Door Joost Schellevis

Redacteur

Wat mag de AIVD straks?

Nieuwe bevoegdheden voor geheime dienst

02-07-2015 • 14:50

154 Linkedin

Alles

Geheime diensten mogen veel. Bevoegdheden die voor de politie niet zijn weggelegd of aan strenge voorwaarden zijn gebonden, liggen voor de AIVD en zijn minder bekende militaire equivalent MIVD binnen handbereik. Zo moet de politie toestemming vragen aan de rechter-commissaris om een telefoon te tappen, maar mag de AIVD dat met bredere toestemming van de minister zelf bepalen. Daarbij hoeft iemand bovendien niet concreet ergens van verdacht te zijn. Wel vindt er toezicht plaats.

Desondanks hebben de AIVD en MIVD nog niet genoeg bevoegdheden, meent het kabinet, dat daarom de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wil aanpassen. Op internet vindt een consultatie plaats, waar geïnteresseerden op kunnen reageren. De Tweede Kamer heeft al aangegeven de plannen te steunen, maar het is nog maar de vraag of de Eerste Kamer dat ook doet.

Wat stelt het kabinet precies voor? We plozen het uit.

Het hoofdkantoor van de AIVD in Zoetermeer

Ongericht aftappen

De belangrijkste, meest in het oog springende wijziging is de uitbreiding van de aftapbevoegheden van de geheime diensten. Op dit moment mogen zij zogenoemde kabelgebonden communicatie enkel aftappen als ze een idee hebben wíe ze aftappen: een tap moet specifiek tegen een persoon gericht zijn. Niet-kabelgebonden communicatie mag ook ongericht worden afgetapt. In de praktijk valt mobiel verkeer ook onder kabelgebonden communicatie, aangezien de backbone van die netwerken vrijwel altijd over kabels verloopt.

In de nieuwe situatie zou het onderscheid tussen kabelgebonden en niet-kabelgebonden communicatie verdwijnen; alle digitale communicatie wordt dan gelijk behandeld. Dat betekent dat de geheime diensten dus ook in internetverkeer mogen struinen. Volgens het kabinet is dat nodig voor de fysieke veiligheid van Nederland, maar ook om digitale aanvallen tegen te kunnen gaan.

Om te voorkomen dat er al te veel gegevens in de digitale datastofzuiger van de geheime dienst terechtkomt, zijn er wel wat waarborgen ingebouwd. Zo vindt het aftappen van data in drie fasen plaats. In de eerste fase wordt data onderschept en probeert de geheime dienst die te ontsleutelen. Daarbij kan het, in het voorbeeld van het kabinet, gaan om de data van alle Nederlanders die met personen in een bepaald ander land communiceren. Providers en internetknooppunten moeten kunnen worden gedwongen om mee te werken met het aftappen.

In de tweede fase mag worden gezocht in de data om te schatten welke gegevens relevant zijn voor het onderzoek. De inhoud van de gegevens mag samen met de metadata pas in de derde fase worden geanalyseerd. Daarvoor moet bovendien apart toestemming worden gegeven. De data mogen vervolgens drie jaar worden bewaard.

Het is niet te zeggen hoe vaak de bevoegdheid zal worden ingezet. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken verzekert dat de nieuwe wetgeving 'niet betekent dat de AIVD iedereen gaat afluisteren'. "Ik sluit uit dat de AMS-IX in zijn geheel wordt afgetapt", zei Plasterk, verwijzend naar het grootste internetknooppunt van Nederland en een van de grootste knooppunten ter wereld.

Bij die belofte zal het waarschijnlijk blijven. Het kabinet weigert tot nu toe om voor de bestaande bevoegdheden van de geheime diensten aan te geven hoe vaak die worden gebruikt. Alleen in 2009 werden, bij wijze van uitzondering, tapstatistieken vrijgegeven.

Een voorbeeld van wat wel zou kunnen, is het opslaan van alle telefoongesprekken tussen Syrië en Nederland gedurende een maand. Dat zei minister Plasterk donderdag in de papieren editie van nrc.next. "Het is overduidelijk dat we grote gegevenssets nodig hebben om bedreigingen als jihadisme en cyberspionage van andere landen of hackers, tegen te gaan", aldus Plasterk.

De data die wordt verzameld, mag in grote hoeveelheden met buitenlandse inlichtingendiensten worden gedeeld. Daarvoor moet wel een samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten, iets waarvoor de minister toestemming moet geven.

De AIVD en de MIVD hebben zich al voorbereid op de wetswijziging; ze hebben de Joint Sigint Cyber Unit opgezet, een gezamelijke afdeling die is gespecialiseerd in het onderscheppen van informatie.

Meer hacken

Op dit moment mogen de AIVD en MIVD al inbreken op computersystemen, maar die bevoegdheid wordt iets uitgebreid. Als een computersysteem waarin de geheime dienst wil inbreken niet te kraken is, mag ook een ander systeem worden gebruikt om van daaruit door te stoten naar het bewuste syteem. Zo mogen de diensten bijvoorbeeld de router van een verdachte hacken om daarna in te breken op zijn computer, als dat niet rechtstreeks kan.

Ook mag bijvoorbeeld een andere klant van dezelfde hoster worden aangevallen om van daaruit het systeem te kraken van de persoon die volgens de geheime dienst in de gaten moet worden gehouden. Volgens het kabinet is dat nodig omdat de mensen naar wie de geheime diensten onderzoek doen doorgaans 'veiligheidsbewust' zijn.

Daarnaast mogen de geheime diensten scans gaan uitvoeren om communicatienetwerken die voor de diensten interessant zijn te verkennen. Daarbij mogen bijvoorbeeld portscans worden uitgevoerd om te zien welke processen op een systeem draaien. Die bevoegdheid is bedoeld als ondersteuning voor de bevoegdheid om een computer binnen te dringen.

Verder wordt in de wet expliciet vastgelegd dat de geheime dienst de beveiliging van een systeem mag doorbreken, encryptie ongedaan mag maken en zelf software op een systeem mag installeren. Ook mogen gegevens die in een gekraakt systeem zijn opgeslagen, worden gekopieerd.

Overigens werkt het kabinet ook aan een voorstel om de politie toestemming te geven computers van verdachten van zware misdrijven op afstand te kraken, maar dat staat los van dit wetsvoorstel. De bevoegdheden van de politie zijn in een andere wet geregeld.

Strenger toezicht

De uitbreiding van de bevoegdheden van de geheime diensten gaat gepaard met beter toezicht. Zo moet de minister vaker toestemming geven voor bepaalde acties van de geheime dienst, zoals het inhoudelijk analyseren van communicatie. Tegelijkertijd heeft de waakhond die de geheime dienst in de gaten moet houden, de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, niet de bevoegdheid gekregen om zelf in te grijpen als de geheime dienst over de schreef gaat.

Een commissie die het kabinet adviseerde over de uitbreiding van de bevoegdheden van de geheime diensten, heeft dat wel aangeraden. In plaats daarvan blijft het advies van de CTIVD vrijblijvend. De CTIVD vindt zelf ook dat het toezicht op de geheime dienst verscherpt moet worden, omdat het bij lange na niet voldoet. Volgens de toezichthouder is het parlement aan zet om dat alsnog te doen.

Wel moet de minister het parlement straks informeren als hij een activiteit van de AIVD of de MIVD toch doorzet, ondanks een negatief advies van de toezichthouder. Dat gebeurt wel in vertrouwen, in de zogenoemde commissie-Stiekem, waar alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer in zitten.

Hoe nu verder?

Hoewel er nu een compleet wetsvoorstel ligt, wil dat niet zeggen dat de wet er ook echt zo uit komt te zien. Tot 1 september kunnen geïnteresseerden reageren op het wetsvoorstel. Daarna moet het kabinet zowel de Tweede als de Eerste Kamer van de meerwaarde overtuigen. Hoewel de Tweede Kamer heeft aangegeven het voorstel te steunen, is dat in de Eerste Kamer nog maar de vraag; het kabinet heeft daar geen meerderheid.

Er klinkt in ieder geval al de nodige kritiek op de plannen. Zo noemt burgerrechtenbeweging Bits of Freedom ze 'een bizar grote inbreuk op onze privacy'. "Bits of Freedom vindt dat onschuldige mensen niet afgetapt mogen worden en wil dat deze bevoegdheid van tafel gaat", aldus de organisatie.

De SP staat ook niet om de wet te springen. "Ik blijf heel sceptisch", zegt Ronald van Raak van die partij. Hij wil eerst meer weten over de samenwerking met buitenlandse geheime diensten. Ook de noodzaak van de maatregelen moet volgens hem nog aangetoond worden. Ook D66 en GroenLinks toonden zich eerder kritisch.

Wat vind je van dit artikel?

Geef je mening in het Geachte Redactie-forum.

Reacties (154)

Wijzig sortering
Wat een vreemde manier om een consultatie te doen... De burgers worden geïnformeerd middels een document van 83 pagina's en 151 artikelen. Totaal niet door te komen voor de gemiddelde burger. Om nog eens erger te maken begint de tekst met de volzin:
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels te stellen
met betrekking de taken en bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in
het kader van de nationale veiligheid, de coördinatie van de taakuitvoering van deze
diensten, de verwerking van gegevens door deze diensten, de nationale en internationale
samenwerking van deze diensten, de uitoefening van het toezicht en de behandeling van
klachten en de geheimhouding, alsmede in verband daarmee enkele wetten te wijzigen
en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 te vervangen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:


Die hele consultatie van de burgers is dus een grote wassen neus. Het is helemaal niet de bedoeling dat de burgers een geïnformeerde mening over de wettekst kunnen vormen.

Daarnaast blijf ik het tendentieus vinden als het ongericht aftappen van de kabel wordt gelijkgesteld aan het ongericht aftappen van draadloze communicatie. Draadloze communicatie was vroeger communicatie middels radio's en walkie talkies enzo. Dat was al een stuk minder privé en alleen voor specifieke doelen. Bedrade communicatie werd gebruikt voor privé doeleinden, op een vergelijkbare manier als brieven en werd dus ook op een vergelijkbare manier behandeld in de wet.
Nu draadloze communicatie ook veel voor privé doeleinden gebruikt wordt, zou het eerder logisch zijn om dit nu ook beter te beschermen in de wet. Het tegengestelde wordt echter voorgesteld en verkocht als het gelijkstellen van draadloze en bedrade communicatie.

Wat mij betreft maak je de huidige overheid veel te machtig als ze alle communicatie van iedereen kunnen/mogen aftappen. Het tegen hun zin omverwerpen van de huidige regering door een meerderheid van de bevolking wordt dan haast onmogelijk. Dit zou al in een vroeg stadium opgespoord en in de kiem gesmoord worden. Het volk is dan dus afhankelijk van de regering, in plaats van andersom. Dat draait de machtsverhoudingen in een democratie dus volledig om en is absoluut niet wenselijk.

[Reactie gewijzigd door GrowMyHair op 2 juli 2015 16:57]

Ik ben het met je eens, de vrijheid die we kenden word steeds verder ingeperkt, we zijn binnenkort weer terug in een vergelijkbare stadia als de DDR ooit was, alleen met de afluister technieken van vandaag.

Ik zou zeggen http://www.tweedekamer.nl...ing_telt/burgerinitiatief
Ik ben het met holhuizen eens en ondersteun zijn initiatief. petities.nl?

Ik denk niet dat veel mensen zich realiseren wat de impact is van een overheid met steeds verder strekkende bevoegdheden die aan steeds minder strengere voorwaarden onderhevig zijn.
Bovendien, waar ligt de grens? Wij zouden als burgers van ons moeten laten horen en laten blijken dat wij deze grondige privacy inperkende bevoegdheden niet zomaar accepteren.
Wij leven in een "vrij land", althans, dat was ooit de intentie.

[Reactie gewijzigd door hulshof4404 op 3 juli 2015 00:25]

De DDR was way verder dan de inlichtingendiensten in dit land. Toen werd er geinvesteerd in inlichtingen, dat is heden ten dage hier niet meer het geval.
Ik ben het niet helemaal met je eens.
Met deze nieuwe bevoegdheden worden ook gegevens van de gewone burger getapt en geanalyseerd. Ook als er geen vermoedens bestaan tot dreiging van deze persoon.
De overheid gaat dus gegevens verzamelen van burgers die niks fout doen en deze gegevens ook opslaan.
Misschien is de info inderdaad niet waardevol als je niks te verbergen hebt, maar het gaat erom dat op deze manier elke vorm van privacy volledig verdwenen is. Bovendien zijn we dan weer terug bij af. Onze providers slaan geen gegevens meer op. Met deze nieuwe regelgeving worden onze gegevens dus wel weer opgeslagen en bewaard.
Ik heb niks te verbergen, maar het gaat mij er om dat ik vind dat wij als burger het recht mogen hebben op zijn minst nog enige vorm van digitale privacy te hebben.
We leven in een gecontroleerde en geregelde democratie! iedereen is verdacht en schuldig tot het tegendeel bewezen.

Films als Equilibrium en Minority report worden helaas werkelijkheid, het is een kwestie van tijd :S
Goh, fijn dat ik een medestander heb gevonden. Ik werd er nog hard om aangevallen. Apart.
*Vingertje in de lucht* "Ja.... maar veiligheid!!!!!"

Is waar de meeste critici van privacy voorvechters mee komen. Het grote verschil is dat voor de burger er geen veiligheid is zonder privacy. Privacy is wat veel mensen veilig houdt, niet het aftappen van communicatie, bedraad of draadloos. Daarbij is het oprekken van rechten überhaupt een issue. Want vandaag is het nog met strenger toezicht, maar de volgende wijziging zal waarschijnlijk ten kosten gaan van het toezicht.

The road to hell is paved with good intentions.

Wanneer mensen komen met het argument, "Ja, maar terrorisme bestrijding".
Het aantal doden in Nederland door terrorisme in 2014 sinds 1950 (volgens het altijd betrouwbare wikipedia ;)) https://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme#2014
*38 waarvan 8 daders*
Ik zou even verder moeten zoeken naar de cijfers maar minimaal 129mln extra budget dit jaar, http://www.ad.nl/ad/nl/10...trijding-terrorisme.dhtml dus ik wil niet weten hoe veel meer er naar toe gaat.

Ongeveer 42.000 doden door kanker in Nederland in 2013 - http://www.cijfersoverkanker.nl/incidentie-sterfte-50.html
KWF heeft 83 mln beschikbaar aan budget in 2013 - http://www.kwf.nl/over-kw...verleggend-onderzoek.aspx

En dat is maar één voorbeeld van waar ons geld beter aan besteed kan worden. Lullig... 30 doden (hier zal MH17 niet bij zijn opgeteld, maar dat valt volgens mij zelfs niet onder terrorisme maar dan nog) zijn de bedragen voor terrorismebestrijding niet te verantwoorden.
Het probleem voor mij is, dat er geen enkele vorm van transparantie is.

Voor mijn idee wordt er misschien maar 1, of 2 aanslagen per jaar verijdeld, die zelfs misschien niet al te serieus te nemen waren.
Hoeveel wordt er geinvesteerd in dit soort afluisterpraktijken; hoeveel mensen worden gepakt; hoeveel gegevens worden verzameld, die niet relevant bleken?

Je komt pas in een goede wereld terecht, als je dit op basis van vertrouwen doet.
Natuurlijk zal er altijd iemand een keer zijn, die in een bezotte toestand mensen omlegt of wat dan ook.
Moeten we een soort van politiestaat worden om deze, toch wel unieke, situaties te voorkomen?

Ik incasseer liever een paar keer, dan dat het hele volk afgeluisterd wordt en er miljoenen in geinvesteerd worden.
Je moet moeite doen om de oorzaken op te lossen in plaats van alleen maar bestrijden van gevolgen.
Oftewel.. schrap hun budget even flink en gooi dat geld naar gebiedsontwikkeling, zonder dat commercieel te willen uitbuiten. (ongeveer de hele reden, waarom er haat jegens het Westen is).

Ach ja.. misschien gaat er eentje meer naar Syrie.. dat soort gedrag vlakt zichzelf wel uit, als we maar zorgen dat de wereld gezonder wordt. (dat kost geld en wilt de huidige generatie niet, maar geld om anderen te bestrijden hebben we wel)
Het heeft natuurlijk alles te maken met toys for boys. "Andere landen doen dit ook!" En dan met name de VS en GB natuurlijk. Straks horen ze niet meer bij de "grote" jongens en worden ze uitgelachen op het schoolplein.
Heb je ooit weleens een rechtenvak gevolgd? De wet staat bol met dit soort taalgebruik. En de consultatie betreft nu eenmaal de vorming van een nieuwe versie van een wet.

Aan de ene kant vind ik het een goed initiatief om een consultatieronde te houden, maar de Staat had wel een iets betere samenvatting mogen schrijven. Gelukkig is er Tweakers!!
Ja het moet er natuurlijk wel statig uit zien hè! Anders hebben we er natuurlijk niks aan. Stel je voor dat we alles begrijpelijker zouden maken...
Het probleem met het schrijven van wetten is dat ze zo opgeschreven moeten worden dat ze alleen uit te leggen zijn op de manier waarop de wetgever het bedoelt.
Probeer het maar eens met een groep mensen een complexe tekst op te stellen die door iedereen hetzelfde wordt uitgelegd. Dan krijg je dit soort heel specifiek taalgebruik, vooral gericht op de mensen die deze teksten moeten begrijpen en toepassen: rechters, advocaten, etc.
Als het goed is, is deze tekst voor hen juist begrijpelijker, dan "jip en janneke" taal.

Mooie analogie is misschien het specificeren van een functioneel ontwerp. Wie moet dit kunnen lezen / begrijpen?
Ben het hiermee deels eens.
Tuurlijk moet er 1 uitleg voor een wet zijn, zodat hier geen discussie over gevoerd kan worden. MAAR!
De wetten moeten namelijk ook begrijpelijk zijn voor de burger.
Gezien een ieder geacht wordt de wet te kennen...
Volgens mij kunnen de meeste burgers dat ook best wel begrijpen. Vergt wel wat puzzelwerk met mischien een woordenboek erbij.
Daarnaaststaan er ook gewoon complexe zaken vastgelegd in wetten. En als je de context niet snapt dan is de kans groot at je de wet ook niet helemaal zult snappen. De wetten dan maar niet maken is een beetje dom omdat we dan alleen de allersimpelste wetten die door iedereen begrepen worden kunnen invoeren en daar kan je geen land op draaien.
Kul, want wollig taalgebruik, met ouderwetse vormen, lijdende zinnen en veel bijzinnen zijn nooit duidelijker of leesbaarder. Ze zijn maar met een doel geschreven en dat is zelfbehoud.

Zolang zij de enige zijn die het kunnen lezen, is hun vakkennis/vaardigheid veel meer waard en kunnen ze het gewone volk 'dom' houden. En zij facturen schrijven voor de vele uren die ze kunnen besteden aan dit soort walgelijk proza |:(

Waarom zou dit soort taalgebruik het voor hun makkelijker maken? Simpel is altijd makkelijker dan ingewikkeld.
Waarom zou dit soort taalgebruik het voor hun makkelijker maken? Simpel is altijd makkelijker dan ingewikkeld.
Als je de wet naar de letter interpreteert dan dekt simpel vaak gewoon de lading niet.
Elk wetsvoorstel begint met deze preambule, dus om daarom nou de hele internetconsultatie af te doen als een wassen neus... Gelet op de discussie die direct al overal is losgebarsten heb ik goede hoop dat er heel wat goed onderbouwde reacties boven komen drijven.
Om toch even de advocaat van de duivel te spelen, ik ben het absoluut met je eens, maar tegelijkertijd vind ik het idee dat een veilligheidsdienst aan regels is gebonden terwijl kwaadwillende hackers vrij spel hebben ook moeilijk te verteren.

Ik ben van mening dat net als de politie de bevoegdheid kan krijgen om een huiszoeking te doen (wat ook inbraak van privacy is, maar in het geval van criminele activiteiten ook geoorloofd moet kunnen worden) de AIVD de middelen moet hebben om de binnenlandse veiligheid op een behoorlijke manier te kunnen bewaken.

Ongericht aftappen hoort daar IMO niet bij, maar dat de AIVD niet even een servertje mag hoppen terwijl ik bij wijze van spreke "alles mag" als crimineel is natuurlijk dikke kolder.

Dus met enkele bevoegdheden kan ik het eens zijn, zij het niet dat ik vind dat netzoals dat de politie zonder verdenking of gerechtelijke toestemming niet zo maar in alles mag roeren.

Om de privacy te garanderen en toch de veiligheidsdienst niet compleet te snoeren zou de rechter moeten toetsen of a) toestemming in eerste instantie moet worden gegeven en of b) het in landsbelang is dat al dan niet tijdelijk niet openbaar te maken, met uiteindelijk wel volledige inzage en toetsing van de activiteiten van de AIVD.

De veiligheidsdienst moet natuurlijk wel de veiligeheidsdienst uit kunnen hangen netzoals een brandweer met sirenes moet kunnen rondrijden, zegmaar.
Ik zie het probleem niet. Van mij mag de overheid gerust mijn data en internetgebruik weten. Nee, ik zou zeker niet willen dat mijn internetgebruik en telefoongesprekken openbaar worden, maar dat gebeurt hoe dan ook niet. Het gaat om veiligheidsissues. Zo lang jij niet opzettelijk met de verkeerde bedoelingen crimineel gedrag vertoont gaan ze jou niet volgen. Ze hebben wel iets beters te doen.
Want daar kunnen ze nu al zo goed mee omgaan? [1]. Tevens worden regels geschonden omdat partijen die de data langer mogen houden het op kunnen vragen[2]] en worden beloftes dat iets niet gedaan word niet nagekomen[3]. Zo zijn er tal van voorbeelden die laten zien dat zaken zo lek zijn als een mandje als het aankomt op privacy van de burger [4].

Mijn conclusie is dat ik de overheid over zulke zaken gewoon niet meer kan vertrouwen, het kan goed bedoeld zijn maar vaak is de uitvoering naatje. Al heb ik in deze kwestie niet echt veel vertrouwen in de goede bedoelingen. Het risico dat deze data in verkeerde handen vallen is trouwens ook best groot. Was er laatst niet een Amerikaanse organisatie die gehackt was en behoorlijk wat gegevens van ambtenaren zijn buitgemaakt? Ja [5].

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 2 juli 2015 15:29]

idd jhd009

@BADKAMER

Je kan voor of tegen Snowden zijn, maar deze quote van hem was gewoon goed:

"Arguing that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide is no different than saying you don't care about free speech because you have nothing to say,"
Die gegevens van jou worden opgeslagen in hun databases, want daar kunnen ze algoritmes op toepassen die van mensen leren. Statistiek enzo.

En over 5 jaar besluit een man in de politiek ineens dat iedereen die in zo'n database staat met de voorkeur om naar katten te kijken op het internet moet worden vervolgd. Deze mensen worden in kampen geplaatst.

Het registreren als Jood in de jaren voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog leek ook niet zo schadelijk. Die ster op je borst hebben ze tegenwoordig niet meer nodig, want gezichtsherkenning zit al in Facebook ingebakken, reken maar dat de geheime diensten die technieken ook toepassen op de beelden van camera's buiten.

Mijn punt: Je hebt niks te verbergen, dat betekent niet dat dit een valide argument is om jou maar volledig in de gaten te houden. Dat argument is net zo ruk als dat ik zou zeggen: "Badkamer, geef mij toegang tot je hele leven en je huis, want ik bescherm je tegen beren." Ik garandeer je dat je hier in Nederland nooit zal worden aangevallen door beren. Maar dan moet ik wel in je huis kunnen kijken, en ook je bankrekeningen kunnen inzien.

Het slaat gewoon nergens op. Pas als terroristen e.a. meer dan 570 mensen per jaar ombrengen binnen Nederland (net zoveel als verkeersslachtoffers) begint het ergens op te lijken. Tot nu toe zijn dat er gemiddeld nul, denk ik. Dus wat mij betreft geen enkele reden om wie dan ook in de gaten te houden. Behalve al-bekende mensen met dat soort schadelijke opvattingen, natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door Blue-eagle op 2 juli 2015 16:03]

Wat meneer Plasterk niet verteld is dat de BigData na de vervallingstermijn van X maanden/jaren doorgesluisd wordt naar het buitenland waar de NL/EU spelregels niet van toepassing zijn (Zwitserland, England, Noorwegen of Zweden).
Dit wordt nu visa versa gedaan in Nederlandse datacenters om het juridische gedeelte af te dekken.

Ik kom met enige regelmaat bij de Politie, en zij konden zien dat ik 14 jaar geleden met mijn schakelbrommer op de rollerbank heb gestaan. Dus ook het verleden is gedigitaliseerd!

Lang verhaal kort, jouw en mijn data verdwijnt nooit! en een gewaarschuwd mens telt voor twee, dus denk na wat je doet en zegt in het algemeen.

[Reactie gewijzigd door pancake82 op 3 juli 2015 17:07]

0Anoniem: 594420
@Blue-eagle3 juli 2015 13:59
inderdaad jij begrijpt precies wat ik bedoel, ik zal hier een voorbeeld geven.

Ik ken een jonge man die ooit een boek had gehuurd bij de bieb Nederlands talig over de leven van Mohammed niets meer dan dat. Die kerel was van Turks afkomst sinds nadat is werd hij 4a5 jaar lang afgetapt om informatie te krijgen wat hij doet, en inkomen is heel erg belangrijk wit was praktijk kun je moeilijk opsporen alleen via rekening tenzij die gene geld overmaakt op zijn rekening als klant zich zelf voordoet.

Ik zei al in verleden bijna 95% van criminelen of Terroristen zijn gepakt is door hun domme kop gebruik maken van computer en internet omdat ze denken dat computer heel veilig is en gemakkelijk omdat niemand binnen je huis kan of zien want het is digitaal.

maar de AIVD is niets meer dan een organisatie die veel rechten heeft om bij mensen te kijken of in de gate houden zonder reden of wat omdat ze verdenken of niet vertrouwen.

maar als de computer gehackt is dan ben je zwaar genaaid want nieuwe computer aanschaffen heeft geen zin omdat wanneer je de nieuwe computer aansluit op de netwerk of router is je computer weer infecteert ze zullen computer daarna verder hacken virus in het rom of hardeschijf verplaatsen, antivirus enzo helpen niet tegen AIVD het undetected en gaat via de netwerk of hardware vooraf geladen en doet zich voor als driver, de antivirus is dan balgehakt die gewoon slaapt en niets in de gate heeft.


Je moet is afvragen hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben gewoon bij mensen privacy inbreken zonder bevel of wat of aanwijzing?
Big brother is watching you :)

De meeste slimme criminelen kijken alleen porno op computer zodat ze lekker gek worden van die filmpjes. Je hoofd is ook een computer die je niet kan hacken. }>

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 594420 op 3 juli 2015 14:06]

Nja was het maar een badkamer dan lag de privacy inderdaad wat hoger.

Wat denk je dat gestichten als de NSA doen? Die zien alles wat de Nederlandse geheime diensten doen, oftewel weet de AIVD wat jij doet, dan weet AMERIKA dat ook, laten we maar even niets zeggen over de hoog begaafde in China ( en nee dit is geen sarcasme, daar zitten onwijs slimmen it-ers )

Ze moeten gewoon van onze privacy afblijven, voor 1 it-er bij het AIVD kan je tig blauwe mensen over straat laten lopen.

Ik krijg een veiliger gevoel bij meer blauw op straat, dan een paar ''klootzakken'' die zich kapot lachen met wat ze zien.

Ej daar heb je JeroenC weer, zo te zien is zijn vriendin werken want hij zit weer op tweakers vraag&aanbod nieuwe koopjes te doen (even een lomp voorbeeld).. Die zien alles, en als jij denkt dat die lamballen daar zo serieus als de pest waren dan zit je er flink naast.

Nee hier krijgt iedereen een onveilig gevoel van, zelfs je mail kijken is onveilig dankzij de aivd en dat soort gestichten.

De paar die er vrolijk van worden zijn de managers met oogkleppen op en een leuk gevulde bankrekening. En denk eens aan nog meer vreselijke situaties: aivd hackt je ( want ze zijn opzoek naar een echte dader van een terror aanslag maar ze kunnen hem niet vinden, aangezien het volk bezorgt is moeten ze iemand hebben.. ) en 10 min later staat een special force team aan je deur want op jou PC staat een recept van precies de bom die ontploft is.. Sta je dan met je bek vol tanden want je hebt zelf nog nooit het woord bom gegoogled maar je pc staat er spontaan vol van, dankzij de aivd.

Volk rustig want de dader is gepakt, jij zit net al miljoenen andere onschuldig vast. Leuk he geheime diensten? Wel heeft iemand flink wat geld verdiend aan jou :D

Dit is uiteraard een zwaar overdreven voorbeeld, maar wel mogelijk.

[Reactie gewijzigd door LopendeVogel op 2 juli 2015 17:42]

Ik krijg een veiliger gevoel bij meer blauw op straat, dan een paar ''klootzakken'' die zich kapot lachen met wat ze zien.
Je begrijpt dat blauw op straat geen misdaden oplost hë? Daarom scoort NL ook zo slecht t.o.v. van de landen om ons heen met het oplossen van criminaliteit. Blauw op straat maakt de straat overigens niet veiliger want liquidaties vinden desondanks plaats maar omdat er zoveel geïnvesteerd wordt in blauw op straat is er nauwelijks geld voor goede rechercheurs dus worden de liquidaties niet opgelost.
Lijkt me ook niet helemaal de bedoeling.
Voor iemand met zo'n nickname geef je wel hele vreemde reacties. ;)
Bovendien, wie bepaald dat er geen enkele AIVD'er geïnteresseerd is in het surfgedrag van JeroenC? Jij denkt dat niemand daarin geïnteresseerd is, maar zeker weten doe je het niet. Want het is niet voor niets een geheime dienst. Bij die dienst werken ook gewoon mensen die van nature nieuwsgierig zijn.

Stel je voor dat jouw buurman bij de AIVD werkt. Of die gozer op Tweakers die je vorige week nog een snauw verkocht op het forum. Of nog erger, de ex van je nieuwe vriendin die ze vorige maand gedumpt heeft.

[Reactie gewijzigd door 3raser op 3 juli 2015 11:27]

Oké en dat weet jij doordat jij ze stuk voor stuk persoonlijk kent?

Ik gaf ook aan dat het een overdreven voorbeeld is, maar goed bijv katja schuurman is dan wat aantrekkelijker om te volgen uit ''verveling''.

Het gaat erom dat ze de toestemming dadelijk gaan krijgen om dit allemaal zomaar te doen.. Ik ga er ook vanuit dat ze wel wat beters te doen hebben, maar dat is een aanname en zeker niet de waarheid dat mogen we toch wel met 100% zekerheid zeggen nu he?
Dat is precies wat een AIVD'er zou zeggen!
you got me!

nu snel terug naar het zoeken voor je nieuwe auto!
tip: doe een kenteken check.

/s
+2Anoniem: 42901
@Badkamer2 juli 2015 17:19
Zo lang jij niet opzettelijk met de verkeerde bedoelingen crimineel gedrag vertoont gaan ze jou niet volgen.
Ze gaan dus wel computers van onschuldige mensen aanvallen. Dat staat in het artikel.

Daarbij komt ook nog eens dat er vals bewijs kan geplaatst worden wanneer men een systeem hacked.
Vanaf het moment dat een machine gehacked is (door spionnagediensten of anders) zou een normaal-functionerende rechtsstaat de data op die machine moeten beschouwen als onbetrouwbaar bewijsmateriaal.
+1 voor Daarbij komt ook nog eens dat er vals bewijs kan geplaatst worden wanneer men een systeem hacked.

iets wat veel, niet technische en mensen die "niet geven om hun (digitale) privacy" zich niet realiseren denk ik.
+1Anoniem: 387522
@Badkamer2 juli 2015 15:17
Totdat wat jij niet crimineel vindt, bijvoorbeeld op een bepaalde partij stemmen, ook als crimineel wordt gezien. Ik vrees dat je iets teveel vertrouwen hebt in het gelijk zijn van jouw normen en waarden aan die van (toekomstige) machthebbers.
Ik vrees dat je iets teveel vertrouwen hebt in het gelijk zijn van jouw normen en waarden aan die van (toekomstige) machthebbers.
Maar mensen met zo'n mening zullen er ook altijd zijn. Plasterk staat niet alleen in zijn bedenksels. Zie Teeven, Opstelten en nog zo wat. En zo zullen er ook overtuigde voorstemmers zijn die het volledig eens zijn met de maatregelen.

Als er mensen zijn die 'politiestaat' roepen zullen er ook mensen zijn die 'het is nog geen politiestaat; het is geen politiestaat.' roepen. Totdat het een politiestaat is en dan heb ik gelijk, maar wat heb ik er dan aan ?

Als de politie toestemming moet vragen en de aivd niet, dan laat je het afluisteren, hacken en erger gewoon door de aivd doen. En die leggen geen verantwoording af.
Laten we voorzichtig zijn met de definitie van een politiestaat. In een politiestaat maakt een totalitair regiem actief gebruik van een politie/geheime dienst om haar overwicht te behouden. In Nederland hebben we een democratisch gekozen regering die heeft te gehoorzamen aan een grondwet.

Dit garandeert niet dat het niet fout kan gaan als een minister van justitie zich vergaloppeerd in zijn enthousiasme alles te kunnen controleren. De opzet van onze overheid en haar grondwet is zodanig dat het dan mogelijk is een tegenkracht te creëren om de onwenselijke ontwikkeling te pareren. Als ons politieke systeem goed werkt dan wordt onze regering goed in de tang gehouden door eerste en tweede kamer.

Wil een kwaadwillende invloed een democratische overheidsvorm omvormen naar een totalitair systeem dan is de enige weg hiervoor de aanpassing van de grondwet, en daar zijn we allemaal bij als dat gebeurt. De grondwet moet dan zodanig worden veranderd dat ons politieke systeem kreupel wordt gemaakt. Een voorbeeld van een overheid die op de helling staat is die van het huidige Hongarije. We mopperen nu allemaal op Griekenland, maar met fascinatie volg ik dat Hongarije in onze Europese Unie maar gewoon door kan gaan. Zelf ben ik een groot voorstander van de Europese gedachte, maar de simpele aanwezigheid van het huidige Hongarije ondergraaft de geloofwaardigheid van de EU meer dan Griekenland met haar financieringsproblemen.

Op de grondwet letten allemaal en dan komt het in ons politieke systeem helemaal goed.....?. Nee, dat is ook wat naïef. Aan onze regeringsopbouw is weinig mis. En laten we die eerste kamer alsjeblieft koesteren, topics als deze onderstrepen hoe belangrijk ze is. Als er ergens geld bespaart moet worden, doe dat dan bij de waterschappen, dat is een uitvoeringsorgaan. Iedereen heeft onze minister president horen scanderen dat de overheid wel wat kan afslanken en dat de eerste kamer wel weg kan. En kijk, daar is ie, de grondwetswijziging in de dop.

Aan de opbouw van onze overheid is momenteel echt weinig mis. Het probleem in mijn ogen is wel het kaliber van de leden die wij als Nederlanders in de tweede kamer kiezen. Die tweede kamer is bijkans lucht geweest voor deze wet. Misschien zijn de 2e kamer leden ook beïnvloedt geweest door de hijgerigheid van onze tegenwoordige media dat het zo makkelijk ging. Maar ergens vrees ik dat niemand in die tweede kamer die illusie van volledige controle inhoudelijk kon pareren door aan te geven dat we niet meer moeten gaan controleren, maar minder en slimmer. Waar hebben we die computertechniek anders voor? Niemand in de 2e kamer lijkt het benul te hebben om dit te beseffen. Mijn hoop is nu op de eerste kamer, politici die iets meer door de wol zijn geverfd. En laten we de volgende keer goed nadenken over het stemmen, we hebben onze toekomst meer in de hand dan we onszelf realiseren.

P.S. Joost, mijn complimenten voor de prima samenvatting

[Reactie gewijzigd door teacup op 2 juli 2015 21:24]

En hoe zou een moderne politiestaat eruit zien??
Dit zijn toch echt behoorlijke verstrekkende en bovenal voor veiligheid onzinnige maatregelen.

Hongarije en Engeland gaan ook gard achteruit

[Reactie gewijzigd door Sergelwd op 2 juli 2015 21:58]

Ik zou zeggen, volg de link naar die ik in mijn eerste post gaf naar het huidige Hongarije, dan heb je een overheid die al een stuk verder op weg is op het pad naar een politiestaat. Iets verder weg, Egypte. Daar zie hoe ver een overheid kan komen in haar angst voor moslim extremisme. Dezelfde angst beweegt ons tot de wet van dit topic.

En een moderne politiestaat? Veranderen ze dan? Het lange termijn geheugen van een samenleving reikt volgens mij niet veel verder dan enkele decennia. Dan staat er al weer een frisse jeugd te trappelen om in dezelfde valkuilen te stappen als vlak voor bijvoorbeeld WO II. Hitler Duitsland was een volwaardige politiestaat, en ik zie geen reden om aan te nemen dat een moderne politiestaat er fundamenteel anders uitziet.

Toch beschrijft die wet alleen maar een instrument. Het hangt helemaal af van de overheid die haar bediend hoe het gebruikt wordt. Bij mijn eerste post vroeg ik mijzelf af of er een verschil is tussen een overheid die doelgericht allerlei (geheime) politiediensten inzet om haar greep op de samenleving te verstevigen en een overheid die niet volledig lijkt te beseffen wat de consequenties zijn van de initiatieven die ze neemt. De eerste is een politiestaat, de tweede is gewoon een zwakke overheid. In Nederland hebben we naar mijn indruk een wat zwakker wordende overheid. Daarom is die grondwet zo super belangrijk, die vormt een veiligheidsklep voor zwakkere overheden. En vormt de eerste kamer een veiligheidsklep voor de tweede kamer als die onverstandige ideeën krijgt. Soms ben ik blij dat onze Nederlandse politiek zo traag kan zijn.
"Hitler Duitsland was een volwaardige politiestaat, en ik zie geen reden om aan te nemen dat een moderne politiestaat er fundamenteel anders uitziet."

Ik denk dat in de moderne samenleving de politiestaat zoals jij aangeeft een totale utopie is.. Maar de goed gecoördineerde/gecamoufleerde moderne versie daar doelde ik op in mijn vorige post..
Maar de goed gecoördineerde/gecamoufleerde moderne versie daar doelde ik op in mijn vorige post.
Als je hierbij doelt op de Nederlandse overheid dan herken dit niet bij haar. Allesbehalve, zou ik zelfs zeggen. En ook dat is geen compliment vrees is. Deze wet bijvoorbeeld kan je alles toedichten, maar doelgericht is ze beslist niet.
Want jij weet wat het doel is;)
Ook dit valt onder goed gecoördineerd.. Waarmee ik niet zeg dat Nederland een politiestaat is overigens, maar voor zover ze kunnen zullen ze gaan denk ik maar..

[Reactie gewijzigd door Sergelwd op 2 juli 2015 23:01]

Maar wat voor waarde heeft een grondwet als die gewoon aangepast wordt? Uiteraard niet van de 1 op andere sec dat ze het aanpassen, maar het wordt wel aangepast.

En het vervelende is, keer op keer ten nadele van de burger en ten voordelen van de overheid, hm -.-

Ook het idee van de democratie ontgaat me steeds vaker, zoals:
Een partij komt met leuke beloftes waarbij je naar aanleiding van de beloftes op ze stemt.
Uiteindelijk wint je partij maar doet totaal andere dingen dan wat ze belooft hebben ( gebeurt al jaren lang ).
Wat is hier nou democratie aan? Ik geef mijn stem uit naar de beloftes ( niet naar de personen in kwestie ), uiteindelijk zijn alle beloftes vals waar ze wel mijn stem en uiteraard een hoog salaris voor gekregen hebben.

Ja het is een democratie je mag je regering kiezen, maar ja het is pure oplichting want je wordt zwaar voorgelogen met valse beloftes.

Goed nadenken voordat we stemmen? Stemmen op wat? Come on het is naief om te denken dat stemmen nut heeft aangezien de partij waar je op stemt andere dingen doen dan belooft is. Zie de afgelopen 20 jaar waar het ons gebracht heeft :)
Uiteraard blijf ik inimini hoop houden en geef mijn stem uit, maar het heeft tot heden geen nut gehad.

[Reactie gewijzigd door LopendeVogel op 3 juli 2015 12:51]

Dit garandeert niet dat het niet fout kan gaan als een minister van justitie zich vergaloppeerd in zijn enthousiasme alles te kunnen controleren.
Met Plasterk, Teeven en Opstelten nog vers in het geheugen verbaast mij weinig.
Het feit dat die mensen aan het roer staan en in een paar jaar telkens maar weer privacyschendende maatregelen opperen, huh. Eng.
Dus wat je eigenlijk zegt is dat de AIVD en MIVD niet meer zouden moeten mogen dan de politie?
Neen, dat het makkelijker voor de AIVD is dat ze kunnen mogen doen wat ze willen. en voor de opdrachtgever ook. Laat de AIVD maar tappen, bij de politie komt er weer papierwerk en gezeur bij kijken.
En nu dus nog vaker en uitgebreider.

Een beetje zoals het gebruikelijke 'Je luistert niet je eigen burgers af.'' Neen dat laat je een bevriend buitenland doen. En dat vraag je terug.
Juist het gebrek aan verantwoording afleggen is mijn grootste bezwaar tegen deze nieuwe wet. Er zijn allemaal waarborgen ingebouwd met commisies e.d., maar niets daarvan mag naar buiten. Het is net als de FISA rechtbank in Amerika. Dat lijkt goed geregeld, maar ze keuren bijna alles goed. Daar komen ze mee weg, omdat niemand dat te horen krijgt. Tenzij er iemand zoals Snowden het lef heeft om dat te publiceren.

Naar mijn mening zou er een jaarlijks rapport uitgebracht moeten worden met aantallen. Geen details, maar alleen aantallen. Dan kan de burger zien hoeveel data is er afgetapt. Hoevaak is er ingebroken op servers. Hoeveel data is er gedeeld met buitenlandse veiligheidsdiensten. En het liefst ook, wat heeft het opgeleverd. Dit geeft geen geheime details weer, maar creeert een automatische druk op de toezichtscommisie en Minister Plasterk om bij elk verzoek goed na te denken over het nut van het verzoek van de AIVD of MIVD..
Naar mijn mening zou er een jaarlijks rapport uitgebracht moeten worden met aantallen. Geen details, maar alleen aantallen. Dan kan de burger zien hoeveel data is er afgetapt. Hoevaak is er ingebroken op servers. Hoeveel data is er gedeeld met buitenlandse veiligheidsdiensten.
Het hangt er maar helemaal vanaf hoe positief men er naar kijkt. Voordelen halen uit wat heeft opgeleverd maakt dat ze er mee doorgaan.

Zoals met spam, ransomware, virussen etc. maar dat terzijde

Van getallen en rapporten worden we murw en immuun. Goh, wat wordt er veel getapt. En wat doen we er verder aan ? Van het rendement zal Plasterk kunnen denken dat het oplevert. Vooral doorgaan we zijn op de goede weg. Zie je dat de AIVD goed werk doet ? Vooral verzoeken inwilligen.
Prima toch. Niets is te gebruiken in rechtszaken. Laat ze lekker luisteren als ze capaciteit al hebben. Een politiestaat zijn we al jaren, of had je alle camera's overal gemist?
Wat ik vooral lees is het vertrouwen dat jij hebt in het Nederlandse overheid en rechtstaat. Nederland is een stabiel land en heeft een vrij sterke rechtspraak. Dit betekend alleen niet dat altijd zo blijft. Nog een paar van die gekken als Opstelten en Teven en wie weet wat ze dan wel allemaal willen.

En je maakt een denk fout. Ze gaan jou wel volgen. Het is het vissen met een groot net, met veel bijvangst. Als ze alleen mensen tracken die crimineel verdrag tonen dan kan dat wel met een rechterlijk verzoek af.

[Reactie gewijzigd door Maulwurfje op 2 juli 2015 15:21]

Sterker nog, hoe ga je 'crimineel' gedrag van normaal gedrag onderscheiden als je niet weet hoe normaal gedrag eruit ziet? Hiervoor zal je toch echt eerst onschuldige burgers moeten volgen of assumpties moeten maken. Om machine learning toe te kunnen passen moet er toch echt eerst een referentie set zijn. Danwel door mensen samengesteld danwel door de computer vergaard.
Nee hoor. Hier hoef je helemaal geen onschuldige burgers zonder medeweten voor af te luisteren.

Je doet er onderzoek naar. Op die manier bljft niet alleen het aantal subjecten beperkt maar is het ook van relatief korte duur.
Zelfs al zou je er onderzoek naar doen, dan heb je nog steeds een dataset van onschuldige burgers nodig om gelabeled terug te kunnen voeren aan het systeem. Met onderzoek kan je criteria opstellen wat 'crimineel' gelabeled moet worden en wat 'normaal gedrag' is, maar dan moet het systeem nog wel weten hoe hij dit kan herkennen. Dit zou (naar mijn inzien) betekenen dat je dus eerst de gegevens nodig van een onschuldige burger (waarvan je pas weet dat deze onschuldig is nadat je zijn data geanalyseerd hebt en dus de privacy toch ook al hebt geschonden), alvorens je deze kan labelenen en als invoer aan het systeem kan geven.
Zo lang jij niet opzettelijk met de verkeerde bedoelingen crimineel gedrag vertoont gaan ze jou niet volgen.
Dat klopt niet. Zodra jij gedrag gaat vertonen dat op bepaalde punten vergelijkbaar is met criminelen en/ of terroristen, zal jij door digitale filters in het bakje 'verhoogd toezicht' gespuugd worden. Eventueel wordt je preventief op watch-lists en no-fly-lists gezet.
Jup, een voorbeeld is de Amerikaanse NSA die tor en tailsgebruikers een hogere prioriteit geeft [1].
+1Anoniem: 591981
@jdh0092 juli 2015 20:12
Volgens de NSA is zelfs linuxjournal.com een 'extremistisch forum' :')

http://www.linuxjournal.c...lagged-extra-surveillance
En dankzij superkritisch zijn er nu een hoop Tweakers leden die net zoals mij op de link geklikt hebben vanaf vandaag de trotse eigenaar van een extremist label. :D
Zo lang jij niet opzettelijk met de verkeerde bedoelingen crimineel gedrag vertoont gaan ze jou niet volgen.
LOL., en hoe weten ze dat je verkeerde bedoelingen hebt? Wil je dan ook nog een chip in je hoofd dat je hersenen checkt op ongeoorloofde gedachtes?
En wie bepaalt wat verkeerde bedoelingen zijn? Er waren en zijn zat overheden die een demonstratie zien als 'verkeerde bedoeling'. Gezien de mensheid en gezien de geschiedenis is er geen enkele reden om aan te nemen dat dat in nederland nooit voor kan komen.
Mischien komt hier een keer de verkeerde aan de macht en dan ligt er een mooi systeempje klaar waarmee ze een 'oplossing' kunnen vinden voor de 'probleemgevallen'.
Het recht om te demonstreren is al flink ingeperkt in nederland, je moet een vergunning aanvragen. En als het een beetje tegen zit krijg je een plek toegewezen waar de zichtbaarheid matig is.
Of als je bijvoorbeeld flyers wil uitdelen, mag ook niet zomaar. Of via een radiozender je iedeënen en bezwaren te verspreiden.
En dat is dus precies wat dit voorstel wel toelaat.
Ongericht tappen = alles en iedereen, altijd.
Maar wat nu geen verkeerde bedoeling of crimineel gedrag is kan dat over 5 jaar wel zijn... En dan hang je stiekem toch.

Dus het is wel degelijk 'gevaarlijk'.
Totaal niet mee eens. Wie bepaald er namelijk namelijk wat opzettelijk verkeerde bedoelingen zijn?
Je wilt toch ook niet dat al je mondelinge conversaties worden afgeluisterd om crimineel gedrag uit te sluiten? Je doet s'avonds toch ook de gordijnen dicht zodat mensen niet in je huiskamer kunnen koekeloeren?
Must read die afrekent met het "Nothing to Hide"-argument: http://docs.law.gwu.edu/f...othing-to-Hide/index.html

Natuurlijk gericht op de Amerikaanse situatie en het rechtsysteem daar, maar zeker ook toepasbaar op ons. Overigens ook geen utopische insteek waarbij wordt gepleit voor het compleet afschaffen van spionage.

"If you've got nothing to hide," many people say, "you shouldn't worry about government surveillance." Others argue that we must sacrifice privacy for security. But as Daniel J. Solove argues in this important book, these arguments and many others are flawed. They are based on mistaken views about what it means to protect privacy and the costs and benefits of doing so. The debate between privacy and security has been framed incorrectly as a zero-sum game in which we are forced to choose between one value and the other. Why can't we have both? "

[Reactie gewijzigd door Koeitje op 2 juli 2015 16:52]

tja....

Toen de nazi's de communisten arresteerden, heb ik gezwegen;
ik was immers geen communist.
Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten, heb ik gezwegen;
ik was immers geen sociaaldemocraat.
Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen vakbondslid.
Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen Jood.
Toen ze mij kwamen halen
was er niemand meer, die nog protesteren kon.
- Martin Niemöller
https://nl.wikipedia.org/..._communisten_arresteerden

uiteindelijk is er altijd wel een reden te bedenken waarom de beurt aan jou is
Misschien heb je gelijk. Maar wat gebeurt er als de 'bad boys' besluiten om via jouw ip te communiceren. Iets wat overigens software matig maar ook direct met het uitwisselen van computers zou kunnen gebeuren. Een 'bad boy' koopt een pc, gebruikt hem een beperkte tijd en verkoopt hem door aan jou. Zou me trouwens niet verbazen dat mensen welke privacy hoog in het vaandel hebben, zich gaan richten op het sharen van hardware, waarbij de hardware bijvoorbeeld elke paar dagen van gebruiker verandert. Wordt een flinke kluif voor de diensten om dit te volgen.
En hoe weten zij of je crimineel gedrag vertoont? Precies, daarvoor moeten zij jou volgen. Daarnaast kan iets vandaag geen crimineel gedrag zijn, maar morgen wel. Maar ja, er wonen natuurlijk meer dan 17 miljoen terroristen in Nederland die we heel goed in de gaten moeten houden zodat Nederland veilig blijft.
Laten we even de NSA situatie bekijken ter vergelijking. Daar wordt met een budget van 10,8 miljard dollar (2013) geïnvesteerd onder het mom van terrorisme tegen te gaan.

Toch hebben twee onafhankelijke onderzoeken aangetoond dat het NSA programma totaal geen nut heeft met het afstoppen van terrorisme: ‘’we have not identified a single instance involving a threat to the United States in which the [NSA] program made a concrete difference in the outcome of a counterterrorism investigation.'' (hier en hier).

Ter verdediging van de NSA, er was één insignificant geval waar iemand wel werd opgepakt hiermee. Dit betrof een taxi chauffeur die geld doneerde aan een Somalische groep terroristen. Geen sprake van een directe aanval.

Zouden de Nederlandse AIVD en MIVD, met de bescheiden begrotingen (AIVD €213 miljoen) dan wel ineens kundig kunnen omgaan met een verrijking van de capaciteiten?

Terroristen maken volop gebruik van encryptiemethoden. Denk aan Textsecure, Redphone, Tor, Freenet, i2p, etc. Dit wordt niet zo makkelijk opgepikt door de veiligheidsdiensten. Het gevolg hiervan is dat de cybersecurity staat vooral de eigen bevolking bespioneert (en die van andere landen aangezien we hier de AMS-IX hebben).

Wat mij betreft mogen de AIVD en MIVD hun budget verhogen om relevant te blijven, maar ongericht tappen op de bevolking is een ander vraagstuk.
Uitstekend verwoord, en ook precies m'n punt. Het gaat niet om of je iets te verbergen hebt of niet. Een vergroting van het budget en mogelijkheden betekent niet altijd dat je ook een in verhouding staande verhoging pakkans hebt. Het zou ze meer helpen als ze meer kunnen doen om dit soort ge-encrypte berichten beter kunnen onderscheppen en decrypten, mét een sterke beperking dat het alleen gebruikt kan worden bij mensen die ook daadwerkelijk verdacht worden.

Ik heb nu (en al lang trouwens) het idee dat Plasterk en o.a. de AIVD véél te makkelijk om gaat met het semi-blind tappen van alles wat los en vast lijkt te zitten, en dikke maling hebben aan de privacy. Niet in de minste zin omdat Plasterk wel érg makkelijk loog over de vermeende samenwerking cq. uitwisseling van data met de NSA.
Daarom hebben ze rekening gehouden met veiligheidsbewuste mensen, en pakken ze iedereen om je heen, in de hoop dat je daar info mee deelt. Enige wat je daarmee bereikt, is dat je meer mensen slachtoffer maakt van hacks. Waarmee ze, gok ik, denken dat je dat niet zal doen als je niet echt crimineel bezig ben om dat te vermijden.
Zeer kwalijke ontwikkeling die me ernstig zorgen maakt. Juist nu we alle informatie wat naar buiten gebracht is door Snowden kennen zouden we waakzamer moeten zijn. Ik heb echter het gevoel dat wereldwijd er juist meer bevoegdheden naar de inlichtingendiensten gaan alleen omdat de NSA het ook deed.

Onschuldig tot je schuldig bent bevonden is hier al niet meer bij.

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 2 juli 2015 15:00]

Onschuldig tot je schuldig bent bevonden is hier al niet meer bij.
Neen, dat blijkt wel En als je al onschuldig was maar aanleiding geeft, gaan ze met zes man op je zitten ben je dood. Of de politie schiet je dood omdat je je terecht en verontwaardigd verzet tegen hun handtastelijkheden.
Het enige redmiddel tegen dit soort afluister/aftap praktijken is encryptie. De NSA maar ook de AIVD hebben een groot probleem met encryptie. Het kost teveel tijd om dit te decoderen waardoor er een vertraging kan komen in de opsporings onderzoeken en data indien decrypted inmiddels verouderd is.

Je kan het zelf redelijk "makkelijk" veilig browsen zonder dat je dat leesbaar is voor de AIVD/MIVD.

https://www.schneier.com/...3/09/how_to_remain_s.html

Je moet er wat moeite voor doen, maar als je problemen hebt met dat je gegevens/dataverkeer zichtbaar is voor de AIVD/MIVD dan kan je er dus wel wat aan doen.
Door het gebruik van encryptie zal je al meteen extra aandacht krijgen van de veiligheidsdiensten.
Dat wel. Maar als genoeg mensen het doen zou men moeten weten dat dit niet per direct allemaal "criminelen/terroristen" zijn.

Complete organisaties en multinationals passen nu ook al encryptie toe op hun dataverbindingen naar andere datacenter lokaties, Zijn deze dan ook "verdacht" ?

Enige middel tegen encryptie is encryptie verbieden, en dat zie ik nog niet zo snel gebeuren, ook al zouden de inlichtingendiensten dit heel erg graag willen.
Daarom hoop ik dat MinimaLT (pdf) snel klaar is, zodat het gehele internet standaard versleuteld kan worden zonder dat de eindgebruiker hier iets van merkt (behalve sneller internet).

De Linux daemon is al werkend: https://twitter.com/JonSolworth/status/582556813494775809
Zolang er geen proffessioneel volk zit wat goed betaald wordt kun je in dit land nog doen wat je wilt. Als je het goed encrypt ben je nog steeds veilig hier.
Hoe nu verder?
Nou sowieso dat politieke geklungel niet meer afwachten, maar eigen verantwoordelijkheid nemen. Ik was al redelijk privacy-minded, maar ga nu nóg meer opletten en mijn best doen om zoveel mogelijk communicatie en opslag te encrypten, niet klakkeloos met hetzelfde account overal inloggen zodat men van alles aan elkaar kan knopen, wat add-ons die trackers blokkeren, cookies automatisch deleten, enzovoort.
En als je echt niets heb te verbergen wat nu als crimineel gezien kan worden, gaan ze achter iedereen aan die om je heen is, want je ben een veiligheidsbewust persoon.

De boodschap: laat ons maar meekijken, want we pakken iedereen die je ken! :(
Nou dan daag ik ze uit, probeer maar mee te kijken dan.
Ik adviseer en help iedereen om mij heen ook om al hun dataverkeer en -opslag te encrypten.

En ik communiceer zelf sowieso alleen maar encrypted met ze.
dat gaat allemaal niet veel helpen tegen de avid
De encryptie zeker wel, dat is een verschil van dag of nacht. En voor zover zij zichzelf toegang verschaffen tot data van websites of andere dienstverleners, helpt het ook als zij niet mijn profielen van verschillende platforms aan elkaar kunnen linken.
De politiestaat Nederland wordt meer en meer een feit. Waar houdt het op? All your privacy are belong to us _/-\o_
Dat is lariekoek. Er zijn allerlei waarborgen. En een land kan nu eenmaal niet zonder geheime dienst, omdat niet iedere burger even braaf is.

Nu kunnen die waarborgen een wassen neus zijn; dat is iets waar je je zorgen over kunt maken. Maar dan nog: politiestaten zijn echt andere dingen. Ga maar in zo'n staat wonen en je zult zien dat het verschil met NL heel erg groot is.

In de VS heeft privacy altijd een andere betekenis gehad dan in de EU (mogelijk als erfenis van WO-II?), maar ook daarmee is de VS geen politiestaat. Politiestaten vind je buiten de EU/VS.
Jij bent zeker ook zo'n figuur die denkt dat TTIP er niet komt (in welke vorm dan ook), met alle gevolgen van dien? De extrapolatie naar een politiestaat is geldig in die zin dat de touwtjes strakker en strakker worden aangetrokken en dat wij als burger meer privacy inleveren, op voorhand al. Daar gaan jouw mooie woorden geen verandering in brengen.

[Reactie gewijzigd door g1de0n op 2 juli 2015 15:30]

Ik zie wel de bezwaren van oprekken van wat de veiligheidsdiensten mogen, maar daarmee zit je nog niet op een politiestaat. Je geeft geen enkel argument, maar speelt in op een soort onderbuik gevoel.

Daarnaast is er m.i. 0,0 relatie met TTIP.

Om te voorkomen dat ik in herhaling moet valllen: hetzelfde wat ik hierboven zeg, geldt ook voor Sergelwd hieronder. Dat zulke reacties +1 gemod worden, lijkt toch te zeggen dat het onderbuik gevoel aanwezig is.

Nogmaals: ons land lijkt nog niet in de verste verte op een politiestaat. Dat t.o.v. pak hem beet 25 jaar geleden veel meer gecontroleerd kan worden, heeft ook te maken met het exponentieel toegenomen gebruik van digitale middelen. En - vanuit het oogpunt van de geheime dienst - is het niet meer dan logisch dat ze met dat gegeven wat doen.
Ik zei dat Nederland meer en meer op een politiestaat gaat lijken, dus niet al is, verdraai aub mijn woorden niet. De argumenten staan in de tekst bovenaan, dat lijkt me nogal duidelijk. Mijn mening is daarop gebaseerd.

TTIP is de zoveelste poging om de privacy van EU burgers (in wezen) aan te tasten, ik ben dus ook benieuwd hoe zich dit ontwikkelt. Netneutraliteit, privacy etc zijn meer dan ooit vervlochten met elkaar, daarbij maakt het internet de wereld steeds kleiner en worden informatiestromen steeds groter en toegankelijker voor allerhande geheime diensten. Amerika voorop.

Het is, nu meer dan ooit, belangrijk om sceptisch te zijn tegenover diensten met veel macht. Wie controleert wie? Het zullen altijd wel enigszins duistere zaakjes blijven.
Jou redenatie is dat het moet omdat het kan begrijp ik..

Je zou je eens moeten verdiepen in de effectiviteit van dit soort privacyschendingen mbt de functie waarvoor ze in het leven worden geroepen. En daarnaast function creep googlen kan geen kwaad ;)


Bovendien kan je beter van je in nederland zo gevreesde "onderbuik" uitgaan als je getroubleerde kennis van zaken ;)

Je weet dat je buikgevoel word gevormd door je eigen ervaringen en dit zeker geen slecht kompas hoeft te zijn, zo noemen ze het in belgie buikgevoel(positief) en in het engels praten ze vaak over gut feeling(ook positief).

[Reactie gewijzigd door Sergelwd op 2 juli 2015 17:15]

"En een land kan nu eenmaal niet zonder geheime dienst, omdat niet iedere burger even braaf is."

Beetje jammer alleen is dat een aanzienlijk deel van de problemen die de geheimdienst moet bestrijden veroorzaakt worden door beleid van onze overheid en onze beste bondgenoten.
Zoals nu bijvoorbeeld met de terugkerende jihadstrijders. Ik voorspelde in reacties jaren geleden al dat precies dit wat nu aan het gebeuren is met de verhoogde dreiging en uitgebreide bevoegdheden te verwachten was. Dus ga er maar van uit dat de alliantie van bondgenoten die de strijd in Syrië hebben georganiseerd dit al 10 jaar geleden bedacht hadden.
+1 voor je comment en +100 voor je avatar :)
Bijna alle reacties hier zijn ontzettend "korte termijn". Die hele dreiging zou er niet zijn geweest als we het budget van die veiligheidsdiensten hadden gestopt in de landen die we hebben kapot gemaakt. Extremisme komt voornamelijk voor omdat mensen geen andere uitweg meer zien. Uiteraard zijn er uitzonderingen maar die kunnen niet zonder het normale voetvolk wat de aanslagen daadwerkelijk uitvoert, en dat zijn gewoon mensen die dag na dag ellende hebben gezien en daarna door een klein aantal opgejut worden en een enorme haat kweken tegen "de bezetter/oppressor/whatever"..
Waarborgen... Als in menselijke inmenging.. Als in fraudegevoelig

Zie bijvoorbeeld agenten die hun nieuwe liefde even doorlichten en bijv even kijken wat hun nieuwe 2ehands auto allemaal heeft meegemaakt..
Als ze maar nieuwsgierig worden gaan ze vanzelf neuzen.

[Reactie gewijzigd door Sergelwd op 2 juli 2015 15:33]

Maar we gaan wel steeds beetje bij beetje die kant op. Je kan van een vrij land niet in 1 keer een politie staat maken. Dit moet geleidelijk gaan zodat mensen vrijwillig , vaak door angst(nu terrorisme), hun rechten afstaan zodat het niet te hard opvalt en mensen gaan protesteren.
Verder is de bevolking kneden dmv opvoeding/opleiding ook een heel effectief instrument om de bevolking gehoorzaam te maken en ze te laten geloven dat ze het beste voor hebben met hun bevolking.
Dat is lariekoek. Er zijn allerlei waarborgen. En een land kan nu eenmaal niet zonder geheime dienst, omdat niet iedere burger even braaf is.

Nu kunnen die waarborgen een wassen neus zijn; dat is iets waar je je zorgen over kunt maken. Maar dan nog: politiestaten zijn echt andere dingen. Ga maar in zo'n staat wonen en je zult zien dat het verschil met NL heel erg groot is.

In de VS heeft privacy altijd een andere betekenis gehad dan in de EU (mogelijk als erfenis van WO-II?), maar ook daarmee is de VS geen politiestaat. Politiestaten vind je buiten de EU/VS.
Jij vergeet dat een politie staat er NIET meteen is, dat gaat stukje bij beetje, als jij eenmaal door heb dat het ook echt een Politie staat is is het al te laat.

Onschuldige mensen horen NIET afgetapt te mogen worden, en ik denk dat de grootse gros van de Nederlanders 99,9% (of zo iets) onschuldig zijn, maar dit zorgt er voor dat iedereen schuldig is tot het tegendeel bewezen is, en het hoort te wezen onschuldig tot het tegendeel bewezen is.

Nee dit gaat ZEKER de verkeerde kant op, sta helemaal achter Bits of Freedom.
Welke middelen houdt de overheid dan over om niet reactief (=achteraf) te reageren?
Om te weten wat er aan staat te komen, moet je aan informatievergaring doen. En ja: veiligheid tast je privacy aan. De BOF club is mij een beetje te anarchistisch (al hebben ze zeker valide punten).
tjah, wie controleerd de controleurs of toezicht houders ... hoe kan men dit nog met zon strak gezicht zeggen naar alle sprookjes en leugens die plasterk afgelopen jaren verteld heeft.
Het is van geen enkel belang wat de geheime dienst MAG. Het gaat erom wat ze daadwerkelijk DOEN.

De gemiddelde kamerlid is maar gewoon een passant die geen enkele invloed heeft in het geheime bolwerk van de AIVD/MIVD.
Het zijn immer niet de gekozen politici die de boel runnen maar de faceless bureaucrats.
Ehh. Maar die gekozen politici, eigenlijk de minister die we niet kiezen, kunnen wel de ambtenaren naar huis sturen. Van de controle op de geheime diensten zul je vanwege het geheime niet veel meekrijgen maar dat betekent niet dat je zomaar kunt veronderstellen dat er niet (goed) gecontroleert wordt.
Conclusie geef je de aivd bevoegdheden zal niemand ook controleren hoe ver ze gaan.

We weten hoe ver de USa gaat en Nederland wil daar schijnbaar ook in meespelen. Tja we noemen ons een democratie maar willen iedereen laten afluisteren zoals de stasi dat ooit in de DDR deed.

Waarom, terrorisme is het excuus als dat er niet is verzinnen ze wel wat anders. Dit soort bevoegdheden is het begin van een politiestaat.
Ik krijg toch het gevoel dat ze dus bij de defensie moeten inkrimpen, omdat fysiek gevaar blijkbaar minder wordt en digitaal meer wordt. Dus de ene kant gaat er heel wat FTE uit en wordt elders weer ingezet, alleen met totaal ander type personeel (vaak hoger opgeleiden).
Ja probeer als overheid maar eens Chinees of Arab speaking mensen te krijgen. Bij Shell verdien je waarschijnlijk meer.
Nou, bij defensie heb je dan als Arabisch of Chinees sprekend individu wel een goede onderhandelingspositie dus als ze je niet wat extra betalen dan zullen de secundaire arbeidsvoorwaarden er niet om liegen, en je ben vrij zeker van je baan. Dat telt ook. Voor mij dan. Als je echt alleen voor geld gaat maakt het je vast niet uit.
Het lijkt er wel op, maar er is al toegegeven dat het inkrimpen van defensie de verkeerde weg is. (Defensie heeft alweer meer budget gekregen.)

Die 1500km wat bv. Rusland hier vandaan ligt, is niet zo heel erg ver.....
Ze hebben wat minder bezuinigd = anders dan meer budget.
Dit baart mij wel zorgen. Eerst heel hard roepen dat wat de NSA doet "grootschalig aftappen" niet door de beugel kan.. en dan vervolgens dit doen? Waar gaat het heen..
Tja helemaal van Plasterk, ooit columnist in Buitenhof die kritisch was op de macht.
Nu het voorbeeld van hoe macht corrupt maakt. De beste man is zijn kritische mening al jaren verloren.
Nu het voorbeeld van hoe macht corrupt maakt. De beste man is zijn kritische mening al jaren verloren.
Het is inderdaad verbazingwekkend hoe iemand kan afzakken. Hij vindt dit leuk en wordt nooit meer wetenschapper, dit is veel te spannend. Macht, aandacht, veranderingen op je naam hebben staan. En veiligheid, dat wil toch iedereen ?
Dat wil toch iedereen ?
Is dat zo ?
Ik denk eerder dat het laat zien wat voor een karakter de persoon zelf heeft. In dit geval geen ruggengraat, geen principes maar alleen macht en aanzien. Misschien een menselijk trekje en moeilijk de verleiding te weerstaan maar er zijn gelukkig nog een aantal mensen waar dat niet zo bij is.
Is dat zo ?
Ik denk eerder dat het laat zien wat voor een karakter de persoon zelf heeft. In dit geval geen ruggengraat, geen principes
We hebben het over Plasterk en daarom vind ik het zo'n afgang en een kijkje in hoe hij echt is. Droevig, en gevaarlijk.
Gelukkig is hij slechts minister en worden de lijnen elders uitgezet binnen de inlichtingendiensten. Anders was het idd erg triest gesteld.
Anders was het erg triest gesteld.
Het is erg triest, een minister is verantwoordelijk voor die lijnen en als een minister geen ruggengraat toont is het heel triest.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee