Nederlandse bewaarplicht blijft bestaan ondanks ongeldige Europese wetgeving

De bewaarplicht voor telecomgegevens blijft in Nederland bestaan, hoewel het Europese Hof de richtlijn die ten grondslag ligt aan die wetgeving ongeldig heeft verklaard. Wel stelt het kabinet zwaardere eisen aan toegang tot gegevens dan nu het geval is.

Volgens het Nederlandse kabinet mag de bewaarplicht blijven bestaan, omdat de wetgeving weliswaar op basis van de nu ongeldige richtlijn tot stand is gekomen, maar de Nederlandse wetgeving voor de bewaarplicht daarmee niet ongeldig is verklaard, vindt het kabinet. "De Nederlandse wetgever heeft een algemene bevoegdheid om regels te stellen. De Nederlandse wetgeving bevat reeds waarborgen die verder gaan dan die van de richtlijn dataretentie, zoals de regels in het Wetboek van Strafvordering over de toegang tot de bewaarde gegevens", aldus het kabinet.

De bewaarplicht houdt in dat providers van al hun klanten metadata over onder meer gevoerde telefoongesprekken en internetsessies gedurende een bepaalde periode moeten opslaan, zodat opsporingsdiensten ze op kunnen vragen als dat nodig mocht blijken voor een strafrechtelijk onderzoek.

Om de regels wel in lijn te brengen met de uitspraak van het Europese Hof in april, gaat het kabinet de regels voor toegang tot de gegevens aanscherpen. Zo is raadplegen van de gegevens voortaan alleen mogelijk na toestemming van de rechter-commissaris; dat hoeft nu nog niet. Bovendien kunnen opsporingsdiensten telecomgegevens als de duur van een telefoongesprek alleen tot een jaar na dato raadplegen als die mensen verdacht worden van een strafbaar feit waarop een gevangenisstraf van ten minste acht jaar staat. Anders zijn die gegevens tot zes maanden na dato in te zien. Internetgegevens zijn sowieso zes maanden te raadplegen.

Het kabinet ziet de bewaarplicht als noodzakelijk. "Zonder telecommunicatiegegevens komt de aanpak van bijvoorbeeld jihadisten, kinderpornografie, roofovervallen, moord en doodslag in gevaar of wordt die zelfs onmogelijk", aldus het kabinet.

Niet elk kabinet binnen Europa is het eens met de zienswijze van Nederland. Zo veegde Oostenrijk de bewaarplicht na de uitspraak van het Hof van tafel. Het Nederlandse kabinet dient de wetswijzigingen binnenkort in bij het parlement; pas na goedkeuring zullen de wijzigingen kracht van wet krijgen.

Door Arnoud Wokke

Redacteur

18-11-2014 • 17:53

102 Linkedin

Reacties (102)

102
93
58
7
0
10
Wijzig sortering
De schending van privacy van burgers is al veel te ver gegaan.
Er is helaas geen discussie over de wenselijkheid hiervan. De oppositie zit te slapen. Alles wat technisch mogelijk is, wordt meteen ingevoerd.

Mijn veiligheidsgevoel wordt er absoluut niet beter op. Ik vind deze overheid eerder een bedreiging.

Ik geloof ook helemaal niet dat dit gaat helpen tegen terreur. Verder vermoed ik dat de kans dat een burger slachtoffer wordt van terreur bijzonder klein is. Ik denk dat de maatregelen vooral genomen worden omdat politici zelf bang zijn voor een aanslag.
De oppositie zit te slapen.
De drijvende kracht in de oppositie is op dit moment de CDA en D66. Partijen die met de huidige regeringspartijen aan regeringen deelnamen die dit hebben ingevoerd. Van de oppositie moet je het dus niet verwachten.
Verder vermoed ik dat de kans dat een burger slachtoffer wordt van terreur bijzonder klein is.
Ik denk dat die kans juist bijzonder hoog is. Slachtoffer van terreur ben je namelijk al als je bang bent, dan wordt je in je vrijheid beperkt. Dus niet alleen als je op zondag in een ontploffende bus in Tel Aviv zit maar ook als je niet meer op zondag de bus in Tel Aviv durft te nemen.
Welke oppositie ze spelen allemaal handje klap samen.
UPDATE Tweakers Redacteur Joost Schellevis meldt op Twitter dat het ministerie zegt dat het een foutje is, wordt gefixt

Originele reactie, nu enigzins achterhaald
Ik vind het bijzonder dat de Memorie van Toelichting stelt dat Skype en Facetime de gegevens van communicatie gedurende 6 maanden moeten opslaan. Dit is in tegenstelling tot wat Hirsch Ballin hierover in de Tweede Kamer gezegd heeft.

https://zoek.officielebek...=3&sorttype=1&sortorder=8

13

Is de minister voornemens om in een dergelijke situatie ook een verplichting van aftapbaarheid op te leggen aan de makers van softwareprogramma’s? Hoe denkt het kabinet om te gaan met handhaving van aftapbaarheid van softwareprogramma’s van buitenlandse aanbieders die zelf geen netwerk onderhouden en ook geen vestiging hebben in Nederland? In welke mate acht het kabinet het realistisch om te verwachten dat ook dit soort elektronische Internetdiensten aftapbaar gemaakt kunnen worden?

Makers van softwareprogramma’s voor bepaalde internetdiensten zijn geen aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken- en diensten als bedoeld in de Telecommunicatiewet. Op grond van de Telecommunicatiewet kan dan ook geen verplichting worden opgelegd aan deze makers van softwareprogramma’s, maar slechts aan aanbieders van openbare telecommunicatiediensten en -netwerken. Handhaafbaarheid is om die reden ook geen issue.
14

Welke mogelijkheden hebben opsporingsdiensten als criminelen of potentiële terroristen in toenemende mate gebruik blijken te gaan maken van versleutelde communicatie via Internet waarbij gebruik wordt gemaakt van software die wordt gemaakt door buitenlandse ontwikkelaars of bedrijven?

Ingevolge de zogenoemde wet Computercriminaliteit II1 die 1 september jongstleden in werking is getreden, kan de Officier van Justitie de medewerking vorderen van een derde, niet zijnde de verdachte, die kennis heeft van de (wijze van) versleuteling van een bericht. Daarnaast investeren de opsporingsdiensten en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zelf in de ontwikkeling van kennis op het terrein cryptografie. Het eerdergenoemde samenwerkingsverband (zie vraag 8) heeft onder andere tot taak de opsporingsdiensten hierin te ondersteunen.

Overigens biedt de WIV 2002 reeds de bevoegdheid om een ieder, die kennis draagt terzake het ongedaan maken van versleuteling van gesprekken, telecommunicatie of gegevensoverdracht, te verplichten alle noodzakelijke medewerking te verlenen deze versleuteling ongedaan te maken.

en hier https://zoek.officielebek...=5&sorttype=1&sortorder=8

2.2 De te bewaren gegevens
De leden van de CDA-fractie wezen erop dat gegevens zoals bedrijfsemail en (gratis) e-maildiensten als Hotmail en Yahoo niet worden genoemd in de lijst van de te bewaren gegevens en betreuren het dat de regering hier niet verder over heeft uitgewijd. Zij gaven aan dat, doordat het gebruik van dergelijke e-maildiensten een zeer groot aandeel heeft in het internetverkeer, er een gat valt in de strijd tegen de misdaad en vroegen welke stappen worden ondernomen om deze e-maildiensten alsnog in een parallel voorstel gelijk te schakelen.
In antwoord op deze vraag kan worden opgemerkt dat de Telecommunicatiewet van toepassing is op openbare telecommunicatie diensten en/of -netwerken. Bedrijfsemail en de e-maildiensten, zoals vermeld in de vraagstelling, vallen niet onder de werking van Telecommunicatiewet. Overigens is het criterium hier niet of het een gratis e-mail dienst betreft of niet, maar of het een aanbieder betreft die onder de reikwijdte van de Nederlandse wet valt.

En
De leden van de SP-fractie betwijfelden de effectiviteit van de bewaarplicht van verkeersgegevens ten aanzien van het doel dat wordt nagestreefd, omdat deze plicht zal leiden tot inventieve methoden om te voorkomen dat gegevens bewaard kunnen worden. Zij vroegen of het bijvoorbeeld mogelijk is de bewaarplicht te omzeilen door gebruik te maken van webmail of door plaatsing van informatie op een publieke website. Ook vroegen zij naar het gebruik van Skype of van een niet beveiligd netwerk van een derde. Dit laatste zou vervelende gevolgen kunnen hebben, zoals een mogelijk verkeerde verdenking.
In reactie op de gestelde vragen moet voorop worden gesteld dat het voorliggende wetsvoorstel zeker beperkingen kent. Het aanbieden van applicaties, zoals Skype, valt als zodanig niet onder het begrip aanbieden van openbare telecommunicatienetwerken of -diensten, als bedoeld in de Telecommunicatiewet. Indien echter met behulp van Skype een verbinding wordt gelegd met een vaste of mobiele telefoon, of andersom, dan vallen de betreffende verkeers- en locatiegegevens wel onder de bewaarplicht. Dit punt hangt echter niet zozeer samen met de inhoud van de bewaarplicht als wel met de reikwijdte van de Telecommunicatiewet en van de verplichtingen van de Richtlijn dataretentie, die zich beperken tot aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten.

https://zoek.officielebek...=7&sorttype=1&sortorder=8

Overig
De leden van de CDA-fractie wezen op verschillende manieren om de bewaarplicht te omzeilen, door middel van het gebruik van speciale software of door middel van het gebruik van bedrijfsmail en diensten als Hotmail, MSN, Skype en Hyves en vroegen zich af waarop de regering nog enig nuttig effect van de voorgestelde regeling baseert. Deze vraag gold voor de maatregel in het algemeen maar zeker ook voorzover deze verder reikt dan de termijn van zes maanden die door de EU wordt opgelegd.
In antwoord op de gestelde vragen merk ik op dat sommige aanbieders van telecommunicatiediensten niet rechtstreeks onder de werkingssfeer van hoofdstuk 13 van de Telecommunicatiewet vallen. Dit betreft diensten die de gebruikers in staat stellen zelfstandig, zonder tussenkomst van een aanbieder, te communiceren. Er kan dan niet gesproken worden van een «openbare telecommunicatiedienst», in de zin van de Telecommunicatiewet, omdat er geen sprake is van het overbrengen van signalen via een electronisch communicatienetwerk door de aanbieder van de betreffende communicatiedienst. Dit betreft diensten als Hyves, MSN en Skype. Bij zulke diensten bestaat de dienstverlening geheel of grotendeels uit het beschikbaar stellen van software met behulp waarvan degene, voor wie een bericht bestemd is, dit zelf bij de een server kan ophalen door verbinding te maken met de betreffende server. Het transport van de gegevens van de afzender naar de server vindt doorgaans plaats door de aanbieder van de verzender die daarmee wel onder de werkingssfeer van artikel 1.1., onderdeel ff, van de Telecommunicatiewet valt. Ditzelfde geldt voor de aanbieder van de geadresseerde die de gegevens van de server ophaalt. Dit betekent dat de verkeersgegevens, die gegenereerd worden met het transport van de berichten, bewaard moeten worden. Er blijft derhalve nog een groot gebied over waarin verkeersgegevens gegenereerd worden die bewaard dienen te worden. Ook bij de behandeling in de Tweede Kamer van het onderhavige wetsvoorstel is gesproken over de werkingssfeer in relatie tot diensten die niet onder de bewaarplicht vallen. Ik heb daarbij opgemerkt dat ondanks het gebruik van deze diensten, het nut van de toepassing van strafvorderlijke bevoegdheden met betrekking tot de nog steeds buitengewoon veel gebruikte telecommunicatie via de mobiele telefoon en de internetvoorzieningen die de traditionele e-mail benutten, waarbij dus gebruik wordt gemaakt van Nederlandse providers, daarmee absoluut niet verminderd is. Dat sommige aanbieders van e-maildiensten zelf niet als aanbieder in de zin van de Nederlandse Telecommunicatiewet kunnen worden aangemerkt, waardoor minder gegevens beschikbaar zijn voor politie en justitie, is een beperking die buiten de sfeer van Europese richtlijn en het onderhavige wetsvoorstel ligt. Ik heb de Kamer toegezegd te onderzoeken hoe dat gat, waar nodig via internationale samenwerking, kan worden gedicht. Hierbij kan ook worden gedacht aan de eerdergenoemde evaluatie van de richtlijn dataretentie, die in 2010 zal plaatsvinden.

[Reactie gewijzigd door Raindeer op 18 november 2014 19:48]

In wat voor land ben ik beland? :X
Er staat onder andere:
De bewaarplicht houdt in dat providers van al hun klanten metadata over onder meer gevoerde telefoongesprekken en internetsessies gedurende een bepaalde periode moeten opslaan, zodat opsporingsdiensten ze op kunnen vragen als dat nodig mocht blijken voor een strafrechtelijk onderzoek.
Onder metadata versta ik informatie waar het ongeveer over gaat, dus alleen maar een samenvatting van de inhoud. Rijst bij mij de vraag hoe "ongeveer" daaronder wordt verstaan en hoe zo'n samenvatting dan gerealiseerd dient te worden.
Een deel van de bewaarplicht wordt ook verlengd via de belastindienst route, omdat de belasting dienst alles 5 jaar moet bewaren na afsluiting is informatie daar langer opvraagbaar. De politie / inlichtingen diensten mogen ook daar winkelen.

Vastgelegd:
Voor een telefoon gesprek, tijdstip, van, naar.
Voor een mailtje: afzender, ontvanger,tijdstip, subject, headers. ("buitenkant" vd enveloppe)
Voor een SMS, van, naar tijdstip, vodafone heeft lange tijd ook de inhoud gestuurd.
Internet: tijdstip van aan en afloggen + IP adres.
En alles wat er verder gemeld wordt vanuit een provider

Overigens is bij een niet encrypted mail de inhoud gewoon leesbaar. Het is meer vergelijkbaar met een briefkaart dan een brief.
(SMTP +TLS is alleen tijdens transport, een MTA krijgt gewoon een leesbaar document).

Inhoudelijke bescherming:
E-mail: Alleen PGP of S/MIME kan je inhoud werkelijk beschermen.
SMS: textsecure kan hierbij helpen.
Telegram kan je bericht end-end encrypten, inclusief houdbaarheids datum.
Internet: Gebruik zoveel mogelijk VPN (IPSEC, of minimaal OpenVPN), HTTPS, SMTPS, IMAPS etc. etc. (allemaal SSL/TLS) voor connecties naar servers etc.
Voice: VOIP overVPN, of minimaal RTPS, RedPhone.
Grappig, dit blijft bestaan ondanks dat het niet is toegestaan. En het download verbod dat we hier eerst niet hadden wordt per direct ingevoerd nadat blijkt dat dit van het Europese Hof niet mag. Rare prioriteiten.
Het Hof van Justitie heeft niet gezegd dat een bewaarplicht niet is toegestaan, enkel dat de richtlijn ongeldig is omdat de Uniewetgever met de vaststelling van die richtlijn het evenredigheidsbeginsel heeft geschonden. Dat heeft geen gevolgen voor de wijze waarop in Nederland de bewaarplicht is geregeld. Daar heeft het Hof van Justitie niets over te zeggen, zeker niet nu de richtlijn ongeldig is verklaard.
Nederlandse wetgeving moet toch óok in lijn zijn met het evenredigheidsbeginsel? Het zou raar zijn als een Europese Richtlijn in strijd is met Europees recht, terwijl de Nederlandse implementatiewet daarvna dat niet is.

Het HvJ mag wel degelijk nationaal recht in strijd met EU-recht verklaren. Als onze Wet bewaarplicht juridisch te ver gaat, dan krijgen we dat gewoon te horen hoor. (Het moet wel om een geharmoniseerd deel van het EU-recht gaan.)
De wet bewaarplicht moet inderdaad in lijn zijn met het evenredigheidsbeginsel, in ieder geval op basis van artikel 8, tweede lid, EVRM (en, voor zover nog van toepassing, op basis van het EU-handvest). Alleen betekent de ongeldigverklaring van de richtlijn niet dat het HvJ zich automatisch ook heeft uitgelaten over de Nederlandse implementatiewet. Het kan zo zijn dat de wet niet in overeenstemming is met het evenredigheidsbeginsel, maar zolang geen rechterlijke instantie expliciet tot dat oordeel is gekomen, blijft de wet geldig.

De enige weg om de wet voor te leggen aan het HvJ (uitgezonderd de situatie dat de Commissie of een andere lidstaat zou menen dat Nederland de richtlijn niet juist geïmplementeerd had) was via een verzoek om een prejudiciële beslissing met betrekking tot de onderliggende richtlijn. Nu de richtlijn ongeldig is en niet meer geïmplementeerd hoeft te worden, kunnen over de richtlijn geen prejudiciële vragen meer gesteld worden. De wet raakt ook niet meer aan een geharmoniseerd deel van het EU-recht, waardoor het HvJ buiten beeld zou blijven. De enige manier nu is via de Nederlandse rechter en het EHRM.
Nederlandse wetgeving moet toch óok in lijn zijn met het evenredigheidsbeginsel
Door de toegang tot de gegevens zo sterk te beperken als nu in deze wetsaanpassing zal voldaan worden aan belangrijke elementen uit het EU vonnis over de EU richtlijn.
Arnoud meteen een vraag, stel je komt voor de rechter omdat er aan de hand van bewijs 'wat onrechtmatig is verkregen' verdere opsporing mogelijk was en aan de hand hiervan is ook verder bewijs verkregen, houd dit dan nog stand?
Een rechter zal dan toch moeten concluderen dat het bewijs niet volgens de wet is verzameld? Of zijn dit eerder Amerikaanse praktijken en mag het ondanks dat het niet volgens de wet is verkregen wel als bewijs worden gebruikt?
Anders maakt men het zichzelf onmogelijk.
Hoe zit het dan met dat die bewaarplicht nu circa 7 maanden is uitgevoerd zonder die broodnodige aanpassing? Komt dat in aanmerking voor artikel 355 lid 4 van het wetboek van strafrecht (ambtsmisdrijven)?
Nee, niet waar.

Reden dat de richtlijn ongeldig is verklaard, is dat de voorkoming van misbruik tekort schiet.

Dus bewaarplicht zonder dat er goede maatregelen tegen misbruik zijn, is illegaal.

Blijkbaar is dat in NL ook zo, omdat ze de toegang tot de gegevens willen GAAN beperken.

Totdat de toegangsprocedures verscherpt zijn, is de hele bewaarplicht ook illegaal.
Dat komt omdat opa opstelten zich boven de wet acht.
Anoniem: 80466
@Banath18 november 2014 19:26
De EU richtlijn ben je als land verpl;icht te volgen maar als er geen EU richtlijn (meer) is dan ben je als land vrij om zelf wetgeving te maken.

Wel zal de nederlandse wetgeving moeten voldoen aan vergelijkbare eisen als waarop de EU richtlijn werd beoordeeld.
In het oordeel van een EU hof is recent de EU richtlijn rondom de bewaarplicht afgekeurd met name door de te makkelijke toegang tot de privacygevoelige gegevens wat niet in overeenstemming is met europese privacywetgeving.
Daarom heeft Nederland nu de eigen Nederlandse wetgeving aangescherpt om die toegang tot de bewaarde gegevens flink in te perken.
Daarmee voldoet de NL wetgeving rondom de bewaarplicht wel aan de privacyregels van de EU en kan deze wetgeving dus gewoon blijven bestaan.

Het kan trouwens ook best zijn dat de EU richtlijn in de toekomst ook weer terugkomt in een aangepast vorm om aan de eisen van het hof te voldoen.
dit blijft bestaan ondanks dat het niet is toegestaan
Maar dat is niet wat er aan de hand is. De EU richtlijn (op basis waarvan waarop de landen zelf wetten moeten maken) is door het hof van tafel geveegd. De Nederlandse regering wil de wet behouden. Nederland is een souverein land en mag dat ook zelf beslissen.
Goed nieuws is juist dat het gebruik heel veel strenger gecontroleerd en ingeperkt wordt.
Zie mijn bovenstaande reactie, de procedures ter voorkoming van misbruik schieten tekort.

Dat is in NL ook zo, gezien het feit dat ze de toegangsregels tot de data willen GAAN aanscherpen, waardoor de wet dus strijdig is met het EU recht.

En dat mag dus niet.
En dat is ontdekt en daarom wordt het aangepast.
Wat ik denk dat hij bedoelt is is dat er nu even tijdelijk een periode is (totdat ze het aangepast hebben) dat NL-recht in strijd is met EU-recht.

Maar daarvoor heb je vast wel weer overgangsafspraken etc.
"Niet verplicht" is iets heel anders als "niet toegestaan". Toen de EU richtlijn nog gold was het verplicht om zo'n wet te hebben, nu is het niet meer verplicht. Als iets vanuit de EU niet verplicht is en wél toegestaan, dan mogen overheden kiezen. Daarom kan Oostenrijk anders kiezen dan Nederland.

En wat download verbod betreft, dat hadden we altijd al - voor alle bedrijven, voor alle software. Het enige bijzondere was de uitzondering voor particuliere downloads van muziek en films. Omdat de wet al bestond hoefden er ook geen nieuwe wetten gemaakt te worden. Het download verbod werd dus feitelijk niet ingevoerd, een uitzondering bleek ongeldig. Juridisch belangrijk want nieuwe wetten hebben geen werking met terugwerkende kracht. Aangezien we altijd al een downloadverbod hadden, kan de uitspraak van het Europese Hof zelfs met terugwerkende kracht toegepast worden. (in theorie dan)

[Reactie gewijzigd door MSalters op 18 november 2014 18:08]

Zie mijn bovenstaande reactie, de procedures ter voorkoming van misbruik schieten tekort.

Dat is in NL ook zo, gezien het feit dat ze de toegangsregels tot de data willen GAAN aanscherpen, waardoor de wet dus strijdig is met het EU recht.

En dat mag niet, je landelijke wet mag wel strenger zijn dan het EU recht, maar niet strijdig met.
"Hoewel de gegevensbewaring waartoe de richtlijn verplicht, geschikt kan worden geacht om het daarmee nagestreefde doel te verwezenlijken, is de omvangrijke en bijzonder ernstige inmenging in de betrokken grondrechten niet voldoende ingeperkt om te garanderen dat deze inmenging daadwerkelijk tot het strikt noodzakelijke beperkt blijft"

Het was dus wel degelijk 'niet toegestaan'. Door de regelgeving in nederland iets te wijzigen, onder meer door de eisen voor toegang tot de data te verzwaren, hoopt nederland wel te voldoen aan de eisen om deze tool te mogen gebruiken.
Dat is nog steeds de logica die gebruikt is om de richtlijn af te wijzen. Daarmee is niet elke implementatie-wet automatisch ook in strijd met die grondrechten, want zo'n wet kan wel de benodigde garanties bieden. En het kabinet heeft een punt: het is niet juridisch vastgesteld dat de garanties in de Nederlandse wet ook tekort schieten danwel tekort zullen schieten.
Omdat de wet ongeldig is verklaart wil nog niet zeggen dat het niet meer is toegestaan. Men kan alleen niet meer zomaar naar die betreffende wet grijpen om aan te geven dat ze dit willen.
Helemaal mee eens, downloadverbod kon binnen een hartslag en dit kan opeens niet. Bijzonder hypocriet en typisch Nederlands. De burger slikt het wel. Het is godverdomme bespottelijk.

En dan dit soort onzin:
"Het kabinet ziet de bewaarplicht als noodzakelijk. "Zonder telecommunicatiegegevens komt de aanpak van bijvoorbeeld jihadisten, kinderpornografie, roofovervallen, moord en doodslag in gevaar of wordt zelfs onmogelijk", aldus het kabinet."
Ik heb nog nooit ergens gelezen dat een roofoverval, moord of doodslag is opgelost met behulp van illegaal afgetapte telecom gebruikers metadata. Daarnaast hebben we in Nederland gewoon niet de wetgeving om dergelijke delicten fatsoenlijk te bestraffen. Terrorisme en kinderporno bestrijden is het eeuwenoude argument dat helaas elke vorm van inhoud en waarde heeft verloren. Zeker zolang de gemiddelde jihadist nog afreist om zelf aan fladderen geschoten te worden hoeven we daar niet de privacy van brave burgers voor te schenden.

Zodra we wetgeving hebben om veroordeelden van zeer zware delicten permanent te bestraffen en herhaling te voorkomen en zodra de politie meer aan kan dan flitsen en boetes aan de belastingbetaler schrijven praten we weer verder. Een tasjesdief vangen is nog teveel gevraagd.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 40104 op 18 november 2014 22:20]

Een tasjesdief vangen is nog teveel gevraagd.
Een fietsendief pakken en opsluiten is ook teveel gevraagd. Hier in NL heerst een cultuur bij de rechtsprekende instanties (als je al gepakt wordt) zo van bijna 'Foei, en nu niet weer doen, he?'.
Een betrapte fietsendief moet je gewoon een maand lang opsluiten. Op eigen kosten van die dief, natuurlijk. Er is het argument dat dat niet helpt. Kan me niet bommen. Bij 2e keer betrappen: gewoon 1 jaar in de bak. 3e Keer: Levenslang. Heb je er ook geen last meer van. Anders op een 'onbewoond' eiland dumpen, die gasten.

[Reactie gewijzigd door kimborntobewild op 19 november 2014 18:01]

Onzin.
De three-strikes regel hanteren ze in een aantal staten van de VS. Je ziet daar geen daling van de criminaliteit. En criminelen die voor hun derde veroordeling staan zijn eerder in staat tot geweld om uit handen van de politie te blijven.
Het maakt niet uit of ze eerder in staat zijn om geweld te gebruiken, iemand met levenslang of met de doodstraf zal buiten de gevangenis nooit weer een delict begaan en is de belastingbetaler niet langer tot last. Hoe eerder we hier 3-strikes voor echte criminaliteit in voeren de beter.
Ik zie dat toch anders dan jij en Kim dat doen.
In delen van de VS hebben ze dergelijke wetten, maar die zijn in sommige gevallen al aangepast (er moet er in California bijvoorbeeld sprake zijn van 3 dezelfde misdrijven, zodat niet iemand die eerst gearresteerd is voor drugsgebruik, daarna voor een mishandeling levenslang de bak in gaat voor de diefstal van een pakje kauwgom) en zijn er straffen verminderd. Ook weigeren sommige officieren van justitie om levenslang te eisen in bepaalde gevallen.
Lees http://en.m.wikipedia.org...law#Controversial_results , ik vond dat in ieder geval interessant!

Daarnaast: iemand met levenslang is de belastingbetaler wel tot last: bewaking, gevangenis, enzovoort kosten ook geld. En als je iemand op zijn 25e levenslang opsluit, betaal je dat dus al snel 40 tot 50 jaar...
Ter dood veroordelen kan in Nederland niet, maar zelfs al zou dat wel kunnen kost dat ook klauwen met geld aan procedures, de jarenlange gevangenschap voor iemand daadwerkelijk ter dood gebracht wordt, enzovoort...
Het eerste waar ik ook aan dacht.
Anoniem: 80466
@D33F18 november 2014 19:20
Het downloadverbod is niet ingevoerd.
Het EU hof heeft de uitleg van Nederlandse rechters overruled dat een thuiskopie ook uit illegale bron zou mogen komen. Daarmee werd de bestaande auteurs wetgeving dus direct een downloadverbod (zoals in de meeste landen).
Deels mee eens,

Het EU hof heeft een uitspraak gedaan dat deze rechter het vreemd vond dat je mag kopiëren/downloaden uit illegale bronnen. Dat was de mening / politieke uitspraak van deze rechter. Nou ben ik geen expert in recht spraak maar rechters mogen geen meningen of politieke uitspraak doen. De rechter moet de wetgeving wegen en afvragen welk recht belangrijker is.

een download verbod invoeren in Nederland kan (nog) op deze manieren:

- wetgeving aanpast, wat niet is gebeurt.
- rechtszaak beginnen tegen een downloader en uitvechten tot en met het EU hof en deze negatief zal zijn voor de downloader.

De minister heeft geen bevoegdheid om een wetswijziging door te voeren.

Dit download verbod is gewoon een politiek statement voor de EU.
Dat was de mening / politieke uitspraak van deze rechter.
Nee.
Het was een arrest in een hoger beroepszaak van de hoogste rechter die onze wetgeving kan toetsen.

En daarin stond:
Derhalve is het Hof van oordeel dat een nationale wettelijke regeling die geen enkel onderscheid maakt tussen kopieën voor privégebruik die zijn vervaardigd uit geoorloofde bronnen, en kopieën voor privégebruik die zijn vervaardigd uit nagemaakte of vervalste bronnen, niet kan worden gedoogd.
Dat is dus een juridisch oordeel waardoor lagere nederlandse rechter nooit op basis van onze wetgeving het maken van kopieen voor prive gebruik uit illegale bron kunnen gedogen zoals ze tot op dat moment wel hadden gedaan.

Dus niks mening of politiek uitspraak.
Het betreft een juridsich oordeel van het EU hof dat de eerdere oordelen van nederlandse rechters overruled en daarmee effectief in 1 keer aangeeft dat die praktijk niet meer is toegestaan. Als je nu uit illegale bron download en Brein of een rechthebbende dagt je voor de rechter dan moet die dat juridische oordeel van het hoogste rechtsorgaan gewoon volgen.

Uit het oordeel van het EU hof volgt bovendien ook evident dat het niet mogelijk is om de wetgeving zo aan te passen dat downloaden uit illegale bron expliciet wel zou worden toegestaan.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 80466 op 19 november 2014 10:51]

En dat ze (Nederland) het NIET verplicht waren om het Download verbod in te zetten, iemand uit Europese Hof vond het raar dat er in Nederland Films en Series mochten gedownload worden voor niks, ze zijden niet dat Nederland het verplicht was om het in te voeren.

Maar ja ik dacht ook meteen aan de Download verbod.

Het is toch walgelijk hoe Nederland te werk gaat, je kan zien dat ze niet graag meer controle (en daar door macht) willen afstaan, maar als grote lobbyisten en de Film industrie schreeuwen na dat in Europese Hof er iemand niet mee eens is dat we in Nederland mogen Downloaden, moet er maar een Download verbod komen op Films en Series, en ook zo snel mogelijk.

Edit foutjes

[Reactie gewijzigd door AmigaWolf op 18 november 2014 18:39]

maar als grote lobbyisten en de Film industrie schreeuwen na dat in Europese Hof er iemand niet mee eens is dat we in Nederland mogen Downloaden, moet er maar een Download verbod komen op Films en Series, en ook zo snel mogelijk.
Populisme in het kwadraat. Dat is niet zomaar iemand maar een rechter aan het Europees Hof, daar waar de beste rechters van Europa werken. Het verbod is er gekomen na een klacht van nee, niet de film industrie maar van de lege CDtjes en DVDtjes makers. Die wilden van de thuiskopieheffing af (waarschijnlijk in de hoop dat hun achterhaalde product dan net iets beter zou verkopen). En op basis van de uitspraak van de rechter bleek dat de Nederlandse interpretatie van de Nederlandse wet niet correct was, er was dus eigenlijk altijd al een downloadverbod alleen had niemand dat door. Het downloaden op basis van de thuiskopiewet en de eigen gebruik clausule in de auteurswet rammelde sowieso al behoorlijk.
Zijn nog meer rare dingen die niet mogen. Afronden wat nu in winkels word gedaan mag van de EU ook niet daarnaast maakt kruidvat er helemaal een potje van de rond al af op de kassa. Je koopt iets van 1,09 de kassa laat zien 1,10. Andere winkels zeggen nog 1,10 maar op kassa zie je nog wel 1,09.
Totaal absurd, vooral dat opsporing zonder die gegevens "onmogelijk" wordt. Conclusie tot de komst van het internet hadden de opsporingsdiensten niets te doen, want onmogelijk... de holle retoriek van de politiek.

Zucht...
Als je bedoelt dat PvdA links is, heb je 't mis. Misschien in een grijs verleden.
Vooruit dan, voormalig linkse partij :)
Iedereen is verdachte. Het enige wapenfeit van dit kabinet is dat ze zelf toegeven dat Nederland verworden is tot een politiestaat.
Nonsens. Het volk schreeuwt nog steeds om "meer blauw op straat". Zolang dat het geval is ben je nog lang geen politiestaat.
Meer blauw op straat is prima. Meer blauw achter de PC niet.

Er wordt steeds meer geld en mankracht naar de digitale surveillancestaat, zonder dat het iets oplevert.
Laatst werd bekend dat het al dieptrieste oplospercentage van de Nederlandse politie van misdrijven nog verder is gedaald.

Het mag duidelijk zijn dat dit kabinet weer eens de verkeerde maatregelen neemt.
Zelfs achter de PC lossen ze weinig op. Laat je oplichten op MP of V&A, doe met z'n allen diverse aangiftes, geef bankrekeningnummers en zelfs adressen die je hebt achterhaald en het enige wat je na een half jaar krijgt is een standaard brief: wegens te weinig aanknopingspunten wordt uw zaak niet verder onderzocht.
Nederland is een land van regels, regelgeving en registratie. In zo een land is er weinig ruimte voor privacy van de burger. De overheid wil alles van je weten. Dit heeft met de nederlandse mentaliteit te maken om alles onder controle te hebben. In het verleden dankzij registratie zijn een hoop mensen opgepakt. Mijnsinziens hebben nederlanders niets uit het verleden geleerd. Als volk altijd een grote bek naar buiten maar binnenskamers altijd alles accepteren mbt de overheid.. In andere worden nederlanders zijn uitermate tevreden proefdieren, hard werkend en altijd aan vakantie toe.
Misschien hebben Nederlanders juist wel uit het verleden (en heden) geleerd en willen ze een stabiel, veilig land waarin de dingen goed geregeld zijn. Misschien snappen ze juist heel goed wat privacy eigenlijk is, dat is namelijk niet een recht om niet geregistreerd te worden, dat is het recht om je zelf te zijn. Dat laatste kan ook prima samengaan met registratie. Een portaal boven de weg dat registreert dat ik over de grens rijdt (@migo boras) hindert me eigenlijk op geen enkele wijze. Sterker nog, het kan duidelijk maken aan de douane dat ik een grenswerker ben en het dus geen zin heeft mijn auto uitgebreid te controleren.
Bovendien, je moet tegenwoordig niet bang zijn voor de overheid maar voor marktpartijen als Google en Facebook die mensen verleiden vrijwillig heel hun prive bekend te maken om advertenties te kunnen verkopen.
Offtopic maar we krijgen ook andere 'bewaarplicht' oftewel BigBrother-acties.
http://www.gelderlander.n...ef=vp-element.page_teaser
EDE - Als je bij bouwmarkten in Ede, Veenendaal, Wageningen en Barneveld binnenkort een koevoet, beitel of grote schroevendraaier koopt, kijkt de politie mee. In totaal 14 bouwmarkten en de politie in de regio hebben afgesproken de aankoop van een aantal gereedschappen dat vaak gebruikt wordt bij inbraken in de gaten te houden.

Agenten mogen vanaf dinsdag meekijken met de camerabeelden van bouwmarkten.Zien ze iemand die bekend staat bij de politie en een nieuw breekijzer of iets dergelijks koopt, dan onderneemt de politie actie..
Waar gaat het heen met dit land? 1984 Begint wel erg dichtbij te komen...
Wel grappig dat ze verwachten dat dieven dingen kopen om in te breken. Raar.
Hoe wil je anders een bonnetje hebben om het af te kunnen trekken bij de Belastingdienst?

Oh wacht, dat mag tegenwoordig niet meer :)
Weet wel dat alle giften, zelfs de belasting zelf aftrekbaar is.
Salaris is geen inkomen, want je hebt er wat voor gedaan.
https://www.youtube.com/watch?v=5FYF429uWJw
We leven in zo'n grote illusie.
Is er al iemand die het verschil tussen een mens en persoon kent? De persoon is enkele dagen na jou geboren en de wetten gaan enkel over personen....

https://www.youtube.com/watch?v=RyQ1RoEotPk
Wij leven de Amerikaanse droom: je moet wel ingeslapen zijn om die nog te geloven.
Amateurs... Echte beroepscriminelen stelen hun uitrusting gewoon. :Y)
Van uitstel komt toch afstel? Een op papier afgezwakte vorm en men gaat gewoon door omdat anders de samenwerking met de NSA in gevaar komt?

Wat kun je hier tegen doen?
-Let goed op bij het stemmen en stem niet op partijen die de burgerrechten te grabbel gooien
-Doneer aan of sluit aan bij (digitale) burgerrechtenbewegingen zodat ze een rechtszaak kunnen beginnen
-Laat het kabinet/parlament weten dat je het niet met deze beslissing eens bent
Even heel praktisch:
Let goed op bij het stemmen en stem niet op partijen die de burgerrechten te grabbel gooien
Dus wel D66, de Piratenpartij, en welke nog meer? (en natuurlijk NIET de VVD, en welke nog meer niet?)
Doneer aan of sluit aan bij (digitale) burgerrechtenbewegingen zodat ze een rechtszaak kunnen beginnen
Heb je een lijstje van voorbeelden?
-Laat het kabinet/parlament weten dat je het niet met deze beslissing eens bent
Hoe doe ik dat?

[Reactie gewijzigd door kramer65 op 18 november 2014 19:51]

D66 stemmen? Ze hebben we een aantal mooie verkiezingsbeloften gemaakt over het afschaffen van de Europese richtlijn die no dus ongeldig is verklaar. Maar zover ik gezien heb doen zij gewoon blij mee met de nederlandse bewaarplicht.

Je enige kans is bij de PP, maar die hebben geen zetels. Ook is maar de vraag hoe zij zullen stemmen als ze wel een zetel hebben, het blijven verkiezingsbeloften.

[Reactie gewijzigd door Armada651 op 19 november 2014 02:18]

http://www.eerstekamer.nl...el/31145_wet_bewaarplicht
ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en Lid verdonk stemden in de 2e kamer voor...
PvdA, GroenLinks, SP, D66 en de PvdD stemden tegen in de eerste kamer.
Ook leuk: "De minister heeft aangekondigd middels wetswijziging de bewaarplicht ten aanzien van internetgegevens terug te zullen brengen tot 6 maanden. Dat voorstel is op 21 juni 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer."

[...]
Heb je een lijstje van voorbeelden?
Heb me zojuist ingeschreven bij de bitlabs afdeling van Bits of Freedom: https://bitlabs.bof.nl/
Wanneer wordt het recht om vergeten te worden uitgebreid? :)
Dat recht heb je.

Uitschrijven bij het GBA, Huis opzeggen, Bankrekening opheffen. Ect ect.

Caravan kopen en off the grid gaan. Succes! Betekend ook geen abbonementen en vaste lasten meer. Het enige waar je nog zorgen om hoeft te maken is jezelf, voedsel en een plekje om te slapen.

Maar wil je dat wel?

[Reactie gewijzigd door Phoenix_the_II op 18 november 2014 18:45]

Als je dat allemaal doet, wordt het vast zo verdacht gevonden dat ze je extra gaan monitoren.
Die heb je niet.

Iedereen is in elk land verplicht om een ID te hebben, toch?
Verplicht, ja.

Maar de bedoeling is dat je voor de overheid compleet verdwenen bent, en dus onvindbaar.
In de openbare ruimte. Bejaarden in het bejaardentehuis niet, bijvoorbeeld.
6 maanden vind ik nog wel wat. Ik begrijp dat het verzamelen van gegevens en deze achteraf controleren zeer handig kan zijn. Maar waarom moet het zo'n lange periode betreffen?
Dit is een dikke plak speculaas. Zou het niet zo zijn dat je met een periode van 3 maanden, genoeg informatie verzameld om bijvoorbeeld 90% aan bewijs te verzamelen en periode van 1 maand 75%? Laat daar eens onderzoek naar doen. Wanneer een misdrijf wordt gepland en wanneer deze wordt uitgevoerd. Ik denk dat de bewaarplicht dan een stuk korter kan.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee