Usenetprovider NSE droeg niet bij aan copyrightinbreuken en wint zaak van Brein

De Hoge Raad heeft in een zaak tussen usenetprovider News-Service Europe en Stichting Brein bepaald dat de provider geen inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht en in die zin niet onrechtmatig heeft gehandeld tegenover rechthebbenden. Daarmee wint NSE een langlopende zaak van Brein.

In het huidige arrest van de Nederlandse Hoge Raad ging het om de vraag of het Hof eerder een juridisch correcte uitspraak heeft gedaan. Het draait in deze zaak om de vraag of NSE, exploitant van een platform voor usenetdiensten, aansprakelijk is voor in het verleden verrichte usenetdiensten en in die zin inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van rechthebbenden die bij Brein zijn aangesloten. Het Hof gaf Brein in 2016 deels ongelijk. Het vonniste toen dat de usenetprovider geen inbreuk maakte, maar bepaalde wel dat er een notice-and-takedownprocedure werd ingesteld. Vervolgens stelde Brein cassatie in en nu heeft de Hoge Raad als hoogste rechterlijke instantie in Nederland een oordeel geveld.

De Hoge Raad heeft zich voor de beantwoording van de rechtsvraag gewend tot het Europese Hof van Justitie dat eerder heeft geoordeeld in een soortgelijke, gecombineerde zaak waarin YouTube en Cyando, een beheerder van een host- en deelplatform, werden aangesproken op basis van de auteursrechtrichtlijn en of ze daarin aansprakelijk konden worden gehouden. In die zaak oordeelde het Hof van Justitie dat een exploitant van een platform pas een mededelingshandeling, ofwel het openbaar maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal, verricht, wanneer hij weloverwogen en dus met volledige kennis van de gevolgen van zijn handelwijze intervenieert om zijn klanten toegang te verlenen tot een beschermd werk.

Die vraag stond ook centraal in de zaak tussen NSE en Brein. Op basis van de uitkomsten van deze eerdere zaak van het Hof van Justitie, overweegt de Hoge Raad dat NSE niet weloverwogen een interventie deed om zijn klanten toegang te verlenen tot een beschermd werk. Om aansprakelijk te worden gesteld, moest NSE daadwerkelijk kennis hebben van concrete onwettige handelingen van zijn gebruikers met betrekking tot op zijn platform geüploade beschermde content. Het is dan onvoldoende voor aansprakelijkheid dat de provider zich in het algemeen ervan bewust is dat zijn platform ook wordt gebruikt voor content die inbreuk maakt op auteursrechten. Hiermee wordt er een balans getroffen tussen de belangen van de rechthebbenden en het belang van de vrijheid van meningsuiting.

Brein klaagde onder meer over de toepassing van de notice-and-takedownprocedure die bij NSE werd ingesteld. Volgens het Hof voldeed de provider met deze procedure aan de verplichting dat een dienstverlener, zodra hij weet of redelijkerwijs behoort te weten van een activiteit of informatie met een onrechtmatig karakter, direct de informatie moet verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk moet maken. Volgens Brein heeft NSE geen maatregelen genomen die het mogelijk maken om alle door Brein gemelde artikelen direct van de servers te verwijderen. Het Hof had eerder onderzocht of de stelling van Brein dat NSE slechts 25 meldingen per uur verwerkte, als laakbaar moest worden gezien. Volgens het Hof was dat niet zo, omdat Brein niet heeft aangevoerd dat het meer dan 25 meldingen per uur wilde indienen en ook daadwerkelijk heeft gedaan, of dat NSE een deel zou hebben geweigerd.

Zo komt de Hoge Raad tot het oordeel dat NSE met zijn hostingdiensten geen mededeling aan het publiek heeft gedaan en daardoor binnen de vrijstelling van aansprakelijkheid valt. Daarmee zegt de Hoge Raad net als het Hof dat NSE in deze zaak als platform min of meer een neutrale rol speelt. De Hoge Raad stipt daarbij ook aan dat de provider enkel diensten aanbood met een technisch, passief en automatisch karakter. De stelling van Brein dat NSE door het bepalen van de retentietijd, het hanteren van een spamfilter en het aanbieden van een zoekfunctie kennis had van of controle had over de opgeslagen berichten, gaat volgens de Hoge Raad niet op. NSE nam ook niet deel aan de selectie van de beschermde content en bood op zijn platform ook geen hulpmiddelen aan die specifiek waren bedoeld om deze content illegaal te delen. Ook stellen de rechters dat niet is gebleken dat NSE het delen van beschermd materiaal bewust stimuleerde. Verder wordt aangestipt dat NSE door het instellen van de notice-and-takedownprocedure en een fasttrackprocedure, waarmee sommige partijen zonder tussenkomst van NSE onrechtmatige artikelen van de servers van NSE kunnen verwijderen, heeft gehandeld zoals normaal is voor een behoedzame marktdeelnemer om inbreuken tegen te gaan. De Hoge Raad besluit nu dat Brein 65.000 euro aan NSE moet betalen voor de kosten van de procedure; dit bedrag is eerder al overeengekomen.

NSE startte in 1998 en werd een van de grotere usenetaanbieders voor bedrijven, met onder andere Caiway, Usenext en Binserve als resellers. De zaak tussen NSE en Brein begon in 2009, toen de antipiraterijstichting een proefproces tegen de usenetaanbieder begon. In 2011 oordeelde de rechtbank dat NSE inbreukmakende content binnen vier weken moest verwijderen. Mocht dat niet gebeuren, dan volgde er een boete van 50.000 euro per dag tot een maximum van 1 miljoen euro. NSE zag zich toen genoodzaakt te stoppen als usenetaanbieder, onder meer omdat het bedrijf stelde niet te kunnen filteren op ongeautoriseerde content. NSE ging in beroep en in 2014 gaf het hof in een tussenarrest aan dat NSE geen inbreuk maakt op auteursrechten. Dit is later herhaald in het uiteindelijke arrest waarin werd bepaald dat als NSE weer online komt, de dienst dan een effectieve notice-and-takedownprocedure moet hebben.

NSE is blij met het arrest, maar vindt dat het 'een grote overwinning met een bittere nasmaak' is. Dat zegt Patrick Schreurs, voorheen technisch directeur van NSE. "Dit bevestigt namelijk dat NSE in 2011 op grond van een onjuist vonnis van de Rechtbank Amsterdam haar activiteiten heeft moeten staken. Helaas was Stichting Brein destijds niet bereid om het reeds ingestelde hoger beroep af te wachten. Met dit finale arrest blijkt dat een grove inschattingsfout te zijn geweest." Ook Wierd Bonthuis, voorheen financieel directeur, spreekt over de schaduwkant. "Helaas hebben wij veertien jaar moeten knokken om ons recht te halen, wat op persoonlijk, zakelijk en financieel vlak tot aanzienlijke gevolgen heeft geleid, omdat Stichting Brein willens en wetens erop uit was om NSE op de knieën te krijgen". Volgens NSE is heeft dit langlopende geschil de levens van een aantal mensen 'behoorlijk op zijn kop gezet' en heeft de 'starre houding van Stichting Brein geleid tot het onnodige einde van een gezond, maatschappelijk betrokken, Nederlands bedrijf'. NSE zegt het arrest van de Hoge Raad te bestuderen en zich te beraden op eventuele vervolgstappen.

Tim Kuik, de directeur van Stichting Brein, geeft in een reactie aan dat de toelichting van NSE dat het bedrijf met haar activiteiten moest stoppen omdat Brein niet op het hoger beroep wilde wachten, onjuist is: "NSE stopte haar activiteiten ondanks ons aanbod te onderhandelen over de nodige maatregelen en onze opschorting van de uitvoering van het vonnis. In plaats daarvan kozen de eigenaren er klaarblijkelijk voor hun inkomsten zeker te stellen door de activiteiten aan een andere provider over te dragen. Wij geloven dat zij dit deden omdat een geringere beschikbaarheid van ongeautoriseerde content op NSE’s servers hen hun betalende abonnees zou hebben gekost. Wij begrijpen dat het doorzetten van de zaak, in plaats van onderhandelen, is betaald door andere usenet provides met eenzelfde business model. We geloven dat die dit deden om betere maatregelen tegen inbreuk zo lang mogelijk af te weren."

Door Joris Jansen

Redacteur

27-01-2023 • 15:42

79 Linkedin

Submitter: Noddahead

Reacties (79)

79
73
45
4
0
18
Wijzig sortering
@Koekiemonsterr misschien goed om vanaf https://www.news-service.com/ ook nog de reactie van NSE hier in te verwerken?

Ik vond vooral de uitspraak "Een grote overwinning met een bittere nasmaak" sterk: het hele gedoe heeft een bedrijf (NSE) weten te sluiten terwijl dat blijkbaar niet terecht was. Ben benieuwd of ze nog vervolgstappen gaan nemen: zou NSE Brein verantwoordelijk kunnen houden voor inkomstenderving? Of de Nederlandse staat, omdat de rechtbank destijds een foute uitspraak gedaan zou hebben die het stoppen van NSE als gevolg had?
De Nederlandse staat maar zeker ook Brein hebben ernstig gefaald in deze. Brein dat graag met rechtszaken alles en iedereen die iets doet waar zijn van besloten hebben dat het niet mag kapot doet maken is hier de hoofd schuldige.

Helaas is Brein een zeer nare organisatie die altijd meteen start met het bedreigen van burgers en bedrijven als ze vinden dat deze personen of bedrijven iets fout doen. Naar burgers toe wordt er meteen met enorme bedragen geschermd en rechtszaken voorspeld tenzij er nu onmiddellijk betaald wordt. Bedrijven krijgen vaak te horen dat ze aansprakelijk zijn voor alles wat hun klanten doen ongeacht of deze bedrijven er op welke wijze dan ook invloed op hebben, en ook hier zijn rechtszaken en torenhoge bedragen onmiddellijk het pressie middel om af te dwingen dat bedrijven hun klanten afsluiten, persoonsgegevens overhandigen of hun dienste verlening aanpassen.
Zeer vaak heeft Brein geen poot om op te staan en blijkt het totale onzin wat ze claimen of pogen ze bedrijven de wet te laten overtreden door persoonsgegevens te overhandigen aan een derde partij zonder dat deze partij een opsporingsbevoegdheid heeft of vermeld is als partij die deze gegevens kan ontvangen in de algemene voorwaarden.

Maar als iemand zegt dat Brein zich bediend van maffia praktijken en dat het wel heel erg op afpersen lijkt wat Brein doet dan worden er erg veel mensen boos. Terwijl je ook hier weer ziet dat Brein gewoon bedrijven kapot maakt ondanks dat ze na de eerste uitspraak keer op keer duidelijk werd gemaakt dat hun interpretatie van de wet simpel weg niet klopt.
Maar Maandag morgen stuurt Brein gewoon weer een hele lading emails uit die bedrijven bedreigt op basis van deze zelfde interpretatie wetende dat de meeste bedrijven simpel weg niet anders kunnen dan accepteren wat Brein van ze eist omdat een rechtsgang zo als je in dit geval ziet een bedrijf helemaal kapot kan maken zelfs als later blijkt dat de interpretatie van de wet in eerste aanleg niet geheel juist was.
Uit diezelfde bron:
Helaas was Stichting BREIN destijds niet bereid om het reeds ingestelde hoger beroep af te wachten. Met dit finale arrest blijkt dat een grove inschattingsfout te zijn geweest.”

[...]

Daarnaast heeft de starre houding van Stichting BREIN geleid tot het onnodige einde van een gezond, maatschappelijk betrokken, Nederlands bedrijf.
Het lijkt me dat met deze pyrrusoverwinning de kous nog niet af is. Brein heeft in feite NSE kapot geprocedeerd.
Simpel toch, brein moet alles betalen om het bedrijf weer op te starten. Lijkt mij niet meer dan terecht.

In Nederland(en wereldwijd) is de rechtspraak al jaren zo smerig dat je kan dreigen. En dat kan je betalen of doen. Doe je dat niet loop het het risico op vele hogere straffen.

Maar die kleine straffen/maatregelen vooral civiel kan je eigenlijk niet goed toetsen als kleinere partij.

Ben je namelijk alsnog schuldig zijn de kosten zoveel hoger. Zelfs als het risico 60% in je voordeel is is het het risico niet waard.

Er moet daar echt een oplossing voor worden gevonden.
Het lijkt me dat met deze pyrrusoverwinning de kous nog niet af is. Brein heeft in feite NSE kapot geprocedeerd.
Persoonlijk hoop ik dat NSE het nu andersom ook voor elkaar krijgt.
Helaas niet... Daar komen ongetwijfeld steun van zowel industrie als staat voor terug als dit zou blijken.
Je kunt Brein verantwoordelijk houden voor een uitspraak van een rechtbank? Lijkt me niet toch🤔
is BREIN al aangeklaagd? dwangsom van 100 miljoen als je dit nog eens flikken?
Waarop klaag je Brein aan dan? Ik heb er verder geen kennis van maar als partij ben je toch niet verantwoordelijk voor de uitspraak van een rechtbank,tenzij je de boel voorgelogen hebt?
Als een organisatie een vonnis executeert, terwijl dit vonnis nog niet onherroepelijk is, verandert deze handeling in een onrechtmatige daad zodra het vonnis op basis waarvan je executeert vernietigd wordt.

Nu Brein juist dit heeft gedaan, zijn ze in principe aansprakelijk voor de geleden schade (gederfde winst). Probleem is, hoe ga je dit begroten.

Gefeliciteerd Patrick Schreurs, succes met het kaalplukken van Brein, ze hebben het verdiend. Wellicht als toefje een persoonlijke aansprakelijkheid voor Tim Kuijk nu hij willens en wetens toch doorgezet heeft?
De uitspraak is ook gebaseerd op een eerder arrest https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-682/18

En voor verdere info
Die uitspraak van HvJ (en dat het huidige arrest daar op gebaseerd is) had ik al meteen verwerkt in het nieuwsbericht, inclusief deeplink :)
Yes goeie, ik heb het belangrijkste deel van de reactie ingevoegd.
Tja, het verschil tussen weten dat een bedrijfsmodel gericht is op het faciliteren van copyrightinbreuken en het ook kunnen bewijzen.

We weten allemaal dat usenetproviders die 10 jaar retentie van newsgroepen aanbieden dat niet doen omdat er zoveel vraag is naar tekst discussies van 10 jaar geleden.
Dat doen ze puur voor de 99% illegale content in de bin groepen.

Maar je kunt dat onmogelijk bewijzen.
En ze doen verder ook niets waaruit blijkt dat ze noodzakelijkerwijze moeten weten dat ze illegaal downloaden faciliteren.
In tegenstelling tot pirate bay die categorien had die alleen maar zinvol waren voor illegale content.

Het lijkt er op dat Brein heeft geprobeerd het aannemelijk te maken ipv te bewijzen dat de provider dat wel wist. Maar de rechter heeft puur naar de letter van de wet gekeken.
Een groot deel van de bin groepen bevat wel meer dan alleen illegale content. En met de getroffen notice and take down maatregelen kon Brein de belangen van de auteursrechthouders prima beschermen. Maar Brein wilde een voorbeeld stellen en alle usenet providers de nek omdraaien. Dat laatste is dan niet gelukt maar NSE is wel ter ziele. Ik kan me heel goed voorstellen dat zij nu een stevige claim richting Brein indienen. Daar moeten ze dan ook weer meer dan 10 jaar over procederen want Brein heeft diepe zakken maar misschien dat er dan iets van gerechtigheid is.
Kansloos. Brein stond volledig in zijn recht: er was gerede twijfel aan de rechtmatigheid van het handelen door NSE. Dit bleek ook uit enkele eerdere gerechtelijker uitspraken. Er is dus ook geen sprake van kapotprocederen, maar van een gerede twijfel aan de rechtmatigheid. Dat NSE dat financieel niet trok, kan Brein niet tegengeworpen worden. Brein heeft NSE niet gedwongen de bedrijfsactiviteiten te beëindigen. Dat heeft NSE zelf besloten. Voor zover iemand het NSE onnodig moeilijk heeft gemaakt, is dat de rechter geweest. NSE heeft alleen uitzicht op schadevergoeding als Brein onrechtmatig heeft gehandeld. Daar is in deze zaak geen enkel bewijs voor.

(En nee, ik ben geen fan van Brein)
Ik vraag mij wel een beetje af met welke context dit dan benoemd is in het artikel:
"Helaas was Stichting Brein destijds niet bereid om het reeds ingestelde hoger beroep af te wachten."

Wat zouden ze daarmee bedoelen, is de keuze dan aan brein of het vonnis per-direct geldig zou zijn, voor de afloop van het hoger beroep? Misschien is dan toch enigszins te argumenteren dat Brein daar minstens enig aandeel in had? Ik snap het botweg niet, en ik zou verwachten dat die beslissing dan eerder bij de rechter zou hebben gelegen.

[Reactie gewijzigd door Annihlator op 27 januari 2023 17:44]

De verzoeker (Brein) zal de rechtbank hebben verzocht het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te maken. Naast hoger beroep tegen deze uitspraak heeft news-service.com in kort geding verzocht om de uitvoering van het vonnis te stoppen totdat de uitslag van de van het hoger beroep bekend was. Dit kort geding is destijds afgwezen:
https://www.news-service....lt-voor-news-service-com/
Enorm bedankt, ook voor de extra bronvermelding!

Ben nu ook de andere nieuwsartikelen op hen site nog aan het nalezen...
Persoonlijk vind ik het wel schrijnend dat het zó lang kan duren om iets wat op dit moment (denk ik) een foute beslissing/verkeerd oordeel genoemd zou kunnen worden ook maar te kunnen (beginnen) herstellen... en eigenlijk is die schade aannemelijk nooit daadwerkelijk te herstellen...
1 jaar, 10 jaar, of 100 jaar retentie maakt niet uit. Als aan de takedown eisen wordt voldaan, is het aan bedrijven als Brein gewoon zaak daar voor artikelen waar zij terecht op kunnen wijzen via dat systeem aan te dragen. Staat er niet meer dan 100 jaar legale content op.

Waarbij dan nog opgemerkt kan worden dat wat vandaag niet legaal is, dat over 10 jaar wel kan zijn (en vice versa).
Dat laatste kan natuurlijk nooit een argument zijn.
Ja, vandaag is het illegaal, maar je mag het niet weg halen, want wellicht is het over 10 jaar wel legaal. Zo werkt het natuurlijk niet.
Dat is niet wat ik impliceerde. Wat ik wel bedoel, is dat bepaalde auteursrechten na een x aantal jaren vervalt. Vandaag moet het dus verwijderd worden omdat het niet legaal materiaal betreft. Als over x jaar het auteursrecht is vervallen, of de rechthebbende het vrij geeft, mag het over x jaar wel blijven staan. Ik bedoel daarmee dat een opbouwend filter dat hashes opslaat zonder daarop updates uit te voeren niet een goede manier zou zijn.
Kan Brein nu nog naar Europa stappen, of is dat geen optie meer omdat de Hoge Raad dit reeds gedaan heeft? :)
Dit is het, Brein kan niet verder, jammer dat er onterecht een bedrijf kapot gemaakt is (in Brein's poging om alle usenet providers aan te kunnen pakken)...
Dat wordt dokken door Tim en zijn bende....
Tim merkt hier niets van hoor. Die kan aangeven dat ze tot het bittere eind hebben gestreden en meer geld nodig heeft voor verdere rechtzaken. En rechthebbende betalen wel.
Dit vind ik dus het grote probleem van dit soort zaken.
Het zou zo moeten zijn dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor deze misstappen persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de enorme schade die ze hebben veroorzaakt.

65k euries als "straf" voor Brein is een belachelijk schijntje.
Dat is hoogstwaarschijnlijk niet eens voldoende om de juridische kosten van 12 jaar procederen te dekken.

Maar ja, gelijk hebben betekend zeker niet dat je ook gelijk krijgt.
En zelfs als je uiteindelijk wel je gelijk krijgt dan schiet je er feitelijk nog steeds bij in.
Maar welke misstappen heeft brein dan gemaakt in deze zaak? Brein vind dat NSE in reuk maakt en stapt naar de rechter. Rechter geeft Brein gelijk en zegt NSE je moet binnen 4 weken na ontdekking van auteursbeschermend materiaal het verwijderen zoniet krijg je een boete. NSE geeft aan dat onmogelijk aan te kunnen voldoen en stopt zelf zijn activiteiten en stapt in hoger beroep naar een hogere rechter. Die zegt nee jullie maken geen inbreuk en zouden gewoon mogen daar gaan.(het staat dus nu 1-1). En brein wil dus gewoon extra duidelijkheid en gaat in hoger beroep(NSE was allang niet meer in Europa). En krijgen dus ongelijk. Ik zie echt niet in waarom Tim zelf verantwoordelijk zouden moeten houden. Er zijn welk zaken waar het bedrijf onder zijn leiding dingen heeft gedaan die niet door de beugel konden. Maar deze zaak valt daar niet onder.
Euh, nee, de rechter gaf ze niet helemaal gelijk([quote]Het Hof gaf Brein in 2016 deels ongelijk.[/quote[) en ze bleven doorprocederen want ze vonden de straf niet erg genoeg en nu op het eind hebben ze helemaal geen gelijk gekregen.
De score is 1-2 in het voordeel van NSE, want het was Brein die in cassatie ging omdat ze in de 2e ronde (hoger beroep) helemaal geen gelijk meer kregen.

Feitelijk was deze rechtzaak in z'n geheel onnodig omdat in beginsel al in de wet verankert was dat een dienstverlener zoals een ISP en dus ook een Usenet provider niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor hetgeen derden met de dienst doen. En anders dan een takedown procedure die ze niet hadden was er dus a priori niets te beginnen tegen NSE.
De hoogste rechters hebben dus feitelijk de bestaande wet nogmaals bevestigd en hebben daarbij ook gekeken hoe het op EU niveau in elkaar steekt, en ook op EU niveau bestaat dezelfde wet en gelden exact dezelfde regels.

Dus je kan zeker stellen dat Brein willens en wetens rechtszaken heeft gevoerd met als enige doel om dit bedrijf stuk te maken.
Dit is een bekende taktiek van Brein, die zich meermalen van bedreigingen en andere ongure zaken heeft bediend zonder dat daar enige basis voor was.

Zij zijn daar ook meerdere malen voor veroordeelt, omdat er helaas voor Brein ook een aantal mensen bij waren die er een principe zaak van maakte.
Helaas blijven de verantwoordelijken buiten schot want het is de rechtspersoon Brein die wordt veroordeelt, niet de mensen die verantwoordelijk zijn.
En dat is enorm vervelend, omdat de belachelijk lage straffen die worden opgelegd er nooit voor zullen zorgen dat die verantwoordelijken zich achter hun oren gaan krabben of ze misschien hun gedrag moeten gaan aanpassen en op een andere manier tot een oplossing moeten komen door bijvoorbeeld eens van te voren niet te vinden dat zij de bestaande wetten kunnen laten herschrijven naar hoe hun vinden dat die moet luiden, door maar continue door te procederen.
Ik zie alleen dat ze in de 25 melding per uur ongelijk hebben gekregen. En in 2016 waren ze al gestopt. Maar besloten zelf in hoger beroep te gaan. Dan kan je toch niet zeggen dat Brein een bedrijf kapot heeft geproduceerd.. daar koos NSE zelf voor


En ja in zulke zaken is het jammer dat de verantwoordelijkheden op het bedrijf vallen en niet de personen zelf. Maar voor een hoop bedrijven is deze bescherming wel wenselijk. Net zoals dat je als werknemer 9/10 keer niet verantwoordelijk bent voor je foute maar het bedrijf.
Ik vraag me af op welke basis?

Ik zie eigenlijk niet waar Brein hier onrechtmatig heeft gehandeld, wanneer ik de uitspraken lees.

Als ik kijk naar de stappen in het kort:

1. Ze vermoedden inbreuk en stapten naar de rechter.
2. Rechter gaat in eerste aanleg mee met de eis van Brein. Vonnis is schijnbaar uitvoerbaar bij voorraad verklaard.
3. NSE stopt zelf haar activiteiten omdat ze niet aan het vonnis kan voldoen.
4. Maar tekent schijnbaar wel hoger beroep aan, waarin NSE deels wint, en Brein deels wint, het hof oordeelt dat NSE geen inbreuk maakt, maar ze moeten wel een notice and takedown procedure instellen die ze schijnbaar niet hadden als ze weer actief willen worden op de usenet markt. Proces kosten moeten beide partijen delen.
5. Brein gaat hierop in cassatie.
6. In cassatie wordt nu het vonnis van het hof bevestigd, brein wordt veroordeeld voor de proceskosten omdat het vonnis in cassatie niet wijzigde in haar voordeel.

Zowel Brein als NSE gebruiken in deze procedure simpelweg de rechtsmiddelen die ze voorhanden hadden. Een route naar een schadevergoeding anders dan de proceskosten veroordeling van de cassatie die brein gehad heeft zie ik dan ook niet direct. NSE heeft voor zover ik kan nagaan zelf besloten te stoppen met de bedrijfsvoering, omdat ze aan een op dat moment rechtsgeldig vonnis niet konden voldoen, echter zie ik nergens dat Brein dit heeft afgedwongen (wat mogelijk wel een schadeplichtigheid voor Brein zou kunnen veroorzaken). Dat een andere rechter dat vonnis deels van tafel veegt is natuurlijk gunstig voor NSE, maar ik zie daar niet direct onrechtmatig handelen van Brein waardoor NSE door brein schadeloos gesteld zou moeten worden.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 28 januari 2023 10:33]

Zelf denk ik dat men dit nu niet kan.
De Hoge Raad heeft zich voor de beantwoording van de rechtsvraag gewend tot het Europese Hof van Justitie
Nee, het EHRM neemt geen zaken tegen particuliere instanties of personen in behandeling. Brein en NSE zijn geen publieke instantie.
Voordat een klacht door het Hof in behandeling wordt genomen, moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden:
2. De klacht moet gericht zijn tegen een publieke instantie (wetgever, administratieve overheid, rechterlijke instantie). Klachten tegen personen of particuliere organisaties worden niet door het EVRM in behandeling genomen.
https://www.europa-nu.nl/...or_de_rechten_van_de_mens

[Reactie gewijzigd door Feni op 27 januari 2023 16:06]

Dat geldt voor een hoger beroep ook. Je tekent beroep aan tegen de uitspraak van de rechtbank (lees: klacht tegen publieke instantie), niet tegen de tegenpartij.

De EHRM is ook wat anders dan de Europese HvJ.

[Reactie gewijzigd door japps op 27 januari 2023 16:30]

De Hoge Raad heeft zich voor de beantwoording van de rechtsvraag gewend tot het Europese Hof van Justitie dat eerder heeft geoordeeld in een soortgelijke, gecombineerde zaak

Dus misschien wel mogelijk maar zinloos

[Reactie gewijzigd door jamaar op 27 januari 2023 16:05]

Maar NSE is al Europa uit. Dus wat valt er nog meer kapot te maken?
Nog even en je gaat zeggen dat ze een hitmen gaan inhuren..... Als brein echt levens kapot wilde maken hadden ze geen schikkingen getroffen met uploaders maar voor de rechter gesleept met alle financiële gevolgen die je een stuk makkelijker kan winnen als deze.
Ik ben ook niet blij met BREIN, en hulde voor deze uitspraak!
Echter vind ik dat BREIN ook schappelijk kan zijn zoals bij dit voorbeeld: nieuws: Beheerder van 25 besloten torrentsites schikt met Brein voor 12.000 euro

Je weet dat als je dit soort dingen gaat doen dat je fout bezig bent, dus is het logisch dat BREIN voor je op de stoep kan komen te staan en in dit geval hebben ze een schikking getroffen, met een rechtzaak was het veel duurder uitevallen voor de verliezer in deze zaak. Hoewel je daar wel weer een document voor moet ondertekenen dat het je het voor de rest van je leven nooit meer doet.

Maar goed BREIN stuurt ook ex-partebevelen naar 16 jarige en in ik vind de blokkade naar welkbekende torents site een stap te ver gaan.
Ik zou als NSE de gok wagen met vervolgstappen en schadevergoeding eisen :P

Maar stel dat ze zelfs zo rond de 5000 klanten hadden die een standaard usenet abonnement van ca. de 7.50 per maand betaalden, is dat over 11 jaar rond de 5M verlies.

Zal vast wel meer zijn geweest, toch?
Ik zou als NSE de gok wagen met vervolgstappen en schadevergoeding eisen :P
Valt niet mee want dan moet je de staat aanklagen, niet Brein. Ze zijn indertijd gesloten omdat de rechter een uitspraak heeft gedaan.
Maar doet een rechter dat niet alleen als de aanklager zijn huiswerk goed gedaan lijkt te hebben? In dit geval bleek dat dus niet het geval te zijn. Zonder Brein had de rechter NSE daar dan ook niet toe gedwongen.
Iemand enig idee of NSE een goede kans maakt op een eerlijke schadevergoeding van BAF/BREIN?
Lijkt me niet. De sluiting is destijds immers niet opgelegd door BREIN, maar door de rechter, en dus de overheid.

Als NSE een schadevergoeding wil zal die dus van de overheid moeten komen.
Brein heeft er wel om gevraagd, je kan de rechter niet verantwoordelijk houden maar wel de eiser.

want nu blijkt dat het niet mocht is er schade ontstaan , gemiste inkomsten maar ook het bedrijf kapot , dat ook een bepaalde waarde heeft bijvoorbeeld 3 a 4 x de jaar omzet , of ze dan weer opnieuw gaan beginnen is een ander verhaal.
Dat denk ik niet. Immers een procespartij die een vonnis uitvoerbaar bij voorraad executeert en of handhaaft is daarvoor aansprakelijk als de uitspraak in hoger beroep of cassatie ertoe leidt dat het vonnis dat is geëxecuteerd onjuist was. Dat is het risico dat die partij dan heeft genomen.
Je kunt iets met smaad of laster doen. Inmiddels is dat al bewezen vanwege deze uitspraak. Vervolgens doe je die berekening van 6Pac (inflatie niet vergeten te berekenen, dan kom je denk ik op het dubbele uit!).
Wettelijke rente erover, en een deurwaarder er achteraan. Betalen ze niet, dan trek je dat kantoor van brein leeg en laat je de bedrijfswagens afslepen. Alles verpatsen tot je je geld hebt. De kruimels kunnen ze dan weer terugkrijgen. Ik weet niet of je bij te weinig boedel Dhr. Kuik hoofdelijk aansprakelijk kunt stellen, dat zou uitgezocht moeten worden.
Echter vermoed ik dat er bij brein wel voldoende geld in kas zit, dat wordt gewoon afgeroomd van het bedrag dat voor de artiesten bedoeld was.
De markt heeft inmiddels voldoende platformen ontwikkeld om de strijd met illegale content aan te gaan.
Een filmpje kijken via bijv Netflix is veel makkelijker dan er eentje downloaden, subs erbij zoeken etc.

Laat de markt dit oplossen, net zoals we dat met zoveel dingen doen.
Ze doen er nu alles aan om dat weer om te draaien door aanbod weg te halen, prijsstijgingen etc.
Kan NSE nog iets doen tegen het feit dat ze kapot zijn geprocedeerd? Want dat deed Brein immers toch met een uitspraak van de rechter achter zich? Dan heeft de rechter toch de fout gemaakt en niet Brein, dus hoe graag ik Brein ook een schade vergoeding zie betalen zou ik niet weten waarom ze dat moeten.
Brein heeft geëist dat het vonnis uitvoerbaar bij voorraad moest zijn en wilde niet het hoger beroep afwachten. Nu NSE in het gelijk is gesteld heeft volgens mij Brein bewust een onrechtmatige daad begaan (ze moesten het expliciet eisen) en heeft NSE hierdoor schade geleden. Een schadevergoeding van Brein aan NSE lijkt me meer dan terecht maar dat en de hoogte is voer voor juristen.
Alle homies haten stichting brein :P
in Nederland geldt nog steeds het recht van de rijkste
Ik denk dat de leden van Brein een stuk rijker zijn dan NSE.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee