KPN stopt met aanleg glasvezel in Eindhoven

KPN kiest bij het resterende deel van de verglazing van Eindhoven voor vdsl om huishoudens aan te sluiten. De gemeente Eindhoven vraagt zich af of het bedrijf zich hiermee aan de afspraak houdt om heel Eindhoven van glasvezel te voorzien.

In de praktijk betekent het besluit van KPN dat woningen in Gestel, Strijp en de binnenstad van Eindhoven niet rechtstreeks op het glasvezelnetwerk aangesloten worden. KPN verantwoordt zijn beslissing met de claims dat vdsl ook snel internet biedt, de aanlegkosten laag blijven en meer woningen in korte tijd aangesloten worden. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad.

KPN richt zich al langer op het upgraden van zijn vdsl-kopernetwerk in combinatie met glasvezel tot aan de wijkkasten. Het bedrijf test Vplus, of 'Super Vectoring', als opvolger van vdsl2, die snelheden tot 400Mbit/s mogelijk moet maken. Het bedrijf claimt dat de combinatie van koper en glasvezel ervoor zorgt dat de verglazing van Eindhoven doorgaat.

De gemeente denkt echter dat KPN hiermee niet zijn verplichtingen nakomt. In 2012 sloot de gemeente een overeenkomst met Reggefiber over het aanleggen van glasvezel in heel Eindhoven. Dat project zou half 2017 afgerond moeten worden. Met de overname van Reggefiber heeft KPN die overeenkomst overgenomen.

Een kwart van de stad is nog niet op glasvezel aangesloten. In april sluit KPN nu de binnenstad op vdsl aan, gevolgd door Strijp en Gestel. Als blijkt dat de bandbreedte van vdsl niet toereikend is, moet KPN voor verbetering zorgen, waardoor de aanleg van glasvezel weer ter tafel kan komen.

Door Olaf van Miltenburg

Nieuwscoördinator

01-01-2017 • 13:36

320 Linkedin

Submitter: Koef

Reacties (320)

320
311
210
28
4
64
Wijzig sortering
Heel vreemd deze reactie van de gemeente! Ik heb in maart 2016 hierover al contact gehad met de gemeente Eindhoven en kreeg dit als reactie:

"Op 3 maart jl. heeft u een contactformulier ingevuld en daarin heeft u vragen gesteld m.b.t. de fysieke aanleg van een glasvezelnetwerkinfrastructuur in de stad Eindhoven door het bedrijf Reggefiber.

Onderstaand willen wij ingaan op de vragen en verwijzingen waaraan u refereert.

1 In maart 2012 heeft de gemeente met een aantal partijen intenties afgesproken en is er in die maand een gezamenlijke bijeenkomst geweest op het stadhuis om die intenties naar elkaar uit te spreken. Daarbij is tevens afgesproken dat die intenties per afzonderlijke marktpartij nader uitgewerkt moeten worden hetgeen uiteindelijk moet leiden tot een Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Eindhoven en elke marktpartij afzonderlijk. Een van die partijen is Reggefiber.


2) In uw contactformulier verwijst u naar een persbericht van maart 2012. Dat persbericht had derhalve betrekking op de intenties welke in maart 2012 met elkaar zijn afgesproken . De definitieve afspraken met Reggefiber zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Reggefiber ( SOK) welke begin juli 2012 is ondertekend. In die overeenkomst zijn de wederzijdse afspraken en voorwaarden vastgelegd waaronder het glasvezelnetwerk in de stad Eindhoven door Reggefiber zal worden aangelegd. In die overeenkomst is o.a. vastgelegd dat de gemeente niet zal meefinancieren en ook dat de gemeente geen gemeentegarantie zal verlenen aan een financiering welke Reggefiber zal gaan aantrekken voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in Eindhoven . Kortom hier is sprake van een investering van een private marktpartij. Reggefiber heeft dus ook voorwaarden gesteld onder welke voorwaarden zij de investering in de stad Eindhoven wil doen. O.a. is vastgelegd in de SOK vastgelegd dat Reggefiber m.b.t. de uitrol kiest voor en wijkgerichte aanpak. Verder is daarbij bepaald dat er vooraf per wijk een vraagbundelingstraject wordt opgestart. Pas als de vraagbundeling in een bepaalde wijk een resultaat heeft opgeleverd dat 30% van de huishoudens een abonnement heeft afgesloten met een van de providers is de vraagbundeling geslaagd en dan heeft Reggefiber zich verplicht om in die wijk een glasvezelnetwerk aan te leggen.

3) Voor wat betreft de periode van aanleg is in de SOK tussen gemeente en Reggefiber vastgelegd dat Reggefiber er naar streeft om de vraagbundeling in alle wijken op 31 december 2015 heeft afgerond en dat de fysieke aanleg eind december 2016 is afgerond.

4) In uw mail verwijst u naar een reactie van aQuestora. aQuestora geeft in haar reactie aan dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de fysieke aanleg en dat is juist. Ook is aQuestora geen direct betrokkene of partij in de samenwerkingsovereenkomst tussen Reggefiber en de gemeente. Verder is de conclusie van aQuestora niet juist dat Reggefiber/KPN hun beloftes niet waar hebben gemaakt. Immers tot eind 2014 zijn de wijken welke in de planning stonden opgenomen uitgevoerd c.q. in uitvoering genomen. Wel is enige vertraging ontstaan bij de uitrol in sommige wijken omdat de penetratie van 30% niet was gehaald. De vraagbundeling termijn is in sommige wijken met 2 maanden opgerekt en dat heeft ook consequenties voor de beoogde einddatum van realisatie.

5) U vraagt tot slot naar de afspraken welke tussen Reggefiber en de gemeente Eindhoven zijn gemaakt in maart 2012. Ons antwoord op uw vragen is als volgt:

- Zoals al onder 2 is vermeld zijn er in maart 2012 enkel intenties naar elkaar uitgesproken. Daarna is met Reggefiber onderhandeld en is er in juli 2012 een Samenwerkingsovereenkomst getekend waarin de definitieve afspraken zijn opgenomen. De uitvoering geschied op basis van de getekende Samenwerkingsovereenkomst van juli 2012.

- De gemeente Eindhoven heeft geen financiële bijdrage verstrekt aan Reggefiber.

- De gemeente Eindhoven staat niet garant voor leningen van Reggefiber.

- De investering m.b.t. de fysieke aanleg geschied geheel voor rekening en risico van Reggefiber. Er is in de SOK geen sprake van een harde verplichting tot aanleg van het netwerk maar het gaat enkel over afspraken om invulling te geven aan het voornemen van Reggefiber om een glasvezlenetwerk aan te leggen. Het niet nakomen van afspraken is in die zin niet aan de orde in het licht van de Samenwerkingsovereenkomst. .

- De termijn m.b.t. de aanleg van het glasvezelnetwerk zoals opgenomen in de SOK is 31 december 2016."
Dank voor deze tekst! Volgens mij kan dit nog steeds in lijn zijn met de huidige reactie van de gemeente Eindhoven. Het gaat hierbij dan om deze passage:
Verder is daarbij bepaald dat er vooraf per wijk een vraagbundelingstraject wordt opgestart. Pas als de vraagbundeling in een bepaalde wijk een resultaat heeft opgeleverd dat 30% van de huishoudens een abonnement heeft afgesloten met een van de providers is de vraagbundeling geslaagd en dan heeft Reggefiber zich verplicht om in die wijk een glasvezelnetwerk aan te leggen
Mogelijk is de vraag nu of KPN ook verplicht is een "vraagbundelingstracject" te starten en hoe dit eruit dient te zien. Zijn hier afspraken over gemaakt?
Kortweg is er een overeenkomst gesloten zonder consequenties als er niet voldaan wordt aan de voorwaarden.
Tja dat zie je wel vaker bij overheden dat ze te goed van vertrouwen zijn.

Als er een consequenties aan zitten kan men dus gewoon doen wat men wil. Niet slim van de gemeente.
Best apart dat gemeenten hierin trappen. Hebben de betreffende ambtenaren nooit bij een commercieel bedrijf gewerkt, vraag ik mij dan af? Daar leer je binnen een week dat in de zakelijke markt _alles_ geld kost, soms zelfs de koffie. En dat vertrouwen ook gewoon gebaseerd is op het bedrag onderaan de streep. Verandert dit bedrag, dan ook de inspanning van de andere partij.

@swatsch:
Dank voor de opheldering. Dit perspectief is voor mij dus allesbehalve tweede natuur, maar maakt het wel een stuk logischer en beter te begrijpen :)

[Reactie gewijzigd door PhatFish op 1 januari 2017 19:29]

Best apart dat gemeenten hierin trappen. Hebben de betreffende ambtenaren nooit bij een commercieel bedrijf gewerkt, vraag ik mij dan af? Daar leer je binnen een week dat in de zakelijke markt _alles_ geld kost, soms zelfs de koffie. En dat vertrouwen ook gewoon gebaseerd is op het bedrag onderaan de streep. Verandert dit bedrag, dan ook de inspanning van de andere partij.
Ik denk dat ik gedegen kan reageren als gemeenteambtenaar die regelmatig met dit soort overeenkomsten te maken heeft. Aller eerst baseer jij een gemeente op de gedachte dat deze niet 'commercieel' kan denken. Een gedachte die meer stamt uit de jaren 80 en waar nu geen sprake meer van is.

Maar waarom zijn er dan geen harde afspraken gemaakt? Ervan uitgaande dat dit zo is (we weten immer niet de details van de SOK en ik ben niet gespecialiseerd in juridische consequenties van publiek-private samenwerkingen). Waarschijnlijk was 'glasvezel voor ieder huishouden in ehv' een doel van de gemeente. Hoe ga je dat bereiken? Gaan we dit netwerk zelf aanleggen? Of laten we het aan de markt over? Of misschien wel in samenwerking met andere gemeenten? Veel gemeente (en zo ook ehv) kiest er vaak voor om het niet zelf te doen. Te groot risico en 0 rendement (daar kickt die commerciële gedachten in toch?). De gemeente (als bedrijf) profiteert immers niet van glasvezel (ten minste niet in geld). Een samenwerking met andere gemeenten brengt dezelfde risico's met zich mee maar verspreid deze wat meer. Dan blijft er maar één optie over.

In zee gaan met een marktpartij. Je legt zo de risico's weg, en het rendement blijft hetzelfde (namelijk 0). Maar hoe krijg je het voor elkaar om een marktpartij zo gek te krijgen om veel risico te nemen? De gemeente betaalt er immers niets voor. De marktpartij heeft wel wat rendement, maar dat is iets tussen de marktpartij en de providers (die betalen immers voor een soort overgangsrecht). Uiteraard probeer je als gemeente een resultaatverplichting op te stellen in een overeenkomst. Maar trapt de marktpartij daarin? Waarschijnlijk niet. Een prestatieverplichting? Waarschijnlijk ook niet. Immers, waarom zou de marktpartij.

Begrijp je nu een beetje waarom het zo moeilijk kan zijn?

Voor deze situatie hoef je trouwens niet 'commercieel' aangelegd te zijn (wat ik overigens een onzin-argument vind als je een gemeente beter leert kennen). Dit is puur een casus vanuit een juridische invalshoek en misschien een andere (maar zeker niet commercieel) als je wilt kijken naar de onderhandelingen tijdens het opstellen van de SOK.
Precies wat ik al dacht, vanuit het oogpunt van KPN zouden die nooit een verplichting willen aangaan aangezien verglazing hen niet op de korte termijn meer winst oplevert. Dat de gemeente Eindhoven überhaupt KPN zover heeft gekregen enkele wijken te verglazen lijkt mij al heel wat.

Het is zeer teleurstellend dat het aanleggen van glasvezel zo traag gaat of bijna stilstaat zelfs. Maar het heeft voor de commerciële partijen geen nut om binnen een jaar overal glasvezel aan te leggen, consument gaan namelijk niet meer betalen direct en hoge snelheden die ze kunnen aanbieden zijn voorbehouden aan een kleine groep gebruikers.
Precies wat ik al dacht, vanuit het oogpunt van KPN zouden die nooit een verplichting willen aangaan aangezien verglazing hen niet op de korte termijn meer winst oplevert. Dat de gemeente Eindhoven überhaupt KPN zover heeft gekregen enkele wijken te verglazen lijkt mij al heel wat.
Maar de gemeente Eindhoven heeft die afspraak met Reggefiber gemaakt welke geen nationaal kopernetwerk in handen had en dus als enige middel om Eindhoven van glasvezel te voorzien had om daadwerkelijk glasvezel aan te leggen.

Dat KPN gedurende dat contract Reggefiber heeft overgenomen en wel een kopernetwerk bezit waar ze liever gebruik van maken omdat het simpelweg minder geld kost dan glasvezel aanleggen heeft het scenario verandert.

Het is nu aan de gemeente om er voor te zorgen dat er alsnog glasvezel in de resterende wijken komt, al dan niet via een andere partij.
Het is zeer teleurstellend dat het aanleggen van glasvezel zo traag gaat of bijna stilstaat zelfs. Maar het heeft voor de commerciële partijen geen nut om binnen een jaar overal glasvezel aan te leggen, consument gaan namelijk niet meer betalen direct en hoge snelheden die ze kunnen aanbieden zijn voorbehouden aan een kleine groep gebruikers.
Het hele probleem is dat de overheid niet hard genoeg speelt. Niet qua regels en niet qua mogelijkheden. Ten eerste zou een partij als KPN verplicht moeten zijn om bij 30% interesse in een wijk waar dan ook, of zelfs al bij 20-25%, fiber aan te moeten leggen. In ruil daarvoor moeten ze dan ook het privilege krijgen om alle koper af te sluiten en uit de grond te trekken zodat je de resterende 70-75% van de woningen forceert om of ook glasvezel aan te sluiten of een mobiel alternatief te vinden.

Het probleem in Nederland is namelijk dat er een incumbent is die blijft teren op haar kopernetwerk en pas als je dat hardhandig onmogelijk maakt maar niet onrealistisch onmogelijk forceer je innovatie en in dit geval de aanleg van nieuwe technieken. Als een dergelijk principe niet snel word gehanteerd zit het gros van Nederland in 2025 nog steeds met mega super vdsl+ hyper trunking op 100+ jaar oude koper verbindingen.

Natuurlijk kost de aanleg van glasvezel geld, de daadwerkelijke kosten worden vrijwel altijd te hoog gepresenteerd en er zijn te weinig middelen om huishoudens semi te forceren om over te stappen. Het kopernetwerk moet eerst een kostenposten worden ipv een goudmijn voordat je KPN vrijwillig ergens glas gaat zien aanleggen.

Het word tijd dat de overheid harder en pragmatischer op dit probleem instapt en aanbieder en afnemer forceert om de weg naar glasvezel in te slaan.
Dat een verbinding 100 jaar oud is doet er toch niets toe?

Mijn watertoevoer is ook 100 jaar oud, moeten we hen verplichten mooie nieuwe waterleidingen aan te leggen zodat ik meer waterdruk krijg (dat is nuttig voor mensen met jacuzzi, dat zijn er niet veel, maar die willen dit graag)..

Voor de meeste mensen is die VDSL misschien meeeer dan genoeg. Voor mij misschien niet, maar doet dat er toe? Waarom iedereen mee laten betalen om een goed werkende infrastructuur geforceerd te upgraden naar iets waar 80% van de mensen niet op zit te wachten?
Waarom is er ooit massaal een kopernetwerk aangelegd? Communicatie met rooksignalen, telegraaf of postduif werkt toch ook? Waarom snelwegen aanleggen want reizen per paard of trekschuit werkt toch ook? Waarom supersonisch vliegen, de stoomboot doet het toch ook?

Het probleem is dat de 80% die er nog niet op zit te wachten, niet weet waarom en er nu waarschijnlijk te laat achterkomt. Technische innovatie en evolutie gaat snel. Wat als je kinderen zo digitaal les moeten ontvangen maar je verbinding rekt het niet? Wat als je oma straks per video communicatie contact moet hebben met een medisch specialist en de verbinding rekt het niet?

Infrastructuur aanleggen kost tijd, daarom is het zo belangrijk dat het gebeurt voordat het te laat is. Glasvezel zal de komende 100+ jaar meeschalen met de eisen van de moderne maatschappij, net zoals koper dat de afgelopen 100 jaar heeft gedaan.

Glasvezel aanleg is niet zodat je sneller kan youtuben, gamen of torrentsdownloaden maar omdat het een cruciaal onderdeel is van het functioneren van de maatschappij in de nabije toekomst.
In dat geval vind ik je punt nog minder goed.

Als dat waar is (en blijkbaar 5G internet niet goed genoeg is in buitengebieden voor een fractie van de kosten): Leg het dan als overheid aan en laat geen enkele private partij er invloed over hebben. Ik zou daar overigens niet zo zeer tegen zijn, maar dat is fundamenteel anders dan jouw idee. Stel het gratis ter beschikking aan de inwoners. (de lijn zelf)
Sorry hoor maar je reactie slaat kant nog wal!

Internet gaat al sinds de afgelopen 33 jaar commercieel en daarbij heeft Scandinavie het voordeel van de twijfel gekozen door daar vrij vroeg glasvezel aan te leggen door het gehele continent! Oftewel Nederland doet net of ze vooruit lopen op de rest van Europa, maar in vergelijking met the States of Scandinavie lopen we ver achter, zeer zeker als het gaat om infrastructuur. En dat is ook 1 van de redenen (lees: Onderhoud) van bijvoorbeeld Duitsland om ook tol te gaan vragen voor hun "autobahnen", want namelijk in Deutschland ist alles besser!

#Ontopic

Ik snap deze hele berichtgeving niet van Tweakers. KPN legt ten eerste geen glasvezel aan in Nederland, dat doet ReggeFiber in opdracht/verzoek van waarschijnlijk deze commerciele bedrijven, maar dat praat de initiele berichtgeving niet goed van Tweakers.

En dit is zeer zeker niet de eerste keer, dat Reggefiber weigerd om gebieden aan te sluiten tot in de meterkast. Daar kunnen ze in Zeeland over meepraten!
En wie is momenteel voor 100% aandeelhouder van Reggefiber? Precies, KPN!
Het continent Scandinavië? Weer wat geleerd.
Na een paar jaar in een oude flat gewoond te hebben kan ik je vertellen dat op een slechte dag je vdsl2 verbinding(1 tot 3 km tot de dslam) er om de 1 a 2 minuten uit ligt.

De hele dag lang je verbinding waardeloos, meerdere monteurs die het ook niet weten.
Uiteindelijk een oude fritsbox aangesloten en een stabielere maar tragere adsl verbinding gekregen.

Wij hebben xs4all, de enige andere optie was ziggo en daar hebben we geen zin in aangezien we alleen internet willen.
Vorig jaar verhuist en nu op FTTH 3ms490/620(speedtest), icm een andere locatie met glas is het ineens mogelijk om offsite backups te hebben.
Ziggo speelt het slim. Op vele plekken een effectief monopolie op internet met courante bandbreedte. Slikken of stikken is ook in grote delen van Eindhoven de enige keus.
En had je daarvoor een FritzBox 7340 of 7390 ?
7360V2, nu een 7490.
Er zijn al een aantal jaren 4k televisies te koop en de Olympische Spelen van 2020 worden in 8k opgenomen. Maar KPN en Ziggo zullen nog jaren wachten het landelijk aanbieden van 4K, omdat hun netwerken dat niet aankunnen...... En de gesloten netwerkstructuren houdt ook ander innovatieve ontwikkelingen tegen. Er zou wettelijke een scheiding moeten komen tussen kabelbeheer en aangeboden diensten.
Nou als het waterbedrijf beloofd had jou leiding te vervangen. Daarvan afziet en vervolgens zegt met dat ze het toevoernetwerk hebben aangepakt, zijn ze in principe wel hun belofte nagekomen.

Daarnaast geldt natuurlijk dat meer verbindingen naar een huis voor betere concurrentie zorgen. Kijk maar even naar comcast in Amerika, met hun monopolie hebben die niet echt interesse in hun klandizie.

Dan nog even VDSL meer dan genoeg, ik hoop nog een keer dat als ik met mijn ouders aan het skypen ben, het beeld eens HD wordt. Die onzin van upload is alleen nog voor torrents dus mensen hebben het niet nodig is een beetje vervelend argument.
Denk dat je ook eerlijk moet zijn.

Als je via vdsl 400 mb kan krijgen is dat voor de grote massa meer dan voldoende. Natuurlijk wil een tweaker 1gb of meer maar kpn kijkt naar de massa. Wat is de investering en wat brengt het op. Dat moet in balans zijn, is dat niet in balans doen ze het gewoon niet.

Ze letten gewoon op de centen en zo werkt dat bij de meeste bedrijven.
Dat is het punt niet de verbinding is vaak niet gelijkwaardig 1 op 1 en nu dat veel meer video conversaties en in de cloud word gewerkt is dat wel een must ook voor de normale gebruiker
Ja juist.

Sluit maar eens een paar mobieltjes via WiFi en begin dan maar eens te streamen met je TV (lees: IPTV) en zet je torrents maar eens aan. Veel plezier met kabel en dsl verbinding.
Heb nog nooit problemen gehad met streaming en torrents downloaden. ook niet als ik ze download met 35+MB/s. De truuk is gewoon voldoende upstream beschikbaar te houden voor het overige verkeer naast bittorrent.. b.v. 75% van MAX upload aanhouden.

Op die manier kakt niet je streams in. En kun je gewoon met gemak torrents en streamen tegelijkertijd. dit werkt ook met adsl 16/1, etc.

echter om de upload te satureren van glasvezel is er gewoon veel meer voor nodig. Maar met goede instellingen kan het ook geen probleem zijn DSL en kabel verbindingen.
Het grootste probleem is dat de overheid de overname van Reggefiber heeft toegelaten. Ze zijn in de argumenten getrapt dat ADSL een alternatief is op kabel.

Eerste 49% kopen en dan KPN geloven op hun blauwe ogen dat ze geen 51% kopen.
Zo kun je het zien, de vraag was echter of reggefiber alleen het geld wel had om verder netwerken aan te leggen. Denk dat daar juist het probleem zat.
wat ik vooral mis in deze discussie, waarom spreek iedereen hier kpn aan, terwijl de eigenlijke fout grotendeels bij de gemeente eindhoven ligt die wilde immers voor een dubbeltje op de eerste rij..

lekker in 2012 roepen dat ze een supermoderne gemeente zijn met glas in aanleg maar vervolgens niet garant willen staan voor de kosten... pronken met andermans veren heet dat geloof ik.

in een gemeente zoals dordrecht is het anders gegaan, daar heeft de gemeente een kleine zak met geld aangeleverd waaruit een deel van de investering kon worden gedaan, het restant werdt door regfiber bijgelegd, maar omdat er toen sprake was van geld kon de gemeent ook echt harde eisen stellen.... een daarvan was dat iedereen aangesloten moest (kunnen) worden...
Dordrecht weet blijkbaar hoe het moet. Kun je blij zijn dat er ambtenaren zitten die weten hoe het spel gespeeld wordt.
En argumenten dat er maar een kleine groep op glasvezel zit te wachten vind ik niet sterk genoeg. Als we 5 tot 10 jaar verder zijn dan is er maar een kleine groep die geen glasvezel wilt.
Je kunt als stad ook het gemeenschapsgeld in het overeind houden van je voetbalclub steken want daar zit natuurlijk iedereen op te wachten. 8)7
Men wil geen glasvezel, men wil snel internet voor een lage prijs.
Willen zij dan indirect glasvezel?
Nee, men wil snel internet. Glasvezel is een techniek die dat mogelijk maakt. Kabel is een andere. En xDSL is iets wat in de buurt komt, maar achterblijft bij de andere twee.
Ik heb bij het kopen van mijn huidige woning er anders speciaal op gelet dat er glasvezel aanwezig was.

Het probleem met koper is niet zozeer dat hoge snelheden niet mogelijk zijn, maar dat het daarin altijd achterloopt op glasvezel en kabel.
Dan valt u niet onder de massa waar de KPN haar geld verdiend. Die massa wilt gewoon zo snel mogelijk internet voor een zo laag mogelijke prijs.
Ik heb bij het kopen van mijn huidige woning er anders speciaal op gelet dat er glasvezel aanwezig was.
Dat heb ik ook gedaan, 8 jaar geleden. Alleen omdat de diensten over glasvezel ver achterbleven bij kabel, en de kabel best snel internet biedt, ben ik bij de kabel gebleven.
Het probleem met koper is niet zozeer dat hoge snelheden niet mogelijk zijn, maar dat het daarin altijd achterloopt op glasvezel en kabel.
Klopt. Alhoewel fiber tot de wijk wel een verbetering laat zien.

Met snel internet bedoel ik ook glasvezel of kabel. xDSL van welke soort ook blijft tweederangs breedband. Als KPN geen glasvezel levert, en geen kabel kan leveren, blijven ze in mijn beleving achter op de belofte / het contract met Reggefiber.
Gemeenten treden nooit op als nutsbedrijf, bouwbedrijf, etc. want dat is hun taak niet, dus dat is niet eens een optie.

De reden waarom de gemeente Eindhoven een overeenkomst aangaat die tot niets verplicht is simpelweg: PR. Het leek alsof de gemeente iets voor elkaar kreeg. Het klonk stoer dat heel Eindhoven glasvezel kreeg.

Burgers hebben niet zo'n hoge pet op van gemeentes dus dat zou een welkome opsteker zijn geweest. Nu dat niet uitkomt lijkt het er op dat de gemeente KPN de zwarte piet toespeelt. Waar ik geen medelijden mee heb, want die spinnt eh… speelt het spelletje net zo hard mee.
"Gemeenten treden nooit op als nutsbedrijf" ?! Dat is veel te kort door de bocht. Met name de watervoorziening en riolering is zelden privaat.
Wie heeft het over privaat? Niet privaat, maar ook niet van de gemeente. De waterleiding is in Nederland altijd ondergebracht in een aparte identiteit en die waterleidingbedrijven zijn allemaal nog relatief jong, van de periode 1850-1950. Neem bijvoorbeeld de waterschappen. Grotendeels bestaan die al sinds de middeleeuwen terwijl gemeenten als bestuursvorm pas na 1800 ontstonden.
In Apeldoorn was exact hetzelfde verhaal. Hier ook begonnen met aanleggen en aansluiten van glasvezel. Na het eerste grote gebied hield Reggefiber het ook voor gezien. KPN kwam toen ook met het verhaal dat ze gingen investeren in VDSL en dat daar ze daarmee met relatief minder kosten een grotere groep gebruikers van een hogere snelheid konden voorzien (minimaal 100mbit, max 200). Erg jammer dat de investering in glas wederom wordt uitgesteld...
Onzin. Denk je dat een bedrijf zich laat vastliggen op zoiets? Vergeet het maar, dan komt er helemaal geen convenant.
Daar is vast over nagedacht gezien het feit dat de gemeente geen enkele financiële bijdrage levert, het risico lag en ligt 100% bij Reggefiber. Tja, dan ben je niet op basis van gelijkheid aan de slag gegaan en probeer je als gemeente gratis mee te liften. Als de gemeente zaken had willen afdwingen, moet je ook risico's durven nemen. Dat heeft niets met vertrouwen te maken, maar met samenwerken en onder welke voorwaarden je dat doet.

There is no such thing as a free ride.
De gemeente mag niet zomaar een bijdrage leveren, dat is al snel ongeoorloofde staatssteun.
De dienst van de gemeente is het verlenen van een vergunning, wat ze op basis van de telecomwetgeving verplicht zijn. Dat de gemeente afspreekt dat alle stadsdelen gelijk behandeld worden is in lijn met het gelijkheidsbeginsel.
Ik denk het hier op uit draait: de gemeente stapt naar de rechter. De gemeente wint. KPN moet alsnog volwaardig glasvezel in Eindhoven aanleggen. KPN kan deze kosten dan als buitengewone post in de boeken opnemen.
Je vergeet gemakshalve dat KPN pas iets moet aanleggen bij een toegezegde 30% aandeel per wijk. Daar kan je alles in sturen ... Ga langs de deur met een halfbakken verhaal dat de prijzen enorm kunnen stijgen en je haalt die 30% nooit. En er zullen vast nog wel meer haken en ogen zijn. Ik heb het idee dat de gemeente niet zo heel sterk staat ...
Alleen zo werkt een glasvezel project niet. KPN gaat langs de deur met "he wij gaan glasvezel aanleggen mits 30% mee doet en we hebben deze aanbieding daarbij". Pas als ze die 30% hebben gaan ze beginnen. Als al die een glasvezel project dat midden 2017 moesten worden opgeleverd dan is die fase al lang en breed geweest.
Dat KPN al was begonnen met de aanleg en nu denkt "hmm, toch liever niet naar de voordeuren is voor mij een aanwijzing dat die 30% overal al gehaald was (die wordt meestal ook wel gehaald)" is toch wel een vorm van contractbreuk.
Als KPN met de hybride oplossing die ze nu voorstellen langs de deuren gaat wordt het halen van die 30% veel moeilijker.
Dit is voor mij overigens precies de reden dat de ACM KPN niet had mogen toestaan Reggefiber over te nemen. KPN remt de uitrol van glasvezel willens en wetens af.
Ik zou willen dat die hele ACM niet bestond, dan had KPN nu de rechten op het CIF netwerk gehad, ipv Caiway.
Dan had ik nu op glas gezeten naar XS4ALL ipv vdsl2.
Ze zullen wel hun functie vervullen, maar als de naam KPN valt, dan gaat bij de ACM meteen de voet dwars, en andere merknamen kunnen doen en laten wat ze willen, want dat is een minderheid in de markt.
BAH
Haha. Je hebt het doel van de ACM goed geraden. De ACM dient om te verhinderen dat KPN zich als monopolist gedraagt. Ik vind dat de ACM eigenlijk nog wel wat scherper zou mogen zijn. Bij alles van KPN in Nederland wil uitbreiden is het antwoord Nee, bij elke overname: Nee. Als KPN in Nederland wil investeren dan moeten ze dat doen in upgrades van hun netwerk. Maar KPN zou vooral in het buitenland moeten investeren. Dat verhindert dat het bedrijf een hapklaar blokje wordt. Helaas heeft KPN zich teruggetrokken tot de Nederlandse markt en daarmee wordt het zelfstandig overleven voor hen heel moeilijk.
Mashell, qua gas, water en licht kan ik mijn aanbieder kiezen en om het even welke, ze komen allemaal over dezelfde infrastructuur binnen.
Het Nederlandse wegennet is ook beschikbaar voor iedereen met wat voor merk auto of vrachtauto dan ook.
Het koper netwerk dat dan wel onder beheer valt van KPN, staat open voor een ieder die daar diensten op wil aanbieden.
De kabel- en glasnetwerken daarentegen zijn alleen beschikbaar voor specifieke partijen.

Wat is dat voor onzin ?
Of iedereen mag alles aanbieden over elke infrastructuur of niemand mag dat.
Voor de consument zou het een goede zaak zijn wanneer elke aanbieder zijn diensten kan aanbieden over elke mogelijke infrastructuur welke beschikbaar is voor een specifieke klant.

Marktwerking noemen we dat toch graag ?
Nou, dan laat de consument 2 dingen kiezen:
1) infrastructuur
2) dienstenaanbieder

Mijn keuze : 1) Glasvezel van bedrijf CIF, 2) XS4ALL
En geen ACM die dat tegenhoudt.
De aanbieder met de beste deal/prijs/kwaliteit komt dan vanzelf bovendrijven. En ja die zal dan mogelijk zo groot worden, dat ze betere deals voor de consument kunnen aanbieden.
Zo werkt dat toch in een vrije markt ?

[Reactie gewijzigd door Spinner op 3 januari 2017 06:23]

Kon ik maar een ander waterbedrijf kiezen, dan vloog Vitens er meteen uit. Ze leveren prima water maar van klantenservice hebben ze nooit gehoord. Onregelmatige onduidelijke facturen, korte betalingstermijnen, absurde boetes die je moet betalen als je ze niet wilt machtigen.
Qua electricteit kun je allerlei bedrijven kiezen maar de electricteit komt gewoon van je lokale leverancier. De keuze vrijheid is daar dan ook slechts een papieren exercitie. De voordelen die de klant kan behalen zijn vooral de welkomstbonussen. Dat is geen echte nuttige concurrentie.
Ik heb een glasvezel internet en heb moeite moeten doen om een provider te kunnen kiezen die niet van KPN was. Ik had Concepts, prima provider maar de ACM hield KPN niet tegen bij hun evil masterplan om alle internetproviders van Nederland op te kopen. Concepts werd Telfort en de prijs ging omhoog.
Het telefoon netwerk staat open omdat het overal ligt en met staatsgeld is aangelegd. Het geprivatiseerde KPN heeft daarom gewoon niet het alleenrecht.
Op het spoor is het anders opgelost, daar heb je Prorail als infrastructuur bedrijf en vervoersbedrijven als NS, Arriva, Syntus etc. Maar ook daar is geen grote tevredenheid over. Een opsplitsen van KPN in een netwerkbedrijf en een dienstverlener is dus waarschijnlijk ook niet zo zinvol.
Ik denk dat het huidige compromis eigenlijk wel het beste alternatief is. KPN moet het koper openstellen. De nieuwe glasvezel moet open. Maar de kabel waar op technische gronden alleen een constructie mogelijk is waarbij Ziggo de dienst blijft verlenen en iemand anders een factuur stuurt onder een andere naam (zoals bij electriciteit) is dat gedoe niet zinvol.
Daar heb je een aardig punt denk ik. Ik heb geen idee hoe hard die 30% al is ... Als ik zou tekenen voor glas (500/500) en krijg dan iets anders wat in ieder geval dat NIET is, zou ik ter plekke afhaken, of dat contractbreuk is weet ik niet, er zal vast iets als "intentie" in de papieren staan waardoor het minder hard is.

Of KPN Reggefiber niet had mogen kopen heb ik niet zo'n mening over, daar wil ik dan eerst wat meer over lezen om er wat van te vinden. Vodafone vond er ook wat van lees ik, ik zie niet zo vlot of ze nog in beroep gegaan zijn.

Overigens kan ik me zakelijk voorstellen dat je de uitrol zou willen remmen. Als je verwacht dat je marktaandeel met xDSL groot genoeg blijft, of de daling kleiner is dan de investering in glas kost dan is het een financieel gezond plan om even niets te doen. Daar kan en mag je wat van vinden, maar dat is aan de marktpartijen. Ziggo zal denk ik de komende 2 jaar intern genoeg te doen hebben met het samengaan met Vodafone, daar heeft KPN denk ik weinig van te duchten voorlopig.

En dat betekent geen goed nieuws voor een fijne glasuitrol die hoe dan ook bakken met geld kost. Ik zou ook graag op glas over willen vanwege de (veel) hogere upload dan ik nu heb, maar al mijn buren als voorbeeld zal het jeuken, die hebben aan 20/2Mb meer dan zat ...
Mee eens, in Nijmegen Noord hetzelfde verhaal.

Een bewonersinitiatief, en Reggefiber had een positieve business case. Maar vervolgens verbood KPN (toen nog groot aandeelhouder) Reggefiber glasvezel uit te rollen omdat KPN eerst zijn VDSL kast terugverdient wilde hebben.
Het is onmogelijk en gelijke samenwerking te maken. De gemeente heeft en mag het geld er echt niet zomaar voor inzetten. Alleen als er geen enkele marktpartij ook maar een beetje in geïnteresseerd is. Als gemeente zit je in een extreem nare positie omdat je geen bedrijf bent, geen macht kunt uitoefenen en je zit natuurlijk geografisch met handen en voeten gebonden.
Dat het voor een gemeente extreem lastig is, dat besef ik heel goed. Maar zoals ik het lees heeft Eindhoven letterlijk geen poot om op te staan. Je sluit een convenant, maar neemt zelf geen enkele verplichting, tja, dat maakt het enorm lastig om dan ook dingen te willen - of kunnen - eisen. En stel dat je wel een verplichting neemt en het gaat mis heb je weer gezeur van inwoners die vinden dat de gemeente onverantwoord omgaat met de inkomsten.

Lastig dat de markt zijn werk moet doen, maar dat de markt dan ook kan besluiten om gebieden in NL over te slaan - wat ook marktwerking is overigens. Maar dat vinden we dan ook niet goed.

Misschien zou een tussenweg kunnen zijn dat de markt de ruimte krijgt om over 3 jaar na nu 100% van NL op 100Mb bandbreedte weet te krijgen. En de gebieden waar dat niet lukt, dat daar de BV Nederland ingrijpt tegen hun voorwaarden, de markt heeft immers zijn kans gehad en verspeeld.
Nadeel daarvan is dan wel weer dat marktpartijen alle kersen uit de taart pikken en de onrendabele (want peperdure) aansluitingen vervolgens door de overheid bekostigd worden.

Wel de lusten, niet de lasten; dat lijkt me ook zeker niet de bedoeling.
Daarom is het niet meer dan redelijk dat de overheid (dus landelijk, niet per gemeente) voorwaarden stelt: Vergunning voor aanbieden internet? Ja, maar dan wel aan iedereen.

Bij waterleiding, riool elektriciteit vinden we dat wél heel normaal.

Aanvulling: Overigens zijn die 'onrendabele' aansluitingen uit het verleden vaak een gouden greep gebleken. Ooit door PTT aangelegde kabels naar een boerderij die er 50 jaar ligt heeft zich tig keer terugverdiend intussen en levert nog steeds geld op.

[Reactie gewijzigd door laptopleon op 2 januari 2017 11:06]

True, alleen nu de netwerken nationaliseren lijkt me ook een dure grap. "We" wilden marktwerking, wel en die hebben we gekregen.
Ik ben het met deze gedachtegang eens. Opzich is er niets mis mee om plannen aan te passen en mee te gaan met de ontwikkelingen en marktvraag. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat KPN hier meer van profiteert dan de concurrenten of de gemeente.
Klopt, maar de gemeente kon wel gemakkelijker vergunningen afgeven en dat helpt ook wel een beetje.

Maar los daarvan denk ik niet dat een bedrijf zich ooit zwart op wit laat vastleggen dat zij dit of dat doen. Het blijft altijd bij intentieverklaringen.
Dit gaan ze niet halen. KPN kan er zo onderuit. en de gemeente tja.. die gelooft in Intenties...
Dit is te triest voor woorden. Ik woon zelf al 20 jaar in Gestel en heb dus nog zien gebeuren hoe ADSL2 in de wijk geïntroduceerd werd. Hierna is er nooit meer iets aan de infra gebeurd, behalve door UPC (en nu Ziggo.) Als ik in mijn straat iets anders dan coax wil gebruiken, ben ik gebonden aan ADSL2 met snelheden van, jawel, 3mbit down en 0.3mbit up. 8)7

Mijn idee was altijd dat ze hier niet meer in geïnvesteerd hebben omdat er toch glasvezel zou komen, en nu zijn we qua connectiemogelijkheid middenin een stadswijk soms nog slechter af dan in vele dorpen om Eindhoven heen. De wereld op z'n kop.

Nu ben ik zelf gelukkig redelijk tevreden met Ziggo, en haal ik prima snelheden, maar ik zou onderhand wel eens een verbinding met symmetrische snelheden willen zodat m'n upload ook eens wat voorstelt. Maar als ik dit bericht moet geloven gaat dat in de nabije toekomst niet meer gebeuren.
Je kan anno 2017 blijven bashen op adsl, echter ik volg wel de techniek en nergens wordt dat nog geroepen... Vplus werkt prima, ik heb 250/100 thuis over de "adsl" lijn terwijl Ziggo met moeite 150/30 aan de deur krijgt.

Beetje standaard verhaal, KPN wordt geroepen en de Ziggo fan met adsl staat al klaar om te roepen terwijl er duidelijk wordt gezegd dat er vervangende techniek wat sneller realiseerbaar is. Diezelfde gemeente moet namelijk OOK regelen dat je als Reggefiber overal bij kan en laat nu dat net een probleem zijn in de binnenstad van een Eindhoven, Tilburg en noem maar op want mensen hebben geen zin dat zij voor fiberaanleg de auto een week of 2 100 meter verder moeten parkeren.

Daarnaast kun op een 10 Mbit lijn prima online gamen... het downloaden echter is schreeuwend langzaam.

Ik hoop dat KPN dat vplus landelijk gaat uitrollen :-) ipv alleen bij een select groepje mensen. Maar hou anno 2017 toch eens op met adsl te roepen die techniek is op sterven na dood... op het buitengebied na helaas maar daar zie je dan weer geen Ziggo klanten.
Heh?

Het heeft bij KPN geen donder met buitengebied of niet te maken. Ik woon net iets ten zuiden van Maastricht, en hoewel jij dat vast en zeker als "buitengebied" beschouwt zijn wij hier juist altijd koplopers geweest. KPN was er zo'n 15 jaar geleden heel vroeg bij hier en wij waren ook één van de eerste regio's waar we 8/1 en later zelfs 12/1, 20/1 hadden (dat zal zo rond 2005, 2006 geweest zijn schat ik - vlak voordat ik bij hen vertrok wegens andere redenen, een verhaal dat ik hier nu niet ga plaatsen). Niet dat dat altijd te halen viel, daar was het toen te druk voor op het netwerk.

Hetzelfde geldt voor @Home/Ziggo: samen met steden als Tilburg zijn wij telkens als eerste aan de beurt geweest met verhogingen; met de sprongen naar 80 en 120 was dit zelfs een van de test regio's en hadden we al maanden 120 Mbps voordat ze het landelijk gingen uitrollen. Inmiddels dus 300/30 bij hen en dat haal ik ook daadwerkelijk 24/7. Ik kan de storingen in de afgelopen 10 jaar ook op één hand tellen; ik kan me slechts twee maal herinneren, maar ik vergeet vast wel iets, ik zal echt wel 3-4 storingen gehad hebben, maar dat is het dan ook.

Maximale snelheid via KPN nu, anno 2016? 36 Mbps. Ja, dat lees je goed. 11 jaar verder en we zijn eigenlijk niets opgeschoten. Ze hebben hier dan ook al 10 jaar geen donder aan hun netwerk gedaan, terwijl Ziggo dat wel heeft gedaan (nou ja, laten doen, ze zijn immers niet zelf netwerkbeheerder :P). Juist hier zou KPN wel iets kunnen en moeten doen; er zijn hier minder wijkcentrales, dus je woont bijna per definitie relatief ver van die dingen vandaan (1029m voor mij), terwijl openbreken hier echt niet zo'n probleem is.

En de snelheid zou niet eens zo'n probleem zijn als ze je niet zo smerig op zouden lichten. Het instap pakket (ik kijk even alleen naar triple play) valt op zich nog mee; bij Ziggo krijg je 40/4 in plaats van 20/2 voor €1,55 per maand minder, maar dat is nog te behapstukken als je toch geen zier om je snelheid geeft. Ga je een stapje hoger, kom je uit op 150/15 om 60/6, waarbij Ziggo wederom €2,55 goedkoper is (€59,95 in plaats van €62,50). Je krijgt dan wel Spotify en een 2e ontvanger bij KPN, waar Ziggo dan Prime heeft. Maar hier is die 60/6 dus al niet eens haalbaar - KPN zelf geeft dit ook niet duidelijk aan op hun site, waar bijvoorbeeld XS4All wel eerlijk aangeeft dat dat niet kan. Nu komt echter de duurste: 300/30 bij Ziggo voor €77,95 en €85,- bij KPN voor nog steeds 60/6. Je hebt dan wel onbeperkt bellen, FOX Sports en het Plus pakket. Dat bellen kost bij Ziggo €10,95 per maand, Spotify is €9,99 dus als je Ziggo's middelste pakket neemt met die twee erbij kom je op €80,89 uit. Dat is goedkoper dan KPN met een 2,5x snellere verbinding - in theorie, want in de praktijk is dat dus bijna 4,2x sneller.

Het mooiste van alles? Ze laten je gewoon het vinkje voor 100 Mbps aan zetten terwijl ze de basis verbinding niet eens kunnen leveren. Sterker nog, ze claimen dat 100 Mbps leverbaar is, terwijl elke andere *DSL provider die zich aan de regels houdt duidelijk meldt dat 36 Mbps het maximale is.

Ik ken dan ook vrijwel niemand die een ADSL verbinding heeft in de wijde omtrek. Enkel in Maastricht zelf zijn er delen van de stad waar ADSL wel te doen is of waar glasvezel is, maar voor de rest is het gewoon ronduit idioot wat KPN durft te vragen. Enige voordeel is dat er nu geen congestion meer zal zijn zoals 10 jaar geleden, dus die 36 zal nu wel echt haalbaar zijn.

Ik vrees dat KPN hier van z'n leven geen voet meer aan de grond krijgt. Ze zullen echt met glas moeten komen tegen een lagere prijs dan Ziggo, want wij hebben hier simpelweg 0,0 problemen met Ziggo. De enige "problemen" die ik hier in de omgeving hoor zijn WiFi problemen van digibeten die niet snappen dat een modem zonder externe antennes niet in staat is je hele huis en tuin te dekken vanuit de meterkast ;)

Dat jij denkt dat DSL nog iets in te brengen klopt in theorie wel, maar in de praktijk vereist dat eerst eens wat investeringen van KPN waar ik in elk geval niets van zie, terwijl Ziggo maar sneller blijft worden. Dus dat ze dan een glas project afbreken is behoorlijk sneu, weer een investering minder.

Edit voordat er iemand slim denkt te zijn: ja, met bonding is die 60/6 die KPN biedt wel haalbaar in theorie. Echter leveren ze dat niet standaard. Daar moet je nog eens expliciet voor bellen; en dan is het maximum alsnog slechts 72 Mbps.

[Reactie gewijzigd door Werelds op 1 januari 2017 15:18]

In dit geval is de afstand tot de 'centrale' zo'n 20 meter... tot in de straatkastjes leggen ze glas aan

Helaas behoudt je ondanks de snelheden tot 400 mbit dan nog steeds een asynchrone snelheid en moet je alsnog inleveren op de uploadsnelheid
Je bedoelt het vinkje van bonding? Dat zetten ze bij mijn weten serieus nog steeds niet standaard aan. Het is absoluut geen nieuwe techniek (kon met ISDN al, los gaan met 128 KB/s als een baas ;)), maar het kost ze uiteraard bandbreedte. Het feit dat je daar überhaupt contact voor op moet nemen is gewoon belachelijk. En nee, investeren doen ze niet. Anders waren ze in de laatste 10 jaar wel iets opgeschoten. VDSL2 is nou niet bepaald nieuw en kan een stuk harder dan KPN laat zien.

Hoeveel je als consument nodig hebt heeft er ook niets mee te maken. Als je betaalt voor 60/6 moet je ook 60/6 krijgen, punt. Ik zie vaak genoeg dat er in bij dit soort posts artikelen over Ziggo geklaagd wordt die hun snelheden in sommige regio's niet kunnen leveren. Nou bij deze KPN dan. Als je wil typ ik wel een horror verhaaltje uit waarna jij wellicht ook anders naar KPN kijkt ;)

En Ziggo investeert in hun kopertechniek? 99% van het netwerk is glasvezel. Het zijn de laatste meters tot aan je woning waar coax ligt, maar die coax is ook alleen voor jou. Waarom ze klanten verliezen durf ik je niet te zeggen, maar als ik moet gokken is dat vooral in de randstad waar wél glasvezel beschikbaar is. DSL zal het niet zijn ;)

En tja, verhogingen...ze zijn nog steeds goedkoper dan KPN en bieden alsnog meer. Enige wat ik daar over kan zeggen is ¯\_(ツ)_/¯

Edit: die "koper" techniek van Ziggo kan overigens nog een keer of 4 sneller op de huidige standaard als het moet; laat staan DOCSIS 3.1. VDSL2 is het laatste en nieuwste op DSL gebied en zal de snelheden die Ziggo nu biedt niet eens meer gaan halen voordat KPN echt glasvezel zal móeten leggen.

[Reactie gewijzigd door Werelds op 1 januari 2017 20:05]

En nee, investeren doen ze niet. Anders waren ze in de laatste 10 jaar wel iets opgeschoten. VDSL2 is nou niet bepaald nieuw en kan een stuk harder dan KPN laat zien.
Niet? Ze laten afgelopen maanden juist zien dat ze dat doen. Ja het kan sneller, maar er moet wel geld aanwezig zijn. Uiteraard ben ik met je eens dat ze veel eerder hadden mogen beginnen, maar nu is het gevalletje beter laat dan nooit. KPN is de enige die een serieuze concurrent voor Ziggo is en de laatste paar maanden laat toch wel zien dat ze op de goede weg zijn. Ook is Vvdsl inderdaad niet nieuw, maar wat Ziggo toepast ook niet.
En tja, verhogingen...ze zijn nog steeds goedkoper dan KPN en bieden alsnog meer. Enige wat ik daar over kan zeggen is ¯\_(ツ)_/
Dat is Ziggo niet en helemaal niet als je ook nog eens je (meerdere) mobiel abonnement(en) van KPN hebt. Gevolg is Ziggo een klant heeft verloren en dat ik klant bij KPN ben geworden.

[Reactie gewijzigd door vali op 1 januari 2017 21:08]

Zowel DOCSIS 3.0 als VDSL stammen uit 2006, Ziggo is er echter al bijna 6 jaar geleden aan begonnen. Concurrentie voor Ziggo vormen ze hier in elk geval niet. Nogmaals, leuk dat het in de randstand wel het geval is, maar buiten de randstad kan KPN op veel plaatsen niet met Ziggo concurreren. En nu zijn er genoeg gebieden waar Ziggo niet beschikbaar is, maar dat zijn over het algemeen écht buitengebieden in de zin dat het woningen/gehuchten zijn tussen dorpen in.

En Ziggo niet goedkoper dan KPN? Hè? Heb je m'n eerste reactie niet gelezen? Nog maar eens dan. Ik kijk alleen even naar triple play pakketten, mobiel neem ik niet mee. Ik zal er ook even van uit gaan dat KPN in dit voorbeeld alles kan leveren wat ze claimen.

- Tier 1: Ziggo biedt de dubbele snelheid aan €1,55 minder; of 40% van de snelheid voor €4,05 minder met de 100 Mbps upgrade van KPN
- Tier 2: 2,5x de snelheid voor €2,55 minder; of 1,5x de snelheid voor €5,05 minder. Krijg je wel Spotify en een 2e ontvanger voor bij KPN.
- Tier 3: 5x de snelheid voor €7,05 minder of 3x de snelheid voor €9,55 minder. Naast de Tier 2 bonuses krijg je dan onbeperkt bellen.

Even los van Spotify, waar veel mensen wellicht al een abonnement op hebben of er geen gebruik van maken, biedt KPN alleen onbeperkt bellen meer. De internet snelheid ligt echter fors lager. Hoe is Ziggo dan niet goedkoper? Ze hebben beide ook hun sport kanalen, waar iedereen hun eigen voorkeur zal hebben. Sommigen willen FOX, anderen Ziggo en weer anderen maakt het geen reet uit.

En zoals ik eerder al zei: Ziggo Complete + Spotify + onbeperkt bellen = €80,89, wat minder is dan de €85 van KPN Premium; of zelfs €87,50 als je de upgrade er bij neemt. En dan heb je nog steeds sneller internet. En Ziggo's Prime (of Films & Series of hoe ze het nu ook gaan noemen, waar HBO inhoud dus onder zou moeten gaan vallen).

Ik begrijp dat jij waarschijnlijk een hele slechte ervaring met Ziggo gehad hebt, maar je wil blijkbaar ook niet het slechte van KPN in zien. Ik durf echter ook te beweren dat mijn ervaring met KPN veel slechter is dan jouw ervaring met Ziggo ;)

Ik ben absoluut niet onbevooroordeeld en ik zal ook nooit meer iets van KPN afnemen tenzij ze minimaal de helft goedkoper zijn dan de concurrentie (en zelfs dan zal ik er nog lang over na denken), maar feiten zijn feiten, tenzij jij ergens andere prijzen ziet.

[Reactie gewijzigd door Werelds op 2 januari 2017 00:14]

Ik woon zelf ook in een dorp en ben pas overgestapt van Ziggo naar KPN toen 100 mbit hier werd aangeboden. Met Ziggo had ik vrij weinig problemen, maar met Vodafone wel vrij veel. Vandaar dat ik extra blij ben dat ik geen klant meer ben nu ze een join venture zijn gestart.

En ja, voor mij is het zeker voordeliger (zeker in combinatie met meerdere mobiele abonnementen). Als je voor het basis pakket kies en 5 euro extra betaald, heb je voor 50 euro 100mbit down en 30 up. Uiteraard bied Ziggo een nog sneller download, maar voor mij is 100 Mbit meer dan voldoende. Ook gaat mijn voorkeur naar een hogere upload.

Dat mensen voor KPN-premium kiezen is hun goed recht, maar ik hoef al die extra's niet.

[Reactie gewijzigd door vali op 2 januari 2017 00:36]

Kijk, daar zit dus de clou. Voor jou is het goedkoper.

Je hoeft echter alleen iets op willen kunnen nemen en dan kom je al op €55/maand uit (€47,50 voor instap, €2,50 voor de snelheid en €5 voor het opnemen). Is inderdaad goedkoper dan Ziggo, maar de snelheid ligt dan ook 33% lager (100/10 versus 150/15). Tenzij je het over een symmetrische glasvezel verbinding hebt, wat dan volgens mij €55 moet kosten zónder opnemen? Dus €60 totaal, waarmee het niet meer goedkoper is maar inderdaad wel competitief gezien de upload snelheid.

Dat is echter glasvezel, niet DSL ;)
Klopt dat het met opnemen duurder wordt, maar daar maak ik geen gebruik van. Ook is de snelheid lager, maar wees eens eerlijk, heeft de gemiddelde gebruiker echt zoveel nodig? Ik heb liever de 15 Mbit hogere upload, dan dat ik meer betaal en alleen iets sneller mijn films kan binnen halen.

Zeker in deze tijd heb je veel meer baat dat je upload hoger is nu men veel meer gebruik maakt van Clouddiensten. Ik sync mijn backup naar een externe (read only) locatie en ben aanzienlijk voordeliger uit met de huidige upload. Niet iedereen staart blind naar de download maar kijkt iets verder en ziet wel hoe je voordeliger aan een abonnement kan komen.

[Reactie gewijzigd door vali op 2 januari 2017 13:20]

Tuurlijk en dat ontken ik ook niet. Gezien m'n beroep zou ik ook maar wat graag bijvoorbeeld 100/100 over 300/30 nemen. Mijn hele reactie ging echter over DSL, niet glasvezel. Glasvezel schiet niet op in ons land en als KPN dan ook nog projecten afbreekt vertraagt het alleen nog maar meer. Dat was juist het hele punt van dit verhaal ;)
90Mbit down / 27 Mbit up op 4KM van de DSL centrale..
Dream on
Ik acht mijn 15+ jaar ervaring met DSL, en 1 van de 100den DSL Afstand/Snelheid grafieken (allemaal hetzelfde) anders toch een stuk betrouwbaarder dan een claim dat jij 90mbit down en 27 mbit upload denkt te halen over 4KM vanaf de centrale. Want dat is technisch gezien niet eens mogelijk.
Maargoed, jij vertrouwd Wikipedia niet..

https://www.providercheck...tand-tot-telefooncentrale
https://www.xs4all.nl/technologie.htm (klik op snelheid op uw adres)
https://en.wikipedia.org/...e_digital_subscriber_line
http://www.dslreports.com...istance-on-new-VDSL-in-CT
http://computer.howstuffworks.com/vdsl3.htm
http://www.dslreports.com...peed-from-adsl-line-stats
http://www.speedguide.net/dsl_speed_calc.php (reken het nog eens zelf uit)
http://www.broadbandspeed...es/adsl_and_distance.aspx
http://help.belong.com.au...ing/dsl-connection-speeds
http://www.increasebroadb...l2-speed-against-distance

[Reactie gewijzigd door Madshark op 3 januari 2017 13:36]

Verdomd, je hebt helemaal gelijk. Had geen seconde aan jou ervaring getwijfeld, maar het schijnt dat ze niet zo gek lang geleden een centrale erbij hebben gebouwd. Die zit rond de 1km en dat verklaard waarom de snelheid niet 100 Mbit is.

Dat men over het algemeen Wikipedia niet vertrouw is niet raar aangezien iedereen dat kan aanpassen. De bronnen zijn verder van de Wikipedia erg summier en de helft doet het ook niet eens meer : Had net tijdens mijn werk even tijd om opnieuw te bekijken wat de afstand was en deze was zoals ik eerder zei aangepast.

Al had ik vrij weinig aan je links, aangezien daar niet getoond wordt wat de daadwerlijke afstand is, dat kan je bv hier bekijken

[Reactie gewijzigd door vali op 3 januari 2017 19:29]

Jij claimed 90mbit op 4km afstand van centrale, ik weerleg dat. Nu druip je af, door toe te geven dat je 'rond' de 1km zit.
Dus ga gewoon voortaan elders onzin verkopen.

Overigens, je speedtest.nl link, dat is zo ongeveer min of meer de minst betrouwbare DSL centrale database die je online kunt raadplegen.
https://netco-fpi-info.fourstack.nl/ is een beter punt.

[Reactie gewijzigd door Madshark op 4 januari 2017 00:02]

Ik snap dondersgoed dat je meer herkenning wilt, maar kan je niet meer bieden dan gelijk geven.

De link die je opgeeft is niks meer dan inzien hoeveel snelheid je maximaal kan halen en welke technieken beschikbaar zijn. Hier wordt niet weergegeven hoever je van de centrale zit, iets wat speedtest wel weergeeft. Uiteraard is het een schatting, maar dat is het ook als ik het bereken aan de hand van jou links.
Ik ga in ieder geval niet meer investeren in de oude koper netwerken, hoe lullig ook, ze zorgen maar een keer dat ze het land gaan voorzien van een netwerk wat een heel stuk toekomst vaster is, en standaard veel hogere snelheden kan halen (zoals meer dan 1Gbit symmetrisch) dan met trucjes via koper. (niet symmetrisch)
En de ping maakt ook uit voor online gamen, ik zie koper nog niet zo snel een ping halen van enkele milliseconden, vooral op grotere afstanden van de wijkkast als de rest al wel verglaasd is.

[Reactie gewijzigd door CriticalHit_NL op 1 januari 2017 15:27]

En wie zou dat moeten doen in jouw ogen? Voor het gebied ruwweg rechts van Leeuwarden - Utrecht - Eindhoven is het nauwelijks interessant om dure kabels te gaan graven, er wonen domweg te weinig mensen per vierkante kilometer, de steden uitgezonderd. Je hebt daar nauwelijks een business plan. En ga je als KPN daar graven, dan mogen alle concurrenten voor kostprijs op jouw kabels meeliften dankzij de ACM. Daar zou ik ook voor bedanken. Investeren is prima, maar dan wel met zijn allen.

Dus wie zou er dan moeten gaan graven? Ziggo, Vodafone, KPN zijn allen beursgenoteerde bedrijven met winstoogmerk. Gemeente initiatieven lijken fijn, maar ik heb daar de moeite dat dat verkapte staatssteun betekent wat ook niet fair is voor de marktpartijen. Marktwerking is fijn, zolang dat ook echt werkt en je niet in een gehucht woont, dan is marktwerking ineens veel minder fijn.

Maar om op de vraag terug te komen, wie zou die investering moeten doen in jouw ogen?

Kan iemand mij uitleggen waarom dit een -1 krijgt? Ik snap dat oprecht niet ...

[Reactie gewijzigd door Houtenklaas op 1 januari 2017 22:03]

Met die echte marktwerking krijg je dus nooit iets in de afgelegen gebieden. Om dat zo te laten omdat marktwerking heilig is vind ik onzin. Je hebt het wel over mensen. Als dan het buitengebied verder leegloopt omdat mensen naar gebieden trekken waar het er wel is dan is dat goed voor marktwerking, maar niet voor die regio.

Soms tellen andere dingen mee dan alleen geld.

Bij onze gemeente betalen de buitengebied inwoners een premie van 15€ per maand of een X bedrag in één keer om de aansluiting rond te krijgen.
Dat vind ik ook, ik vind oprecht dat het uit handen geven van het netwerk aan private bedrijven teruggedraaid zou moeten worden, ook al zal dat een aardige duit kosten. Of wat ik in een andere post meldde, de markt de kans geven en die stukken van NL waar geen interesse getoond wordt, terugtrekken uit handen van die private bedrijven. Internet is inmiddels net zoals energie en stromend water een primaire levensbehoefte.
Volgens mij is dat exact wat er in Friesland gebeurt nu.
ik zit hier gewoon op koper (telefoon/dsl toch?) 9ms ping bij meeste game servers. Maar ik zit misschien dicht op een aansluitpunt en weinig andere afnemers op het netwerk mogelijk.
Helaas heb ik de andere kant gezien. Ik had ADSL van KPN en zie de wijkcentrale letterlijk aan de overkant van de straat (ongeveer 15 meter). Ik woon echter in een appartementencomplex uit de jaren 60. Ik kreeg op een gegeven moment een brief van KPN dat ze niet meer dan 10 Mbit om 1 Mbit konden leveren op mijn adres (ik had een abbo van 30 om 3). Dit omdat de bekabeling in het gebouw (ooit door de PTT aangelegd) te oud is. Echter, KPN wilde niet de bekabeling in het complex gaan vervangen, want dat was "niet meer hun verantwoordelijkheid". Toch lastig als ze wel een slot op de verdeler hangen waar zij alleen de sleutel van hebben. Ik ben toen als een haas naar Ziggo gegaan waar ik voor hetzelfde geld meer kon krijgen. Ik zie nu nog steeds bij andere inwoners van het complex dat ze met KPN zwaar onder de maat snelheden halen en TV kijken via KPN is daar ook bagger. Klagen heeft helaas geen nut, want, zoals eerder gezegd, KPN vindt de oude PTT kabels niet langer hun verantwoordelijkheid.
Je klaagt over de infrastructuur binnenshuis/complex.
Dat is ook niet de verantwoordelijkheid van KPN. Dat zou betekenen dat Essent/nuon/etc ook verantwoordelijk is voor je elektriciteitskabels.

Als huiseigenaar (dus ook de verhuurder) ben je daar verantwoordelijk voor. Dit kun je niet neerleggen bij KPN/kabelaar/elektriciteitsnetbeheerder. Die leveren hun product tot de voordeur.

Neemt niet weg dat het een lastig parket is.
Enexis is tot en met de meter in mijn meterkast verantwoordelijk. Pas daarna is het mijn verantwoordelijkheid. Ik mag van KPN ook niet prutsen aan de originele aansluiting in de muur, want dat is het aansluitpunt (isra punt) in mijn woning. Ze zijn dus wel degelijk verantwoordelijk, maar willen het blijkbaar niet (meer). Ik heb toentertijd een stevige discussie er over gehad, maar helaas. Ik ben wat dat betreft blij dat ik weg ben bij KPN.
Mijn ouder halen zo'n 6mbit/1mbit. De centrale zit ongeveer 2km verderop. Maar ze blijken ook nog een oude enkel koperpaar aansluiting te hebben (een van de eerste aangelegd in het dorp).

De prijs voor opnieuw aanleggen van KPN viel me nog mee, met zo'n €300 (+/- 15m onder de straat en tuin door). Maar toch is dat redelijk wat geld. En dan nog zal de snelheid niet geweldig zijn vanwege de afstand tot de centrale.

We wachten eerst het initiatief van de provincie af. Die wil sneller internet gaan laten realiseren. En anders moeten ze toch maar over naar Ziggo (waar ikzelf erg tevreden mee ben).
Anoniem: 235591
@justme2561 januari 2017 16:59
Bij Tele2 ben je zelf verantwoordelijk voor je isra punt.
Wat moet KPN dan met de sleutel van die verdeelkast, zoals Justme256 aangeeft? ;)
Tja, ik woon in centrum almere an er ligt glasvezel tot in de verdeelruimte in de flat. De bewoners zijn nu 7 jaar+ bezig met reggefiber/kpn om in die ruimte de benodigde apparatuur te krijgen en glasvezel naar de woningen door te trekken. De loze lijdingen liggen er al!

Als je ze belt kregen we eerst te horen kan niet. Later kreeg ik te horen we hebben uw onderburen gevraagd maar die willen niet meewerken. Die onderburen hebben nooit wat gehoord? Aan wie hebben ze dan medewerking gevraagd?
Je onderburen zijn zelfs verplicht om mee te werken, dus dat excuus gaat niet op.
Recht hebben er recht krijgen zijn 2 verschillende dingen. Ga je echt een van je onderburen voor de rechter slepen om er een glasvezel doorheen te krijgen? Ik vermoed dat maar weinig mensen dat willen doen. Ook omdat je nog moet leven je buren.
Daar heb je de VvE voor omdat voor elkaar te krijgen.
Ja klinkt leuk. Maar als ik mijn sleutel niet af geef. Ga je ook met je VVE niet binnen komen. Dan zal je toch echt met gerechtelijk bevel moeten komen. Anders zet de monteur geen stap binnen. En ga je dan echt mensen voor de rechter slepen?
De VvE kan veel meer dan de meeste mensen denken. Ze kunnen boetes opleggen (en ook zelf incasseren). En een VvE is zelfs verplicht om mensen die blijven weigeren voor de rechter te slepen. Voor de rechter zijn zulke zaken appeltje-eitje, en de weigeren de bewoner mag de kosten hiervan zelf dragen. Negen van de tien keer is een juridisch kloppend dreigbriefje al voldoende om de weigerende bewoner van mening te laten veranderen.
Ja zover wil je gaan, en nee deur dicht wordt deur open.

Heb zelf ook zoiets gedaan en gewonnen en kan nog steeds (weer) prima met de buren overweg.

Waarom ze niet willen meewerken is een raadsel denk ik. Hebben ze een enorme wietplantage ofzo?
Maar hebben ze daar niet de VVE voor? En als je huurt is het lastiger. Dan moet je bij de woningbouw klagen.
We hebben een VVE (bijna alles is koop, met een paar huurders), maar ga maar eens voor een heel complex regelen dat het aangepast wordt, terwijl je niet eens toegang hebt tot de verdeler (die is namelijk wel van KPN). Het moet dan op eigen kosten van de VVE en daar hebben de meeste leden geen zin in (niet iedereen is tweaker / vindt de uitgave nodig). Daarnaast heeft elk appartement ook een kabelaansluiting die later langs de buitengevel aangelegd is, toen kabel tv opkwam. Het is jammer voor KPN, maar de meesten bij ons zitten inmiddels op Ziggo.
Ja maar dat wist je voor dat je een appartementen complex ging Huren/Kopen. Tuurlijk is het jammer maar hier valt KPN weinig te verwijten.
Ehm, nee. Ik woonde er al een tijd, had al langer ADSL, maar blijkbaar zijn ze opnieuw gaan meten toen er nieuwe snelheidsverhogingen kwamen. Toen kon het ineens niet meer (misschien ook vanwege wijziging technologie, geen idee).
Dat gebeurt inderdaad. Vriend in Utrecht had een 20/2 verbinding, en na nieuwe meting mocht hij helemaal geen ADSL meer. Kabelinternet hebben de buren al en kon niet bij hem (gedeelde aansluiting ofzo, werkt niet. Beetje oud pand en gek hoe het kan gaan) dus opeens geen ADSL meer, maar afhankelijk van 4G.

Na een jaar (gezeik) heeft hij nu een 3/0,3 verbinding voor elkaar. En dat terwijl hij jaren 20/2 zonder gedoe had...
Op 15 meter zou je toch denken dat ze gewoon een paar Gbit netwerkkabels kunnen trekken...
Of een wifikastje voor je neerzetten :P
Zou je denken. Totdat ze zien dat je twee hoog woont, en via de centrale verdeler (die ook uit de jaren zestig stamt) verbonden bent. Dan is het ineens allemaal lastig.
KPN kan helaas niet je onderburen verplichten mee te werken aan een juiste aansluiting voor jou. Dat moet je zelf regelen via de verhuur of als je koper bent via de vve bijv. Dus dat daar oude troep in ligt is probleem van je verhuurder en inderdaad niet van KPN.
Vplus met 250/100?

http://corporate.kpn.com/...bps-op-koper-te-halen.htm

Ik lees in dit artikel dat je:
met 1 aderpaar: 200/30 kan halen
met 2 aderparen: 400/60 kan halen

Is er onderhand alweer een nieuwe versie met nog meer aderparen of?
60Mb upload wordt nu al gehaald op "simpele" vectoring pairbonding VDSL lijn, zonder vplus. Waarschijnlijk staat bij hem gewoon de lijn maximaal open en krijgt hij dus die snelheid binnen.
De snelheidswinst van Vplus is afhankelijk van de afstand tot de wijkkast. Hoe dichter bij de kast hoe sneller.

Same old story..

Zolang we niet van die afstand tot de wijkkast af komen blijft het dweilen met de kraan open..

[Reactie gewijzigd door Robin4 op 1 januari 2017 19:59]

Upload is gekapt echter kan bijna synchroon lopen, afhankelijk van de afstand. Op mijn adres wordt normaliter 100/10 geleverd als je niet in testfase zit en voorheen had ik 110/30-40 (dat laatste scheelde nav tijdstip) Die snelheidsprofielen kunnen met testen handmatig worden afgestemd, dat valt niet echt onder massa verkoop en ik vind het prima om thuis te testen - risico dat het soms even down ligt echter dat team wat erachter zit kan ik dan bellen en meestal is het dan zo weer up en running.
Hier in de buurt (binnenstad Groningen) is het koper ondertussen van zo'n slechte kwaliteit dat 0,6 Mb/s upload het maximaal haalbare is. Dat was tien jaar geleden iets beter, maar het loopt steeds meer achteruit. Binnensteden worden bijna nergens verglaasd, dus de enige betaalbare optie is dan Ziggo.
Nu weet ik niet of dit de binnenstad is:
https://netco-fpi-info.fo...2HP&alt_address=9712HP+7+

Maar de claim dat je upload belabberd is, kan kloppen. Ik kan in mijn woonplaats ook plekken aanwezen waar ik gewoon niet zo willen wonen door gebrek aan kwaliteitsdiensten. Gemiddeld huishouden heeft echter aan 80 down meer dan zat, meestal zit er dan wel een upload van rond de 10~20 bij.
Langer dan me lief was heb ik op ADSL gezeten omdat het abonnement dat ik had zo verdomd goedkoop was, inclusief een goede usenet dienst. De downloadsnelheid zakte door de jaren heen steeds meer in, ondanks allemaal nieuwe kabels en een nieuwe modem. Ik zat al op de reserve-koperlijn, dus er was niet veel meer aan te doen.

Maar het ergste waren de upload (~35KB/sec) en steeds meer korte haperingen en hoge pingtijden.

Tja, dan toch maar Ziggo.

Edit: Die site ook even ingevuld om te kijken wat het op mijn adres zou zijn. ADSL2+ zou 11 Mbit/s moeten leveren. Dat was bij mij slechts 6Mbit/s. Het verschil tussen theorie en praktijk.

[Reactie gewijzigd door ArtyShock op 3 januari 2017 22:00]

Adsl en vdsl vergelijken is 3G vs 4G vergelijken... beiden geeft internet echter kom je er met nieuw materiaal niet aan. Nu kan KPN in jouw straat nog oude rommel hebben liggen, das best pech hebben gezien de grote markt midden in centrum prima 80 op vdsl haalt.

Appels en peren. Enige wat men gemeen heeft is leveren van diensten.
Ziggo krijgt helemaal niet met moeite 150/30 aan de deur. Dit zijn gewoon hele nette snelheden die je met de juiste apparatuur en bekabeling makkelijk kunt halen. Ook draadloos. Ziggo's portfolio heeft ook gewoon 300/40 en kan (met docsis 3.1) nog veel verder. Er is nog zat ruimte op de kabel om sneller te gaan, maar tot nu toe is die noodzaak er nog niet en wacht ziggo hier dus net zo lang mee als financieel mogelijk is.

De claims die KPN hier geeft zijn een beetje raar. Het aanleggen van koper kost namelijk net zoveel tijd als de aanleg van glasvezel. Het kost misschien iets meer moeite om glas netjes neer te leggen ivm de breekbaarheid, maar je zult in veel gevallen nog steeds je auto ergens anders moeten neerzetten. En zelfs al duurt dat een week minder, over een aantal jaren zul je het dan alsnog mogen doen en dan duurt het weer eens zo lang.

Vplus is slechts een tijdelijke oplossing. Ik vraag mij bijvoorbeeld heel erg af wat de gemiddelde pingtijden zijn.
Vergelijkbaar met kabel. Met Vectoring VDSL is een ping naar tweakers.net rond de 8ms. Ping bij een speedtest zit zo rond de 5-10ms. Ziggo zit in deze regio er al boven

[Reactie gewijzigd door krakendmodem op 1 januari 2017 14:38]

Met moeite 150? Mijn Ziggo lijn(oud 200Mb contract) trekt gewoon meetbaar rond de 22000KB/s. Ik zou voor geen goud weg willen in elk geval. En inderdaad de upload is daar maar een tiende van, maar daar maal ik niet om.

[Reactie gewijzigd door MN-Power op 1 januari 2017 15:34]

Dat was de conclusie van de Ziggo monteur dat het simpel gezegd niet te leveren was. Zijn vermoeden was er waarschijnlijk iets niet goed zat ondergronds echter omdat ik het enige adres op 6 hoog ben, dat deze snelheid zou willen, kreeg ik 2 keuzes: contract ontbinden of net zolang blijven klagen dat ze een grond onderzoek wilde gaan doen en aangezien ik ze al 3x over de vloer heb gehad (thuis werken is dan geen optie als ze druk bezig zijn met je modem en in huis wil graag weten waar men rondloopt) vond ik weggaan wel prettig aangeboden. Ik heb eenmaal wel een hoge upload nodig en die konden ze me niet aanbieden. Netjes van ze opgelost en zijn genoeg regio's waar het wel goed werkt echter dsl loopt geen 10 jaar meer achter op de techniek die Ziggo gebruikt, tis alleen andere techniek - waar ik dan minder kaas van gegeten heb omdat ik daarin niet meer werk.
Fijn dat jij wel naast de wijkcentrale woont, maar een groot deel haalt nauwelijks 20mbit over VDSL.
Ik woon 2km van de centrale en haal exact 100 down en 30 up. Kosten? 50 euro per maand en Ziggo kan mijns inziens op dit moment totaal niet concurreren met KPN. Zeker niet nu ik als mobiele KPN-gebruikers flink wat voordelen erbij krijg.
Sorry maar dat komt niet in de buurt van 'niet kunnen concureren', helemaal omdat TV kijken ook nog eens van je internetsnelheid af gaat en de beeldkwaliteit inferieur is aan de kabel.
Bij Ziggo heb je gewoon 150/15 voor 59,95 per maand als je Horizon de bij neemt en zonder horizon heb je zelfs voor 57,95 al die verbinding dus om nu te claimen dat ziggo niet kan 'concurreren' vind ik wel erg ver gaan.

Er is maar 1 partij waarvan ik zeg dat zowel Ziggo als KPN er niet mee kan concurreren en dat is in mijn ogen Tweak als je de 1000/1000 deal kan krijgen dan heb je een 1000/1000 lijn voor 40 euro per maand of 365 euro per jaar.

[Reactie gewijzigd door DarkBlaze op 1 januari 2017 20:39]

Die tweak deal is op bepaalde glasvezel netten te leveren. Ik heb glasvezel sinds eind 2013 (reggefiber) maar de 1000/1000 deal was niet toeleveren maar maximaal 500/500. Fine zeg ik nog, maar toen kwam het dat was veel duurder dan 40 euro. Pas na doorvragen kwam de aap uit de mouw, alleen als ze eigen apparatuur kunnen plaatsen ipv betalen aan KPN (ispfabriek) kunnen ze het voor 40 euro aanbieden.
Daarom geef ik ook duidelijk aan als deze beschikbaar is ;) Ik heb ook pech want ik woon in een gebied waar Tweak eigen apparatuur heeft staan (enschede) maar glas ligt tot voor de stoep maar is niet de flat in getrokken.

Via KPN kan ik alleen een paar mbit ADSL krijgen, dus dan blijft alleen Ziggo over.
Ik betaal 50 euro voor 100/30 en mijn mobiele abonnement wordt ook nog eens verdubbeld (plus die van mijn vriendin).

Leuk dat ik 50 Mbit mis, maar ik heb persoonlijk een hogere upload. Tweak is inderdaad een concurrent als er glas in je wijk is, maar zolang die niet in iedere wijk is te vinden blijft KPN voor de normale consument (overgrote deel waar 100 Mbit meer dan genoeg voor is) de concurrent.
Dat kan dat jij daar een persoonlijke voorkeur voor hebt, dat is ook helemaal niet wat ik zeg. Ik geef aan dat je schroomelijk overdrijft als je hier claimt dat Ziggo daar niet mee kan concureren.

Mobiel van KPN heb ik sowieso niet want dat is veel te duur ;) en zo veel heb ik ook niet nodig dat dit verdubbeld moet worden.
Ik doelde op het feit dat Ziggo nooit de concurrentie kon aangaan met behulp van het mobiele gedeelte. Nu ze de samenwerking met Vodafone zijn aangegaan kunnen ze dat pas.
Niet? Zo duur is Ziggo anders niet met mobiele abonnementen hoor ik kan 1.5GB data en 500 minuten krijgen voor 15 euro per maand en daarbij is het bellen naar nederlandse nummers buiten nederland ook nog 'gratis' uit de bundel. Verder zijn deze abonnementen ook nog eens maandelijks op te zeggen en gratis te up/downgraden iedere maand.

Dit is voor mij al meer dan genoeg en volgens mij is KPN nog altijd duurder ;)

Dit was overigens altijd al via het Vodafone netwerk.

[Reactie gewijzigd door DarkBlaze op 1 januari 2017 21:44]

Wil niet KPN promoten, maar voor hetzelfde geld krijg je meer bij KPN. Grootste voordeel is ook dat je onderling gratis kan bellen, iets wat Ziggo tijd geleden snel mee stopte.

Anyway, ik ben blij dat er eindelijk eens een bedrijf de concurrentie met Ziggo is aangegaan. Ze waren lange tijd de enige die redelijke snelheid konden bieden en het resultaat is dat ze de prijs konden bepalen. Die tijd is gelukkig voorbij.

[Reactie gewijzigd door vali op 1 januari 2017 22:14]

Ik kan het in ieder geval niet vinden op de website van KPN laten we het daar maar op houden ;)
Klopt, gek genoeg is het goedkoper om een abonnement bij derde af te sluiten. Zo was ik aanzienlijk goedkoper uit met een smartphone bij Coolblue. De verdubbeling en 5 euro korting geld ook voor simonly abonnementen.
Ook bij CB staan de zelfde prijzen voor de simonly abbonementen, dan heb je 2gb data en 200min voor (22,50) 17,50 en dan kan je nog niet uit je bundel naar NL nummers bellen vanuit de EU (ik woon aan de grens is voor mij een dikke plus) en je zit er meteen een jaar aan vast, nee KPN heeft zeker niet de betere deals voor de sim only abbonementen ;)
Het is inderdaad duurder als je abonnement voor een jaar af sluit, ik koos voor twee jaar door de maandelijkse lagere kosten. Ook wordt niet alleen je aantal MB'S verhoogd maar ook je aantal belminuten. Bellen via Whatsapp of Skype is bij 10 GB( wat ik heb) dan ook geen probleem meer.

Anyway, ieder zo zijn voorkeur. Voor mij en mijn vriendin scheelde het een hoop.

[Reactie gewijzigd door vali op 1 januari 2017 23:19]

Mijn ouders wonen in een nieuwbouwwijk (2010) en het enige dat KPN hier momenteel kan bieden: ADSL2+ 3 Mbit/s. De strategie van KPN lijkt wat dat betreft totale willekeur, want waarom niet direct goed doen als je toch alles vanaf 0 moet aanleggen? Helaas.
Omdat ze niet alles vanaf 0 wordt aangelegd? Ze gebruiken de huidige infrastructuur maar verbeteren het adsl met VVDSL. Ze zijn ook pas in 2016 begonnen met grootschalig upgraden van netwerken en men niet kan toch niet verwachten dat ze alle wijken tegelijk onder handen nemen?

[Reactie gewijzigd door vali op 1 januari 2017 22:15]

Ik heb zelf ongeveer 250m af te leggen tot aan de wijkcentrale en haal gewoon 100/20 . DSL blijft een techniek die gelimiteerd is op afstand, maar elke 500m een wijkkast plaatsen zou dat probleem voor de meeste klanten moeten oplossen. Het is trouwens pas rond een 500M dat de snelheid snel begint te dalen.
Maar dan moeten ze wel die wijkkasten gaan plaatsen. Dat zie ik nog niet zo snel gebeuren.
De upgrade van de wijkkast hier heeft al meer dan een jaar op zich laten wachten (naar vectoring). Het is leuk voor de kleine groep die binnen de 500M loop zit, maar het overgrote merendeel van de wijk (die op dit kast aangesloten is) zit daar buiten.
dsl haalt hier 16mbit
vdsl max 30,meer is niet mogelijk bij ons, gewoon in de randstad.

afstand naar centrale is 900 meter ofzo
80% van NL haalt 100 Mbps via DSL? Waar haal jij die wijsheid vandaan?
Even goed lezen. Er staat niet dat 80% 100 Mbps haalt. Er staat dat het plan was om eind "volgend" jaar (eind 2016 dus) 85% van de huishoudens op minimaal 100 Mbps te krijgen. En eind 2015 moest 85% op 40 Mbps zitten. En dat was inderdaad op DSL en glas gecombineerd; ik kan je zeggen dat we hier een jaar ná het 40 Mbps doel dus nog steeds slechts over de 40 heen kunnen als we bonding aanvragen (je kunt 60 Mbps bestellen maar dan zetten ze bonding nog niet standaard aan), en dan is het maximum alsnog slechts 72 Mbps (36 Mbps zonder bonding). En dan is het hier nog relatief gunstig. 100 Mbps wilt KPN me ook best in rekening brengen, ik kan het probleemloos bestellen zonder dat ze een waarschuwing geven. Die snelheid halen is echter niet mogelijk ;)

Glas ligt hier niet; althans niet van KPN, alleen Ziggo's glas ligt overal natuurlijk.
Het is dus de bedoeling dat 80% die snelheid zou moeten kunnen ontvangen, via DSL of glas. Er zijn dus nog aansluitingen die dat niet halen, zoals in jouw geval. KPN loopt er een beetje achter hiermee, maar er zijn al veel DSL aansluitingen die makkelijk 100Mb kunnen krijgen.

Overigens, er zijn meerdere persberichten van KPN, maar die heb ik nu even niet bij de hand.

Het hangt dus inderdaad nog af van waar je zit. Bij mijn opa en oma op het platteland is maar 8Mb te krijgen. Geen kabel.
Tja, zolang de enige bron KPN zelf is geloof ik het ook niet zo hoor... Ik woon ook in Maastricht en kom niet verder dan zo'n 22/3. Volgens mij is daar in de bijna 12 jaar die ik hier woon ook helemaal niks in veranderd. Vind je het gek dat we KPN niet meer op hun blauwe ogen geloven? 12 jaar niet of nauwelijks in je netwerk investeren is compleet achterlijk en maak je niet goed met een claim dat zoveel procent het wel al heeft.
Ik kan ook alleen 8/1 krijgen met een verwachte snelheid van 4mbit ofzo, zelfde geld voor de locaties op werk, een kennis van mij zat ook bij kpn op dsl, met geluk 20mbit en een bende lagspikes. Die is nu over op glas (niet van kpn) maar dsl is zeker niet de heilige graal.
Het zal best dat er genoeg verbindingen zijn die dat wel halen. Echter is dat niet 80% van Nederland. Wat ze bedoel(d)en is 85% van hun aansluitingen - waarbij het grootste deel uiteraard in de randstad ligt. Lees nog maar eens: het gaat over hun klanten, niet heel Nederland.

Nogmaals, ik kan hier maximaal 36 Mbps krijgen (72 met bonding) - in theorie. De praktijk zal nog iets lager liggen, waarschijnlijk wel hoger dan Finraziel's cijfers omdat ik hier minder last zou hebben van congestion zo net buiten Maastricht. Is toch vrij karig tegenover de 300/30 van Ziggo, een snelheid die we inmiddels al 2 jaar hebben.
xDSL willen de mensen niet want die snelheid is alsnog beroerd/prijs te hoog dus zitten ze bij Ziggo, oftewel: niet bij kpn. Ken vrijwel niemand met xDSL, dat neem je echt alleen als je geen andere optie hebt of Ziggo haat. Snap dat nieuwere dsl-technieken inschakelen goedkoper is, maar daar is toch vrij snel de rek uit zou je denken, glasvezel is toekomstzeker. Paar kastjes upgraden en je zit op 1 Gbit/s synchroon: daar kun je als consument en bedrijf echt enorm lang mee vooruit. Wachten ze stiekem gewoon op goedkopere technieken voor het aanleggen van glas?

Eerst veel investeren in koper..dan dat 15 jaar laten verstoffen en mensen willen glas..en dan willen ze toch ineens koper afstoffen.
Voor mensen zoals ik is VDSL een prima optie, momenteel. Ziggo is bij mij niet te krijgen, er ligt geen coaxkabel in tot huis, en van de buren weet ik dat het niet stabiel is. Te vaak storing, en daar heb ik geen zin in. En ik kijk toch nooit tv.

Ook voor de prijs is er weinig mis mee. Tegenwoordig 100/30Mb voor 25 euro mogelijk, dat is niet verkeerd.

Ziggo raakt nog steeds duizenden klanten kwijt, die zullen toch ergens anders gaan kijken voor Internet. Deel zal glas gaan nemen, een ander deel neemt DSL. Ik hoor hier ook allemaal maar mensen die juist meer tevreden zijn over KPN dan Ziggo, ook al hebben die sneller internet. Dat zijn de gewonen consumenten die voor gemak kiezen en niet kijken op snelheid.

Niet iedereen is een diehard tweaker en hebben dus ook geen 300Mb nodig.

Natuurlijk heb ik ook liever glasvezel, maar Friesland is nooit een interessant gebied daarvoor geweest en zal het ook niet worden.
Oh, een nieuws artikel van 1.5+ jaar oud. Dan moet het nu wel waar zijn.
Want KPN schort echt nooit hun plannen op, oh wacht.
En in die anderhalf jaar tijd zijn er ook geen gebieden bijgekomen met snelle DSL lijnen... Kom op zeg. Ze leveren nog wekelijks nieuwe kasten op.
Dit komt gewoon omdat onze politici de communicatie infrastructuur gewoon verkocht hebben aan private bedrijven die dit nu melken voor alles wat het waard is. Door zo min mogelijk te investeren en zoveel mogelijk te beprijzen natuurlijk.

Zoals sommigen al aangeven is er geen concurrentie, alleen een oligopolie van KPN (ADSL) en Ziggo (kabel). Voor de rest is er niets te kiezen voor vast internet. Reggefiber was een potentiële concurrent maar die laten zichzelf weer uitkopen door KPN die het prompt de nek om draait.

Misschien wordt het tijd om KPN ook maar weer te nationaliseren en hen als doelstelling mee te geven om elk huis in NL van glasvezel te voorzien, tegen een zo laag mogelijke prijs. Vergelijkbaar dat men toen de PTT de opdracht gaf om elk huis in NL van telefoon te voorzien (wat ze ook trouw gedaan hebben).

[Reactie gewijzigd door ArtGod op 1 januari 2017 17:53]

Nee, de ACM moet het gewoon weer eerlijk maken en die belachelijke verplichting dat enkel KPN hun netwerk voor iedereen moet openstellen annuleren of herzien. Dat kost KPN veel geld, winst en capaciteit - terwijl Ziggo prima als kabel-monopolist mag blijven, met onzin smoesjes dat openstellen van kabel niet kan. Zo wordt het erg moeilijk concurreren he.

Je moet KPN dan ook niet boos aankijken dat de glasvezel uitrol uitermate traag gaat, maar de ACM omdat ze meten met twee maten en Ziggo op alle fronten voortrekken; terwijl juist Ziggo constant zeer marktverstorend te werk gaat.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 1 januari 2017 16:59]

Hoezo kost het KPN winst? De andere partijen moeten KPN gewoon betalen voor het gebruiken van het netwerk.
Tariefbesluit voor nieuwe toegangsdiensten van KPN legt het je haarfijn uit dat daarin bijna geen winst te behalen valt.

Persoonlijk vind ik het enorm lullig voor mensen waarbij DSL geen goede alternatief betreft en Ziggo als enige partij resteert. Je zal als bedrijf toch wel erg achterlijk bezig zijn als je voor een minimale winstmarge een compleet netwerk de grond in stampt en derden daar voor een habbekrats toegang toe "MOET" verlenen.

Op zich is dit dan dus ook een zeer slechte zet geweest en zal dit de ontwikkelingen rondom de uitrol van glasvezel alleen maar meer tegenwerken tenzij gemeenten en/of provincies blijven inzetten op lokale initiatieven.
Precies.
Vooral deze passage is tenenkrommend:
Eens per drie jaar analyseert de ACM de telefoniemarkten. Als de ACM vaststelt dat er te weinig concurrentie is legt de ACM verplichtingen op aan KPN om dat te verbeteren, zodat consumenten daarvan profiteren.
Als er te weinig concurrentie is, krijgt KPN verplichtingen. Waarom alleen KPN?

En hoe profiteren consumenten ervan als enkel KPN dingen opgelegd krijgt en de rest, zelfs het grootste bedrijf, totaal niet?
Het enige dat we zien is dat KPN uitrol op een laag pitje zet om juist te voorkomen de cocurrentie in de kaart te spelen, en de prijzen worden er niet beter op.

Er wordt al jaren geroepen dat ACM moet stoppen met deze onzin, maar om de een of andere reden weigeren ze KPN los te laten; of de rest dezelfde verplichtingen op te leggen. Niemand weet waarom.
Tegen kostprijs met maximum ja. ;) Het is niet zo dat ze zelf de prijs mogen betalen...
Maar je mag KPN wel degelijk boos aankijken dat ze sinds ze overname van Reggefiber hebben afgerond meteen aan het treuzelen met de aanleg zijn gegaan. Dat is willens en wetens een beslissing op financiële gronden geweest. Eigenlijk heeft KPN gewoon door de overname van Reggefiber hun grootste potentiële concurrent de nek om gedraaid. Want Reggefiber was een veel grotere bedreiging dan Ziggo voor KPN. Ziggo was van een hedgefund en zou dus altijd hoge prijzen blijven vragen. Een nieuw bedrijf dat met een superieur product en lage zich een positie in de markt probeert te veroveren is een veel grotere bedreiging. KPN is misschien niet het altijd het slimste bedrijf (de terugtrekking van de Belgische en Duitse markt zal hun de kop gaan kosten) maar bij Reggefiber hadden ze zich slim voorgesorteerd.
Overigens zie ik de problemen mbt de openstelling van de kabel als een gescheiden probleem en van een veel kleinere orde.
Nee, want dat is een gevolg van de regelgeving van de ACM. KPN is een bedrijf, logisch dat die zich beschermen en de markt proberen dicht te houden. ACM's aanpak werkt dit juist in de hand, omdat KPN met de rug tegen de muur wordt gezet met een pistool tegen het hoofd - want de regels ook maar een milimeter overschrijden en ze raken meteen als straf honderd duizenden euro's en zelfs overheid contracten kwijt.
Dan is 't niet gek dat ze het speelveld klein houden en alleen doen wat absoluut noodzakelijk is.

Als er gezonde concurrentie was, dus KPN vrij of Ziggo aan dezelfde regels, dan kon KPN prima concurreren. Nu is het speelveld oneerlijk en moeten ze zelfs Ziggo toegang geven tot alle infrastructuur als ze dat willen - inclusief glasvezel. Niets houdt Ziggo tegen om, als KPN een glasvezel netwerk had door heel NL, toegang te eisen tegen kostprijs.

Hoe moet KPN dan nog concurreren? Ziggo heeft dan ADSL, Glasvezel en kabel - en klanten die dan naar Ziggo gaan (zelfde snelheid, maar bijv wel Game of Thrones en gratis Ziggo Sport) draaien ze geen winst meer op. Het wordt dan eigenlijk niets meer dan een netwerk beheerder, die tegen een vast tarief werkt en niet mag concurreren...

KPN's reactie hierop, gewoon niet uitrollen zodat Ziggo probeert superieur te blijven op enke het kabel gebied en TV diensten omdat ze geen zin hebben om met het huidige netwerk xDSL aan te bieden, is dan logisch.

Daar kijk ik KPN niet boos op aan, maar ACM die de hele markt aan het verzieken is en concurrentie belemmert voor t enige echt Nederlandse bedrijf dat we nog hebben binnen die markt.
Natuurlijk is er wel iets dat Ziggo tegenhoudt om toegang te eisen tegen kostprijs tot een KPN glasvezelnetwerk: diezelfde ACM. De Opta (die nu ACM heet) is opgericht om KPN te beteugelen. KPN was een staatsmonoplist en moest geremd worden om nieuwe concurrentie de ruimte te geven. Hoewel er plenty concurrenten zijn is het gedrag omtrend Reggefiber van KPN duidelijk nog altijd marktmanipulerend. De ACM is duidelijk nog niet klaar met het beteugelen van KPN. Inmiddels houdt de ACM ook de Ziggo/Vodafone combinatie in de gaten dus die toegang tot dat KPN glasvezelnetwerk zit er voor hen niet in.
Dat zul je moeten uitleggen. KPN moet iedereen die toegang verschaffen, waarom zou Ziggo dat niet mogen?

Nee de ACM is duidelijk nog niet klaar met het dwarszitten van KPN om de concurrentie heel veel voordelen te geven. Die gaan blijkbaar door tot KPN kapot is.
Het is niet de taak van de ACM om KPN kapot te maken maar wel om ruimte voor concurrenten te scheppen. KPN was een staatsmonopolist met 100% marktaandeel en moet een doodgewone marktpartij worden. Qua markt verhoudingen gaat het in de goede richting, qua gedrag van KPN absoluut nog niet.
waarom zou Ziggo dat niet mogen?
Omdat het marktaandeel als Ziggo ook toegang over een KPN netwerk zou verschaffen te groot zou kunnen worden.
Het zou zo mooi geweest zijn voor de klanten, KPN die flink investeert om bij te blijven met hun oude koperkabels (kan best, maar kost wat), de ZiggoVodafone combinatie die een serieus marktaandeel heeft. En Reggefiber als jonge hond met een open netwerk dat met een superieur product marktaandeel verorvert. Helaas zat de ACM te slapen toen ze KPN toestonden Reggefiber over te nemen en bijna stil te leggen.
Nee, zowel Ziggo als KPN moeten hun netwerk openstellen voor alle concurrentie.

Ik wil dat we gaan richting het model wat we met de energiemaatschappijen ook gedaan hebben, namelijk de infrastructuur blijft van de overheid en iedere dienstverlener mag daarop inprikken.

Sinds de overheid KPN en de kabelmaatschappijen heeft verkocht moet het maar door via wetgeving de infrastructuur open te stellen voor concurrenten.
Ook prima - zolang het maar niet enkel voor KPN geld, maar iedereen die een eigen netwerk heeft. Dan krijg je ook dat alle providers heel Nederland kunnen dekken en je altijd bij je provider van keuze kan aankloppen; in plaats van enkel bij de ene telco die over z'n hart strijkt en in jouw buurt diensten levert tegen een niet bepaald schappelijke prijs.
Reggefiber is altijd al van KPN geweest, alleen niet officieel op papier.
Dick Wessels heeft altijd al in 1 bed gelegen met KPN.
Waarom is het de wereld op zijn kop als je in een stad minder internet hebt dan in een dorp daar vlak buiten? Heeft een stadsbewoner soms meer rechten dan een dorpsbewoner? Bovendien zijn de providers geen nuts-bedrijven, dus is 't simpelweg een kwestie van vrije marktwerking waar waar het snelste internet is.
Omdat bij KPN (xDSL) de afstand naar de wijkcentrale bepaalt hoeveel snelheid jij kan krijgen op je adres. Hoe verder jij van een centrale zit... hoe minder snelheid je krijgt. Doordat deze afstanden buiten de steden vaak groter zijn was daar 'normaal' gezien de snelheid van het internet vaak lager dan in de stad.

Daarom hoor je (vooral) mensen van buiten de steden vaak dingen zeggen als "feitelijk is er alleen Ziggo hier..." of "KPN haalt hier maar 0.xMB/s".

Dat het nu andersom is, mensen buiten de steden die sneller internet hebben dan mensen in de stad, is dus een omgedraaide situatie tov vroeger. -> "De wereld op zijn kop".

Niemand heeft het over een 'recht' van mensen in steden. Gewoon een gevolg van de techniek.
Och, het heeft niks met rechten te maken, dat weet je ook wel. Het is vrij logisch dat een bedrijf liever investeert om zeg, 10.000 mensen aan te sluiten, dan dezelfde investering moeten doen voor 5 boerderijen.
Dat is logisch, maar niet van toepassing.
De 'dorpen' om Eindhoven heen hebben een even grote bevolkingsdichtheid en bedrijfsdichtheid als de meeste wijken van Eindhoven.
Het is overigens ook niet zo dat die 'dorpen' in zijn geheel voorzien zijn van glasvezel. Vaak betreft het nieuwbouwwijken en wijken waar een meerderheid van de bewoners bij een enquête van bijv. Reggefiber, OnsBrabantnet en anderen voor glasvezelaansluiting hebben gekozen.
Het probleem (of voordeel, het is maar hoe je het bekijkt) in Eindhoven is dat de gemeente dit voor de hele stad zelf heeft willen regelen met het project Kennisnet.
Als alles volgens plan zou lopen zou Eindhoven dit jaar volledig van glasvezel zijn voorzien en de omliggende gemeenten blijven daar vooralsnog bij achter.
omliggende gemeenten blijven daar vooralsnog bij achter.
- Aalst is over
- Waalre is over
- Nuenen is over
- Geldrop is over
- Helmond is voor een groot deel over

Hoezo blijven de omliggende gemeenten achter?..... Nuenen was zelfs één van de eersten in de regio met een deel van Helmond er vlak achter aan. 8 jaar voor de eerste besprekingen in Eindhoven überhaupt begonnen waren......
En vergeet Best niet glasvezel sinds 2008 al
Excuses, de noord/oost kant van Eindhoven heb ik niet echt genoeg kennis van ;)
Ik weet bijvoorbeeld niet hoe Veldhoven zit, zou verwachten dat ook daar al redelijk wat vezel ligt maar ik durf het niet te zeggen.
In heel Veldhoven ligt glasvezel.

O.a onsbrabantnet.
Aalst en Waalre zijn zeker NIET over. In zowel Waalre als Aalst liggen in een paar wijken glasvezel. Bovendien kun je als je al glasvezel hebt alleen maar kiezen uit 2 zeer kleine spelers waarvan de een vorig jaar failliet gegaan is vanwege wanbeheer.

Het kabelnet in Aalst/Waalre wordt beheerd door een particuliere stichting die gezien het beleid van de afgelopen jaren geen enkel ander doel heeft dan de directeuren voorzien van een fors salaris. Het gras bij de buren is echt niet altijd groener!
Iemand zei dat de randgemeenten van Eindhoven achter liepen. Het feit dat je zegt dat er in Waalre en Aalst glasvezel ligt (zelfs al is het maar in een paar wijken) bewijst mijn punt: De randgemeenten lopen zeker niet achter.
Technologie-stad Eindhoven loopt al jaren achter op glasvezelgebied tov de randgemeenten. Nuenen was koploper, en de rest volgde vrij snel.
Bizar dat Gestel en Strijp geen glasvezel krijgen. Ligt er op Strijp S en R al wel glasvezel?
Op Strijp S in ieder geval niet naar de woon units. Een vriend van me woont daar en heeft Ziggo aangezien er geen glasvezel beschikbaar was......
Ik zei dat de omliggende gemeenten achter lopen op HET PLAN om Eindhoven dit jaar volledig van glasvezel te hebben voorzien.
http://www.onsneteindhoven.nl/
Het plan loopt niet volgens planning maar vooralsnog ziet het er ook niet naar uit dat alle gemeenten dit jaar volledig om zijn.
Behalve dan dat er in die steden tig kabels liggen waarvan van de helft men niet weet waar ze van zijn en van wie ze zijn, maar ze wel moeten blijven oppassen die niet te breken en er langs zien te werken. Dat kost veel meer tijd en geld dan gewoon een kabeltje in de grond knallen en klaar. Ook in Amsterdam doet dit probleem zich voor. Je ziet soms ook de meest belachelijke kabel constructies, zoals dat jij naast de wijkkast woont maar die eerst 2 blokken omgaat voordat het bij jou aankomt; want rechtstreeks ging niet. :')

Het is een zooitje, en eigenlijken moeten de gemeentes dat eens opruimen.
Dat het een zooitje is daar ga ik in mee. Maar waarom moeten de gemeenten dat opruimen? De gemeenten moeten hoogstens de nutsbedrijven verplichten dat op te ruimen maar zelf moeten ze dat niet, het zijn niet hun kabels, het is geen publieke taak.
Planning van dat soort bekabeling is een publieke taak.....
Dat zou fijn zijn ja. Maar ja... Geld... Denke at de meeste buurtbewoners niet zitten te springen daar extra voor te betalen als het nu werkt...
In een stad is het vaak een stuk goedkoper te realiseren door het hogere aantal inwoners per vierkant kilometer. Ook zijn er meer bedrijven die baat hebben bij een snellere verbinding met een hogere upload en minder latency.

Tenminste. Dat lijkt mij een mogelijk puntje.
In een stad is het vaak een stuk goedkoper te realiseren door het hogere aantal inwoners per vierkant kilometer
Maar de kosten in "een stad" zijn vaak veel hoger, en omdat er een snel alternatief is, kabel, is het percentage werkelijke afnemers vaak lager.
Strijp hier. Voor een stad die claimt TECHHOOFDSTAD van NL/EU te zijn, zijn de mogelijkheden relatief beperkt. 20/2Mbit DSL (wat verkocht wordt als 50/5) of Ziggo cable waarmee ziggo dus een effectief monopolie heeft op courant internet (4G buiten beschouwing vanwege instabiliteit).
Hopelijk dat de gemeente KPN aan de afspraak houd om overal glas aan te leggen.

[Reactie gewijzigd door eL_Jay op 1 januari 2017 14:38]

Veel mensen (including me) hebben feitelijk geen serieuze keuze tussen Ziggo en adsl, je hebt oif de mogelijkheid tot een snelle verbinding (300/30) of 8/1 via adsl...... 8Mbit is anno 2017 met games van >50GB gewoon veel te traag.
De ACM en vroeger ook mevrouw Kroes, vinden dat er nog alternatieven zijn zoals 4G en internet via de schotel. Ik acht dat niet dezelfde diensten aangezien we het hier over latency en datalimieten hebben tegen andere prijzen.
Ik irriteer me er ook mateloos aan, ik zit al anderhalf jaar te wachten op meer info van KPN. Vorige maand werd door de klantenservice inderdaad iets geopperd over VDSL2, dat zal dit dus zijn. Ik mag hopen dat de gemeente hier tegen in gaat, want dit is gewoon de overeenkomst zo lang naar voren schuiven dat de rest zegt, laat maar zitten.
Beste wat je kunt doen is de hele buurt/eindhoven bij een roepen om bij de gemeente te petitioneren dat ze zich hard tegen KPN moeten opstellen.
Hoe meer mails/brieven/beklaag de gemeente van bewoners krijgt des te harder ze hierover zullen zijn jegens KPN.

Afspraak is afspraak en zij moeten zich daaraan houden. Als het kostenplaatje hoger uitvalt dan KPN/Reggefiber oorspronkelijk dacht kan daar altijd over om de tafel gezeten worden maar klakkeloos besluiten om dan maar koper tot de meterkast te doen slaat nergens op.

[Reactie gewijzigd door Ayporos op 1 januari 2017 14:01]

Beste wat je kunt doen is de hele buurt/eindhoven bij een roepen om bij de gemeente te petitioneren dat ze zich hard tegen KPN moeten opstellen
De meeste mensen interesseert het echt niet of er keuze is. Ze willen gewoon TV en internet en vinden de kabelaar goed genoeg.

Woonde voorheen in Tongelre en had daar sinds 2005-2006 glas (met overheids subsidie). Mijn buren maakten na het eerste jaar "gratis" geen gebruik van. UPC was goed genoeg voor ze (en had een beter triple pay abbo). Hoorde van een collega dat op het moment dat OnsBrabantNet in 1 wijk van Helmond handtekeningen ging verzamelen (met succes), UPC een locale reclame offensief begon (we hebben al glas tot in de wijk en dat is het enige wat boeit) en met aanbiedingen kwam.
In Stratum kregen we ook glasvezel maar ik heb het nooit genomen. Ziggo is goedkoper en voldoet prima. De glasvezel abo's worden gewoon te duur gehouden, ik weet niet waarom, maar slim vind ik het niet.
Is niet meer zo. Je hebt keuze tussen meerdere providers die trippleplay leveren op een glasvezel netwerk. En dan heb je nog Ziggo. Door de concurrentie zijn de pakketprijzen ongeveer gelijk. Tussen de verschillende glasvezel providers zit weinig omdat ze en vaak onderdeel zijn van KPN (zoals Telfort, edutel/ons net) of hun diensten bij KPN onderdelen moeten inkopen. Zoals TV signalen inkopen bij Glashart Media en hun bandbreedte bij ISPfabriek, beide in handen van KPN.

Ik betaal voor mijn trippelplay 100/100mbs, met box met opname (harddisk) via glas, 52,50 p/m . Ziggo biedt voor 45,95 een pakket met 40/4 en voor 59,95 een pakket met 150/15mbs internet.
Telfort met een 50/5 pakket kost 42,50 .. een paar euro goedkoper dus.
Ja maar dat bedoel ik dus. Voor die paar euro ga je niet overstappen van iets waarvan je precies weet wat je er aan hebt naar iets waarvan je maar weer moet afwachten hoe het werkt en wat je er aan hebt (met name TV) en hoeveel problemen je ermee gaat hebben. Tenzij je er echt in snelheid op vooruit gaat (en dat ook nodig denkt te hebben, wat ik bij 95% van de gebruikers betwijfel).
Hoorde van een collega dat op het moment dat OnsBrabantNet in 1 wijk van Helmond handtekeningen ging verzamelen (met succes), UPC een locale reclame offensief begon (we hebben al glas tot in de wijk en dat is het enige wat boeit) en met aanbiedingen kwam.
Zo ging het hier ook (maar dan met Ziggo). Zodra glasvezel in beeld kwam werd er een reclamecampagne gestart vol misleidende informatie en flauwe onderbuikgevoelens. Ik moest bij mijn buren langs om uit te leggen dat ze voorgelogen werden.
Anoniem: 501293
@Ayporos1 januari 2017 14:19
er is een reden waarom ik een hekel heb aan KPN en daarom ook geen 1 product van ze heb. Dit is er 1 van. De snelheden die zij ook nog hanteren in sommige wijken en dorpen zijn gewoon ancient history en triest te noemen. Zakelijk hebben ze nog veel te veel zeggen en ze mogen van mij echt de kop ingedrukt worden.
Je hebt het over 'concurrentie' en over 'monopolie'.
In strictu sensu heeft ziggo geen monopolie op het aanbieden van internet diensten, want je kunt immers een altternatief bestellen.
Dat alternatief is in de praktijk wel erg traag en of duur en of gebonden aan datalimiet. en dus kies je toch voor ziggo.
Dus, vanuit het recht heeft 'men' gelijk. Er is geen monopolie. Maar er is geen serieus alternatief. KPN denkt dat dus beter te kunnen bieden (goedkoper met lagere investeringskost) en meer winst. Lees de terugverdiendkosten van de investering zijn lager als ze de koperlijnen gebruiken dan dat ze glasvezel moeten aanleggen.
Als de gemeente eindhoven hier mee akkoord gaat, dan falen ze door KPN niet aan het contract te houden. VDSL is nl. geen glasvezel... of er zou in het contract (iets in de trent van 'snel internet' moeten staan.. en dan kan kpn er natuurlijk wel weer onderuit... de vraag is wat staat er precies in het contrtact en liggen ze niet te slapen in eindhoven...
Ik heb nu ongeveer 8 Mb/s down en 0,8 Mb/s up (dus 0,1 MB/s up), en dat is midden in het centrum van Amsterdam. Tot voor kort zeiden providers, waaronder mijn eigen provider aan de telefoon, dat er op mijn locatie geen sneller Internet mogelijk was.

Maar vandaag check ik weer eens wat providers, en nu opeens is er 100/30 Mb/s mogelijk op mijn adres! En dat voor €30/maand. En de "daadwerkelijk haalbare downloadsnelheid" wordt ook op 100 geschat. Ik denk dat dat door de uitrol van VDSL of VDSL2 of zoiets komt; glasvezel hebben ze hier sowieso nog nooit van gehoord. En Ziggo heeft 40/4 voor €40, 150/15 voor €50, en 300/30 voor €58, dus kabel is niet veel sneller maar wel veel duurder.

Dus eigenlijk gaat het van kut naar prima, denk niet dat glasvezel zoveel beter zou zijn in de praktijk (want wat merk je nu echt van 100 tegen 30 Mb/s upload?). Hopelijk zal het bij Eindhoven ook zo zijn, als jullie daar geen glasvezel krijgen.
Euh Ok valide punt van de DSL hoor maar het enige wat ziggo/upc hebben gedaan zijn de eindpunten van de infra geüpgrade dus aan 98% van die coax is ook niets gedaan.

Met VDSL zijn wel degelijk hogere verbindingssnelheden mogelijk zeker tot 100Mbit up en dan 10Mbit down. Dan kan je nog over naar BVDSL wat nog hogere snelheid kan halen.

Granted dat KPN iets achterloopt qua geïmplementeerde technieken op het oude kopernetwerk maar ze zijn goed bezig. En waarom ook niet het is goedkoper om inderdaad je oudere infra geschikt te maken dan om overal nieuwe glas te trekken en daar zijn ze eigenlijk veel te vroeg mee begonnen
Ik zit zelf nu 2 jaar bij KPN maar alleen omdat hier glasvezel werd aangelegd door Reggefiber daarvoor zat ik bij Ziggo. Ik hoop dat KPN begrijpt dat ik nooit bij hun een internet verbinding had afgesloten zonder gladvezel. Ik woon in Hoogeveen en er zullen nu zoon 30 procent van de huizen aangesloten zijn op glasvezel daarna nam KPN Reggefiber over en werd het stil.

Heb zelf dus geluk gehad maar het blijft jammer.

Zuidwolde een dorp naast Hoogeveen is zelf een project opgestart en daar komt nu ook Glasvezel maar niet via Reggefiber en daarom krijgen zij straks ook de keuze uit 500/500 als minimum snelheid en 10Gbit/10Gbit als maximum.

KPN knijpt de glasvezel verbinding dus ook nog af, Dit zullen ze wel doen omdat anders hun DSL netwerk nog duidelijker als mindere technologie naar voeren zou komen. Nu lijkt het alsof DSL met Vplus, of 'Super Vectoring' glasvezel kan bij houden.

Dit is dus misleiding en als de mensen die de beslissingen nemen zoals de gemeente bijvoorbeeld dit niet begrijpen. Hoe kan je dan verwachten dat de gemeente de juiste keuze zou maken.

Burgers moeten dan ook beter ingelicht worden maar daar hoor je helaas niemand over!
Waarom zou je nooit internet van KPN hebben afgenomen zonder glasvezel? Besef je wel dat je tot de happy few behoort in NL die een symmetrische verbinding hebben? En over dat afknijpen, ik denk dat 99,99% procent van NL die een 500/500Mb verbinding heeft, daar heel veel meer dan genoeg heeft. Een beetje internetten, Netflixen, TV, dat kan uitstekend met 80-100Mb downloadsnelheid. Dat heeft niks met afknijpen te maken, maar meer met investeringen. Ga je voor 0,01% van NL die meer wil dan 500Mb grote investeringen doen? Ik hoop van harte dat er een CFO is in dat bedrijf die een dergelijk plan direct uit de wereld helpt.

Wat denk je wat een router kost, zowel aan jouw kant als de andere kant die beiden 10Gb aankunnen qua throughput, die dualstack IP4/IP6 aankan met afdoende CoS/QoS mechanismes. Die zijn tamelijk duur in aanschaf kan ik je beloven.

Tenslotte, xDSL is zeker geen "mindere" technologie, Vplus biedt straks voor heel veel plekken in NL een uiterst riante bandbreedte, VDSL biedt eveneens met vectoring en bonding al op heel veel plekke een uiterst riante snelheid voor de merendeel van bewoond verklaard Nederland. Dat mensen aan de rechterkant van NL / platteland daar wat minder aan hebben is uiteraard vervelend ...

Burgers beter inlichten? Onzin, neem als burger het initiatief om informatie op te vragen en je te verdiepen waarom bedrijven als KPN het uiterst lastig wordt gemaakt om te investeren. Het is o zo makkelijk om er maar van alles van te vinden. Feit is dat alle Telco's in NL beursgenoteerd zijn en een winstoogmerk kennen. En dan mag je business wise niet in een onrendabel iets investeren, zo simpel is het. Kortom, uit die luie stoel en zelf even nadenken. De tijd dat alles hapklaar naar de burger werd gebracht ligt hopelijk achter ons. Zelf nadenken is ook zo prettig.

Mmmm, ik had beter mijn vorige reactie kunnen aanpassen, 't is wat uitgebreider geworden dan ik vooraf dacht :(

[Reactie gewijzigd door Houtenklaas op 1 januari 2017 19:29]

Er kunnen andere belangen spelen dan alleen geld.

In Noorwegen (zou ook op kunnen gaan voor delen van NL) hebben ze bijvoorbeeld actief beleid waar goede voorzieningen op afgelegen plekken bijhoort. Soms betekent dat dat je als samenleving niet per se wenst dat we met 16.000.000 mensen in de Randstad gaan wonen omdat alleen daar moderne infrastructuur is. Als internet gezien wordt als een eerste levensbehoefte dan hoort daarbij dat een 56K verbinding misschien niet snel genoeg meer is. (en dat is momenteel het snelste wat er in onze gemeente is op de afgelegen plekken (80% van gemeente).. Bij ons komt nu gelukkig glas, tot in de woning.
Maar daar heeft de vroegere regering hardop een "NEE" gezegd bij de verkoop van diverse diensten die ik als nutsvoorziening zou willen zien. Dat actieve beleid is hier bewust uit handen gegeven in het verleden. Dat ik nu iets als "spijt" zie, tja, berouw komt na de zonde ...
Ja ik besef mij dat ik tot de happy few behoor in Nederland die een eigen glasvezel verbinding heeft en die niet hoeft te delen met anderen. De symmetrische verbinding is al één van de voordelen van glasvezel tegenover xDSL (Vplus of Super Vectoring)

500mbit is ruim voldoende voor wat de meeste mensen willen nu maar in de toekomst is het gewoon veel makkelijker om hogere snelheden te halen via glasvezel. Het gaat snel nu met de groei van de hoeveel data wat wij mensen produceren. Ik zit nu aangesloten op een Gbit switch. Dus in die zin zouden ze de 500/500 al kunnen verhogen naar 1000/1000 zonder de apparatuur te veranderen. Maar zelfs dan zou xDSL al eruit zien als een mindere techniek of een beperktere techniek is misschien een betere benaming het is immers nu nog voldoende,

Immers haalt xDSL nu 400Mbit download (upload blijft ver achter) dan is 500Mbit niet echt indrukwekkend. Als dit nu 1000Mbit zou zijn dan zou 400Mbit al een stuk minder zijn. tevens is 400Mbit onder ideale omstandigheden wat heel veel mensen niet zullen halen.

Tevens zou KPN het Ziggo een stuk moeilijker maken als zij de glasvezel op 1000/1000 zou zetten (en in de toekomst op 10Gbit) waar dit mogelijk is je kan er dan immers ermee promoten en reclame maken. Ziggo kan dit gewoon niet bij benen. KPN gaat zijn TV aanbod strijd niet winnen van Ziggo. Het blijft pappen en nathouden. We zouden moeten kijken naar

KPN is de grootste daler op de financiële markten van 2016 met een reden en die is volgens mij dat ze een kortzichtig beleid voeren maar die instelling heerst er wel op meer plekken, je zou zelfs kunnen spreken van een NORM. Hoe hoog zou de schuldenlast voor KPN nu zijn?
Ik las bij TOTAALTV dat Ziggo een schuldlast heeft van 7,7 MILJARD Euro en dan investeren in een techniek die je over een paar jaar weer mag vervangen word dan de schuldenlast niet hoger?

Burgers moeten alle opties weten voordat ze een keuze kunnen maken en ja ook kosten horen daarbij maar als je weet dat je met xDSL over 5 jaar weer alles mag vervangen dan is dat kortzichtig beleid.
Dat er op glas meer snelheid - zo goed als geen limiet - dat is uiteraard waar, de balans die voor bedrijven geldt is hoeveel er wordt geinvesteerd versus de marge in de komende 3 jaar. Dus een verdienmodel wat 5 jaar vooruit kijkt is prima. Voor xDSL betekent het een andere kaart in een chassis stoppen voor een nieuwe techniek, het is dan ook geen kwestie van desinvestering, maar van zo min mogelijk investeren om de komende jaren door te komen met maximale winst. Dat is een balancing act. En dus ook niet persé negatief voor de schuldenlast.

De schuldenlast van KPN vond ik hier, 2.3miljard in kas, meer dan 9 miljard schuld. Het artikel is van april 2015, ik neem aan dat het niet heel veel anders zal zijn nu.

Maar goed, de keuze die ik om me heen gemaakt zie worden is er één van de eigen knip, Ziggo net wat goedkoper? Hup, dan stappen we over. Telfort weer een aanbieding? Daar gaan we weer ...

Waarom KPN overigens een grote daler is, zal zijn omdat ze nog veel omzet halen uit "oude" techniek, de nieuwe technieken brengen allemaal minder geld op er is volop concurrentie van bedrijven die diensten aanbieden over "internet" van derden. Netflix als aardig voorbeeld, KPN verdient slechts op het internet abonnement en niet op de veel grotere geldstroom naar Netflix voor hun diensten. De markt waarin KPN zit is een krimpende markt qua omzet, daar zit de grootste reden dat bedrijven in deze sector minder worden gewaardeerd dan vele jaren geleden.

Maar 't blijft een spannende markt, Ziggo zie ik diensten duurder maken (CI+ kaartjes verplicht huren bijvoorbeeld) waar ze zich dat niet goed kunnen permitteren qua marktaandeel, KPN groeide aardig in de consumentenmarkt, de zakelijke markt is het zorgenkindje (bron)

Ach, over 10 jaar weten we wat het geworden is ... Voor nu vind ik het even mooi :)

Toch een kleine toevoeging ... Ziggo is bezig met Docsis 3.1 zie ik, potentieel tot 10Gb down, 2Gb up. Ook leuk. Alleen trekt mijn Fritzbox dat niet :)

[Reactie gewijzigd door Houtenklaas op 2 januari 2017 00:14]

Gemeentes moeten niet zeuren, ze hebben massaal jaren geleden hun eigen kabelnetwerk verkocht en nu willen ze glasvezel maar een ander moet het betalen.

KPN heeft de verplichting om 3den op haar netwerk toe te laten.
Heel simpel gezegd als kpn vermogens in glasvezel gaat investeren kunnen anderen daar voor een fractie van de kosten gebruik van maken.
De enige logische bedrijfsmatige beslissing is dan om glasvezel tot de wijkkast te brengen en van daaruit met koper verder te gaan om dat het maximale uit te halen met de laagste investering.
Zo min mogelijk geld uitgeven om zo veel mogelijk eruit te halen en de rest een beetje dwarsliggen.

Denk niet dat dat de beste optie is op de lange termijn en als ze dan toch nog glas willen leggen opnieuw de straat open. Op de korte termijn zijn ze minder kwijt.
De rest dwarsliggen ?

Het lijkt er gewoon op dat kpn bashen.
En ja voor veel bedrijven is het idd het maximale eruit halen.

Wat je vergeet is dat kpn het enige bedrijf is dat ook haar netwerk moeten openstellen voor 3den. De kabel is nog steeds niet open en dat zorgt er gewoon voor dat kpn wel als een gek kan gaan investeren om dan anderen voor weinig toegang te geven tot hun netwerk. Als je daar over nadenkt begrip je ook dat ze opletten met investeren.
Het grote probleem is dat niemand wil meedoen bij de investeringen en eindgebruikers niet meer dan 20-30 euro willen betalen voor hun internet verbinding. En dat past domweg niet, zoals bbob1970 ook al meldt. Koper is overigens echt niet slecht, ik heb hier de beschikking over bonded VDSL (200Mb) wat voor mij zwaar overkill is, ik zou met 20Mb ook prima uit de voeten kunnen.

En ja, ik weet dat velen in NL dat bij lange na niet kunnen afnemen. Maar kijk dan even naar de partijen die vroeger geld hebben gecashed met de verkoop van hun netwerken en niet naar het commerciële bedrijf KPN die aan de aandeelhouders moeten uitleggen waarom ze een vermogen zouden moeten investeren in één of ander gehucht met een terugverdientijd van 71 jaar.

[Reactie gewijzigd door Houtenklaas op 1 januari 2017 17:55]

NOTE: Die 400mbit is theoretisch en betreft alleen Download. Daarnaast is KPN bezig met stelselmatig glasvezel initiatieven te dwarsbomen. Zo weet ik dat onlangs een glasvezel initiatief nemer ongevraagd (Men had hun website gevonden...) is benaderd door KPN dat hij/zij maar moest stoppen met zijn initiatief. Hierover heeft het initiatief de gemeente geinformeerd en die zijn een onderzoek gestart.

Kortom, De infra moet rapido terug naar de overheid/staat. Dan mogen vervolgens de aanbieders van diensten zich netjes in de rij aansluiten om ons een goed en betrouwbaar product te kunnen leveren.
Daarnaast is KPN bezig met stelselmatig glasvezel initiatieven te dwarsbomen.
Laten we om te beginnen KPN even splitsen in KPN-Infra, en KPN de ISP.

Wat betreft xDSL, koperdraadjes in de grond, en wijkkasten hebben we te maken met KPN-Infra. Ook al heb je niet KPN als ISP heb je qua xDSL altijd te maken met KPN infrastructuur.

En KPN-Infra speelt i.d.d. rare spelletjes, zeker omdat zowel KPN-infra als Reggefiber beiden 100% KPN zijn.

In mijn geval:
De snelheid van mijn xDSL was terug gevallen van 50/10 naar 30/3. Ik mijn ISP gebeld (XS4ALL, ook 100% KPN). XS4ALL kon niets raars vinden, dus binnen een dag een ticket bij KPN-Infra aangemaakt. KPN-Infra heeft de lijn gemeten, en demping/impedantie was volledig OK.

Wat bleek: Doordat er steeds meer snelle aansluitingen in de wijkkast waren aangesloten was 'overspraak' (interferentie) tussen de lijnen steeds meer een issue geworden, waardoor 50/10 niet meer gehaald kon worden.

Nou, antwoordde ik, daarvoor is nu juist vectoring verzonnen, om de invloed van 'overspraak' uit te filteren. Dus wanneer zetten jullie een nieuwe DSLAM die vectoring ondersteund in de wijkkast? Nou, dat stond nog niet direct op de planning.

Echter, zodra er bij mij een brief in de brievenbus lag dat Reggefiber binnenkort in mijn wijk ging beginnen met de aanleg van FTTH was de DSLAM in de wijkkast opeens binnen een week vervangen, en liep mijn xDSL+Vectoring opeens 80/25.

Het bewijst natuurlijk niets, maar ik vond het wel heeeeel toevallig: alsof KPN-Infra in concurrentie is verwikkeld met een 100% KPN-dochteronderneming.

Zowel op xDSL als (Reggefiber) glasvezel zit je vast aan KPN als exploitant van de infrastructuur. Je zit echter niet gelijk vast aan KPN als ISP voor internet/telefoon/televisie. Bij Ziggo als exploitant van de infrastructuur zit je wel gelijk vast aan Ziggo als ISP voor internet/telefoon/televisie.

Pas wanneer alle infrastructuur open is ontstaat er echte concurrentie tussen ISP's, waardoor de prijzen pas echt gaan dalen. Zolang mensen blij en tevreden bij Ziggo blijven zal de prijs niet snel dalen.
Doordat de overheid (ACM) er zo strak op zit bij KPN krijg je juist dit soort dingen. Als KPN hun glas niet voor kostprijs moest openstellen aan de concurent dan hadden ze het veel sneller en op meer plaatsen aangelegd. Dan was het zo gedaan met de concurentie die dan enkel op koper of coax kan leveren.
Afspraak is afspraak. Als er is afgesproken om glasvezel tot achter de voordeur te leggen, dan moet de KPN dat ook doen.

Aan de andere kant, het hoeft helemaal niet zo erg te zijn. Koper over de laatste honderd meter is helemaal zo slecht nog niet. Ik heb vorig jaar met mijn eigen ogen apparatuur gezien die ~ 1 Gbps doet, over 80-90 meter koper. Klein kastje, waterdicht, kan overal opgehangen of begraven worden, kan zelfs een jaar in het water liggen. Het ding heeft niet eens power nodig, het kan electriciteit trekken over de copper-pairs van de thuis-routertjes van de klanten.
Ik vond het heel veelbelovend.
https://en.wikipedia.org/wiki/G.fast

Maar dan moeten er wel wijkkasten dicht bij je huis staan. Waar ze zo'n snelle/kleine DSLAM in kunnen plaatsen. Ik geloof dat Proximus (de oude Belgacom) een stelregel had dat ieder huis binnen een x aantal meters op een wijkkast moest worden aangesloten. En als dat niet zo was, dan werd er een wijkkast bijgezet. In Nederland zijn de local loops veel en veel langer. Maar goed, dan moet de KPN ook maar kasten bij gaan plaatsen.

Anders krijg je weer dat geouwehoer dat je snelheid afhankelijk is van de afstand naar de centrale (centrale, niet wijkkast). En dan zal de snelheid voor een flink aantal mensen langzaam teruglopen naar 150 Mbps.

Ik woon zelf in het buitengebied. 1.5 Km van de bebouwde kom, 3.3 km van de DSLAM (centrale). Ik haal max 6.5/0.8 Mbps. Ik hoop dat de KPN hier aan de straat zo'n nieuw klein DSLAMmetje plaatst. Daar kunnen dan een aantal huizen/boerderijen op worden aangesloten. En dan hebben we allemaal een 300 Mbps tot 1 Gbps (afhankelijk van hoe ver het huis van de straat ligt). Ik zie dat eerder gebeuren dan dat iemand alles gaat opengraven en overal fiber legt. Ik zou een oplossing met G.Fast verkiezen boven een oplossing van een combinatie met langzaam DSL en 4G. Dat zie ik helemaal niet zitten.
Koper kan inderdaad hele hoge snelheden aan, maar dan moet de analoge telefonie totaal verdwijnen van dezelfde kabel. Nou is dat technisch natuurlijk geen probleem, maar het moet ook in wetgeving omgezet worden. Veel telefonie gaat al over internet protocollen, maar de analoge aansluiting is er nog steeds. Die stoort enorm op de lijn en daardoor wordt de snelheid van ADSL beperkt.
, maar dan moet de analoge telefonie totaal verdwijnen van dezelfde kabel.
Dat is volgens mij niet waar. Analoge telefonie zit alleen op de onderste 4kHz (!!) van het frequentiespectrum. ADSL start vanaf 25KHz, en er zit dus gewoon een hoog-doorlaat filter die analoge telefonie er uit filtert in je modem. Vroeger was dat een losse 'splitter'. Het VDSL spectrum is trouwens vanaf 2MHz tot 12MHz, en heeft dus totaal geen last van dat mini-stukje tot 4kHz, en dat kost je dus ook echt helemaal geen bandbreedte (want het is maar 4KHz, dat is helemaal niets vergeleken met de 10MHz bandbreedte van VDSL).
Zo blijkt maar weer dat je sommige dingen niet aan de markt over kan laten. Glasvezel is essentieel indien je jezelf een kenniseconomie noemt, en zeker in een regio als Eindhoven. Het maakt me niet uit op welke manier het er komt (via overheid of privaat), als het er maar komt.

Ik ga niet mee in de gedachte dat het voor veel huishoudens nu en in de nabije toekomst niet nodig is. De diensten die er aan komen zullen glasvezel vereisen, dus is het een kip-ei probleem. Er zijn voldoende toepassingen te bedenken in de aankomende 10 jaar waarbij glasvezel nut hebben: denk aan 4K/8K streaming, hoge kwaliteit video conferencing, steeds meer werken in de cloud (upload!), VR/AR, enz. En bedenk dat een modern gezin meerdere dergelijke streams tegelijkertijd gebruikt.

Ikzelf woon in een gemeente welke uit een cluster van dorpjes bestaat, waarbij enkele dorpjes dunbevolkt zijn en er grote afstanden zijn tussen huizen en het boerenland. Glasvezel wordt hier gewoon aangelegd. Voor iedereen, ook het achtergebied, het maakt niet eens uit of je het echt gebruikt.

Als dat kan, waarom kan KPN het dan niet in het "silicon valley" van Nederland? Bizar.
Als dat kan, waarom kan KPN het dan niet in het "silicon valley" van Nederland? Bizar.
KPN zegt hier niet dat het niet kan, maar dat het voor kostenbesparingen zorgt. En ik geef ze hier persoonlijk ook gelijk in. Als bedrijf behoor je geld te verdienen en niet te verslinden, het is geen non-profit organisatie. Die kostenbesparing is ook niet iets dat door de markt wordt bepaald maar door de overheid c.q. ACM, die legt een maximum tarief vast dat een bedrijf als KPN mag vragen voor verbindingen.

Ik zie het al voor me, KPN legt een glasvezel netwerk aan en andere partijen gaan even tegen een vrienden prijsje zitten concurreren zodat de winst in het niet valt. Waarom investeert KPN dan überhaupt in een glasvezel netwerk waar anderen op teren?

Ik snap dat jij/wij als consument dan zoiets zullen hebben, dat is het probleem van KPN maar dat is leuk gezegd en gedacht maar zo werkt het natuurlijk niet. Er zijn mogelijke alternatieven voor handen en als die voldoen of geschikt gemaakt kunnen worden dan is aanleggen van glasvezel niet nodig en een enorme besparing. Blijft natuurlijk de hoop dat de regel dat KPN haar netwerk open moet stellen op de huidige manier, snel van de baan geschoven wordt om te voorkomen dat vooruitgang nog langer wordt bemoeilijkt.
Je bevestigd mijn punt: je kunt het niet aan de markt overlaten want die kijkt alleen naar de korte termijn en winstmaximalisatie.
Wie zou het anders moeten doen? De overheid niet, die moet onafhankelijk blijven en zich eens stoppen te bemoeien met dit soort zaken. Verder blijven dan alleen nog de lokale glasvezel initiatieven over.
Wel degelijk een overheid, in samenspraak met marktpartijen.
Dit wat KPN doet is met goedkeuring van de overheid (lees; ACM).

De overheid zegt KPN moet iedereen toegang bieden tot het netwerk, dat doet KPN, echter wel met die voorwaarden dat het tegen een maximum door de overheid (ACM) opgelegd bedrag is.

En dan is het logisch dat KPN zegt dat men het dan mooi kan bekijken. Ik vind het niet gek, verre van zelfs. KPN is een onderneming en ondernemingen doen niet aan non-profit. Blijft natuurlijk het feit, of Eindhoven moet geld erop toe leggen of de overheid. KPN zal dan mogelijk gewoon verder gaan met verglazen.

Op deze manier blijft het een vicieuze cirkel. Nu kun je natuurlijk als simpele student of consument zeggen "Het maakt me niet uit op welke manier het er komt (via overheid of privaat), als het er maar komt. " maar daaraan heeft men geen boodschap, tenzij je zelf besluit tot uitrol van glasvezel of overheidsinstanties ertoe kunt bewegen mee te investeren.
1) Zitten thuis(rand stad antwerpen - 2016 eindelijk) op 90/20 VDSL2 , dus het is nu niet dat VDSL2 niets aardig kan leveren.

Maar maar maar :
2) Ongeveer elk jaar loopt er iets mis met de draad in de straat , vaste telefoon en/of internet. Gevolgd door een partijtje lassen van de kabel. De techniekers zijn dan altijd stom verbaasd dat er nog een 30jaar oude koperen kabel in papier omhulsel in de straat ligt. Support heeft geen flauw idee dat helft van de straat zonder vaste telefoon zit waarbij de techniekers moeten lachen en zeggen dat support 80% van de tijd geen reet weet wat er aan de gang is. Dus de straat loopt altijd achter met nieuwere snelheden , enkel nu da er weer een paar appartement blokken bijkomen is een deel van het netwerk onlangs geupdate zodat VDSL2 100/20 weer iets dichterbij is gekropen.
Dus na 20jaar van onnozele beloften of marketing blaba van Proximus ben ik zeer sceptisch over Proximus hun belofte onlangs om alles naar glazvezel om te zetten.

Dus ik ben helemaal niet verbaasd door dit soort van artikels. ISP's in Europa beginnen meer en meer Amerikaanse rendabiliteits-modellen na te streven(of zijn zijn al opgekocht door Amerikaanse ISP). Ik ben geen fan van meer wetgeving maar de meeste ISP's vinden het gewoon niet rendabel, zelf google fiber geeft er beetje de brui aan en het hele idee van google fiber was om ISP's die doorgeslagen waren in rendabiliteit te concurreren. Allemaal heel korte termijnvisie of ze hopen in de toekomst alles draadloos te kunnen doen en nog meer aan te rekenen.

Dus ik vraag me soms af of er niet een beetje moet worden teruggevochten en begin soms luidop na te denken maar niet simpel.
-< 50/10 <300GB , aanrekening en marketing moet vermelding geven dat je smallband krijgt.
-voor elk internet abonnement - 1 euro in de pot dat enkel en alleen mag gebruikt worden om infrastructuur in straten te verbeteren die enkel toegang hebben tot smallband.
....
Ja, dat is net zoiets als dat Ziggo nu glasvezel gaat leggen, het kost geld om aan te leggen en ze concurreren zichzelf op de DSL markt. Bovendien is de gemiddelde Nederlander een vrek, ook al hebben ze wel een inkomen die meer dan voldoende is om een goede lijn te kunnen betalen. Hoe rijker ze zijn hoe gieriger.

Verder een beetje jammer. Het geneuzel van gemeentes is hier naar mijn idee ook debet aan. Misschien niet in Eindhoven maar wel in bijvoorbeeld Assen, de vastgeroeste ambtenaren willen niet afwijken van hun "stoeptegelbeleid" en lijken wel aandelen te bezitten in de firma Ziggo of iets dergelijks. Staat er ergens een bord met een glasvezel initiatief, is dat alleen voor 2 industrieterreinen. beetje jammer.
Het "stoeptegelbeleid" houdt in dat ze de tegels er op de kop in moeten leggen en dat daarna een bedrijf weer moet komen om ze weer om te draaien, werkelijk te gek voor woorden, het is ook gewoon een stom gezicht.
Het is net als de rest van de overheid super bureaucratisch. je graaft alles open, je legt een nieuwe waterleiding en pleurt het weer dicht. In plaats van dat je er vast loze leidingen in gooit zodat het duurste niet meer hoeft hebben ze bij de overheid een plaat voor de kop, want ja wie gaat die loze leidingen betalen.

Edit: maar alles is ook zo krom als het maar kan.
De buurman waar ik een steen op zijn dak zou kunnen gooien zou 180 mbit VDSL2 (pair bonding) kunnen afnemen, ik kan 9 mbit ADSL2+ afnemen, maar mijn buurman in hetzelfde gebouwencomplex kan al "maar liefst" 22 mbit afnemen, want die heeft wel VDSL2 beschikbaar.

[Reactie gewijzigd door bastian433 op 1 januari 2017 20:00]

De gemiddelde Nederlander is een vrek?
de meeste glasvezel ligt in de nieuwbouw wijken waar men met Audi's rijdt en Bmw's
ofwel de Vinexwijken waar de gemiddelde Nederlander juist niet kan wonen omdat dat voor hen onbetaalbaar is
Daar ligt dan ook het glas in veel gevallen, de rest kan de .......krijgen, en heeft vdsl
Die rijden in BMW's en Audi's en ondertussen hebben ze de scheuren in de muur, witgoed uit het jaar 0 en de meest goedkope internetverbinding die er is, want dat ziet de buitenwereld toch niet. Ik bedoel, die BMW of Audi moet ergens vandaan komen.
Goed, er zullen anderen zijn maar de meeste rijke mensen die ik ken zijn vreselijk gierig, zo worden ze rijk.
Pak de rotzakken! Wat KPN hier doet is schadelijk voor Nederland. Internet is de motor achter de moderne economie. Dat is zo overduidelijk dat zelfs de overheid het inziet en we belastinggeld hebben geinvesteerd om een netwerk te bouwen dat klaar is voor de toekomst. Nou komt KPN niet met het beloofde zesbaans asfalt tot in je garage maar hebben ze het bestaande zandpaadje een beetje aangestampt.

KPN vindt het prachtig. Zij bepalen waar en wanneer er snel internet komt in Nederland. Als netwerkbeheerder bepalen ze dat niet alleen voor zichzelf maar ook voor alle anderen die van het netwerk gebruik maken. KPN kan zo bepalen wanneer een hoeveel hun concurrenten moeten investeren in halfbakken techniek. De meeste ISPs zouden zich liever op glasvezel richten, dan heb je het over infrastructuur die een tijdje mee kan en relatief makkelijk kan worden geupgrade. DSL heeft een duidelijk eindpunt. Bij iedere snelheidsverhoging worden de kabels korter en heb je meer apparatuur nodig. Je kan die spiraal doorbreken door naar glasvezel over te stappen. Met DSL blijf je steeds meer investeren voor iedere versnelling, je hebt niet alleen betere apparatuur nodig maar ook meer koppelpunten.

Kijk, ik snap best dat glasvezel uitrollen een stuk duurder is dan (v)DSL, maar al het geld dat we in DSL stoppen voelt als een verloren investering. We weten dat het vroeg of laat door glasvezel vervangen moet worden. Dat je in bepaalde situaties beter het bestaande koper kan upgraden dan nieuwe kabels trekken snap ik ook wel, maar om dat nu voor hele wijken tegelijk te doen gaat me een beetje te ver.

Zeker omdat we het hier over Eindhoven hebben ben ik bijzonder sceptisch. Wat voor redenen je ook kan bedenken waarom het aanleggen van glasvezel moeilijk zou zijn, het is niet zo in Eindhoven.
Eindhoven heeft geen historische binnenstad waar rekening mee moet worden gehouden(*). Einhoven heeft geen historische gebouwen die kunnen verzakken. Eindhoven heeft geen natte bodem die het werk bemoeilijkt. Eindhoven heeft geen natuur die beschermd dient te worden. Eindhoven heeft geen machtige bejaardenlobby die verandering tegen houdt. Eindhoven heeft geen grachtengordel in het centrum. Eindhoven heeft geen vergeten grotten, tunnels, metros' of andere ondergrondse werken.

Eindhoven is een stad vol jonge techneuten en als er een stad is waar veel mensen dankbaar gebruik maken van glasvezel dan is het wel in Eindhoven. Dat de behoefte groot is blijkt uit het feit dat de gemeente meebetaalt aan de aanleg.

Voor de duidelijkheid, grote stukken van Eindhoven hebben wel al glasvezel, zelfs voordat Reggefiber er mee begon. De universiteit heeft namelijk al lang geleden glasvezelverbindingen gelegd naar grote studentenflats en appartementencomplexen om de studenten aan goed internet te helpen. In Eindhoven weten ze dus waar ze het over hebben.

Je wil niet weten hoe gefrustreerd sommige van mijn vrienden waren toen ze na hun studie hun studentenflatje moesten verlaten en er achter kwamen dat ze in hun nieuwe woning geen glasvezel konden krijgen. Het zijn techneuten in het technische hart van Nederland met een salaris om misselijk van te worden en ze kunnen geen fatsoenlijk internet krijgen zonder te verhuizen.

Zelfs als KPN nu gedwongen wordt om het werk af te maken dan loopt het project nog altijd jaren vertraging op.

* In ieder geval niet in vergelijking tot veel andere Nederlandse steden.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 1 januari 2017 14:31]

salaris om misselijk van te worden
:/
Even een correctie op jouw reactie. De gemeente betaalt niet mee aan de aanleg:

"- De gemeente Eindhoven heeft geen financiële bijdrage verstrekt aan Reggefiber.
- De gemeente Eindhoven staat niet garant voor leningen van Reggefiber.
- De investering m.b.t. de fysieke aanleg geschied geheel voor rekening en risico van Reggefiber. Er is in de SOK geen sprake van een harde verplichting tot aanleg van het netwerk maar het gaat enkel over afspraken om invulling te geven aan het voornemen van Reggefiber om een glasvezelnetwerk aan te leggen. Het niet nakomen van afspraken is in die zin niet aan de orde in het licht van de Samenwerkingsovereenkomst."

Bron: mail die ik in maart 2016 van de gemeente Eindhoven heb ontvangen.
Grote delen zijn min of meer cooperatief aangelegd ("OnsNet"), al kon dat vooral vanwege overheidssubsidie. Maar daar hebben ze goed gebruik van gemaakt en door de relatief korte lijnen was het ook allemaal aardig prettig geregeld. Helaas heeft KPN de tent mogen overnemen, was al bang voor de embrace en extinguish, aangezien ze bij gebrek aan subsidie echt dat stukje fiber to home niet willen gaan aanleggen.
Eindhoven heeft geen natte bodem die het werk bemoeilijkt.
Mooi verhaal, dit deel klopt alleen niet helemaal. Eindhoven heeft wel degelijk een heel natte bodem. De hele reden dat er in het centrum van Eindhoven in de jaren 50 nog ruimte was om een universiteit uit de grond te stampen is omdat het voorheen moeras was... Bij iedere hoosbui komt dat moeraseffect weer terug in de stad en staan er straten/kruispunten blank omdat de riolering het gewoon niet weg krijgt. De bodem inzakken lukt ook niet, want die zit al vol (met water ;)). Of een glasvezeltje leggen daarmee moeilijker wordt weet ik niet, maar nat is de bodem zeker.
Eindhoven heeft geen historische binnenstad waar rekening mee moet worden gehouden(*). Einhoven heeft geen historische gebouwen die kunnen verzakken. Eindhoven heeft geen natte bodem die het werk bemoeilijkt. Eindhoven heeft geen natuur die beschermd dient te worden. Eindhoven heeft geen machtige bejaardenlobby die verandering tegen houdt. Eindhoven heeft geen grachtengordel in het centrum. Eindhoven heeft geen vergeten grotten, tunnels, metros' of andere ondergrondse werken.
De helft van je punten is onjuist. Eindhoven heeft een natte bodem. Kijk naar het gebied rond de TUE, een mooie plek is de Berenkuil, waar het grondwater rijkelijk stroomt (en ik heb het dan over de zuidkant (bij de busloots, spoortunnel) niet de noortkant aan het grindgat.

Eindhoven heeft historisch panden, die zijn niet oud (1900+), maar wel beschermt. BTW collega in een "historisch" pand (woningen aan de Geldropse weg), heeft wel glas, het veranderd namelijk niet het uiterlijk van de woning.

Eindhoven is een heel groene stad.

Of ze een bejaardelobby hebben, geen idee. Maar die vergeten grondwerken zijn er niet omdat het vooral een veen/moeras is geweest.
Kijk, ik snap best dat glasvezel uitrollen een stuk duurder is dan (v)DSL, maar al het geld dat we in DSL stoppen voelt als een verloren investering. We weten dat het vroeg of laat door glasvezel vervangen moet worden. Dat je in bepaalde situaties beter het bestaande koper kan upgraden dan nieuwe kabels trekken snap ik ook wel, maar om dat nu voor hele wijken tegelijk te doen gaat me een beetje te ver.
Jij/wij hebben helemaal geen idee of glas het summum van connectiviteit is. Men is schijnbaar nog lang niet klaar met koper (of het nu coax of 2 aderparen is). Het probleem voor KPN is dat de wijken waar geen glas, reeds een snelle kabel aansluiting hebben en een heel belabberd DSL aanbod ,de wijkcentrales en langgerekte bebouwing heeft tot gevolg dat grote delen slechts TOT 8Mbit/s komen. Dat zijn dus geen klanten van KPN en of ze overstappen naar DSL verbindingen is nog maar de vraag, er is immers geen dringende reden voor gebruikers omdat te doen.
Glas is ook niet zaligmakend. Ik heb hier nu ook glas liggen maar van cif/caiway. Het glasvezel netwerk is volledig open dus iedereen zou kunnen aanbieden... Helaas de KPN en dochters zijn niet beschikbaar en het lijkt erop dat dit ook zo blijft.

Het resultaat is dat je nu een soort monopolie hebt op het glasvezel netwerk. Ja je hebt keuze maar daar wordt je ook niet gelukkig van.

Feit blijft wel dat het voor KPN goedkoper is om het bestaande kopernet te gebruiken. Ze gaan echt niet de koperkabels vervangen wel kasten dichterbij zetten indien nodig. Als de snelheid hoog genoeg is gaan de meeste mensen echt geen glasvezel missen.

Ik heb geen cijfers maar ik vraag mij af hoeveel mensen daadwerkelijk het snelste abonnement afnemen indien glasvezel beschikbaar is. Of zullen de meeste mensen naar de kosten kijken en gaan voor de 75/75 of 100/100 snelheid...
Pak de rotzakken! Wat KPN hier doet is schadelijk voor Nederland. Internet is de motor achter de moderne economie. Dat is zo overduidelijk dat zelfs de overheid het inziet en we belastinggeld hebben geinvesteerd om een netwerk te bouwen dat klaar is voor de toekomst. Nou komt KPN niet met het beloofde zesbaans asfalt tot in je garage maar hebben ze het bestaande zandpaadje een beetje aangestampt.
Je bedoelt wat de ACM in dezen doet, door het bepalen wat een bedrijf als KPN mag bepalen is schadelijk voor Nederland? Het is een enorm bedrijfsrisico om een paar miljoen de grond in te stampen en tegen een habbekrats die infrastructuur aan derden te verhuren terwijl die derden je directe concurrenten zijn en je grootste concurrent (Ziggo) je vierkant uitlacht.
KPN vindt het prachtig. Zij bepalen waar en wanneer er snel internet komt in Nederland. Als netwerkbeheerder bepalen ze dat niet alleen voor zichzelf maar ook voor alle anderen die van het netwerk gebruik maken.
Wat weerhoud die anderen ervan om dan zelf te investeren in een dergelijke infrastructuur? Juist de kosten zijn te hoog, en diezelfde kosten zou KPN volgens jou wel moeten maken en dit dan tegen een vriendenprijsje aan concurrenten moeten leveren die onder de prijs van KPN kunnen zitten. Je snapt hopelijk zelf ook wel dat KPN niet zo achterlijk is om zichzelf keihard in de vingers te laten snijden.
Kijk, ik snap best dat glasvezel uitrollen een stuk duurder is dan (v)DSL, maar al het geld dat we in DSL stoppen voelt als een verloren investering. We weten dat het vroeg of laat door glasvezel vervangen moet worden. Dat je in bepaalde situaties beter het bestaande koper kan upgraden dan nieuwe kabels trekken snap ik ook wel, maar om dat nu voor hele wijken tegelijk te doen gaat me een beetje te ver.
True en hopelijk ziet de overheid en ACM tegen die tijd dan ook in dat het geen wat ze eisen zeker niet reëel is tenzij ze zelf ook geld beschikbaar zouden stellen om de uitrol van glasvezel aan te moedigen. Dankzij de regelgeving die is opgelegd worden zaken nu op de lange baan gegooid en persoonlijk zou ik dit ook zo doen. Ook al zou ik daar de consument mee hebben, anderzijds is het best jammer dat KPN dit niet ook kenbaar maakt zodat de consument in dat geval kan klagen bij de juiste partijen.
Eindhoven is een stad vol jonge techneuten en als er een stad is waar veel mensen dankbaar gebruik maken van glasvezel dan is het wel in Eindhoven. Dat de behoefte groot is blijkt uit het feit dat de gemeente meebetaalt aan de aanleg.
Klopt, jonge techneuten zijn er zat. Helaas hebben die geen kaas gegeten dat investeringen binnen een specifieke termijn ook terugverdiend moeten worden. En doordat KPN concurrentie moet toelaten en de winst op die verbindingen nihil is, is dit een enorm bedrijfsrisico.
Als netwerkbeheerder bepalen ze dat niet alleen voor zichzelf maar ook voor alle anderen die van het netwerk gebruik maken.
KPN beheert geen netwerk, maar beheert de infrastructuur. Zelfde geldt voor dochter Reggefiber.

Bij xDSL is het inderdaad de infrastructuur die de maximaal haalbare snelheid bepaald, namelijk lengte van koperdraden, en de hoeveelheid distribution-frames (wijkkasten). Hoe meer wijkkasten, des te korter de koperkabels kunnen zijn.

Of de verbinding nu glas of koper is: het enige wat KPN doet is in het distributie-frame een fysieke verbinding maken tussen jouw meterkast en de apparatuur van je ISP, waardoor je op het netwerk van je ISP kunt, en dus ook op de rest van het Internet.
Snelheid is niet het enige wat een verschil maakt, toch?

Bovendien is er een contract, dus het lijkt me niet dat KPN hier zomaar onderuit kan komen.
Dat lijkt mij ook niet, maar KPN denkt blijkbaar van wel en zal zo haar redenen daarvoor hebben.
Glazvezel aanleggen kost veel geld , kpn heeft denk liever dat anderen bedrijven dat doen en dat ze daarna mee kunnen liften op het glazvezel netwerk.Ziggo en vodafone zijn gefuseerd.
Dan hadden ze reggefiber niet moeten overnemen. Dan was het inderdaad een derde partij die voor de netwerkaanleg gezorgd zou hebben
Ik bedoel dat ik denk dat KPN niet zomaar onder het contract probeert uit te komen als het weet dat dat niet mag. Ik denk dat ze wel iets van een grond hebben waarop ze niet door hoeven te gaan.
Het zou mij niet verbazen als er in dat contract niets staat over het medium en enkel maar snelheids en beschikbaarheidseisen zijn gedefinieerd.
Ja precies. En tenzij door de gemeente bewezen kan worden dat Vplus niet aan die eisen voldoet, heeft die dus weinig in te brengen tegen KPN.
Ik denk niet dat het een contract is, maar een intentieverklaring.
1 2 3 ... 6

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee