: Brein beantwoordt tweakersvragen'

Welke legale alternatieven zijn er om die obscure serie uit Japan te zien zonder dat het een godsvermogen kost? Welke legale alternatieven zijn er om big blockbusters zoals Game of Thrones binnen te halen, wanneer HBO uit Nederland vertrekt en je bent aangewezen op een Amerikaans account met bijbehorende rompslomp? Antwoord: Die zijn er niet. En daarom piraten mensen het dus.

En weer die nietszeggende opmerkingen over innovatie en ontwikkeling... 8)7 Als Brein innovatie en ontwikkeling echt zo belangrijk vind dan had het 10 jaar terug een universele dienst uit de grond gestampt en zichzelf opgeheven, aangezien het doel zou zijn bereikt. Dat alles is allemaal niet gebeurd en is men 24/7 bezig kleine vissen te vangen. De reden daarvoor is simpel (Lekker veel centjes!) maar ga niet lopen roepen dat je voor innovatie en ontwikkeling staat terwijl je hele stichting erop uit is omdat JUIST tegen te houden.

Daarnaast zal ik nog een aantal zinsneden uit deze ''afscheids'' reactie voorzien van commentaar.

''Wij zitten er bij Brein positief in en geloven in onze missie.''

Uiteraard geloven jullie in jullie missie, het houdt immers een probleem in stand waar de stichting zelf van zegt deze te willen bestrijden. Dat zal ongetwijfeld lucratief genoeg zijn dat er na al die jaren van rechtszaken er nog steeds vooral op de kleine vissen wordt geaast. Deze vallen immers veel minder op dan de grote vissen. Als je jaar in jaar uit telkens maar 1 kleine vis naar de rechtbank verwijst (of een groepje kleine vissen) zal dat bij lange na niet zon impact hebben als 1 hele grote vis. Dat beseffen jullie zo te zien ook, want er worden zelfs meer ex-parte bevelen uitgedeeld dan voorheen. Dit gegeven in combinatie met de dualistische insteek betreft privacy en geldstromen doet mij concluderen dat het uiteindelijk doel, zoals altijd met alles, geld is. En dan niet ''voor de rechthebbenden'', maar voor de stichting zelf. Dat wordt zelf ook al geïnsinueerd, diezelfde ''rechthebbenden'' lijken maar wat graag hun geld, waar zelf zelf recht op hebben, bij Brein te willen uitstallen.

''Uiteraard willen we allemaal zo goed en zo snel mogelijk bediend worden met aantrekkelijke 'content'.''

En welke investering zou daar nou voor nodig zijn om een stap in de goede richting te zetten? Het antwoord van Brein is zoals altijd ''op kleine vissen jagen''. Dat is niet de juiste richting Tim. Dat is symptoombestrijding. En zoals ik het lees, is dat ook een heel bewuste keuze geweest bij Stichting Brein.

''Dat kost investering, niet alleen in de creatie van die content maar ook in de ontwikkeling van innovatieve online businessmodellen.''

Iets waar jullie zelf niet aan bijdragen. Ik bedoel, jullie vinden een Film1 app met een beperkte selectie content een goed idee. Dat terwijl er al tig apps zijn (Ziggo, KPN, Netflix, nog HBO, Pathe, Videoland, enz) die ook een beperkte selectie content hebben en waarbij de abonnementsvormen eigenlijk vereisen dat je het volle pond mag betalen voor die ene serie die net niet op Netflix of een ander kanaal staat.

Wil je het probleem oplossen? Investeer dan al die centjes die je binnenharkt dan eens in het lanceren van een universele dienst. Geen gelul met licenties, iedereen krijgt zijn eigen deel van de taart. Dat zal ook tijd kosten, uiteraard. Zoveel partijen samenbrengen kost nu eenmaal tijd en ieder heeft eisen. Ik ben van mening dat zoiets veel meer kans van slagen heeft dan minimaal 15 jaar lang burger de piraat te ''pesten'' met allerlei kul initiatieven, varierend van het openbreken van de privacy bij ISP's, ex-parte bevelen, niet-intimiderende schikkingen, en provider blokkeringen.

''Dat sommigen van jullie het daar niet mee eens zijn, dat mag.''

Het heeft geen bal met oneens zijn te maken, en alles te maken met het schemergebied van waaruit Brein opereert. Je zegt voor innovatie te staan, maar jullie acties spreken eerder van het tegendeel. Hou op met proberen de IT consument voor de gek te houden en reflecteer eens op het eigen gedrag.

''Dat is overigens niet bedoeld als dreigement maar als belofte.''

Dat verbloemt niet dat het gewoon een dreigement is, je wilt het gewoon wat netter zeggen op deze manier. En zoals altijd met beloftes, en zeker in deze trant: Met een korrel zout nemen. En gezien het ontwijkende karakter van Stichting Brein/Tim Kuik, met een grote boog eromheen lopen. :)

Edit: Typo. Met zulke lange posts sluipt dat er gewoon in. Excuses alvast als mensen zich eraan storen!

[Reactie gewijzigd door Redneckerz op 17 oktober 2016 21:40]

netjes de vinger op de zere plek weten te leggen.

Maar iedereen weet natuurlijk al lang dat, dat het business model van BREIN is.

Als er geen piraterij meer is, kan Tim zijn mooie wagen / luxe huis niet meer veroorloven. Want dan is zijn stichting ten onder ;). (en daarmee ook zijn zakgeld).

Dus dat is gewoon slim, zie het als de Overheid en ICT, een goed systeem om echt problemen op te lossen wordt niet gekozen, er wordt gekeken naar de laagste prijs. We moeten wel iets complex, een of ander nieuw systeem hebben om elkaar aan het werk te houden he jongens ;).

Anders kunnen al die FTE op straat en dat is niet handig.. :)
Dit zouden net zo goed vragen kunnen zijn die op de site van brein zelf konden staan.
Alle antwoorden zijn politiek correct, ontwijkend en slecht onderbouwd. Er wordt geen enkele (kritische) vraag gesteld naar aanleiding van zijn antwoorden. Gezien de antwoorden blijft het verder een behoorlijk eenzijdig stuk en in mijn optiek Tweakers.net ontwaardig!

Het blijkt maar weer dat het simpelweg mailen van vragen aan Tim, hij antwoorden geeft die we met z'n allen al lang konden raden en het eigenlijk gewoon een PR-praatje van brein zelf is. Daarbij is het feit dat een stichting zijn financiële gegevens niet kenbaar wil maken erg dubieus...

Het verzoek dit artikel dus onder de kop "advertentie" te plaatsen, aangezien er praktisch geen nieuws/artikel-waarde in zit!

Om nog even te reageren op het illegaal downloaden zelf; het probleem is nog steeds dat gevoelsmatig men niet het gevoel heeft iets te stelen. Er is dus geen schuldgevoel zoals je zou hebben bij bijvoorbeeld het plegen van een winkeldiefstal. Door het ontbreken van dit gevoel is het erg lastig het probleem aan te pakken. Dat artiesten/managers/etc. Ondanks de piraterij nog steeds als god in Frankrijk leven met tientallen miljoenen aan winst ieder jaar draagt ook niet bepaald bij dat men oh zoveel schade veroorzaakt aan de rechthebbenden...

[Reactie gewijzigd door MazeWing op 17 oktober 2016 07:59]

Slecht onderbouwd? Hij haalt toch een flink aantal onderzoeken aan en die staan ook netjes gelinkt (geen flauw idee of Brein dat netjes heeft aangedragen of de Tweakers.net redactie dat heeft toegevoegd). Ook staan er dingen tussen die Tweakers hier over het algemeen niet bewust van zijn zoals
 • Brein rekent dus in het algemeen niet dat iedere download een verloren verkoop is, en dat realistisch de verhouding meer 1:3 is.
 • Brein maar in 5% van de procedures een ex parte gebruikt/probeert
 • Er word gewerkt aan een Digital Single Market voor de EU
 • Dat Brein blijkbaar geen voorstander ervan was dat die oude trailers onskipbaar waren (zou hier graag iets van bewijs voor zien... al is dat extreem moeilijk te verkrijgen waarschijnlijk zelfs ervan uitgaand dat het waar is) en dat niet al die trailers negatief waren
 • Dat 9:10 films verlies draaien ongeveer.
En trouwens, artiesten komen nauwelijks rond meestal. Alleen de aller grootste namen hebben het ruim. De rest? Not even close. Zo extreem veel 'mid-end' artiesten die overdag in de supermarkt werken en 's avonds concerten geven (in barretjes en op bruiloften vooral, en zo nu en dan 'normale' concerten voor hun fans). Gigantisch veel films komen nauwelijks rond en salarissen in de film industrie (behalve weer de grote namen) zijn verre van goed en er worden zware overuren gedraaid de hele tijd. Nu, dat is zeker niet de schuld van piraterij, maar een gezonde vrije markt zou er hoogstwaarschijnlijk wel een stuk anders uitzien.
artiesten komen nauwelijks rond meestal
BREIN is er niet voor artiesten maar voor bedrijven zoals platenmaatschappijen enzovoorts. Dat artiesten bijna geen geld ontvangen van deze bedrijven heeft weinig te maken met piraterij.
Dat 9:10 films verlies draaien ongeveer.
Nee, dat komt niet door piraterij. Meer door handig boekhouden zodat ze geen winstbelasting hoeven te betalen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hollywood_accounting

Mooi voorbeeld:
According to Lucasfilm, Return of the Jedi, despite having earned $475 million at the box office against a budget of $32.5 million, "has never gone into profit".

[Reactie gewijzigd door DRaakje op 17 oktober 2016 11:44]

Dan moeten ze maar de echte sterren wat minder geven. Als je Brad pitt 1 miljoen minder geeft kun je daar weer 10 extra van laten werken.
2212 Respondenten

Daar komt 1:3,2 vandaan en dat ging over films.
Ach ja, punt is meer dat mensen hier vaak klagen dat ze iedere download als verloren verkoop zien. En dit was gewoon een mooi duidelijk antwoord dat ze het niet zo zien. Als ik terugdenk aan m'n jongere zelf die veel downloade (zelfs nu nog torrent ik een enkele keer iets :( ) dan zou de verhouding meer in de richting 1:10 hebben gelegen, maar goed, toen had ik nog student. 1:2 a 1:3 klinkt redelijk realistisch voor iemand met een vast inkomen, maar goed, blijft een extreem lastig iets om goed en eerlijk te onderzoeken.

Maar goed, dat het een enquete was blijkbaar klinkt wel teleurstellend ja :( .

[Reactie gewijzigd door David Mulder op 17 oktober 2016 23:56]

Ik ben het totaal met je eens dat er geen enkele kritische tegenvraag inzit en het dhr. Kuik erg gemakkelijk gemaakt is.

Jammer want op ieder antwoord kan ik zonder blikken of blozen een erg kritische (tweakerachtige)tegenvraag verzinnen die driekwart van zijn onderbouwing onderuit haalt.

Deze FAQ kon ook gewoon op de BREIN website staan...
Wat een offensief aan ontwijkende antwoorden. Niet echt de manier om er beter uit te komen als organisatie.
Tja, kop in het zand steken en vol gas gaan. Je merkt aan alles dat de klanten van Brein willen vasthouden aan een status quo die allang niet meer mogelijk is. Zij willen bepalen in welke markt, welke content is en tegen welke prijs. Piraterij bestaat enkel omdat content of onbeschikbaar is of te duur is ergens.

Consumenten hebben daar allang geen zin meer in. Die willen kijken of luisteren wanneer het ze uitkomt. Zie ook hoe diensten als bijvoorbeeld Netflix en Amazon Prime goede zaken doen. Die diensten worden dan alleen flink gehinderd door de gefragmenteerde licenties over de hele wereld heen. Als de entertainment industrie nou eens moeite nam om dat recht te trekken zodat hun content wereldwijd onder een licentie beschikbaar kwam kon het legale aanbod in alle regio's gelijkgetrokken worden. Je zal zien dat piraterij dan flink af zal nemen. Maar ja, dan heeft Tim ineens een stuk minder te doen.
Er moet een onafhankelijke platform komen waarbij content wereldwijd beschikbaar is. Dit platform moet niet commercieel zijn maar gefundeerd worden door de contentmakers. Je draagt als contentmaker dus een steentje bij bij het onafhankelijk platform.

Maar ik weet ook wel dat dit utopie is en nooit zal gebeuren. Je blijft dus met dit probleem zitten. Kip en Ei.
Waarom zou dat moeten?

Alleen omdat jij dan goedkoper alles kan zien? Newsflash, het is geen recht.

Het zijn commerciele bedrijven die met eigen geld iets ontwikkelen om te verkopen. Jij kan kiezen om het dan af te nemen of niet. Maar geen tussenvorm.
Nee, als het even duur is.. of zelfs iets duurder maar meer content. Dan ben ik blij. Maar ik geef je geen ongelijk hoor. Je hebt gelijk, het is meer van hoe de klant het wil.

Echter is er gewoon een strijd gaande... ik vraag me gewoon ook af wat daar uit gaat komen. Een enkele bedrijf die een monopolie heeft? (Niet echt leuk lijkt mij)

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 145867 op 17 oktober 2016 18:18]

Als ik het verhaal zo lees dan mengt brein zich juist niet in waar, wanneer en welke content beschikbaar is. Zij stellen alleen dat ze actief zijn in het behandelen van illegaal aanbod. En illegaal aanbod kan je niet echt omschrijven als het welnof niet beschikbaar zijn van aanbod ( het had tenslotte nooit mogen bestaan ).

Ook haat brein niet over licenties, enige wat ze aangevennis dat er op europees niveau men bezig is om èèn licentie model op te zetten. Als deze zou komen dan veranderd er nogsteeds niets aan de taak van brein.
Brein mengt zich er inderdaad niet in. Vanuit hun standpunt logisch, want het behoort niet tot hun takenpakket. Het is net de verkeerspolitie. Die bepaalt ook de hoogte van de boetes en de maximum snelheid niet.

Maar... de verkeerspolitie komt wel degelijk in het geweer als boetes en limieten in hun ogen de grenzen van het redelijke overschrijden. Dat is vrij recent nog gebeurd.

En dat zou Brein wat mij betreft ook best wat meer mogen doen. Dat de beleidsmakers bij de content creators ziende blind en horende doof zijn voor de werkelijkheid en graag vast willen houden aan hun oude verdienmodel is misschien nog wel te verklaren, maar als er één instantie is die inmiddels zou moeten weten hoe de hazen lopen is dat Brein wel.

Uiteraard is er legaal aanbod, maar het is te duur, te versnipperd en kwalitatief ontoereikend. Ik wil best betalen voor content, maar niet de volle mep bij meerdere aanbieders omdat ik niet bij één partij terecht kan voor alles wat ik wil.

Nu is het ook lastig concurreren tegen een combinatie van Spotnet en Plex waarmee je binnen een paar minuten op elk apparaat dat je hebt op welke plek je ook bent gratis kunt zien of horen wat je wilt. Maar enig legaal alternatief dat hier ook maar in de buurt komt is op dit moment volledig non-existent.

En dat zou Brein in mijn ogen wel iets duidelijker naar voren mogen brengen. Want voor hun is het ook vechten tegen de bierkaai, en dat moet knap frustrerend zijn.
Zij willen bepalen in welke markt, welke content is en tegen welke prijs. Piraterij bestaat enkel omdat content of onbeschikbaar is of te duur is ergens.
Juist niet. BREIN houdt zich daar helemaal niet mee bezig. BREIN is er enkel om piraterij aan banden te leggen in opdracht van de rechthebbenden. Ze maken helemaal geen beleid op verdienmodellen en marktstrategieën.

[Reactie gewijzigd door bytemaster460 op 17 oktober 2016 13:07]

"Zij" slaat op de klanten van brein, ff goed lezen!!!
Brein heeft geen klanten, Brein is een non profit stichting opgericht door de rechthebbenden.
Excuus, je hebt gelijk...
Maar dat is voor Brein niet eens relevant. Zoals aangehaald in het interview bemoeit Brein zich niet met die discussie. Ze houden zich aan hun kerntaak. Ik ben er door dit interview toch anders tegenaan gaan kijken.

Het neemt niet weg dat het probleem er nog is. Er zal dus een ander orgaan of oplossing tot stand moeten komen voor het probleem van weinig beschikbare content.
Piraterij bestaat enkel omdat content of onbeschikbaar is of te duur is ergens.
Exact datzelfde kun je zeggen over een bepaalde andere illegale praktijk waarmee piraterij nooit vergeleken wilt worden.

Natuurlijk is het aan de rechthebbende om te bepalen tegen welke prijs hij z'n producten aanbied. Als consument kun je zo hard gaan gillen als je wilt, maar dat zorgt er niet voor dat je plotseling recht hebt op een goedkoper product. Wat niet betekend dat we niks kunnen doen om de huidige stand van zaken te verbeteren. Als EU moeten we flink doorwerken aan een 1 markt systeem voor de licenties, maar zoals ook Brein in dit artikel aangeeft word daar dus hard aan gewerkt en is Brein daar dus ook in principe een voorstander van. Verder zou wetgeving tegen exclusieve deals e.d. ook waardevol zijn, maar dat is een lastiger vraagstuk.

En trouwens, je moet nooit vergeten dat het idee achter Netflix en Amazon Prime in de eerste plaats een beperkt aanbod is voor een lage prijs. Het idee is uberhaupt niet het hebben van een volledig aanbod. Voor wat je krijgt zijn beide EXTREEM goedkoop, maar dat geeft je geen enkel recht op content die niet op Netflix of Amazon Prime staat.
Oké ik ben akkoord dat de antwoorden soms weinig zeggen, maar echter moeten we niet vergeten dat Brein in de eerste plaats bestaand doordat er veel mensen liever illegale dan legale content consumeren. Indien we even geen rekening houden met de verdeling van hun 'inkomsten' aan artiesten en de redenen waarom consumenten eventueel naar illegale content zouden kunnen worden gedreven.

Eigenlijk kunnen we allemaal wel concluderen dat Brein bestaat door het gebruik/misbruik van de eindconsument. Het is nu eenmaal illegaal en vaak weten we dat goed genoeg maar doen we het toch.

Het enige wat ik tegen Brein heb is dat ze soms belachelijke bedragen eisen. Mij gaat het er zelfs niet om of het geëiste bedrag bij een eventuele acteur/filmstudio etc etc terechtkomt, ik weet immers niet wat in hun eventuele contract staat. De geëiste bedragen zouden gewoon realistisch moeten zijn, en dat is de fout van ons (BE/NL/EU) rechtssysteem die het mogelijk maakt tot in het absurde geld te eisen.
Lees de reacties. Mensen willen in eerste instantie MAKKELIJK aan content komen. Een dvd/blue ray box kopen is teveel werk en erg onhandig.

Voor elke serie een apart abbonement afsluiten wordt wel erg duur (slecht excuus weet ik).

Maar kortom de meeste mensen willen best iets betalen (bv netflix) maar willen wel binnen een paar maanden na de release liefst dezelfde week het kunnen kijken. De meeste zeker zodra ze werken legaal.
Ja ik wil dat ook heel graag, maar welk recht heb ik om van content eigenaren te vragen dat ze genoegen nemen met veel minder inkomsten omdat ik dat graag wil? Want reken maar dat als een dergelijk oplossing ze meer op zou leveren dat het er dan allang zou zijn.

DVD box bestellen valt trouwens wel mee qua veel werk en onhandig vind ik. 5 x klikken en de volgende dag duwt de bezorger dat ding in je handen.
Voor elke serie een apart abbonement afsluiten wordt wel erg duur (slecht excuus weet ik).
Dat is iets wat Brein wil! (zie vraag 6).
Lees de reacties. Mensen willen in eerste instantie MAKKELIJK aan content komen. Een dvd/blue ray box kopen is teveel werk en erg onhandig.
Foutieve weergave van wat mensen willen...

Mensen willen :
- Makkelijk
- Goedkoop
- Snel
- Compleet

En dan geldt het standaard devies : Kies er twee en handel ernaar.
Maar ga niet aankomen dat je alle 4 wilt hebben.
Precies dit
Handhaaft Brein rechten van content die niet legaal in Nederland te verkrijgen is? Zo ja, welk belang is daarmee gediend?

"Wij hebben nog niet meegemaakt dat commercieel vervaardigde content niet op een of andere wijze legaal beschikbaar komt in Nederland. Als er vraag is, dan wordt daarop ingespeeld. Brein pakt illegale concurrentie aan, ook als de content nog niet legaal beschikbaar is, maar wel komt. Content die nooit naar Nederland komt, heeft geen prioriteit."
Euh hoe moet ik als potentiële klant dit weten? Ok binnen een paar maanden, maar wanneer er een jaar of meer tussen zit dan kan je dat als klant niet weten.

verder denk ik dat juist door deze content te downloaden er een station komt die het wel naar Nederland brengt waardoor het downloaden de vraag creëert en daardoor potentieel geld oplevert.
Ik kan zo een paar series opnoemen die niet legaal beschikbaar zijn in Nederland. Misschien een hele poos ná de release, maar niet rond dezelfde tijd. Genoeg Amerikaanse zenders bijvoorbeeld die series een hele tijd exclusief houden in hun land en pas (veel) later buiten de landsgrenzen uitbrengen. Zo kijk ik The Strain en die is voor zover ik weet niet legaal beschikbaar in Nederland.

Amazon moet ook vaart maken met Prime anders zal The Grand Tour niet legaal te bekijken zijn in Nederland.

Maar dat betekent dus dat ik in mijn glazen bol moet kijken want wie weet komt een serie ooit beschikbaar hier. Eigenlijk zegt Brein dus "download maar niks want misschien komt het ooit een keer naar Nederland, maar wanneer dat weet je niet. Kan nu zijn, kan over een jaar zijn."

[Reactie gewijzigd door SomerenV op 17 oktober 2016 08:41]

Ja dat zeggen ze inderdaad, maar hoe is het gerechtvaardigd om het maar gewoon te downloaden omdat het hier niet te koop is? Jij bent uiteraard een van die mensen die content netjes koopt zodra hij hier legaal beschikbaar is (toch?), maar ik geloof nooit dat iedereen zo eerlijk is. De rechthebbende kan in het ergste geval z'n content überhaupt niet meer legaal slijten in Nederland omdat iedereen het al gedownload heeft.

Ik snap dat je het niet leuk vind, maar de wereld is vol met dingen die niet leuk zijn. Dat geeft je nog niet het recht de wet te overtreden.
. De rechthebbende kan in het ergste geval z'n content überhaupt niet meer legaal slijten in Nederland omdat iedereen het al gedownload heeft.
En waarom heeft hij dan niet gewoon gelijk gezegd: ik ga mijn content legaal aanbieden in Nederland?
Ik heb dat persoonlijk nooit begrepen, waarom exclusief houden in 1 land? Zender, ja, maar waarom het land?

Klopt, je hebt niet het recht de wet te overtreden, maar blijkbaar willen content makers niet leren en blijft dit de enige mogelijkheid om ze iets duidelijk te maken.

NB: ik download in principe niets, tenzij iets op TV uitgezonden is en mijn opname niet gestart/niet gelukt is, ik wil dan nog wel eens die gemiste aflevering downloaden. Maar ik heb nog voor jaren genoeg op Netflix met de twee series die ik kijk (met mijn TV gedrag).
Misschien een beetje outdated, maar The strain wordt in Nederland op het open TV-kanaal van Fox uitgezonden. Op dit moment loopt seizoen 2. Hetzelfde kanaal waar The walking dead ook wordt uitgezonden de dag na de Amerikaanse release.
"Wij hebben nog niet meegemaakt dat commercieel vervaardigde content niet op een of andere wijze legaal beschikbaar komt in Nederland."
Tim moet eens een keertje z'n roze-getinte bril afzetten en kijken naar aanbod wat buiten de mainstream valt. Probeer bijv. maar eens binnen Nederland via legale wegen aan recente anime-series te komen, om maar eens wat te zeggen.
Ook hilarisch dat antwoord op de vraag over contentgebrek.

Volgens ons is er geen gebrek, en anders lost het zich vanzelf op...

Tja, met zo'n houding verwacht ik weinig.
Wat een offensief aan ontwijkende antwoorden. Niet echt de manier om er beter uit te komen als organisatie.
Welke ontwijkende antwoorden? Of bedoel je wellicht antwoorden die niet in jouw straatje passen?
Er wordt ook geen enkele keer een kritische 2e vraag gesteld op basis van het antwoord. Iets wat ik wel snap, ze willen brein natuurlijk te vriend houden om vaker dit soort stukjes te kunnen maken. Maar nu komt het hele artikel echt over als een grote reclame tekst voor brein. Er staan dan ook meer woorden van Tim Kuik dan van de redacteur.
Als je het artikel nou gewoon gelezen had:
Tot slot zal Tim Kuik reageren op vragen die naar aanleiding van dit artikel nog ontstaan.
Dus by all means: wat zijn jouw kritische vragen op de huidige antwoorden?

[Reactie gewijzigd door Misha op 17 oktober 2016 07:52]

Als Tim Kuik ontwijkend antwoord, zoals bij alle antwoorden in dit artikel, moet er doorgevraagd worden. Wij zijn niet de journalisten, iemand van Tweakers heeft "onze" vragen verzameld en gesteld en zou daarbij zichzelf ten doel moeten stellen om een bevredigend antwoord te krijgen. Dat gebeurt hier niet, en zo geeft het artikel dus feitelijk geen extra informatie. De antwoorden van Tim Kuik had ik zonder het artikel gelezen te hebben ook ongeveer in dezelfde ontwijkende bewoordingen kunnen opstellen, en daardoor is het niet informatief.

Er was een maand of twee geleden een interview met een hoge pief van de AIVD in de Volkskrant. Hierbij zag je dezelfde ontwijkende antwoorden opkomen, maar de journalist vroeg daar wél door. Niet dat er daar uiteindelijk heel veel meer uitkwam maar je merkte in ieder geval duidelijk dat er een poging was gedaan om bevredigende antwoorden te krijgen. Dat gevoel heb ik hier niet.

[Reactie gewijzigd door MadEgg op 17 oktober 2016 08:50]

Ik begrijp je punt en ik ben het met jou & mard0 eens, maar de manier en de toon waarop meteen een beschuldiging wordt gemaakt dat er geen 2e kritische vraag wordt gezet om Brein maar 'te vriend' te houden is belachelijk en eigenlijk erg kinderachtig.
Wat een gekakel. Tweakers.net hoeft brein helemaal niet te vriend te houden.

Plus, als je een beetje had opgelet, had je geweten dat deze vragen door gebruikers zijn aangedragen. Daar valt moeilijk van te voren een wedervraag bij te bedenken.

Plus, dit is een artikel, geen discussie.
Dit is geen interview maar een simpele q&a. Op de middelbare school kreeg ik een onvoldoende als ik een interview deed alleen aan de hand van vooropgestelde vragen en niet doorvroeg... Maar bij een q&a mag dit gewoon. Verder topic wide, stel vervolg vragen! Die gaat hij beantwoorden! (Tenminste dat staat er ;-))
Is dat niet de definitie van een interview dan? :+
Inderdaad ontwijkend. Vraag negen is niet eens beantwoord ...
Dat was exact het gevoel wat ik er aan over hield. Maar goed, wat verwachtte je anders?

Overigens zou ik juist die financien wat meer aan de kaak gesteld zien worden; the infamous boardroom bv. Maar goed, niet dat je daar wel een direct antwoord op kreeg.
Ik denk dat het achterlopen op andere landen wel meevalt
Tim Kuik heeft zeker geen Netflix waar je 1 tot 1,5 jaar moet wachten op Amerikaanse content. Ik ben zelf Netflix abonnee en de dienst op zich bevalt me uitstekend. Maar het duurt gewoon te lang voordat nieuwe content beschikbaar is.

Doe mij een Netflix Premium abonnement met content die direct beschikbaar is en ik betaal er met liefde 2x het huidige bedrag voor.

[Reactie gewijzigd door .GoO op 17 oktober 2016 22:17]

De snelheid van het aanbod in Netflix varieert. Netflix eigen materiaal is per direct beschikbaar. The Force Awakens staat er ook op. Misschien was het niet a la minuut op bluray uit was, maar je kunt Disney niet kwalijk nemen om daar eerst wat geld te pakken voor het op een ondemand service te plempen voor 10 euro per maand.

Netflix prijzen zijn schappelijk omdat ze ervoor kiezen niet voor elke film en serie de hoofdprijs te betalen, maar te wachten tot deze daalt. Dit werkt prima als je het mij vraagt. Er staat echt heel veel op voor weinig geld.
Ja maar zeggen dat het aanbod hetzelfde is slaat nergens op. http://exstreamist.com/NetflixTitlesbyCountry.csv

Uit deze lijst blijkt dat nederland net 1/3 van het aanbod heeft van netflix USA. Er is een reden waarom tunnelbear en andere vpn diensten zo populair zijn.
Dit ligt niet aan Netflix, maar aan de producenten die het aanbod niet in andere landen willen verkopen voor dezelfde prijs. Netflix streeft er zelf naar wereldwijd hetzelfde aanbod te hebben.
Ik vind het geen enkel probleem om te betalen voor Netflix en een keertje naar de Bios is altijd leuk, maar als een serie op Netflix 3 seizoenen achterloopt omdat de producent het de rechten niet wil verkopen (of voor een belachelijke prijs) om het in Nederland beschikbaar te maken, dan vind ik dat alleen maar dom van de producent, want inkomsten via mij lopen ze dan mis.
Dit ligt niet aan Netflix, maar aan de producenten die het aanbod niet in andere landen willen verkopen voor dezelfde prijs. Netflix streeft er zelf naar wereldwijd hetzelfde aanbod te hebben.
Dat gaat niet om prijs maar puur om exclusiviteit. Als voorbeeld: Sommige US series draaien daar bijvoorbeeld ook op de kabelzenders die er ook op verdienen door reclame-inkomsten, en daarom hebben ze met de producenten exclusiviteitscontracten afgesloten voor US only.
En dus kan ik het in nederland niet legaal verkrijgen. Punt.

HBO gaat in nederland ook stoppen. Hoe kan ik dan legaal aan Game of Thrones komen?
Ik meende dat hij zegt dat het aanbod in het algemeen hetzelfde is. Er is meer dan alleen Netflix.

Het aanbod in Amerika is in alle opzichten groter. Meer zenders, meer on-demand services, waarom zou het aanbod van Netflix hier identiek moeten zijn dan dat van Amerika? Wat ik begrepen heb is het hier een hoop gehannes om alle licenties voor alle landen op orde te krijgen en wordt dit een grote kostenpost voor Netflix die ze niet kunnen betalen tenzij het abonnementsgeld omhoog gaat.

Niet dat ik er blij van wordt, maar er is volgens mij geen reden om hier verontwaardigd over te zijn.

Voor een premium abonnement, met alle films/series per direct beschikbaar? Daar zou ik denk ik zonder problemen tot 100 Euro per maand voor neertellen. Alles op 1 kanaal, ondemand, op elk device? Lijkt me fantastisch. Maar ja...
Omdat dit letterlijk de gestelde vraag is:
2. Wat is de visie op dit probleem?

"Ik denk dat het achterlopen op andere landen wel meevalt en dat waar achterstand bestaat, er gestreefd wordt naar het wegwerken ervan. Dat is een kwestie van licenties en aanpassing aan nieuwe online businessmodellen. Het lost zich vanzelf op."

3. Wordt er bij het handhavend optreden rekening gehouden met de legale beschikbaarheid van content?

"Ja, als een film alleen nog maar in de bioscoop te zien is en nog niet online, dan is de schade door piraterij groter dan later in de distributieketen. Als de film ook nog niet in de bioscoop beschikbaar is, dan is de schade het grootst."

4. Handhaaft Brein rechten van content die niet legaal in Nederland te verkrijgen is? Zo ja, welk belang is daarmee gediend?

"Wij hebben nog niet meegemaakt dat commercieel vervaardigde content niet op een of andere wijze legaal beschikbaar komt in Nederland. Als er vraag is, dan wordt daarop ingespeeld. Brein pakt illegale concurrentie aan, ook als de content nog niet legaal beschikbaar is, maar wel komt. Content die nooit naar Nederland komt, heeft geen prioriteit."
Ik ook niet. Dat je vervolgens met een halve google search al direct de achterstand zichtbaar kunt maken is dan natuurlijk verwaarloosbaar 8)7

Dat het een jaar duurt voordat sommige content in NL legaal verkrijgbaar is maakt natuurlijk ook niet uit. Als je het graag wil zien dan kan je natuurlijk wel even wachten. Dat je vervolgens in sociaal digitaal isolement moet gaan leven om geen spoilers voor je neus te krijgen is dan een noodzakelijk kwaad.
Er is meer dan alleen Netflix.
Ja. In nederland zijn dat initiatieven zoals videoland. leuk en aardig, maar totaal niet relevant als het gaat om de series die juist vanuit amerika hierheen komen. Even kijkend naar een bekende serie die ik zelf volg: Arrow. Seizoen 5 is net begonnen. Aflevering 2 is 12 oktober uitgezonden op amerikaanse TV. Netflix heeft deze serie in haar assortiment en geeft juist hier aan dat dit een van de main series uit het concept netflix is, naast de netflix originals. Aflevering 2 is hier echter nog niet beschikbaar. Ik heb gisteren nog gekeken. Andere series lopen rustig een paar weken tot maanden achter en sommigen zijn helemaal niet verkrijgbaar.

Waar haal ik bijvoorbeeld realtime en legaal Agents of SHIELD vandaan? De splitsing tussen Marvel en DC is ook online nog steeds aanwezig.
Hierdoor werk je dus iligaal content in de hand. Mensen willen wel aansluiten bij Netflix of bij Videoland. E.d. Echter. Door gebrekkige content verouderde content van populaire films en series zullen mensen zich moeten abonneren bij of meerdere diensten. Of terug moeten vallen. Op andere bronnen om wel die laatste aflevering van de serie te kunnen bekijken.
Volgens mij vinden de mediabedrijven het nog acceptabel dat een film/serie hier maanden later uitkomt dan in de VS. Het gelijk internationaal uitbrengen van een serie brengt misschien extra kosten met zich mee die je niet wilt maken als de serie al flopt in de VS. Ik zeg maar wat.

De consument is echter gewend dat het allemaal sneller en makkelijker kan. Het duurt echter eindeloos voordat de mediabedrijven hier op inspringen. Helaas.

Werk je daarmee illegaal downloaden in de hand? Misschien, maar het blijft illegaal. We hebben maar braaf te wachten totdat we hier een kanaal kunnen vinden om de recentste films/series te kijken.
Dat is ook het punt. Media bedrijven vinden het wel acceptabel maar de consument niet meer..

Kosten zullen ook niet hoger zijn. Als een serie nu wel of niet goed bekeken worden. Elke leverancier spreekt met de maatschappij een XX aantal afleveringen af. Indien blijkt dat het niet bekeken wordt verdwijnt het weer van de TV. Die afspraken kunnen ook met buitenlandse partijen gemaakt worden.

het over brengen van content is ten opzichte van 16 jaar geleden ook veranderd alles is digitaal..
Maar dat jij moet wachten is toch geen reden om het te illegaal te downloaden? Je moet simpelweg geduld hebben als het nog nergens legaal wordt aangeboden.
Puur feitelijk gezien heb je gelijk, maar zo werkt het in praktijk natuurlijk niet. Mensen willen niet een jaar of anderhalf jaar wachten op iets dat al gewoon verkrijgbaar is. Er is best bereidheid om voor iets te betalen, maar dan moet dat wel kunnen.

Kan je wel blijven roepen dat je gewoon moet wachten, maar die stugge houding is nu precies de reden dat er überhaupt piraterij bestaat. Doordat er onvoldoende geluisterd wordt naar de wensen van de consument.

[Reactie gewijzigd door .GoO op 17 oktober 2016 22:11]

Het kan als je echt wil maar blijkbaar willen mensen dat dus niet en stappen ze over op illegale kanalen. Dan moet men ook niet raar opkijken als men vervolgens beboet wordt.

De opties zijn er maar niet goed / handig genoeg
Anderhalf jaar wachten is voor mij niet iets dat ik als een optie beschouw.

Liefst wil ik gewoon een Spotify / Google Play Music tegenhanger.

Dan kan ik daarop (bijna) alles kijken zonder al te moeilijk te hoeven doen en te gaan lopen graven en zoeken welke dienst welke film wanneer gaat aanbieden. Is niet meer van deze tijd. Zolang piraterij *zo* veel makkelijker is dan het legaal kijken blijft piraterij altijd aanwezig.
Mensen zijn zo bereid om te betalen dat bijv de film Mascots die vorige week uit kwam op Netflix nog dezelfde avond verscheen op usenet? En wat te denken van game of thrones die al enkele jaren de meest gedownloade show is gevolgd door the walking en big bang theory. Allemaal prima legaal te kijken maar er zijn vast wel enkele excuses waarom dat nog steeds niet goed genoeg is en downloaden gerechtvaardigd is.
Het is nogal naïef om te denken dat illegaal downloaden volledig gestopt kan worden. Er zal altijd een groepje blijven downloaden omdat ze gewoon niet willen betalen, maar dat groepje kan je met goede alternatieven wel zo klein mogelijk maken.
Je leest niet. De content is wel ergens anders beschikbaar alleen niet bij netflix. Dus voor brejn is er geen reden om te downloaden. Want het is er toch?


Daar heeft brein wel een punt. Dat je vervolgens niet op 100 verschillende omgevingen geabonneerd wil zijn als klant wordt natuurlijk keihard genegeerd in die redenatie
Tja, dat is een beetje je kop in het zand steken. Neem een voorbeeld aan Spotify, dat is een complete dienst waardoor er geen enkele reden meer is om nog MP3's te downloaden. Helaas is het op videogebied nog niet zo goed geregeld.

[Reactie gewijzigd door .GoO op 17 oktober 2016 22:20]

En ook over Spotify zijn de meningen verdeeld. Hier in dit topic lees je ook gewoon opmerkingen van mensen dat Spotify samen met iTunes nog niet eens compleet genoeg zijn. Punt is en blijft dat concurreren met gratis onmogelijk is en dat veel zo niet de meeste mensen constant een excuus zoeken om illegaal gedrag goed te praten. Zelfs een sociaal isolement om spoilers te voorkomen wordt er regelmatig met de haren bjjgesleept.
Concurreren met gratis is prima mogelijk, alleen moet je dan wel iets goeds aanbieden. Dat bewijst het succes van Spotify en Netflix toch. Ik zoek geen excuus, ik wil gewoon een legaal alternatief dat er nu niet is.
Je noemt twee alternatieven en in dezelfde zin beweer je dat er geen legale alternatieven zijn? Laat ik het anders zeggen, er zijn geen legale alternatieven in de vorm zoals jij die graag zou zien of zit ik er dan heel erg ver naast? Onrealistische verwachtingen zijn wat mij betreft overigens ook een excuus.
Het zijn prima diensten, maar als de betreffende content er niet verkrijgbaar is dan is het dus gewoon geen alternatief. Dat heeft niets met mijn voorkeuren of onrealistische verwachtingen te maken, maar met de filmindustrie die zijn aanbod onvoldoende afstemt op de wensen van de consument.

[Reactie gewijzigd door .GoO op 17 oktober 2016 22:18]

Alleen Nederland kent al enkele miljoenen consumenten en de filmindustrie die zijn aanbod moet afstemmen op al die consumenten in dit kikkerlandje laat staan op miljarden consumenten in ruim 100 landen die er bestaan op deze aardbol is volgens jou niet onrealistisch? Wauw....
Het is in deze tijd simpelweg niet meer te verkopen dat iets in Amerika beschikbaar is en dat wij er in Nederland ruim een jaar op moeten wachten.
Dat is slechts een mening en ik deel die niet. Er is meer op de wereld dan kijken naar een beeldscherm en je wordt er echt niet minder gelukkig van als je moet wachten tot iets beschikbaar is. First world problems.
Precies. Eigenlijk mag niemand hier klagen met het aanbod van spotify, netflix etc. En dat voor zeer lage prijzen. Zeker als je het vergelijkt met de tijd voor deze online aanbieders: als ik mijn spotify lijst in cd's had moeten kopen was ik blut.
Vroeger keken mensen uit naar een cd/film en betaalde daar graag voor omdat ze het goed vonden/fan waren.
Als dat het enige is kan je niet ontkennen dat het wel meevalt natuurlijk. Netflix is nou niet bepaald de enige.
Dit vind ik ook bijzonder. Ik snap heel goed dat de behoefte van het publiek om iets onmiddellijk te zien misschien enigzin onrealistisch en bovenal subjectief is. Dat neemt echter niet weg dat de behoefte er is. Sterker nog, ik ken mensen die Netflix en HBO hebben, maar alsnog series downloaden die ze daar volgen omdat de laatste seizoenen nog steeds niet online staan.

Verder begrijp ik de ingestelde statuten etc die stellen dat Brein zich wil richten op het aanpakken van up en downloaders, maar ik blijf overtuigd dat het doel van Brein is om het verlies te verkleinen van rechthebbenden. In mijn ogen zou Brein dan ook ontzettend veel meer resultaat (en good will) verkrijgen door hun stichting meer te richten op het beschikbaar maken van content in meer regio's.

Wel wil ik Brein bedanken voor het interview, dit is geen makkelijk publiek!
En Nederland heeft dingen die niet op de Amerikaanse Netflix staan. Volgens mij is de Amerikaanse Netflix wel gemiddeld verser, maar het aanbod als geheel was toch best wel vergelijkbaar toen ik het vroeger vergeleek (voordat ik voor mezelf besefte dat het immoreel was om maar 1x voor Netflix te betalen en dan wel de content uit verschillende landen te bekijken).
Als wij Brein tot demoon verklaren, precies zoals dat nu met illegale up- en downloaders gebeurt, komt er nooit een dialoog tot stand. Dus ik vind dit een mooie eerste stap. Uiteindelijk zou het helpen meer naar elkaar te luisteren en met de industrie/Brein/wie-dan-ook te kijken wat behoeften zijn van alle partijen en hoe we die bij elkaar kunnen brengen.
Zijn we daar al? Nee, uiteraard nog lang niet. Geld, aandeelhouders met een andere agenda etc, er is nog heel afstand en conflict.
Ik kan het initiatief van Tweakers waarderen het ook van de andere kant te laten zien en een stap tot begrip te zetten.

Wanneer gaat Brein vragen aan ons stellen?
Maar dat is toch niet de taak van brein? Een politie agent zal het echt 9/10 keer worst wezen om welk reden je door rood reed of waarom je te hard reed. Het mag niet punt. En uiteraard hoe beter het lege aanbod is hoe minder snel er gedownload zal worden. Maar dat is niet aan de handhavers. Die moeten de mensen aanpakken die zich niet aan de wet houden.

En een schikking die ze sturen zonder rechter kan je zelf voor kiezen daar niet op in te gaan. Maar zover ik weet is iedere downloader in andere landen er slechter vanaf gekomen als het schikkings bedrag gekregen.
Goed punt dat Brein zich alleen met uitvoeren van recht bezig houdt. In dat geval zijn ze een vrij mechanische instantie. Ik zou dan ook wel eens een interview willen zien met aangesloten artiesten om te kijken waar zij tegenaan lopen dat ze Brein überhaupt nodig menen te hebben. Krijgen wij misschien weer een ander perspectief op betalen voor content.

Of het blijken dan echt allemaal enorme geldwolven te zijn en kijk ik ineens anders naar een snelle VPN..... afijn...

[Edit: typo]

[Reactie gewijzigd door Willy Kwadraat op 17 oktober 2016 09:25]

De hele reden dat artiesten etc brein nodig hebben is omdat ze er zelf niet achter aan willen gaan. En dus beter is organisatie per land en allemaal een deel betalen. Als allemaal individueel er achter aan gaan. Net zoals artiesten platenbassen hebben. Ze willen zingen/optreden etc. Niet locatie regelen en alle rompslomp er om heen.
Dat zou ik in eerste instantie ook denken en zal ook zeker een deel van de reden zijn. Ik ben ook oprecht benieuwd naar hun persoonlijke idee daarover. En een dialoog/interview daarover zou best een nieuwe ideeën of inzichten op kunnen leveren.
Ik heb nu allerlei aannames over artiesten en 'de contentindustrie'. Maar of die echt correct zijn valt nog te bezien, gezien ik als 'part-time piraat' natuurlijk meer lees over die kant van de zaak. Mijn motivatie om te betalen is blijkbaar niet hoog genoeg en ik wil graag meer van de andere kant horen om tot een voor mij goede en eerlijke beslissing te komen.
Nee. De artiesten doen er niet toe, want dat zijn niet de rechthebbenden.

De reden is dat de uitgevers per land een exclusieve deal maken een distributeur. Die landelijke distributeurs bedenken vervolgens hun eigen business modellen, licentiemodellen, etc. Voor handhaving heb je daarom dus ook een lokale instantie nodig - en die instantie is Brein.

Van oudsher is dit logisch, omdat LP's en CD's per land werden gedistribueerd. Distributeurs distribueerden letterlijk de dozen met LP's en CD's. Inning van deze rechten werden vervolgens geconsolideerd (Buma/Stemra), omdat het te omslachtig was voor TV en radiostations om het geld te verdelen naar de verschillende (landelijke) rechthebbenden. De stap naar Brein is vanaf daar logisch.

Maw: Brein is een direct gevolg van de "oude business modellen".
Een politie-agent is door ons allemaal aangesteld om de wet te handhaven. In ons aller belang.

Brein is gewoon een bedrijf dat de belangen van de eigenaren dient door o.a. mensen schikkingsvoorstellen te doen en aan te klagen. Dat mag gewoon maar stel ze niet gelijk met de politie. Ze dienen jouw en mijn belang niet.

Ze doen niets illegaals, maar bedenk wel dat het voor een bedrijf (non-profit dus over winst hoeven ze zich ook geen zorgen te maken) heel makkelijk is om mensen te intimideren met kostbare schikkingen en rechtszaken (en "dan gaan we voor de volle mep", hoe bedoel je intimideren om iemand tot een schikking te bewegen). Discutabele praktijken voor mensen met zo'n sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel.
Maar ik mag jou ook voor de rechter slepen dan wel schikken treffen als jij iets doet wat tegen de wet is. tevens is de politie aangesteld om het strafrecht te handhaven. Alles daar buiten valt onder je eigen verantwoording. En jij als persoon mag dat zelf doen. Of er een stichting voor op stellen die dat voor jou doen. En als jij vind dat brein je intimideert dan kan je ze daar ook gewoon voor de rechter slepen. Maar laten we eerlijk wezen. Download niet en Brein zal in eerste instantie helemaal niet achter je aangaan.
Dat mag je absoluut, maar het is wel iets anders of wij met ongeveer gelijke middelen een geschil hebben of dat jij en ik een geschil hebben met een bedrijf waarvoor de kosten van rechtszaken er niet toe doen.

Daarnaast moet je wel onderscheid maken tussen rechtmatigheid (is wat Brein doet wettelijk toegestaan? zonder meer ja) en de rechtvaardigheid (is wat Brein doet het goede om te doen naar ons rechtsgevoel) waar Brein zo hoog van opgeeft.

Wat je daarvan vind is aan jezelf, maar mijn gevoel voor rechtvaardigheid wordt wel wat geweld aangedaan wanneer Brein voor kapitalen wil schikken of voor nog meer geld een rechtszaak wil voeren tegen een particulier die zich weliswaar niet zo netjes gedragen heeft maar niet de tijd en het geld heeft zich goed tegen Brein te verweren.

Neemt niet weg dat je op je laatste punt helemaal gelijk hebt: als je netjes voor content betaalt zal je Brein nooit ergens over horen.

[Reactie gewijzigd door Vizzie op 17 oktober 2016 11:31]

Als ik dit zo lees dan heb ik het idee dat Brein prima goed begrijpt wat er in de markt speelt. Ze zijn voorstander van verbeteringen van het licentiesysteem (EU 1 markt), ze houden zich bezig met geweldige iniatieven zoals film.nl ... al met al snap ik echt niet waarom Brein zo veel haat krijgt. Niet dat ik het per se eens ben met hun aanpak altijd (ik zou liever zien dat ze torrent sites e.d. meer met rust zouden laten en meer achter individuele downloaders en uploaders zouden aanzitten content prioritizerend die momenteel legaal te verkrijgen is (enkel wat prioriteit betreft, niet exclusief), want wat de torrent sites doen is mijn inziens veel minder erg (faciliteren van, i.p.v. actief deelnemen aan)), maar al met al is het gewoon een organizatie die hard z'n best doet om een eerlijkere markt te krijgen.

Ik bedoel maar, het is niet alsof piraten druk bezig zijn films te maken voor miljoenen euros en die steeds gratis weg lopen te geven. Zou dat wel het geval zijn dan zou het nog steeds vreemd zijn dat je dat aan iemand anders probeert op te leggen, maar er zou op z'n minst iets van een basis voor zijn. En het is ook niet alsof piraten hard aan het lobbyen zijn voor een giga grote belasting zodat de overheid voor alle entertainment gaat betalen en om op die manier de markt eerlijker te maken. Nee, wat mensen enkel lijken te doen is klagen dat het een verouderd business model is, maar dan niet komen met een realistisch business model voor een nieuwe markt. Mensen willen plots een Netflix voor hetzelfde geld, maar dan met alle content... ja, daar kan Brein dan wel vragen over stellen, maar elk dialoog die daaruit voortvloeit is pure schijn.
Mensen willen plots een Netflix voor hetzelfde geld, maar dan met alle content?
Nee, ik betaal met alle liefde meer geld (een paar tientjes) voor een Netflix Premium die 90% aan content kan leveren.
Probleem is dat er geen markt is voor een 70 euro per maand Netflix met 90% van de content (die 70 euro is uit de lucht gegrepen, maar wat je moet bedenken is dat hoe groter dat percentage is, hoe minder druk er is voor de rechthebbende om competitief te zijn met hun licentiekosten). Als we een Single Digital Market krijgen zal het al wel een stuk waarschijnlijk worden dat je een dergelijke dienst krijgt, maar goed, blijft relatief onwaarschijnlijk.

En natuurlijk moet je bedenken: Als jij ervan overtuigd bent dat die markt bestaat, dan zou ik zeggen: Start zo'n service. Niks en niemand die je gaat stoppen... maar wees niet verrast als blijkt dat het duurder is dan je denkt.

[Reactie gewijzigd door David Mulder op 17 oktober 2016 10:18]

die 70 euro is uit de lucht gegrepen, maar wat je moet bedenken is dat hoe groter dat percentage is, hoe minder druk er is voor de rechthebbende om competitief te zijn met hun licentiekosten [...] Niks en niemand die je gaat stoppen... maar wees niet verrast als blijkt dat het duurder is dan je denkt.
Daar zit precies mijn probleem. De licentieovereenkomsten worden exclusief gemaakt met de landelijke distributeurs. Kortom, als je dat wilt, zal je per land een afspraak moeten maken met de distributeurs wat past in het lokale licentiebeleid. En aangezien er een exclusieve overeenkomst ligt, kunnen ze vragen wat ze willen.

Kortom, er is geen marktwerking. De consequentie is dat het voor Netflix goedkoper is om een serie zelf te maken dan de rechten hiervoor wereldwijd te kopen.

Volgens mij ligt de oorsprong van dit probleem in deze exclusiviteit. Deze afspraken maken het voor een nieuwe dienst als Netflix praktisch gezien onmogelijk om een wereldwijde bibliotheek aan te leggen.
Wat is marktwerking in jouw optiek?

Serie A is alleen te kopen bij distributeur Z en die vraagt de prijs ervoor die hem de maximale winst oplevert. Da's nog steeds marktwerking, alleen leidt die niet tot een betere prijs voor degene die serie A wil kopen.

Series A, B, C, D en E zijn te kopen bij distributeurs Z, Y, X, W en V. Die series concurreren natuurlijk wel degelijk met elkaar want bijv. een Netflix koopt waarschijnlijk liever series B en C als die samen evenveel kosten als serie A en een even groot of groter publiek bereiken. Ook marktwerking die ertoe leidt dat jij meer content hebt op Netflix.

Je hebt er alleen zo weinig aan als je serie A graag wilt kijken...
Serie A is gemaakt door uitgever B en te koop bij distributeurs Z,Y,X,W en V. Om die serie te kunnen uitzenden, moet je een overeenkomst sluiten met V-Z, omdat B een exclusieve overeenkomst heeft met V-Z.

De servicevraag heeft alles hiermee te maken met deze situatie. Vanaf V-Z naar de uitgevers is er geen enkel probleem mbt. marktwerking. Het probleem is echter dat de Netflix'en van deze wereld proberen te concurreren met partijen V-Z. En die concurrentie wordt ze vanwege de exclusieve overeenkomsten onmogelijk gemaakt. Het enige alternatief voor Netflix is om afspraken te maken (met een deel van) deze partijen..

Tussen partijen V-Z is geen onderlinge concurrentie. Het aantal partijen per land is heel erg beperkt. Daarnaast zijn er prijsafspraken tussen V-Z. Uiteraard kan er wel een andere distributeur zijn die een andere film verkoopt, maar er zijn dus geen distributeurs die dezelfde film verkopen. Een voldoende grote 'bibliotheek' kan je als Netflix alleen opbouwen door met alle partijen in zee te gaan. De afweging tussen A, B en C is er in die zin, dat je dus altijd een contract met V-Z moet sluiten in de praktijk en de prijzen daarvan gecontroleerd zijn. In zekere zin kan je volgens mij dus spreken van een rayonkartel.

Dat bedoel ik met mijn opmerking. Zoals je zelf heel duidelijk laat zien is er echter wel enige marktwerking, omdat je nog steeds kan kiezen wat je bij deze distributeurs afneemt.

De belangrijkste so-what is denk ik dat deze exclusiviteit doorbreken een hoop goeds zou doen voor deze markt en -omgekeerd- het in stand houden van deze exclusieve afspraken ervoor zorgen dat de "nieuwe business modellen" tegen barrieres aanlopen.
Even een hersenscheet:

Filmmaker A maakt film B en investeert er 10 miljoen in.
Filmmaker X maakt film Y en investeert er 1 miljoen in.

Content aanbieder Omega (lees: Netflix) betaalt rechthebbenden een vast bedrag, bepaald door een universele licentie.

Film B krijgt niet zulke goede kijkcijfers (10 miljoen).
Film Y krijgt hele goede kijkcijfers (100 miljoen).

Content aanbieder Omega geeft filmmaker X een bonus, want deze levert een overdonderend aantal aan kijkcijfers op.
Filmmaker A krijgt geen additionele bonus, want ja.. kijkcijfers vielen tegen.

Waarom zouden wij (lees consument en Omega) voor Disney meer moeten betalen omdat het Disney is? Als Disney er voor kiest om een film te produceren wat best wel wat geld gaat kosten, maar eigenlijk toch een slechte film is, moeten wij daarvoor ophoesten? Waarom?

Populaire films en series zouden per definitie volgens het model meer mogen verdienen dan mislukte films ondanks de investering.

Dit hier is maar een idee hoor, zo denk ik dat de community hier nog wel 100 andere modellen en systemen kan bedenken. Wellicht is die van mij niet realistisch genoeg en zitten er haken en ogen aan (want tja, juristen..). Maar echt, waar gaat dit allemaal over? Uiteindelijk wilt een Warner Bros. groot blijven en makkelijk geld blijven verdienen. Waarvoor zou oom Piet nou van model willen veranderen, ook al veranderd de wereld drastisch om zich heen. De bakken met geld blijven toch nog binnenkomen? Het zou hem toch een worst schelen dat Nederland een jaar later op een 'legale' manier zijn geld spendeert om zijn ene film te zien? Het zijn gewoon boefjes.
Oh kijk een consument met een ooglapje en een papegaai op zijn schouder. Die heeft vast een schatkist liggen ergens vol met goud.
Brein is het juridische vehikel van de contentindustrie. De stichting heeft een missie en voert deze uit. Het beantwoorden van vragen van klanten valt al buiten deze missie, dus het is al een hele gunst van meneer Kuik dat hij deze vragen beantwoord. Het wordt geen dialoog, maar het blijft een monoloog. Meneer Kuik zal nooit zeggen: "je hebt gelijk. Dit is kansloos. Ik ga het anders doen."

De missie is zo belangrijk is dat eigenlijk elk middel het doel heiligt. Hiertoe wordt er zeer selectief gewinkeld bij wetenschappelijke onderzoeken en andere argumenten waar je aan kunt twijfelen. Tegen zo'n muur kun je alleen maar zeggen: ok, laten we er maar over eens zijn dat we het niet eens worden....

Punt is: deze stichting kan alleen bestaan omdat de wet ze gereedschap geeft om hun missie uit te voeren. Ik denk dat het daar al verkeerd gaat.

Helaas worden deze wetten gemaakt in een land waar je met geld veel voor elkaar krijgt. En helaas zet dit land een enorme druk op de rest van de wereld om deze wetten ook in te voeren en te handhaven.
Als wij Brein tot demoon verklaren, precies zoals dat nu met illegale up- en downloaders gebeurt, komt er nooit een dialoog tot stand.
Brein is opgericht om de demon te zijn. Het doel van Brein is om te vechten, niet om de dialoog te zoeken. De missie van Brein is niet om een redelijke oplossing te zoeken maar om te vechten tegen file sharing. Brein is als het leger, het doel is vechten. Als je vrede wil moet je met een andere partij gaan praten.
"Toen ik bij Brein begon, stond de digitale distributie nog in de kinderschoenen. Het beeld was simpel: piraterij was de verkoop van illegale kopieën. De handelaren waren de piraten. De consumenten dachten er niet over na."

"Met de opkomst van internet werden de consumenten zelf opeens piraten, de illegale sites fungeren meestal als helers die het geld opstrijken. Omdat gebruikers zelf piraten werden, begonnen ze hun gedrag te rechtvaardigen en de verantwoordelijkheid ervoor op anderen af te schuiven. De mogelijkheid op internet om meningen anoniem te ventileren is de kwaliteit van het debat niet ten goede gekomen."
Ik zie dit effect niet zo, in de jaren '80 hadden we toch ook gewoon de cassettedecks. "High speed dubbing" enzo. Mensen maakten mixbandjes en die werden druk gekopieerd. Er kon niet tegen opgetreden worden omdat de technische beveiliging ontbrak en men niet in je huiskamer kon kijken. Maar dat betekent niet dat mensen niet aan piraterij deden. Er was zelfs een soort 'algemene schikking' getroffen namelijk de thuiskopieheffing.

Het was toen niet mogelijk om daar tegen op te treden, maar om te doen alsof dit een verschijnsel is sinds het ontstaan van internet vind ik niet helemaal terecht. Het is wel makkelijker geworden en vooral een stuk makkelijker op te sporen.
Het gaat Brein om het illegaal verspreiden. Voor thuiskopiëren is er een heffing, daarbij gaat het om het zelf maken van een kopie voor je eigen gebruik. Tegen verspreiding van kopieën op bijvoorbeeld markten, of dat nou cassettebandjes, videobanden, cd's of dvd's waren, werd gewoon gehandhaafd (door de voorlopers van Brein dat daarvan een samenvoeging is). Zo is het nu met bestanden (of links naar bestanden) op sites/diensten op internet. Ook daarbij gaat het Brein om de illegale verspreiding.
Dus als ik netjes een heffing betaal op de lege drager mag ik een kopie maken van het materiaal wat ik heb aangeschaft?

Waarom zou ik dan in vredesnaam nog een keer betalen voor rechten op content die ik al heb aangeschaft?

Downloaden "uit illegale bron" is dan dus net zo legaal als het kopieeren van een LP zolang ik het origineel maar heb?

Ik snap dat jullie dat niet zomaar kunnen controleren, dus een aanklacht tegen mij als ik 300 albums download is gegrond. Echter als ik kan aantonen dat ik die albums alle 300 gekocht heb, dan is er niet aan de hand? Of hoe zit dat?
Nogmaals, Brein houdt zich bezig met illegale verspreiding. Kopiëren voor eigen gebruik mag maar niet uit illegale bron. Downloaden uit illegale bron mag ook niet, want dan maak je een kopie.
Ja maar wat is uit illegale bron? Als iemand die 300 albums die ik heb gekocht upload en ik download deze voor een kopie naar mijn computer dan is dat toch exact hetzelfde als dat ik 40 weken lang iedere dag een CDtje rip? Ik heb al thuiskopieheffing betaald over de drager (HDD) en dus mag ik daar een kopie opzetten van de CD toch? Hoe ik aan die Kopie kom is dan toch totaal irrelevant?
Het gaat erom dat sites die links naar illegale bestanden aanboden, zich verweerden met het argument dat hun klanten mochten downloaden uit illegale bron en zij die klanten daar alleen maar mee hielpen. Dit argument moest de pas afgesneden worden. Het mocht niet zo zijn dat het toestaan van downloaden uit illegale bron zou betekenen dat sites ongestraft toegang tot die bron zouden mogen organiseren.

Verder is een punt mbt privé-kopiëren dat je enkel zelf mag doen voor je eigen gebruik, je mag die kopie niet uploaden om te delen. Voor vragen over hoe en wat mbt de thuiskopie, verwijs ik naar Stichting Thuiskopie op http://www.thuiskopie.nl
Nogmaals, Brein houdt zich bezig met illegale verspreiding.
[....]
Tja.. Dat is wel een beetje hypocriet ;)
Bedankt voor het antwoord, dat had ik niet verwacht!

Ik begrijp dat consumenten pas op de radar van brein zijn gekomen met de opkomst van internettoegang voor de consument. Maar wat ik bedoelde was dat ik de mentaliteitsverandering ('consumenten begonnen hun gedrag te rechtvaardigen') die genoemd werd, niet echt zie. Ook voor die tijd was het verkrijgen van gratis content een bekend verschijnsel. Dit was niet de focus van Brein voor de handhaving maar op schoolpleinen werden er druk bandjes uitgeleend (en dit waren zelf meestal ook geen originelen dus het was eigenlijk ook verspreiding).

Ik stel dat de mogelijkheid tot het verkrijgen van 'gratis' content al veel langer bestaat en dat het gedrag van consumenten sinds de opkomst van internet niet echt veranderd is. Het is alleen onpersoonlijker geworden en makkelijker om op grote schaal te doen. Het valt juridisch misschien in een andere hoek maar ik denk dat deze morele rechtvaardiging veel dieper ligt. Wat het ook moeilijker zal maken om deze te veranderen.

Wat ik trouwens wel zie is dat internet ook veel kan doen tegen piraterij. Kijk naar iets als Spotify, een dienst die zonder internet niet mogelijk was. Je hebt een bijna volledige megabibliotheek aan muziek in je broekzak. Typ de naam van een nummer en het begint meteen te spelen in uitstekende kwaliteit. Qua gebruiksgemak kan daar geen illegaal aanbod tegenop boksen. De (zeer redelijke) prijs is dan opeens een stuk minder een probleem. Ik zie nauwelijks muziekpiraterij meer in mijn omgeving. Iedereen heeft Spotify of alternatieven.

Als er voor film en TV iets dergelijks komt (natuurlijk voor een hogere prijs dan het tientje van Spotify) dan zal dit in mijn ogen een heleboel doen tegen piraterij. En dat zal vanzelf voor mentaliteitsverandering zorgen.

Maar het aanbod is daar nu nog te versnipperd voor. Er zou eigenlijk iets moeten komen als 'Roaming' voor content waarmee je bijvoorbeeld op Netflix tegen een redelijke extra betaling ook HBO en Amazon series zou kunnen kijken. Puur op prijs kan je niet concurreren met illegaal aanbod maar op gemak wel.

Ik snap dat dit geen taak is voor Brein maar de contentindustrie zou zichzelf een hoop helpen als het de versnippering tegen zou gaan.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 18 oktober 2016 01:56]

Dat is inderdaad een zwak verhaal. Kopiëren gebeurt al sinds mensenheugenis, was het niet via mixbandjes dan wel via zelf opnemen van de radio. Natuurlijk is het digitaal kopiëren nog gemakkelijker maar mensen kunnen nog steeds maar maximaal 24 uur in een dag luisteren en kijken. De stijging in aantallen waar Brein het over heeft houdt bijvoorbeeld ook geen rekening met bevolkingsgroei en hogere gemiddelde leeftijd. De gouden tijden van nieuwe technologie zoals de introductie van cd en dvd zijn gewoon voorbij voor de mediaconglomeraten.
Vaak was dat een kopie voor eigen gebruik, wat onder omstandigheden gewoon mag. Daar is de thuiskopieheffing overigens ook voor in het leven geroepen. De andere gevallen waren verspreiding in de prive sfeer, tussen buren en vrienden, iets wat inderdaad moeilijk te handhaven is en waar ook nu niet tegen op wordt getreden omdat dit nog steeds moeilijk te handhaven is.

Het massaal kopieren en verspreiden van dragers met beschermde werken is iets waar ook toen al tegen opgetreden werd en nu nog steeds. Het verschil is inderdaad gewoon zoals ook gezegd wordt dat de gemiddelde consument nu ook aan die massa verspreiding is gaan doen. Als je vroeger als consument op Amsterdam Centraal massaal illegale kopien van Michael Jacksons nieuwe album op cassetteband verspreidde en dat werd bekend dan werd je ook heus wel aangepakt.
1 2 3 ... 14

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee