Hof: usenetprovider maakt geen inbreuk op auteursrecht

Het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat een usenetprovider geen inbreuk maakt op auteursrechten als gebruikers materiaal waarop auteursrecht rust, downloaden via hun dienst. Usenetproviders kunnen zich beroepen op een wetsartikel waarin dat is geregeld.

Het Hof deed de uitspraak in een zaak van auteursrechtorganisatie Brein tegen de voormalige usenetprovider News Service Europe. In het hoger beroep na een verloren rechtszaak in 2011 beriep de usenetprovider zich op artikel 196c in het Burgerlijk Wetboek, waarin staat dat dienstverleners niet aansprakelijk zijn voor auteursrechtinbreuken als ze aan een aantal voorwaarden voldoen.

De uitspraak gaat alleen over News Service Europa, maar omdat het gaat om een gerechtshof, het op een na hoogste rechtsorgaan in Nederland, en omdat er geen specifieke eigenschappen van NSE van invloed waren op dit oordeel, schept dit vonnis vermoedelijk een precedent.

Hoewel NSE niet aansprakelijk is voor inbreuken op auteursrechten door gebruikers, moet de usenetprovider wel via een notice en takedown-procedure alle posts die volgens Brein auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten snel offline halen. Daarbij moet de hoeveelheid verzoeken die NSE kan verwerken minstens even hoog zijn als het aantal posts dat gebruikers plaatsen, zodat het aantal posts met auteursrechtelijk beschermd materiaal niet kan groeien doordat NSE de capaciteit niet heeft om ze tijdig weg te halen.

Een eerdere eis van een lagere rechtbank om posts vooraf te filteren, is volgens het Hof niet nodig. Dat zou in strijd zijn met eerdere jurisprudentie. Het gaat nog om een zogenoemd tussenarrest; Brein moet nog extra informatie aanleveren, waarna het gerechtshof zich nog buigt over enkele details van de zaak. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de vraag welke maatregelen tegen auteursrechtinbreuk het effectiefst zullen zijn en hoeveel van de posts op usenet auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten. Beide partijen kunnen nog in cassatie bij de Hoge Raad, maar die doet de zaak dan niet helemaal opnieuw.

Door Arnoud Wokke

Redacteur

19-08-2014 • 13:35

119 Linkedin

Reacties (119)

119
116
93
10
3
6
Wijzig sortering
maar mogen ze nu ook een schade claim indienen vanwege het feit dat ze al sinds 2011 niet meer actief zijn vanwege een eerdere uitspraak ?

in ieder geval is dit een mooie tussenuitspraak zodat andere nieuwsproviders niet snel zullen opgedoekt worden door dit stukje.

voorlopig blijft usenet dus nog even veilig voor de klauwen van Brein
De uitspraak van de rechtbank, waartegen dus hoger beroep is ingesteld door NSE. NSE is dus niet verboden actief te zijn.
5. De beslissing
De rechtbank
1. verklaart voor recht dat NSE inbreuk maakt op de auteursrechten op werken en de naburige rechten op uitvoeringen, fonogrammen en eerste vastleggingen van films van de bij Brein aangeslotenen, indien NSE binaries met daarin vervat bedoelde beschermde werken, uitvoeringen, fonogrammen en/of eerste vastleggingen van films geheel of gedeeltelijk vastlegt op haar spoolservers, met het oog op het ter beschikking stellen van die binaries aan derden zonder dat daarvoor toestemming is verkregen van de rechthebbenden op de werken, uitvoeringen, fonogrammen en/of eerste vastleggingen van films welke in die binaries zijn belichaamd;

2. verklaart voor recht dat NSE inbreuk maakt op de auteursrechten op werken en de naburige rechten op uitvoeringen, fonogrammen en eerste vastleggingen van films van de bij Brein aangeslotenen, indien zij binaries waarin de betreffende werken, uitvoeringen, fonogrammen of eerste vastleggingen van films zijn belichaamd geheel of gedeeltelijk vanaf haar spoolservers aan de abonnees van haar resellers ter beschikking stelt;

3. gebiedt NSE binnen vier weken na betekening van dit vonnis, te staken en gestaakt te houden:
- het vastleggen op haar spoolservers van binaries die (delen van) beschermde werken en/of uitvoeringen, fonogrammen en/of eerste vastleggingen van films van bij Brein aangeslotenen belichamen, met het oog op het ter beschikking stellen van die binaries aan derden en zonder dat daarvoor toestemming is verkregen van de betreffende bij Brein aangesloten rechthebbenden;
- het ter beschikking stellen aan derden in het kader van Usenet diensten van binaries die (delen van) beschermde werken en/of uitvoeringen, fonogrammen en/of eerste vastleggingen van films van bij Brein aangeslotenen belichamen, zonder dat daarvoor toestemming is verkregen van de betreffende bij Brein aangesloten rechthebbenden;

4. veroordeelt NSE aan Brein een direct opeisbare dwangsom te voldoen van € 50.000,00 per dag of gedeelte van de dag na afloop van de onder 3. genoemde termijn van 4 weken, dat zij niet volledig aan het onder 3 bedoelde gebod voldoet, dit met een maximum van € 1.000.000,00;

5. verklaart het gebod en de daaraan gekoppelde dwangsom uitvoerbaar bij voorraad;

6. compenseert de kosten in die zin dat beide partijen de eigen kosten dragen;

7. wijst af het meer of anders gevorderde.
Wat is uitvoerbaarheid bij voorraad.
Uitvoerbaarverklaring bij voorraad houdt in dat eventuele rechtsmiddelen tegen een vonnis de tenuitvoerlegging van het vonnis niet opschorten. In dit voorbeeld betekent dat de gedaagde ook al zou hij hoger beroep tegen dat vonnis hebben ingesteld, al door de eiser gedwongen kan worden te betalen. Zonder de uitvoerbaarverklaring bij voorraad zou de gedaagde door het instellen van een hoger beroep pas hoeven te betalen nadat de rechter in hoger beroep heeft beslist.

Krijgt de gedaagde in hoger beroep alsnog gelijk, dan heeft hij uiteraard recht op teruggave. Dit recht op teruggave ontstaat niet zonder meer, de eiser in hoger beroep (voorheen de gedaagde) zal expliciet moeten vragen om een veroordeling tot (terug)betaling, anders krijgt de eiser een beslissing in hoger beroep die de deurwaarder niet ten uitvoer kan leggen.

[Reactie gewijzigd door PolarBear op 19 augustus 2014 14:15]

Niet letterlijk nee maar omdat de rechtbank iets eerder nog vonniste dat NSE zelf auteursrechten schendt door Usenet door te geven, kwam het daar wel op neer. NSE kon niet voorkomen dat ze meer auteursrechten zou schenden op die manier. Dus dan houdt ht wel een beetje op.
Nou NSE had gewoon geen binaries meer kunnen doorgeven, Usenet is meer dan alleen binaries zoals ook in het vonnis staat. Als NSE schadevergoeding gaat claimen omdat ze geen auteursrechtelijk beschermd materiaal meer door mochten geven en daardoor geen klanten meer overhielden dan wordt daarmee weer het gelijk van Brein aangetoond.
Dit is overgens wel de uitspraak uit 2011. Overigens heeft NSE ook daadwerkelijk gevraagd om een nieuwe uitspraak mbt de kosten. :) Zoals te zien in de door PolarBear gegeven link: http://tweakimg.net/files...rvice.com%20-%20BREIN.pdf
maar mogen ze nu ook een schade claim indienen vanwege het feit dat ze al sinds 2011 niet meer actief zijn vanwege een eerdere uitspraak ?
Je mag toch hopen dat nadat Brein moedwillig gewoon een bedrijf heeft kapot gemaakt en daardoor Nederlandse banen verloren zijn gegaan we hier een gigantisch schadeclaim gaan zien. Een bedrijf dat eigenlijk 4 jaar lang had kunnen doorgroeien en 4 jaar omzet uit het raam zal ongetwijfeld flinke bedragen omvatten.
in ieder geval is dit een mooie tussenuitspraak zodat andere nieuwsproviders niet snel zullen opgedoekt worden door dit stukje.
Het zorgelijke stuk is eigenlijk dit:
Daarbij moet de hoeveelheid verzoeken die NSE kan verwerken minstens even hoog zijn als het aantal posts dat gebruikers plaatsen, zodat het aantal posts met auteursrechtelijk beschermd materiaal niet kan groeien doordat NSE de capaciteit niet heeft om ze tijdig weg te halen.
Hierdoor heeft Brein weer of nog steeds een groot wapen in handen waarbij het gewoon verzoeken volledig automatisch kan blijven afschieten terwijl je daar als bedrijf toch redelijk hulpeloos tegenover staat. Er zou eigenlijk een clausule in moeten die zowel Brein als NSE verplicht om de content ook daadwerkelijk te controleren en niet alleen op basis van aannames takedowns te doen en dat daarnaast het % aan personeel dat zich bezighoud met het verwerken van verzoeken niet meer dan 50% van het werknemersbestand mag vormen.

Zolang er nog blind kan worden geschoten met takedowns is er een disfunctionele situatie. Eigenlijk zou elke takedown moeten gewaarborgd worden met een dossier waaruit blijkt dat er ook daadwerkelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal word verwijderd. En als blijkt dat Brein nodeloos zaken die niet beschermd zijn laat verwijderen er bijvoorbeeld x aantal volgende verzoeken mogen worden genegeerd. Zodat we geen Google achtige situaties krijgen waar zaken zonder kijken van Youtube worden verwijderd ook als die er wel legaal op staan.

[Reactie gewijzigd door Sorcerer op 19 augustus 2014 17:47]

In een civiele zaak zal NSE moeten bewijzen dat ze zo sterk gegroeid zouden zijn, of op z'n minst dat het aannemelijk zou zijn. Maar bedrijfsgroei is zeker niet vanzelfsprekend. De meeste nieuwe bedijven floppen. En zeker als je verdienmodel puur gebaseerd is op het doorgeven van bytes is dat verre van zeker. Claimt NSE echter dat ze toegevoegde diensten hadden willen leveren, dan waren ze geen simpele communicatie-dienst meer geweest. Hun onschuld zit 'm nou juist in het doorgeven zonder verdere bewerking.
Dat zat ik dus ook te denken toen ik het vorige artikel las. Schandalig toch, dat je een bedrijf bent/hebt en je al 3 jaar lang, naar nu blijkt onterecht, geen zaken meer hebt kunnen doen door de rechtszaak van Brein.

Aan de ene kant zeg ik: hier mag wat mij betreft inderdaad een schadevergoeding tegenover staan. Wie anders gaat de gederfde inkomsten van NSE dekken? Aan de andere kant ben ik bang dat als Brein een kapitaal moet betalen ze dat gewoon 'doorbelasten' naar hun 'consumenten'. Oftewel: alle heffingen die Brein mag innen zouden dan wellicht omhoog gaan. Als dat zou gebeuren heeft dat nog niet het gewenste effect, namelijk dat Brein hier een beetje pijn voor zou moeten leiden, zodat ze hier in de toekomst wat voorzichtiger mee zijn.
Waarom zou Brein een eventuele vergoeding moeten betalen? De rechter stelde NSE eerder in het ongeljk, en een hogere rechter komt daar nu op terug. Hoe is Brein schuldig aan de wisselende uitspraak van de rechter?

Ik begrijp dat NSE zich pas in hoger beroep heeft beroepen op het genoemde wetsartikel. Wellicht hadden ze dat direct moeten doen, dan was de initiele uitspraak mogelijk ook anders geweest.
NSE heeft zich wel degelijk direct beroepen op 6:196c, de vrijstelling voor tussepnersonen. De rechter oordeelde in eerste instantie echter dat dit artikel niet gold voor NSE, omdat ze zelf "uitgever"/publisher zouden zijn van content die je op Usenet kon vinden.
Het is toch ook niet ongebruikelijk dat de verliezende partij uiteindelijk de proceskosten van de winnende partij gemaakt? Simpelweg omdat je een ander onterecht op kosten hebt gejaagd door te gaan procederen.

Daarnaast: stel dat jij een bedrijf had gehad. Een grote organisatie klaagt jou aan, waardoor je a. moet flinke kosten maken en b. worden je ook nog je inkomsten ontnomen. Uiteindelijk blijkt dat jij in je recht stond (maakt mij niet uit of dat direct bij een lage of pas bij een hogere rechtbank is: jij had gelijk, daar gaat 't om). Vind je dat dat zomaar ongestraft moet kunnen? Ik niet namelijk.
De juridische kosten zou je gewoon terug moeten betalen maar het is natuurlijk raar als Brein de schade moet betalen die ze hebben geleden door een verkeerde uitspraak van de rechter.

In Nederland werkt het gelukkig zo dat je een uitspraak van een rechter mag vragen als je denkt dat iemand jou onrecht aan doet. Wat de rechter vervolgens besluit is geheel de verantwoordelijkheid van de rechter. Als je zelf verantwoordelijk gehouden kan worden voor de evt schade die zo'n uitspraak veroorzaakt wordt de drempel om naar de rechter te gaan wel heel erg hoog.
Ik heb een vrij groot vermoeden dat je geen juridische opleiding hebt gevolgd. Als jij een rechtzaak aanspant, en de rechter geeft je gelijk, dan worden jouw eisen ingewilligd. En jij bent en blijft volledig verantwoordelijk voor je eigen eisen.
Nou enlighten me, misschien kan je het ook nog onderbouwen?

Als de rechter een uitspraak doet dan is dat hoe het wettelijk is (tot er een andere uitspraak is). Hoe kan je dan verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van die uitspraak?
Hoe je verantwoordelijk gehouden wordt? Technisch?

Dat is vrij simpel: degene die schade heeft ondervonden door jouw eisen uit een eerder vonnis spant een nieuw civiel proces aan met verwijzing naar 6:162 BW (onrechtmatige daad). Jij kunt je in dat nieuwe proces niet verschuilen achter de uitspraak van een eerdere rechter. En als de nieuwe rechter het niet met je eens is, dan ben jij dus daarmee verantwoordelijk voor de geleden schade.

En de eerste rechter is dus niet verantwoordelijk, wat blijkt uit het feit dat de verliezer hem nooit kan aanklagen onder 6:162 BW.

Natuurlijk moet er wel een reden zijn voor de tweede rechter om jou te veroordelen voor 6:162 BW, anders is de tweede rechtzaak vrij snel over. Als de tweede rechter het met de eerste eens is, dan is de schade niet onrechtmatig.
Het is toch ook niet ongebruikelijk dat de verliezende partij uiteindelijk de proceskosten van de winnende partij gemaakt?
Niet ongebruikelijk maar ook niet vanzelfsprekend, zeker bij civiele geschillen tussen twee bedrijven waarin beide partijen deels gelijk krijgen worden de partijen hun eigen kosten geacht te dragen. Zie ook de uitspraak van de rechtbank eerder in deze zaak "compenseert de kosten in die zin dat beide partijen de eigen kosten dragen;", terwijl je zou kunnen zeggen dat Brein heeft gewonnen.

Daarbij proceskosten is een forfaitair bedrag, dat is lang niet kostendekkend. Zie voor de tarieven hier.
[...]
Daarbij proceskosten is een forfaitair bedrag, dat is lang niet kostendekkend. Zie voor de tarieven hier.
In dit geval niet. Omdat het hier om een Intelectueel Eigendom zaak gaat kan men wel het volledige bedrag vorderen. (1019h Rv.)
Maar dat is wat anders. Die regel is er (neem ik aan, ik heb geen bewijs) om te voorkomen dat iemand wordt aangeklaagd, in het gelijk wordt gesteld, maar er toch financieel onder te lijden heeft. Nou dekt het de kosten niet geheel, maar het gaat even om het idee.

Het is wat anders dat een rechter een uitspraak doet, waar BREIN verder geen invloed op heeft, dat een onderneming zijn handel daarom moet staken, en dat later een rechter erop terug komt, omdat de verliezende partij met aanvullende argumenten komt.

Ik vindt verder ook niet dat dat ongestraft moet kunnen, maar de aanklager (BREIN) is hier niet schuldig aan het wisselende oordeel van de rechter. En dus kan BREIN ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor dat bedrag.

Als dit bedrag vergoed moet worden dan zou de Nederlandse staat dat moeten doen, omdat rechters in dienst zijn van de staat.
UH ?

Sinds wanneer kan Brein heffingen innen ?
Ben je niet een beetje in de war met Buma/Stemra en/of Stichting Thuiskopie ?
Haha, grappig dat je de eerste bent die erover begint, maar daar was ik inderdaad mee in de war 8)7 Ben even kwijt hoe Brein gefinancierd wordt? Als dat vanuit de auteursrechtenindustrie is dan zou het misschien nog helpen ook ;-)
Volgens mij is het inderdaad de muziek/film industrie :*)

Rechtstreeks vanaf de voorpagina van hun eigen web-site.
---
Stichting BREIN is opgericht in april 1998 en formaliseert de al tientallen jaren bestaande samenwerking tussen auteurs- en naburig rechthebbenden op het gebied van piraterijbestrijding. Stichting BREIN bestrijdt intellectuele eigendomsfraude namens auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, boeken, games en interactieve software. BREIN speurt naar on- en offline piraterij, neemt civiele actie en levert informatie en expertise voor strafrechtelijke actie.
---
P.S.
Nadat ik dat heb gekopieerd heb heb ik dringend behoefte aan een kotszakje...
Veilig?
Heel Usenet word leeggehaald op verzoek van brein. Ik gebruik het al tijden niet meer want voor een pay dienst is er niks boeiends meer te vinden.
Ik heb nooit gebruik gemaakt van Usenet. Betalen voor een dergelijke dienst druist volledig in tegen het principe van gratis (al dan niet illegaal) downloaden. Gewoon via torrent-sites; daar zijn er genoeg van.
Ik heb er wel een paar euro per maand voor over om via een ssl-verbinding te downloaden. Helemaal nu met het downloadverbod.
Een SSL verbinding is ook niet heilig. Daarbij worden particuliere downloaders sowieso niet vervolgd voor illegaal downloaden. Enkel als je grote hoeveelheden upload moet je je zorgen maken.

Feitelijk is al die paranoia dus nergens voor nodig. Het enige voordeel dat nieuwsgroepen hebben is de snelheid, maar aangezien ik de tijd aan mijzelf heb is dat geen doorslaggevende factor om dan maar een betaald abonnement te gaan nemen.
Een SSL verbinding is daarentegen wel genoeg om het onzichtbaar te maken wat je precies binnenharkt, tenzij men dus heel doelgericht te werk gaat en veel moeite doet. Het is een erg veilige manier om onder massa-inspecties uit te komen die steeds vaker zullen vinden

Net zoals die advocaat die alle downloaders van een pornofilm een rekening stuurde van €300,- per persoon. Met Usenet zou je dat probleem nooit kunnen krijgen als je SSL gebruikt.
Die Duitse advocaten doen dat op basis van IP-adressen die ze uit p2p netwerken halen. Je kunt ssl gebruiken wat je wil maar als jij iets van mijn peer node wil downloaden dan weet ik je ip.
Usenet is niet op die manier vergelijkbaar met torrents.
ja en dan hebben ze mijn ip adres. en ja dan weten ze dat ik iets van ong 50 gig heb gedownload. kans is groot dat het om een film gaat. maar dat weten ze niet zeker. tenzij ze via de rechter een huiszoekingsbevel krijgen. en dat krijgen ze nooit op basis van de gevens die ze hebben. dus met alleen een ip kom je in nederland niet ver.
Programma's als uTorrent ondersteunen geforceerde protocolversleuteling. Zou dus feitelijk ook voor een bepaalde anonimiteit moeten zorgen.
Je betaalt voor de dienst. Niet voor de content. De content is gratis.

Sommige mensen hebben een 200mbit verbinding en willen binnen een paar min een groot hdfilm downloaden.
Of ze vinden de werkwijze van usenet handiger dan torrents (er is meer mogelijk wat betreft automatisering voor zover ik het weet)

Bij torrents lukt dat niet zomaar.

En wat zijn die paar euros nou bovenop een abbonement op 200mbit internet.

Ten slotte is het "principe van gratis downloaden" iets persoonlijks.
Veel providers hebben anders gratis nieuwsgroepen...

KPN: korte retentie (30 dagen), maar prima downloadsnelheid (7 a 8 Mbit). Ik heb zelf XMS, 900 dagen retentie, gratis, maar dan is het maar 4Mbit download.

Ik gebruik private torrents, maar haal veel oude dvd's van nieuwsgroepen.
Tuurlijk betaal je wel voor usenet: je betaalt toch je internet-aansluiting?
En zeg nou zelf: kunnen al die usenet-servers op gratis zonne-energie draaien, ofzo?
Nee. Die dingen hebben geld gekost, moeten worden onderhouden, gekoeld, etc.
Eisen dat dat als gratis dienst wordt aangeboden is zoooooooooooo 90's
Tot op zekere hoogte ben ik het met je eens. Als je echter de juiste wegen weet te vinden, heb je er vrijwel geen last van. Met een NAS, Sickbeard en goede indexers heb je bijvoorbeeld helemaal geen last van series die offline worden gehaald. Hetzelfde geldt voor films en Couchpotato.
Tenzij je op een gegeven moment wat oudere content wilt, dan kun je het niet meer downloaden. Ik ben ook gestopt met usenet en geef de voorkeur aan private torrentsites. Het downloaden gaat niet alleen sneller maar je hebt ook geen last meer van takedowns.

Zodra Brein en consorten klaar zijn met het vechten over Usenet zit heel de wereld alweer op een ander alternatief en kunnen ze weer van voren af aan beginnen.
Oudere films of films die last geven bekijk ik in XBMC met XBMCTorrent (dat werkt hetzelfde als PopcornTime). Software als Adobe CC download ik ook via Torrents, aangezien die via Usenet zeer vaak offline worden gehaald. Je hebt gelijk dat Usenet als betaalde service steeds meer geloofwaardigheid verliest.

Overigens heb ik ook gewoon Netflix en Spotify en koop ik doorgaans veel kleine software.
Je hebt gelijk dat Usenet als betaalde service steeds meer geloofwaardigheid verliest.
Beetje raar om Usenet in de context van software, video- en audiomateriaal als betaalde service te positioneren en daarmee te suggereren dat Usenet primair bedoeld is voor het aanbod van software, video- en audiomateriaal. Hiermee krijgt het volgens jou dezelfde status als een service verlenende partij als Netflix en Spotify, terwijl je ongetwijfeld stiekem wel weet dat het totaal niet met elkaar te vergelijken is.

[Reactie gewijzigd door Thrace Grumble op 19 augustus 2014 14:37]

Tjah, ik geef eerlijk toe waarvoor ik het gebruik. Ik denk dat er weinig mensen zijn die Usenet gebruiken om te discussieren :P Vind jij het oprecht vreemd dat ik Usenet in die context gebruik terwijl de overgrote meerderheid het voor deze zaken gebruikt?
Ik vind het niet vreemd dat je primair Usenet daarvoor gebruikt, zoals ~90% van de Usenet afnemers. Maar het is wel een bijzondere keuze om het ook daadwerkelijk in die context te vergelijken met legale diensten als Spotify en Netflix.
De vergelijking zoals jij die stelt, suggereert dat omdat je voor Usenet betaalt, het ook 100% legaal/OK is om dergelijk materiaal te downloaden via usenet, zoals het geval is met Spotify en Netflix (betalen & legaal/OK).
Tot april 2014 was het legaal. Verder bieden de meeste NSP's hun product aan in de te downloaden megabits en parallelle threads.
Prima maar dit betekent dus dat ik gewoon beter torrents kan gebruiken, die gratis zijn tegenover een pay account. Op het moment dat er iets nieuws uit komt staat het toch eerst op de torrent en voor de snelheid hoef je het tegenwoordig ook niet meer te doen. Jammer als je het mij vraagt.
Je zet me wel aan het denken :) Het enige voordeel dat ik me nu kan bedenken is dat je met Usenet meer anonimiteit hebt en je niets upload maar enkel download. Aangezien Sickbeard en Couchpotato ook steeds beter om kunnen gaan met Torrents, kan ik wel eens overstag gaan binnenkort..
Sneller? Ik kan me moeilijk een torrent herinneren die me binnen 2sec een download snelheid van 23mb/s gaf, ook niet via private trackers.
En met de oude content op torrent websites is het ook altijd huilen met de pet op.
Ja tenzij het een populair bestand is.

Ik snap je punt qua takedowns en ook ik gebruik steeds vaker torrents maar de gemakken van usenet zijn nog ver te zoeken naar mijn mening.
Ik heb een seedbox en met torrents haal ik regelmatig 200 MB/s plus op een beetje populaire torrent (Ja megabyte, 10 gigabit connectie). Het zijn dan vooral mijn harde schijven die de bottleneck vormen.

Ik gebruik ook Sabnzbd met 2 Usenetproviders en daarbij mag ik elk 200 mbit downloaden, dus 400 mbit totaal en daar haal ik met heel veel geluk een MB of 50 per seconde maar meestal daaronder.

Ook providers die onbeperkte snelheid claimen zoals Giganews ben ik nog nooit boven de 30 MB/s uitgekomen. Bovendien is het nadeel van Usenet dat alles ook nog eens een keer ingepakt is en je alles moet extracten waardoor je schijven weer extra worden belast, als je tenminste niet eerst hoeft te quickparren want dat duurt ook eeuwen.

Bij Torrents is binnen ook echt binnen en hoef je niks meer te doen. Doe mij dus maar torrents. Soms download ik MKV's van 15 GB in luttele seconden ;)

Ik zeg ook niet dat je vanaf TPB moet gaan leechen ofzo, daar zitten enkel hit & runners en ben je meer aan het uploaden dan downloaden, maar beetje goede sites zoals iptorrents of sceneaccess haal je echt wel dikke snelheden hoor :)
Hoe kom je in hemelsnaam aan een 10Gbit verbinding. En heb je wel eens getest hoe snel het gaat als je naar een ssd downloadt?
Ik heb geen SSD's nog in die server maar ik heb het wel naar ramdisk getest. Probleem is echter alleen dat de meeste films hooguit 20 gb zijn, eer de download dus op gang komt heb je de film al binnen en bij de gemiddelde MKV is dat dus een paar seconden.

Je hebt dan wel de TV en Movie packs van 80 GB tot aan 1.5 TB maar die hebben vaak weer minder seeds om zulke snelheden te halen.

Hier een voorbeeld die ik net even heb getest:

http://s16.postimg.org/3po7o8wgj/10gtest.png

Zelfs bij die 90 gb is de ETA nu nog maar 5 minuten en waren er net te weinig seeds om nog sneller te gaan (~170).

En geloof me, je wilt nog steeds sneller. Als je op een gegeven moment dit soort snelheden gewend bent wordt je pas echt superongeduldig. Als 500 GB downloaden langer dan een uur duurt ga je al lopen klagen :P
Sneller? Ik kan me moeilijk een torrent herinneren die me binnen 2sec een download snelheid van 23mb/s gaf, ook niet via private trackers.
En met de oude content op torrent websites is het ook altijd huilen met de pet op.
Ja tenzij het een populair bestand is.

Ik snap je punt qua takedowns en ook ik gebruik steeds vaker torrents maar de gemakken van usenet zijn nog ver te zoeken naar mijn mening.
laat staan je connecties per sec + je upload , torrent leuk voor als je het echt nodig hebt de rest via usenet , en torrent is bijna in alle gevallen langzamer. vooral true hd 20G+

Bij torrents als tie net uit is kun je heel lang wachten.
meeste hd films hebben lage seeds
je moet geluk hebben dat je router niet dood gaat met die connecties of je zet er een limit op.
daar komt bij dat je de rest van je netwerk traag loopt

boven alles , usenet heb ik ze eerder binnnen dan elk torrent site
zonder enige limit , maar ja het kost wat. ieder zijn ding

[Reactie gewijzigd door Jhinta op 19 augustus 2014 20:33]

Je generaliseert nogal. Als je een goeie tracker hebt (private) dan zijn de snelheden zeker te vergelijken met usenet. Maar je hebt er ook hele boel die traag zijn. Kortom je kan geen conclusies trekken voor torrents in het algemeen.
Je generaliseert nogal. Als je een goeie tracker hebt (private) dan zijn de snelheden zeker te vergelijken met usenet. Maar je hebt er ook hele boel die traag zijn. Kortom je kan geen conclusies trekken voor torrents in het algemeen.
heb het voornamelijk over nieuwe dingen , die zal ik ten alle tijden sneller binnen hebben. en laat dat nou net geheeld automatisch gaan bij me , en private trackers heb ik der ook zat, enigste waar het voor mij nut heeft zijn oude dingen

Dus heb ik ze vrijwel altijd eerder dan elk torrent site.
ook all kommen ze de zelfde dag op beiden uit heb ik ze nog steeds sneller dan een torrent + geen nadelen

Ik hoef niet te zoeken voor me films (is mogenlijk met torrent)
een grotere % aan juiste hit , inplaats van film dat niet werkt
geen belasting van me router dus me dnls werkt zonder problem.
direct op me max inplaats van ~ , en zeker tor's die net uit zijn.

Dat zijn dingen die een feit zijn .
zolang die content een dag of 2 online is heb ik ze zowiezo sneller binnen dan een torrent hoe je het ook wendt of keert
@dannydecr

Totdat de content weer nog wat ouder is, dan kun je alles weer downloaden. Daar wordt immers niet meer achter aangejaagd.

En torrents sneller dan Usenet?
In het gunstigste geval even snel dan toch?
Ik trek mijn 120mbit lijn iig helemaal dicht via Usenet.
En ik krijg ook nog steeds alle content binnen.

[Reactie gewijzigd door coob op 19 augustus 2014 15:52]

En een goede private tracker is goedkoper (of gratis), en je hoeft de bestanden niet meer uit te paken. Je kunt zelfs streamen met qbittorent of popcorntime. Alleen de retentie van iets wat niet zo populair is is soms een stuk lager omdat de seeders weg vallen. Een acces krijgen tot een goede private tracker is ook al niet zo gemakkelijk. Maar een stuk aangenamer en gemakkelijker dan usenet. En veilig tegen de vingertjes van brein en andere organisaties die vast zitten in het verleden.
En een goede private tracker is goedkoper (of gratis), en je hoeft de bestanden niet ....
ik snap het hele gedoe niet met dat uit pakken .
het gebeurd automatisch , of je moet het direct willen ofzo wat je net gedownload hebt . zou zeggen ga coutchpotato is een keer uit proberen , dan zit je niet meer te wachten op het uit pakken maar wat hebben we vandaag binnen.

en iedere zijn ding maar popcorntime enzo , ik vind het totaal niet mooi om te zien .
Nou heb ik er niet helemaal na gekeken , maar vermoed dat het allemaal main profile is -/+ 2/4 GB ofzo. Dat gaat bij mij niet op me tv .(ieder zijn ding he)
Jij kunt niet streamen over Usenet, en dus nadat je een film hebt uitgekozen moet je zeker nog een tijdje wachten voor je kunt gaan kijken. En je kunt ook niet vooruitspoelen voordat alles gedownload is. Nu is dat met een snelle internet verbinding geen probleem maar de gemiddelde internet snelheid in de wereld is niet zo hoog als in Nederland. De standaard films en series van popcorn time komen van YIFY torrents (films) en EZTV (series). YIFY heeft alleen 720p en 1080p encodes met een optimale verdeling tussen kwaliteit, bestandsgrootte en comptabiliteit voor PC, Xbox en PS3. (maar geen smartphones, de iPhone 4 bv ondersteunt maar baseline 3.1, 280×720, en een bitrate tot en met 14000 kbps.)

Deze re-encodes van YIFY zijn uitstekend geschikt voor laptops en tablets en minder geschikt voor een 42" of groter Plasma scherm.

Maar je kunt een magnet link of torrent bestand drag en droppen in popcorn time. Je bent dus niet gelimiteerd aan YIFY torrents voor films en EZTV voor films. Deze websites hebben echter een open API die iedereen mag gebruiken.

Stel dat je acces hebt tot een goede private tracker. Ik noem maar wat, CHDBits.org of HDBits.org of hd-torrents.org. Zolang deze trackers een bittorrent client ondersteunen die sequentieel kan downloaden kun je je film gaan kijken zodra hij gebufferd is. De bittorrent client van popcorntime gaan nog een stapje verder. Deze kan sequentieel downloaden en ook vooruit springen. Je kunt dus een film starten, en meteen naar de laatste minuut springen. En het bestand kan hetzelfde bestand zijn dat iemand anders over Usenet download en dan uitpakt. En dat duurt allemaal een stuk langer en is omslachtiger dan het draggen en droppen van een magnet link en skippen naar het stukje dat je wilt zien.

En voor de kwaliteit? Zolang de bitrate van je internet verbinding maar hoger is dan de bitrate van je film. Een goede 1080p H264 re-encode met een bitrate van 18 mbit is bijna niet te onderscheiden van de originele bluray. Maar niet iedereen heeft een internet verbinding van 18 mbit of sneller! Ik heb bijvoorbeeld maar 6 mbit! En dus kan ik s'nachts wel de volledig bluray van 40 GB downloaden maar waarom? Om het bluray menu? Want een bluray remux is al veel kleiner, maar een goede re-encode is in veel gevallen meer dan goed genoeg. En een stuk kleiner dan 40GB. 8 GB - 12 GB is meestal bijna perfecte kwaliteit. Afhankelijk van alle extra's die in een mkv gestopt worden kan het bestand nog groter worden. (meerdere audiosporen of camerahoeken of subtitles ... enz) 16 GB is zo een beetje het maximum. Toch meer dan de helft kleiner dan de orginele bluray, zonder menu's die je niet kunt skippen maar wel met alle extra's of zelfs meer! (fan edits en zo)

Dus ja met USENET kun je niet streamen of vooruitspoelen terwijl je nog aan het downloaden bent. Je bent afhankelijk van je usenet provider en da's en single point of failure terwijl bittorrent dat niet heeft. Een private tracker is inderdaad en single point of failure maar de meeste films die een mens wil zien zijn ook via DHT te vinden met magnet links. DHT is onmogelijk om offline te halen of zelfs maar te vertragen. Voor een uitleg over hoe DHT werkt klik hier.

Dus je kunt bijvoorbeeld op twitter vragen om een magnet link. Iemand post die en je drag en dropt hem in popcorn time en je bent zo aan het kijken ... als er genoeg peers en seeds zijn. Omdat YIFY torrents zo populair zijn is het vinden van peers en seeds geen probleem. En wanneer de YIFY torrent website een DDOS om te oren krijgt heeft dat geen invloed op je film. Zolang je het torrent bestand hebt of de magnet link ... en copies daarvan kun je overal op het internet vinden. Niet te stoppen dus. Door niemand. Tenzij ze het internet plat leggen of je provider er alles aan doet om bittorrent verkeer onmogelijk te maken. Bijvoorbeeld het vertragen van al het verkeer over elke versleuteld protocol (want dan kan de provider geen DPI toepassen). Telenet doet dat bijvoorbeeld op bepaalde momenten wanneer een lokale coaxkabel-naar-fiber-node over een bepaalde threshold gaat.

Dus YIFY torrents zijn voor de meeste mensen voldoende want niet elke film is het waard om op een Plasma scherm van 2000 euro te zien met en geluidsysteem van nog eens 1000 euro. En daarbij, dan zou je eigenlijk gewoon de bluray moeten kopen want dan wil je ook een mooie film collectie kunnen laten zien aan je vrienden.

Wil je hogere kwaliteit dan kun je die heen snel en eenvoudig vinden op de piratebay en als je de snelste release tijden wilt hebben (veel sneller dan USENET, 80% van de copieen van een orginele bluray komen van CHDBits.org want die hebben de meeste suppliers van orginele Bluray's omdat die Chinezen in de persfabriken werken en een schijfjes mee naar huis nemen en integraal uploaden. ) en de snelst mogelijke download snelheid dan is een private tracker de beste optie. Usenet is gelimiteerd tot de snelheid van je USENET provider en daar betaal je voor. Op een private tracker vind je vooral seedboxen van 100 mbit, 1000 mbit en dus heb je altijd je maximale snelheid. En je kunt streamen dus je hebt ook niet een heleboel vrije schijfruimte nodig voor het downloaden en uitpakken.

Kortom, het is gewoon eenvoudiger, sneller, beter, moeilijker uit de lucht te halen, goedkoper en leuker. Alleen op een top private tracker kom je niet zomaar binnen. Dat dan weer wel.

[Reactie gewijzigd door Kain_niaK op 20 augustus 2014 23:25]

Probeer je nu mensen te overtuigen om geen Usenet te gaan gebruiken? Er zijn voldoende Usenet providers die een hoge retentie hebben waar BREIN geen enkele invloed op heeft, zolang ze maar niet onder NL recht vallen. Het is overigens belanchelijk dat een usenetprovider alle N&T direct moet afhandelen want dit is ook in strijd met het recht omdat per N&T moet worden vastgesteld of de indiener, BREIN in dit geval, wel rechtmatig optreed namens de zogenaamde gedupeerde. BREIN zou zo ook N&T's kunnen doen van materiaal van content die niet onder het auteursrechtelijk deeltje vallen van het clubje waarvoor BREIN het woord mag doen. Ook een N&T moet zorgvuldig plaats vinden. Stel dat een flimmaker zijn eigen film via Usenet aanbiedt en BREIN haalt deze weg via een N&T dan heeft de Usenet provider ineens een probleem met de filmmaker. Dat lijkt me niet de bedoeling van de uitspraak.
Stel dat een flimmaker zijn eigen film via Usenet aanbiedt en BREIN haalt deze weg via een N&T dan heeft de Usenet provider ineens een probleem met de filmmaker.
Nee, dan heeft Brein en probleem met de filmmaker.
Brein heeft dan onrechtmatig gehandeld en is dan potentieel schadeplichtig.
Zelfs dat is niet noodzakelijk waar. Als brein een exclusief contract heeft om de rechten van die productie te verdedigen, dan moet de filmmaker zelf rechten af dragen voor elke kopie die dat het gratis verdeeld. Er zijn al artiesten geweest die op hun eigen songs mochten gaan betalen omdat ze deze gratis ter download aanboden. Iets met kleine lettertjes, weet je wel ...
Je verwart Brein met de platenmaatschappij. Brein is de collectieve handhaver, maar bezit niet het copyright.

En artiesten mogen best hun eigen sings gratis ter download aanbieden. Wat niet mag, is die songs aan iemand anders verkopen (de platenmaatschappij), en daarna (als het dus jouw songs niet meer zijn) ze gratis aanbieden. Als ik m'n auto verkoop mag ik daarna die auto ook niet meer gratis uitlenen. Verkocht is verkocht.

(Let op: dit is dus de volledige verkoop van alle rechten op een song, niet de verkoop van een losse CD met daarop die song)
[...]
want dit is ook in strijd met het recht omdat per N&T moet worden vastgesteld of de indiener, BREIN in dit geval, wel rechtmatig optreed namens de zogenaamde gedupeerde.
Zo doet Youtube het anders wel, eerst weghalen en dan kan de uploader eventueel een klacht indienen. Natuurlijk zullen de wetten daar wel anders zijn, maar onmogelijk is het dus niet.
Stel dat een filmmaker zijn eigen film via Usenet aanbiedt en BREIN haalt deze weg via een N&T
Ja, dit soort dingen zie je dus ook op Youtube gebeuren, al gebruiken ze daar een eigen algoritme om in realtime te bepalen of een video copyright schendt. Dat faalt eigenlijk altijd omdat de algoritmes niet slim genoeg zijn om te beoordelen of iets een schending van auteursrecht is. Dus dan blijft over notice and takedown en maar hopen dat de eisende partij (hier Brein) niet onredelijk is in het selecteren van waar ze een klacht over insturen.

[Reactie gewijzigd door Bonez0r op 19 augustus 2014 18:29]

Aan de oppervlakte geen gewone bestandsnamen gebruiken voor uploads http://www.random.org/strings/
Met als gevolg dat als je iets zoekt via een index site je niks meer vindt. Daar heb ik zo'n bloedhekel aan.
Want?

In een ver verleden had IRC verschillende groepen waar je alleen kon ruilen. Daar werd zelfs versleuteld.

Het is aan de uploader om de methodiek te kiezen.
beter dat dan er als de kippen bij zijn om een spel binnen te halen. en er zijn genoeg manieren om er achter te komen.
Als je lid bent van data type specifieke community's, zou dat daarmee geen problemen hoeven geven.

[Reactie gewijzigd door 119961 op 20 augustus 2014 12:01]

Ja dat vind ik juist zo jammer, dat er alleen binnen clubjes gedeeld wordt in plaats van met de hele wereld, zoals 'vroegah'. In plaats van één grote zee van sharing zijn het allemaal kleine eilandjes geworden.
Dan moet je een goede pay server nemen. Ik haal nog makkelijk dingen die ouder zijn dan 1000 dagen binnen hoor. Er is een poos geweest dat er heel veel takedowns waren maar dat valt tegenwoordig echt wel mee.
niet helemaal want er blijft een eis om notice and take down, prodedures in te richten en een van de eisen daartoe zal wel zijn dat het redelijk eenvoudig moet worden om die door te zetten, bij google / youtube zie nog wel eens filmpjes verdweinen omdat er toevallig vaag een liedje op de achtergrond te horen is... niet heel vaak maar het gebeurd wel, als brein ook dergelijke macht krijgt op usenet blijft het een 'run chicken run' verhaal...

zie wat er met kazaa en die zooi gebeurd is...
in ieder geval is dit een mooie tussenuitspraak zodat andere nieuwsproviders niet snel zullen opgedoekt worden door dit stukje.
Dit zegt echter alleen wat over usenet in Nederland. Niet daar buiten.
Klinkt als een positieve uitspraak, alleen kan je (denk ik) geen winstgevende dienst runnen als je een flinke support afdeling er bij moet hebben draaien, alleen om alle takedown verzoeken van Brein te kunnen verwerken. En die zal dan ook nog eens mee moeten groeien met het aantal gebruikers (en dus posts).
BREIN doet het vast geautomatiseerd, en dan kun je het ook automatisch laten verwijderen. Je moet als provider alleen de compute power hebben om het te verwerken, en aagezien een groot percentage van de posts hieronder vallen is preventief filteren welicht zelfs goedkoper...

BREIN moet echter wel alle providers actief gaan scannen of ze het op de server hebben. Kan me zo voorstellen als de meeste N&TD verzoeken al niet bij die provider te vinden zijn ze al snel aangeklaagd worden voor "harrasment". Als BREIN de indexers als bron pakken komt het hier wellicht znel op neer.

Al met al een lastig in te voeren en controleren aanpak.

[Reactie gewijzigd door mjl op 19 augustus 2014 14:15]

Lastig in te voeren en lastig te controleren is een probleem voor NSE, niet voor Brein. En ik vermoed dat Brein weinig medelijden met NSE gaat hebben.
Ik denk dat als ze kunnen aantonen dat BREIN moedwillig lastig doet ze best een zaak hebben voor de rechter.
Gewoon Brein laten betalen voor het werk en geen probleem met winstgevendheid.
Het is de rechter die oordeelt dat usenetbbedrijven dat moeten doen om überhaupt hun diensten te mogen aanbieden. Daarmee is het dus geen wens van Brein maar van de rechter. Een factuur naar Brein gaat dan ook niet betaald worden. Het is eerder andersom, een gehonoreerd verzoek betekent immers dat er iets niet in de haak was...
Nu ik het vonnis lees is het vermoedelijk wel snel over voor Unsent providers hier. Het gerechtshof stelt dat NSEongeachte de onderhandelingen met Brein een Notice & Take Down proces had moeten inrichten gezien de onacceptabel hoge hoeveelheid inbreuk (3.7.2, 3.8.5).

Verder valt het me op dat de rechter zwaar laat meewegen dat Brein en NSE niet verder overlegd hebben over de NTD procesdure, en draagt ze op om dat wel te doen. Als NSE niet onderhandelt (bijvoorbeeld omdat ze hun business gestaakt hebben) dan zal Brein bijna elke precedure kunnen eisen en krijgen.
Wordt dan ook gekeken of de takedowns van BREIN wel hout snijden? of moet alles weggefilterd worden ongeacht enige verificatie?
Wordt dan ook gekeken of de takedowns van BREIN wel hout snijden? of moet alles weggefilterd worden ongeacht enige verificatie?
AFAIK gebeurd dat onder een Amerikaanse wet (de Digital Milennium Copyright Act, DMCA) en niet onder een Nederlandse. In de DMCA staat dat als je een complaint indient bij een partij, dat die partij direct de content onbeschikbaar moet stellen. Vervolgens wordt er een onderzoek gestart of de claim klopt ja of nee. Klopt de claim niet, dan kan de content weer online gezet worden. Meestal met een schadeclaim retour, dus vaak komt dat niet voor. ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 19 augustus 2014 14:02]

NTD gebeurt in Nederland op grond van ons Burgerlijk Wetboek, art. 6:196c BW. Daarin staat dat je bij een onmiskenbaar juiste klacht het materiaal offline moet halen. Je moet de klacht dus onderzoeken maar je hoeft niet heel diep te analyseren. Als een robot alles offline halen na een klacht mag, maar is niet lief naar je klanten.
Als een robot alles offline halen na een klacht mag, maar is niet lief naar je klanten.
Nee. Maar heb je als bedrijf nog wel een andere optie als de rechter stelt "Daarbij moet de hoeveelheid verzoeken die NSE kan verwerken minstens even hoog zijn als het aantal posts dat gebruikers plaatsen"?
In deze branche gaat het vanaf vandaag niet om klantvriendelijkheid maar om overleven.
"Daarbij moet de hoeveelheid verzoeken die NSE kan verwerken minstens even hoog zijn als het aantal posts dat gebruikers plaatsen"?

Toen ik dit las dacht ik gelijk, huh?! Ik ben benieuwd hoe ze dat willen meten, ik neem aan dat ze met verwerken het verwijderen van de data bedoelen.

De DCMA had net zo goed haar take-down requests via een bepaalde newsgroep kunnen gaan verspreiden. Lekker makkelijk :P

Ik kan me niet zo druk maken om al die takedown requests. Downloaden is al mijn hele leven een hobbie, sport en spelletje. Het moet natuurlijk wel een beetje leuk blijven }>
NTD gebeurt in Nederland op grond van ons Burgerlijk Wetboek, art. 6:196c BW. Daarin staat dat je bij een onmiskenbaar juiste klacht het materiaal offline moet halen. Je moet de klacht dus onderzoeken maar je hoeft niet heel diep te analyseren. Als een robot alles offline halen na een klacht mag, maar is niet lief naar je klanten.
Ik las iets over NTD idd ná het posten van mijn bericht. Ik wist echter niet welk artikel er achter zit. Dank voor de info!
In Nederland ben je als provider/hoster ook gehouden aan een gedragscode omtrend notice/takedown verzoeken.
Het aanklagen van de providers is natuurlijk ook niet het streven van Brein. Zolang ze maar binnen een dag of twee al het auteursrechtelijk bescherm materiaal kunnen neerhalen lopen gebruikers vanzelf wel weg van usenet. Maar oké, dan hebben we natuurlijk altijd nog torrents dus echt effectief downloaden stoppen zal Brein (met de huidige wetgeving) zo gauw niet voor elkaar krijgen.

Verder niet heel verrassend dit, zelfde principe als bij YouTube?
Op zich was het voor brein makkelijker geweest als de provider wel verantwoordelijk was geweest voor de posts,. Nu moeten ze per post in verzoek indienen, anders was het genoeg geweest om de provider vaak genoeg verantwoordelijk te stellen om ze geheel uit de lucht te halen.
Het is voor Brein niet veel moeilijker hoor. Daar hebben zij al bots voor ingericht die alles nalopen op iets wat (vaag) lijkt op auteursrechtelijk beschermd materiaal van hun klanten. Indien gevonden: hup, berichtje naar betreffende hoster en weg is de content.
Het probleem is dat je maar moet geloven dat Brein echt de rechthebbende vertegenwoordigd. De uitspraak is daarom onredelijk bezwarend voor zowel usenet-aanbieders als haar klanten, vooral omdat het verwijderen van content met dezelfde snelheid moet gebeuren als het aanleveren.

In praktijk is er dus geen gelegenheid om de claim van Brein te onderzoeken. Er wordt gewoon maar aangenomen dat de claims correct zijn. Het was redelijker geweest als er een reële tijd mag genomen worden om de claim te verifieren met eventueel een boete clausule voor beide partijen als niet tijdig wordt meegewerkt.

Dat betekent dat usenet providers zich moeten inzetten een claim z.s.m. te valideren en dat contentproviders en haar vertegenwoordigers snel moeten meewerken aan het (juridisch) valideren van de claims.

Doen we dit niet dan krijgen we een systeem waarbij alles maar klakkeloos verwijderd wordt zonder controle op auteursrecht, citaatrecht, vrijheid van meningsuiting of feitelijke onjuistheid (denk aan het uploaden van je vakantievideo met de naam "Game of Thrones S05E01")
Dat is het risico voor NSE. Het vonnis van het gerechtshof lijkt een Phyrrusoverwinning. NSE kan legaal werken, ja, maar ze moeten iets met de take-down notices.

Niet controleren breekt hun businessmodel want dan gaat de meeste pirated content offline, plus nog een onduidelijk deel van de legale content. En wél controleren breekt hun businessmodel omdat dan nog steeds de meeste pirated content offline gaat, plus die medewerkers moeten betaald worden uit de beperkte inkomsten.

Linksom of rechtsom kan NSE hun klanten niet langer toegang verschaffen tot pirated content tegen een lage prijs, en dat gaat simpelweg klanten kosten.
Usenet providers kunnen natuurlijk ook voldoende personnel in die at nemen al die claims te beoordelen. Genoeg werklozen in Nederland en zo veel kennis zal er voor de bulk van de verzoeken niet nodig zijn.
Mee eens dat het voordeel bij het weghalen van links/content bij Brein ligt. NSE zal dan ook een procedure moeten hebben om verwijderde content terug te plaatsen als de plaatser ervan verweer voert en blijkt dat Brein fout zit.
Wat echter ook zou moeten is dat Brein - omdat zij de 'upper hand' hebben, een verwijderverzoek MOET gehonoreerd worden - een boete zou moeten krijgen voor iedere link en/of content waarvoor zij een verwijderverzoek indienen en dat bljkt niet terecht te zijn. En die boetes zouden progressief moeten zijn: hoe meer onterechte verwijderverzoeken in de afgelopen periode, hoe hoger de boete per onterecht verzoek. Van die boete(s) zou NSE bijvoorbeeld een aantal mensen moeten kunnen aannemen die de bezwaarprocedure tegen verwijderverzoeken kunnen afhandelen.
Brein (en anderen, zoals Buma/Stemra) vertrouwen op algoritmes om inbreukmakende content te herkennen, en laten dat (in ieder geval bij Buma) grotendeels automatisch doen. Een dergelijk boetestelsel zou hopelijk Brein en trawanten kunnen aansporen om toch wat minder makkelijk verwijderverzoeken in te dienen. Zolang de boetes maar hoog genoeg worden - iets wat de overheid ook denkt dat werkt met verkeersovertredingen 8)7
En dat automatiseren ze heel simpel. Er wordt al genoeg automatisch gemeld via N&TD en direct weer van usenet gehaald. En laten we eerlijk wezen, het was zeer simpel om wat RSS feeds te configureren om spul te downloaden, eenzelfde service kan BREIN zo opzetten om de N&TD te vullen.... Voor veel materiaal al niet eens nodig want vanuit de US wordt dit al sinds eind 2012 actief gedaan.
Het aanklagen van de providers is natuurlijk ook niet het streven van Brein.
En het aanklagen van PirateBay dan? ;) Dat is immers ook niets anders dan een doorgeefluik.
Wat ik eigenlijk bedoelde te zeggen:
Het aanklagen van de doorgeefluiken an sich is geen streven van Brein, maar slechts een middel om dichterbij hun streven te komen. Wat ze in essentie willen bereiken is dat users stoppen met het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Waar de wetgeving in Nederland de rechthebbenden nogal tegenwerkt zoeken ze dus andere manieren om hun missie te voltooien, waaronder het neerhalen of al dan niet beschadigen van de content providers. Users ondervinden hier ongemak van, en maken daarom wellicht de overstap naar Spotify of Netflex, etc..

Als ze een content provider ook daadwerkelijk neer zouden kunnen halen met een gerechtelijk bevel zou dat voor Brein een enorme opsteker zijn, maar zover zijn we in Nederland gelukkig nog niet. De angst onder content providers om neergehaald te worden loopt uiteraard wel op en Brein maakt daar handig gebruik van.
Ja, een doorgeefluik die het makkelijk maakt om auteursrechtelijk materiaal te downloaden.
Ja, een doorgeefluik die het makkelijk maakt om auteursrechtelijk materiaal te downloaden.
Meeste usenetproviders zijn resellers en daarmee dus ook doorgeefluik.
Klopt, maar het leveren van usenetdiensten is toch wat anders dan de site PirateBay die overduidelijk niet als primaire doel heeft legitieme torrents te vinden. Alleen de naam PirateBay wijst al op de bedoeling 'illegale' content aan te bieden. (illegaal tussen aanhalingstekens, we weten wat er wordt bedoelt).
Jij wil dus zeggen dat al die Usenet providers die adverteren met hoge downloadsnelheden en enorme retentietijden op de 'binary' groepen dit doen omdat ze graag de vele informatieve tekstgerelateerde posts op Usenet beschikbaar willen maken voor klanten :)
De uitspraak gaat alleen over News Service Europa, maar omdat het gaat om een gerechtshof, het op een na hoogste rechtsorgaan in Nederland, en omdat er geen specifieke eigenschappen van NSE van invloed waren op dit oordeel, schept dit vonnis vermoedelijk een precedent.
Een precedent waar in Nederland de rechter niet per definitie aangehouden is. Daarbij ligt de weg voor cassatie ook nog open.

Moet overigens zeggen dat het vonnis technisch heel goed weergeeft wat Usenet is (voorzover van belang in deze zaak). Zie 3.1.2 tot 3.1.8. (http://tweakimg.net/files...rvice.com%20-%20BREIN.pdf)

[Reactie gewijzigd door PolarBear op 19 augustus 2014 13:51]

Klopt - daarom is het artikel te voorzichtig. Deze uitspraak schept niet vermodelijk een precedent, het ís een precedent.

Overigens is het nog maar de vraag wie er in cassatie zou willen en waarom.
Usenetproviders kunnen zich beroepen op een wetsartikel waarin dat is geregeld.
Kijk. Zó zou dat geregeld moeten zijn.
De (service)providers meoten zich kunnen beroepen op een soort van onafhankelijkheid. Het gebruik of misbruik van gebruikers verandert niets aan de basis of aan de functie van de dienst of feature van de dienst.
Voor mij is het helemaal duidelijk.

Ditzelfde artikel zou ook P2P diensten van de schurkenstatus kunnen redden, omdat zij ook niet het initiatief nemen tot het doorgeven van de informatie, niet degene is die bepaalt aan wie de informatie wordt doorgegeven en de doorgegeven informatie niet hebben geselecteerd of gewijzigd.
"Ditzelfde artikel zou ook P2P diensten van de schurkenstatus kunnen redden, omdat zij ook niet het initiatief nemen tot het doorgeven van de informatie, niet degene is die bepaalt aan wie de informatie wordt doorgegeven en de doorgegeven informatie niet hebben geselecteerd of gewijzigd."

Hoho. Daar zit een wezenlijk verschil in. Een usenet provider is een doorgeefluik dat zich kan beroepen op oa de Wet Beperkte Aansprakelijkheid Internet Service Providers, omdat het louter een doorgeefluik is... Het fungeert als een soort cache.

Bij P2P wordt de gebruiker in 99% van de gevallen gewaarschuwd dat (illegaal) gedownloade bestanden ook weer gedeeld worden met derden. Je kiest ervoor deze bestanden te downloaden en daarmee beschikbaar te stellen, of geheel zelf beschikbaar te stellen als eerste uploader. Dit is aan te passen in de instellingen. De gebruiksaanwijzing niet lezen is geen vrijkaartje onder de wet vandaan.

Er zit een heel erg groot verschil tussen usenet providers en P2P transacties, en ik ben persoonlijk van mening (en de wet ook) dat een P2P gebruiker die illegaal bestanden deelt toch echt zelf verantwoordelijk is voor eventuele gevolgen, al is dit wel een bekend iets en krijgen mensen, als ze al gepakt worden (eg: heel veel bestanden, voor iemand met 1 MP3tje nemen ze niet eens de moeite), eerst een waarschuwing.

Ten tweede is een usenet provider makkelijk te bereiken voor N&TD berichten, terwijl voor P2P en torrent gebruikers eerst bij de ISP opgevraagd moet worden wie de gebruiker is... Ook daardoor is t anders.

Naar mijn mening, als je P2P gebruikt om iets te downloaden en je hebt de waarschuwing over delen genegeerd, dan neem je toch echt zelf het initiatief tot delen/redistribueren van informatie.

Of bedoel je diensten als Popcorn Time? Die zijn al vrijgesproken namelijk...

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 19 augustus 2014 17:10]

Goed nieuws, maar door al die take-down requests is voor de meeste usenetproviders al een onwerkbare situatie ontstaan en dat aantal zal alleen maar toenemen.
Beide partijen kunnen nog in cassatie bij de Hoge Raad, maar die doet de zaak dan niet helemaal opnieuw.
Dus niet helemaal opnieuw, maar op welke wijze kijkt de Hoge Raad hier dan evt anders tegenaan?
De Hoge Raad stelt de feiten niet opnieuw vast. Dat NSE auteursrechtelijk beschermd materiaal op de server had staan, bijvoorbeeld. De Hoge Raad neemt aan dat de rechter dat deel van het werk goed gedaan heeft.

De Hoge Raad mag in cassatie wel beoordelen, gegeven de feiten over hoe Usenet werkt, of dit gezien kan worden als een dienst die wettelijk beschermd is.

Overigens had het gerechtshof die feiten ook al grosso modo van de rechtbank overgenomen, dus dit is weer zo'n geval waarin we 3 rechtzaken over dezelfde feiten hebben. Dat is toch iets teveel van het goede; als een rechtbank concludeert dat de partijen alleen een discussie over de wet hebben dan zou directe cassatie na de eerste rechtzaak tijd schelen, en daarmee ook bakken met geld.
Ik zou er niet te veel over uitwijden over andere mogelijkheden, Tweakers.net wordt vast ook gelezen door KUIK & Co.
Je denkt dat ze daar geen onderzoek doen op welke manieren je content illegaal kan downloaden? Heel naïef.
Daar gaat het hier niet om. Hoe meer er over geklets wordt, hoe meer mensen het gaan doen, hoe interessanter het voor tegenstanders om een grote groep aan te pakken. Maar ik zou zeggen klets er op los..
Dit zal waarschijnlijk ook wel gevolgen hebben voor zaken tegen torrentsites (en verzoeken aan providers om die sites te blokkeren).
Terwijl torrentsites alleen maar verwijzen naar anderen, die auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming verspreiden, hebben usenetservers dat auteursrechtelijk beschermd werk zelf op hun servers staan. Alleen hoe een torrentsite op notice and take-down verzoeken reageert kan dan nog van invloed zijn of er gerechtelijke maatregelen mogelijk zijn.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee