Rechter: Blokker-medewerker terecht ontslagen om Facebook-posts

Een medewerker van Blokker is terecht ontslagen, omdat hij zich op Facebook negatief uitliet over zijn werkgever. Dat zegt de kantonrechter in Arnhem. Een collega van de man kon meelezen met de beledigingen op Facebook.

De magazijnmedewerker had zich diverse keren beledigend uitgelaten over zijn meerdere en zijn werkgever Blokker, zo blijkt uit de uitspraak. Zo noemde hij zijn chef een 'gore achter de ellebogen nijmegseple nep wout' en liet hij zich negatief uit over het bedrijf in het algemeen. De man was daarvoor al een keer gewaarschuwd wegens een negatief bericht op Facebook. Een collega in de Facebook-lijst van vrienden van de man had de berichten doorgespeeld.

De rechter oordeelde dat Blokker de uitlatingen niet hoeft te accepteren en dat het ontslag dus terecht is. "Met vrijheid van meningsuiting heeft dit niets te maken. Als goed werknemer had [werknemer] dit bericht niet behoren te plaatsen. Terecht is dan ook door de gemachtigde van Blokker betoogd dat [werknemer] aldus gehandeld heeft in strijd met de uit artikel 7:611 BW voortvloeiende verplichting zich als een goed werknemer te gedragen."

De man verweerde zich door te zeggen dat Facebook een afgesloten omgeving is. Volgens de rechter speelt dit geen rol. "Zo hebben ook anderen van de uitlating van [werknemer] kennis kunnen nemen. [werknemer] miskent bovendien dat met het plaatsen van het bericht op Facebook er het risico van re-tweten is, welk risico met zich meebrengt dat ook anderen dan de 'vrienden' van [werknemer] kennis kunnen nemen van het bericht in kwestie." De rechter bedoelt met 're-tweten' waarschijnlijk het herplaatsen of delen van iemands Facebook-post.

Het is voor zover bekend een bijzonderheid dat iemand wordt ontslagen in Nederland wegens uitlatingen op een niet-openbare plek op het internet. Volgens internetjurist Arnoud Engelfriet speelt mee dat het ging om Facebook en geen echt privégesprek. "Had hij dit via MSN of Ping aan zijn vriendin gestuurd, en had die (of een meelezende schoonmoeder) het naar de baas doorgestuurd dan kan ik me de uitkomst een stuk moeilijker voorstellen."

Omdat de uitspraak is gedaan door een kantonrechter, is het onduidelijk hoe groot de precedentwerking precies is. Engelfriet zegt dat kantonrechters bij ontslagzaken meer precedentwerking hebben, omdat zelden hoger beroep wordt ingesteld. Daardoor buigen hogere rechters zich niet vaak over ontslagzaken.

Door Arnoud Wokke

Redacteur

23-03-2012 • 08:57

232 Linkedin

Submitter: CaptJackSparrow

Reacties (232)

232
216
143
14
0
40
Wijzig sortering
het is een allang lopende discussie, wat precies bij sociale media openbaar is en wat niet...

http://blog.iusmentis.com...-nu-wel-of-niet-openbaar/

eerdere uitspraken waren niet altijd zo streng... zo stelde het gerechtshof 's hertogenbosch in oktober 2009 wel degelijk dat bv een beledigende uitspraak op een Hyve die enkel toegankelijk was voor vrienden en familie, niet strafbaar was omdat:
Teksten op website Hyves leiden tot vervolging wegens smaad, subsidiair belediging.
Verdachte is tenlastegelegd dat hij op zijn Hyves-pagina teksten met foto heeft geplaatst waarin hij zijn broer een oplichter noemt. Verdachte voert aan dat dit gedeelte van zijn Hyves-pagina was afgeschermd en niet meer dan 10 à 12 personen (zogenaamde “Hyves-vrienden”) toegang hadden tot deze teksten en foto. De onjuistheid hiervan is niet gebleken.
De vraag is of verdachte “ruchtbaarheid” heeft willen geven als bedoeld in artikel 261 Sr. Deze vraag wordt door het hof ontkennend beantwoord. Onder ruchtbaarheid moet worden verstaan het ter kennis van het publiek brengen. Met publiek wordt een bredere kring van betrekkelijke willekeurige derden bedoeld. Dat was in casu niet het geval.
Ten aanzien van het subsidiair overweegt het hof dat voor belediging nodig is dat deze “in het openbaar” moet worden gedaan, derhalve als een uitlating “gericht tot enig publiek”. Ook dit was in de onderhavige zaak niet het geval.
http://jure.nl/BK5777


volgens mij is hier wel degelijk een mogelijke grond voor een beroep.... dit is namelijk een tegenstrijdigheid, facebook is niet specifiek meer of minder 'besloten' dan zulke Hyeves en de uitspraak over het 're-tweeten' lijkt juist te wijzen op een rechter die sociale media-diensten verwisselt..
Twitter is namelijk wél veel openbaarder en gericht op het verspreiden van 'tweets'.. terwijl facebook gericht is op het zichtbaar maken van posts voor een besloten groep van 'vrienden'.

[Reactie gewijzigd door RM-rf op 23 maart 2012 09:20]

Je haalt hier twee zaken door elkaar: het strafrecht (art. 261 Sr.) en het civiel recht (art. 7:611 BW). Deze twee zaken zijn niet met elkaar te vergelijken.

Wanneer iemand bijvoorbeeld strafrechtelijk vrijgesproken is kan het toch zo zijn dat iemand civielrechtelijk gewoon aansprakelijk is.
Is de term 'openbaar maken' dan wezenlijk verschillend bij strafrecht? Dat lijkt me toch niet?
Dat ging over strafrecht, waarbij een ander criterium van openbaarheid geldt dan bij slecht werknemerschap.
Voordat iemand met de vrijheid van meningsuiting op te proppen komt:


"Artikel 7 Grondwet

1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden."
Laten we het eens van de andere kant bekijken als de staat zou zeggen dat mensen die de huidige regering publiekelijk geen warm hart toedragen "slechte" burgers zijn dan zou dit volgens deze uitspraak dus ook moeten leiden tot een straf voor deze mensen (op welke wijze je dit dan ook wil uitvoeren)
Dat klinkt in mijn oren en ik denk in de oren van vele andere mensen toch wel erg eng. Maar als een werkgever het zelfde stelt dan kun je als werknemer fluiten naar jouw vrijheid om je mening te uiten over deze werkgever dan wel een ander personeelslid van dat bedrijf?

Het stukje behoudens ieders verantwoordelijkheid bla, bla, bla klinkt leuk maar welke wet stelt dat ik als medewerker van een bedrijf niet mag zeggen dat het bedrijf een slecht bedrijf is? Dat is het geen waar het hier omgaat mag ik een mening over een bedrijf positief dan wel negatief gevormd door opgedane ervaring als medewerker van dit bedrijf publiekelijk verworden en uitdragen?
De kantonrechter in Nederland vind van niet ik denk dat daar toch echt een heel erg gevaarlijk probleem in schuilt, immers waar is de grens kan ik van school geschopt worden als ik in een publiek vorm klaag over de kwaliteit van de lessen? Mag ik als lid van een sport club nog wel klagen over de slechte prestaties van het team waar ik in speel? Mag ik nog wel een mening uitdragen die andere rechtspersonen vervelend in de oren klinkt? Het lijkt er op da zo dra ik een contract getekend heb dat stelt dat ik een "goed" onderdeel van een groep zal zijn ik geen kritiek meer mag hebben op deze groep.

Ik durf dan toch te stellen dat dit weer een inperking is van mijn vrijheden. Als ik voor een slecht bedrijf werk dan wel ik dingen zie die slecht zijn binnen een bedrijf dan doe ik er natuurlijk goed aan dit binnenskamers op te lossen natuurlijk. Maar dat is geen reden om te roepen dat ontevreden mensen die het lef hebben dit ook naar buiten toe te uiten meteen maar te ontslaan.

Persoonlijk vind ik het geen verstandig iets en kan ik me helemaal voorstellen dat je als bedrijf een medewerker verzoekt zich niet op deze manier publiekelijk te uiten over het bedrijf. Maar daarnaast is het ook aan het bedrijf om een oplossing te vinden voor de klachten die deze medewerker heeft over de gang van zaken binnen het bedrijf. Mocht dit uiteindelijk nergens op uit draaien omdat het geen deze persoon veranderd wil zien simpel weg niet mogelijk is bijvoorbeeld dan is het helemaal niet verkeerd om te pogen samen met de medewerker een andere oplossing te vinden al dan niet buiten het bedrijf. Maar iemand simpel weg ontslaan omdat deze een mening is toegedaan die het bedrijf niet aanstaat dat is in mijn ogen simpel weg verkeerd.
De man is ook niet veroordeeld voor het verkondigen van zijn mening. De man heeft volgens de rechtbank zelfs helemaal niets verkeerd gedaan. De rechtbank heeft enkel geoordeeld dat de werkgever ook niets verkeerd gedaan heeft (namelijk de werknemer ontslaan).

Hier zijn dus geen vrijheden ingeperkt: de werknemer mag nog altijd zeggen wat ie wil. Vrijheid van meningsuiting praat je niet vrij van de mogelijke gevolgen. Van mij mag je in bepaalde New Yorkse wijken ook zeggen wat jij wil, kom alleen achteraf niet klagen als je in het ziekenhuis ligt :) .
Hier zijn dus geen vrijheden ingeperkt: de werknemer mag nog altijd zeggen wat ie wil. Vrijheid van meningsuiting praat je niet vrij van de mogelijke gevolgen.
Helemaal mee eens. Stel je voor dat het omgekeerd was en dat werkgevers geen wettelijke mogelijkheid zouden hebben om werknemers die hun bedrijf in kwaad daglicht stellen te kunnen ontslaan.
Anoniem: 302952
@Rob Coops23 maart 2012 10:03
Het gaat hier niet alleen om een stukje arbeidsethiek. De betreffende man verkondigd zijn mening over facebook. Waarom kon hij niet bij zijn baas of hij het hoofdkantoor klagen? Het gaat niet persé om de klacht, maar het gevolg dat hieraan verbonden kan worden. "Goed" kun je ruim interpreteren en gezien de factoren die tot zijn ontslag hebben geleid kun je dit ook wel terecht noemen. Als jij vroeger over een plein zou schreeuwen dat je baas een "Nijmeegse pauper" of iets dergelijks is, zou dat dan niet tot hetzelfde effect hebben geleid?

Jouw vrijheden worden hier niet aangetast. en klagen bij een instantie is anders dan over een instantie berichten spuien over het internet. De man heeft een waarschuwing gehad en heeft daar niets mee gedaan. Blokker heeft dit netjes opgelost en heeft de man een kans gegeven. Hij heeft er echter niets mee gedaan. En vergeet niet dat een status op facebook heel anders is dan een gesprek tussen twee mensen op msn...
Ik vind dit toch een beetje jammer... De Nederlandse rechter is niet een bevoegd om de wet in formele zin (de wetten die door de tweede kamer worden opgesteld) aan de grondwet te toetsen. Het enige wat men in Nederland kan doen is de wet in strijd laten verklaren met het EVRM. Art. 10 luidt als volgt:

- 1. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Dit artikel belet Staten niet radio-omroep-, bioscoop- of televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van vergunningen.
- 2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.

In dit geval is de grondwet niet van toepassing, maar het EVRM. Een beroep hierop zou niet slagen gezien de tekst van lid 2. De in de wet opgenomen bepaling is legitiem voor zowel de grondwet als het EVRM.

Het is een kleine correctie, maar het gaat meer over de mogelijkheden... Alleen de tweede kamer toetst aan de grondwet bij het maken van wetten. In andere gevallen moet men zich beroepen op het evrm
Alleen de tweede kamer toetst aan de grondwet bij het maken van wetten
Dit is het enige punt van je verhaal wat niet geheel klopt. Dat is namelijk de taak van de Eerste Kamer.
Eh, beide Kamers mogen dit. En we hebben de Raad van State om daar een gefundeerd oordeel over te geven wanneer het wetsvoorstel net op tafel ligt.

Verder zal er als het goed is over een paar jaar een grondwetswijziging komen (zie dossier bij Eerste Kamer) die het rechters wél toestaat te toetsen aan de grondwet.
Eh, beide Kamers mogen dit. En we hebben de Raad van State om daar een gefundeerd oordeel over te geven wanneer het wetsvoorstel net op tafel ligt.
Ah, nog meer nuance. Dank je. :)
Anoniem: 302952
@arjankoole23 maart 2012 09:55
Mijn excuses, je hebt gelijk. Steekje laten vallen. Maar de tweede kamer doet dit ook in de voorafgaande fase.
En daar gaan we weer:
Een vonnis van een kantonrechter heeft net zoveel rechtskracht als een vonnis van iedere andere rechter, verschil is dat de kantonrechter de eerste instantie is waar in dit geval een zaak behandeld wordt. Als de bewuste medewerker in hoger beroep gaat bij het Gerechtshof dan kan het zijn dat die het vonnis overruled wordt, zo niet dan blijft het vonnis staan.

Voor de rechtskracht van de jurisprudentie maakt dit he-le-maal niks uit.

Ik heb tijdens mijn studie al een hoop jurisprudentie moeten leren, jurisprudentie afkomstig van uitspraken van Kantonrechters het arbeidsrecht staat er bol van.

Natuurlijk is het zo dat wanneer je in procedure refereert aan een uitspraak van de Hoge Raad je beter overkomt als met een vonnis van de Rechtbank, al dan niet sector kanton, maar dat komt omdat de HR de laatste instantie is die oordeelt over een zaak.

De kantonrechter is gewoon de enige competente rechter in het arbeidsrecht dat heeft niks met beter of slechter, meer of minder rechtskracht.

En precedentwerking is er zeker net zozeer als bij jurisprudentie van de Hoge Raad.

Daarbij komt nog dat de Kantonrechter tegenwoordig deel uitmaakt van de rechtbank, dit in tegenstelling tot wat in het artikel beweerd wordt.

[Reactie gewijzigd door Rubén89 op 23 maart 2012 10:18]

De man was gewoon boos omdat ze hem geen voorschot wilden verlenen en blijkbaar zat hij aardig in de rats daarover en ging een beetje over de rooie. Zie eigenlijk niet in hoe zijn uitlatingen op zijn facebook acoount Blokker kunnen schaden. Wel kan je wellicht spreken van een verziekte werksfeer, daar hij ook op de werkvloer heeft lopen tieren en brullen.
Blokker wordt wel degelijk geschaad. Want de tekst die tweakers.net post, is maar een klein deel.

Zijn letterlijke tekst was:
“blokker wat een hoerebedrijf spijt dak er ben gaan werken en die mensen ook d er werken vooral me teamleider wat een gore achter de ellebogen nijmegseple nep wout je ken aan die kkstreken van hem wel merken dat hij uit nijmegen ko en wout uis geweest de hoerestumperd ooit komt mijn dag en geloof me dan st ze te janken kkhomo,s”
Bron: http://www.nu.nl/internet...cheldpartij-facebook.html

(zijn woorden uiteraard, niet de mijne).

Zoals je kan zien wordt Blokker expliciet genoemd, en dus beschadigd.
Een collega in de Facebook-lijst van vrienden van de man had de berichten doorgespeeld.
[...]
Volgens internetjurist Arnoud Engelfriet speelt mee dat het ging om Facebook en geen echt privégesprek.
Vreemd, het gaat hier volgens mij toch wel degelijk om een privégesprek. Alleen zijn (Facebook)vrienden konden immers dit bericht lezen, dat ze dit doorspelen naar zijn baas maakt geen verschil. De bedoeling van deze medewerker was niet dat zijn baas het zou lezen.

[Reactie gewijzigd door tweaker2010 op 23 maart 2012 09:13]

Onder privégesprek versta ik dat jij met je partner in de keuken even stoom afblaast. Tegen honderd man op Facebook iets zeggen is niet privé. Dat is een groot verjaardagsfeest waar je al je vage kennissen uitnodigt.

Verder, het feit dat een collega het kon lezen maakt het voor mij al meteen niet privé. Stel je staat in het fietsenhok bij kantoor en je roept dit?
Facebook maakt een efficiente manier van communicatie met een grote groep vrienden en kennissen mogelijk. Maar omdat je in 1 keer met een grote groep communiceert, maakt dit het dan minder prive?

Als ik een incident heb gehad op mijn werk en het onderwerp valt hier op of het is actueel dan vertel ik het verhaal misschien wel 10 keer aan collega's, vrienden en kennissen. Hierbij geef ik uiteraard ook mijn mening hier over en hoor ik die van andere personen aan.
Als ik hierbij vervolgens ook 100 mensen bereik wordt het dan ook ineens als openbaar gezien? En wat als deze mensen het doorvertellen. Ben ik dan ook aansprakelijk voor het openbaar maken?

En als ik bij het bovenstaande in uw mening niet fout zit en op Facebook wel, worden we dan eigenlijk niet gewoon gestraft omdat we een efficientere vorm van communicatie gebruiken als uitlaadklep?

Verder vindt ik het vreemd dat de rechter hierbij deze reden heeft gekozen als reden om het ontslag als legitiem te beoordelen. Hij had toch ook gewoon voor de duidelijk verstoorde werkenemer/werkgeversrelatie kunnen gaan wat veel minder impact zou hebben?

Edit: Als je iets tegen 1 collega verteld is het direct niet prive? Begrijp ik de definitie of wettige definitie van prive dan blijkbaar zo verkeerd? Ik snap het wel in de zin van werk en prive gescheiden houden, maar 1 op 1 een gesprek voeren is toch volgens mij automatisch prive?

[Reactie gewijzigd door xSNAKEX op 23 maart 2012 10:54]

Laat maar.

[Reactie gewijzigd door Aham brahmasmi op 23 maart 2012 20:45]

De bedoeling van deze medewerker was niet dat zijn baas het zou lezen.
Maar wel iedereen die toegang had tot zijn profiel. Met beetje pech zijn dat niet alleen zn directe vrienden en heb je het 'ineens' over potentieel duizenden mensen die het direct kunnen lezen. Nog afgezien van het feit dat anderen het weer op het eigen profiel kunnen delen.

Klagen tegen een persoon in prive-sfeer is 1 ding, maar het roepen tegen iedereen die het wilt horen is toch een ander niveau...
Tja, nogal dom van deze persoon om na een waarschuwing nogmaals dit soort zaken uit te kramen terwijl dezelfde collega al eerder de opmerkingen doorgespeeld had aan de werkgever. Had dan eerst die ene collega uit je friends lijstje geknikkerd (wel een kutcollega trouwens)
Waarom is dat nou weer een kutcollega, die vent verdient een pluim. Het is toch te achterlijk voor woorden dat je je werkgever zwart gaat maken op Facebook! Als je iets te klagen hebt, doe dat dan bij je baas! En niet als 1 of ander klein kind achter iemand rug om gaan zitten zeiken
Jammer dat je volledige naam er niet bij staat: dan zouden (toekomstige) collega;'s van je weten hoe je in elkaar zit. Zijn ze gewaarschuwd...

Er zijn miljoenen mensen die klagen over hun werkgever, leraar, ouders, etc. Omdat het dan toevallig op een social media staat zou het opeens niet mogen?
Waarom begrijpen rechters nu niet dat social media een uitbreiding is van je priveleven?
Het hoort er voor veel mensen (ik hoor hier trouwens niet eens bij..) net zo bij het leven als ademen. Ik begrijp werkelijk niet waarom er een verschil moeten zijn wat mensen op een verjaardagsfeest, cafebezoek, aan de telefoon tegen elkaar zeggen tegenover hetzelfde zeggen op een social media.

Rechters zien internet nog altijd als iets vreemds en anders. Ze vergelijken het vaak met het schrijven van een boek, of openbaarmaking in de pers. Dit geldt voor een deel van het web zeker wel, maar een facebook-account is naar mijn mening heel anders.

Natuurlijk moet je dan wel je profiel afschermen voor de buitenwereld, zodat niet iemand die googeled op 'blokker' de desbetreffende post kan lezen. Maar dan nog vind ik dat iemand niet ontslagen zou moeten kunnen worden. Wel kunnen dan juridische stappen ondernomen worden vanwege belediging / smaad.

Edit:
(al hoewel er wel sprake van herhaling is, dan zou ik bij een openbaar profiel ontslag wel terecht vinden; maar in dit geval was het gewoon geen openbaar profiel).
Trouwens grappig dat Blokker het op deze domme manier afhandelt. Zouden ze gewoon op nette manier afscheid van de medewerker hebben genomen, zou niemand er last van hebben gehad. Nu hebben ze een hele rechtszaak moeten voeren, waarbij dankzij oa dit nieuwsbericht heel de discussie voorgoed op internet staat.
Dat lijkt me voor Blokker toch minder leuk, dan het berichtje dat oorspronkelijk door de nu ex-medewerker geplaatst was. Niet echt handig...

[Reactie gewijzigd door Quacka op 23 maart 2012 09:43]

wat bedoel je prcies met normale manier afscheid hebben genomen,

zei hebben hem ontslagen, hij is naar de rechter gestapt om het ontslag aan te vechten, zo simpel werken de dingen in ons land...
Wanneer is het prive/sociaal en wanneer is het een openbaar/persbericht?

Er zijn immers ook zat mensen die (onder andere) FB gebruiken voor openbare meldingen en persberichten op exact dezelfde manier zoals de werknemer van het artikel. Waar ligt dan de grens, hoe kun je dat zien/aangeven?

Als het niet duidelijk aangegeven is, hoe kunnen lezers dan (in dit geval) weten of het bericht prive is of niet.
Dan nog, een profiel waarbij je alleen bij vrienden post kan bij sommige mensen al 1000 personen betreffen. Ik noem dat dus niet helemaal prive meer. Daarbij kunnen die personen het zonder problemen een like (of delen) geven, waardoor nog meer mensen het kunnen zien. Hieronder een stukje van de jurofoon welke er blijkbaar dieper op is ingegegaan.

Ikzelf, bij het lezen van het taalgebruik, en de eerdere waarschuwing vind het volledig terecht. En de mensen die dit IMO normaal vinden zou ik nooit onder me willen hebben.
Een medewerker (1974) van Blokker had om een voorschot gevraagd van zijn leidinggevende. Zijn verzoek werd echter afgewezen en daar was de werknemer behoorlijk verbolgen over. Hij besloot zijn gal te spuien op Facebook. Omdat hij een collega als vriend had toegevoegd, kwam Blokker hier snel achter. De werknemer kreeg een waarschuwing en bij herhaling zou ontslag volgen.

Dat weerhield de man er niet van ook op deze gang van zaken commentaar te geven op zijn Facebook pagina. Zijn tekst bevatte onder meer de creatieve uitlatingen 'hoerebedrijf', 'kkstreken', 'hoerestumperd' en 'kkhomo’s'. Voor Blokker was de maat vol en de man werd geschorst, met behoud van loon. Daarna verzocht Blokker de rechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van een dringende reden.

De rechter had geen goed woord over voor de handelswijze van de werknemer. Dat de berichten inmiddels waren verwijderd, deed aan de verwijtbaarheid van het gedrag van de werknemer niets af. Zijn uitlatingen vielen niet onder vrijheid van meningsuiting, zoals de werknemer had betoogd, maar leverden simpelweg een grove belediging op. Aangezien de man al eerder gewaarschuwd was, leverde zijn uitlatingen een dringende reden voor ontslag op.

Opnieuw kunnen we concluderen dat je gedrag op social media niet helemaal privé is en dus gevolgen kan hebben op verschillende juridische gebieden.
Ik denk dat deze rechter juist heel goed realiseert wat social media is. Het is makkelijk om rechters af te doen zonder verder aan te geven waarom dit zo is behalve kort aan te geven dat je met FB grenzen kunt stellen aan wat je deelt met wie.
Misschien dat deze rechter juist hier de grens trekt vanwege hoe makkelijk iemand zich kan uiten (je goed recht) terwijl de werkgever aangeeft hier niet van gedient te zijn (diens goed recht). Hoevaak moet een werkgever niet geconfronteerd worden met negatieve uitingen van dezelfde werknemer en hem erop wijzen dat dit niet zo hoort? Dit is toch wel een ander verhaal dan op een vrijdag avond tegen je vrienden klagen.

Verder denk ik dat ook Blokker zich goed realiseerde wat de gevolgen zijn van een rechtzaak. Ja negatief nieuws nu maar in de toekomst wel een stuk hout om iedere werknemer mee in het gereel te kunnen slaan. Immers iedere werknemer (waar dan ook) zou hier wel notie van nemen alvorens zich geregeld uit te laten over zijn werknemer. Het doet dan nu misschien even pijn maar in de toekomst heeft Blokker hier zeker veel baat bij.

Persoonlijk is het lastig om hier een mening over te hebben. Ja iedereen klaagt wel eens en omgekeerd iedere werknemer stelt zich wel eens onredelijk op. Ik weet niet de ins of outs van deze situatie, misschien dat de werknemer helemaal niet zo prive zich uitliet als dat wij denken, wie weet waren zijn uitingen nog veel grover dan de quote in het bovenstaande bericht van Tweakers. Eigenlijk weten we weinig behalve dat de man terecht is ontslagen volgens deze rechter. Ik hoop dat dan ook dat hier verdere stappen worden genomen door beide partijen om een duidelijk beeld te scheppen. Tot dan is iedere werknemer in ieder geval wel gewaarschuwd.
Waar bemoeit die collega zich mee? Beetje de klikspaan uithangen, beetje laag vind ik het wel. Als ik een collega hoor klagen over mijn werkgever dan laat ik 'm lekker doen, zijn probleem niet het mijne.
Anoniem: 95747
@Yngwie-23 maart 2012 09:22
Ahem, als hij dat doet via een public medium zoals Facebook dan is er wel degelijk reden om hem eens aan zijn oor te trekken. Met klagen is niks mis, maar mensen moeten hierin wel enigszins hun hersens gebruiken.

De collega verklikt niets, de collega stond in het netwerk van de klager, de klager besluit zijn ongenoegen openbaar te maken en zal moeten inzien dat zijn klagen hiermee publiekelijk is geworden! Het is niet in vertrouwen verteld, de klager zelf handelt niet integer door niet intern de zaak te bespreken, maar de vuile was buiten te hangen.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 95747 op 23 maart 2012 09:23]

Maarja, wanneer is facebook nu echt public, want hij had het ook kunnen zeggen op een feestje, wat net zo publiekelijk is.. Waar leg je de grens?

En waarom zou je niet mogen klagen (op welke manier dan ook) als je werkgever je iets flikt (of je meerdere, wat dus niet echt je werkgever is)..

Ik weet niet wat jij onder klikken verstaat, maar dit valt gewoon onder klikken, want hij/zij had ook niets hoeven doen, deze 'collega' heeft willens en wetens dit bericht doorgestuurd naar de werkgever, nou als dat geen klikken is dan weet ik het ook niet meer..

En hoe weet je dat de zaak niet intern al besproken was, maar dus negatief uitviel voor de klager..
Anoniem: 425494
@SuperDre23 maart 2012 10:27
Ik ben het geheel met je eens. Ik hoop dat de hoge raad eens goed kijkt naar de motivatie van het vonnis want die vind ik erg gevaarlijk. Je moet in je vriendenkring ook je hart kunnen luchten, zonder dat dit feit zelf een juridische ontslaggrond wordt. Of je je vriendenkring nu digitaal benadert of niet zou niet uit moeten maken.

Je moet je wel realiseren dat je op deze manier je hele vriendenkring in een keer benadert, het heeft een groter bereik. Er is dus ook meer kans dat het naar buiten gaat. Als het naar buiten gaat en het bereikt je baas en die voelt zich hevig gekwetst dan ben je daar medeverantwoordelijk voor, ook al lag het niet in je bedoeling om hem echt te kwetsen en wilde je alleen je hart luchten. We zijn ook verantwoordelijk voor de voorrzienbare gevolgen die onze daden kunnen hebben.

Daarom vind ik (los van de motivatie) dat de man terecht is ontslagen. Je moet er rekening mee houden dat als je de persoonlijke relatie met je baas aantast op wat voor manier dan ook, je je baan in gevaar brengt. Verstoorde relatie is in de wet een geldige ontslaggrond. Zeg jij dus lelijke dingen en je baas komt daar achter en daardoor kunnen jullie niet meer door een deur, dan is de slechte verstandhouding zelf al grond voor ontslag.

Stel je zegt zoiets tegen een vriend en je baas staat toevallig in de buurt en vangt het op. Het was niet voor zijn oren bestemd, maar het resultaat is het zelfde. Hij zal zijn vertrouwen in jou verliezen en misschien niet meer met je samen willen werken. Zonder wederzijds vertrouwen is samenwerking moeilijk. Het is dan ook zelf dom het vertrouwen op te zeggen en te denken dat je door kan gaan met samenwerken.

Daarom is het sowieso verstandig om je woorden te wegen. Wie na een waarschuwing nog doorgaat is blind geworden. Woede, frustratie, teleurstelling heeft de geest in bezit genomen en mensen komen dan op een koers die onvermijdelijk leidt naar de ondergang. vaak komt dat omdat andere problemen onze weerstand ondermijnen en we een uitlaatklep zoeken.

Of het nu de emotie van het moment is of diepere problemen. De persoon die dat doorvertelt, vind ik een onderkruiper. Want door dit te gaan rapporteren krijgt het een heel andere dimensie. Wat gewoon een afreageren zou kunnen zijn wordt door zijn doen een verstoorde relatie met grote consequenties.

Als collega's hoor je collegiaal samen te werken en ondersteunen en niet elkaar op slinkse wijze onderuit te halen. Competitie hoor je anders vorm te geven. Helaas zitten er in elk bedrijf laaghartige mensen, die elk middel gebruiken om hoger op te komen. Als baas zou ik zo iemand geen schouderklopje geven, maar kijken hoe ik hem kon lozen, of in ieder geval niet bevorderen. Ze zijn vergif voor een organisatie en als ze hogerop komen omringen ze zich met hielenlikkers en dan wordt het schering en inslag.

We moeten ook realiseren dat het nimmer de taak is van een werknemer om te klikken over zijn collega. Het is taak van de baas zelf om mensen in de gaten te houden en te beoordelen. Als de baas blind is, is dan faalt hij zelf. Als hij het door de vingers ziet is dat zijn keuze. Dat is de competentie en verantwoordelijkheid van de baas. Hij moet de supervisie over zijn mensen uitvoeren. De collega is de laatste persoon in deze wereld die dit soort dingen moet doorspelen. Daarmee gaat hij op de stoel van zijn baas zitten. mensen doen dat om gunsten te zoeken, of een verkeerde, overdreven identificatie met het bedrijf, waarin menselijkheid ondergeschikt wordt. Als je het echt schadelijk vindt moet je praten met de persoon zelf, maar dat doen sommigen niet om geen ruzie te krijgen, ze geven liever een hint aan de baas. Dan kun je niet zeggen het is zijn eigen schuld, want jij hebt actief bijgedragen aan de ondergang van een collega. Daar wordt je zelf niet beter van. Vroeg of laat komt er wel iemand die jou dezelfde dienst bewijst.

Sommige werkomgevingen zijn zo verziekt dat dit soort praktijken normaal worden. Als rechtgeaard mens is het verstandig om zo snel mogelijk ander werk te zoeken als je dit ontdekt. Hoe goed het geld ook is, het is het niet waard om in een giftige atmosfeer te werken. Direct gaan solliciteren en wegwezen zodra je kan. In zulke bedrijven zien we dan ook een hoger personeelsverloop. Laag ethische mensen kunnen de boel goed verzieken, vooral is ze in de leiding komen. Zoals we nu zien bij het diversiteitscentrum politie, waar ruzies, machtsmisbruik en discriminatie de mensen wegjagen.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 425494 op 23 maart 2012 10:51]

Dat collega's bij hogerhand gaan klagen over een nieuwe collega die op en naast de werkvloer onaangepast gedrag vertoont en dreigende taal de wereld instuurt, vind ik absoluut geen onderkruipersmentaliteit. Dat noem ik normaal menselijk gedrag. Hun leidinggevende is immers de aangewezen persoon om zo'n situatie te corrigeren. Binnen een maand aangesteld én ontslagen worden vanwege je gedrag op en buiten de werkvloer zegt ookwel iets over de bewuste persoon natuurlijk.

Mensen die passief toekijken hoe anderen de werksfeer verzieken, hun eigen ongenoegen niet uiten, zodat leidinggevenden niet weten dat er iets op de werkvloer speelt, maar vervolgens wel collega's die dat wel doen 'onderkrupers' gaat zitten noemen en zo zelf meewerkt de situatie te escaleren, kun je als werkgever net zo goed missen als kiespijn.
Je hebt liever werknemers die hart voor de zaak hebben, investeren in een goede werksfeer en in een vroeg stadium laten weten dat er iets speelt op de werkvloer, zodat er zonder draconische maatregelen op geacteerd kan worden. (Misschien een bedrijfsfeestje om elkaar in een relaxte omgeving beter te leren kennen of gewoon werkplekken wijzigen omdat er geen klik is tussen bepaalde werknemers en met anderen wel)

Als je het Facebook-bericht van de bewuste werknemer leest, dan krijg ik een heel groot draadje-los gevoel en denk ik dat de meerderheid bij de bewuste vestiging blij zal zijn dat de man ontslagen is:
“blokker wat een hoerebedrijf spijt dak er ben gaan werken en die mensen ook d er werken vooral me teamleider wat een gore achter de ellebogen nijmegseple nep wout je ken aan die kkstreken van hem wel merken dat hij uit nijmegen ko en wout uis geweest de hoerestumperd ooit komt mijn dag en geloof me dan st ze te janken kkhomo,s”
De leidinggevende is de aangewezen persoon om het te corrigeren, maar ook om het te constateren, daarvoor wordt hij betaald, dat is zijn functie. Je bent geen spion voor je baas. Als jouw collega zijn werk niet goed doet, moet de baas dat zelf opmerken. En dat geldt nog in sterkere mate wat buiten het bedrijf gebeurt. En als de leidinggevende het niet ziet? Dan deugt hij zelf niet. Je kunt klagen als je samen wordt aangesteld om een bepaalde taak te doen en na iemand niet loyaal meewerkt en ook weigert nadat je met hem er een aantal keren op aan gesproken hebt. Maar zelfs dan zou ik niet snel naar de baas stappen. Als je nog verder met zo een persoon moet werken, kan je daarmee de verhoudingen permanent verzieken.

Je moet wel je verantwoordelijkheid kennen. De verantwoordelijkheid van een werknemer is niet het hele bedrijf, de hele afdeling, daar zijn andere mensen voor. Problemen ontstaan nu juist vaak als mensen hun functiegrenzen gaan overschrijden en verantwoordelijkheden op zich nemen waar ze helemaal niet voor aangesteld zijn. Dat wordt door anderen niet op prijs gesteld. Zo kan je een collega ook niet terecht wijzen op hoe hij functioneert, beoordelingsgesprekken daar is de baas voor, je kan wel je ongenoegen uitspreken over de samenwerking.

Als collega's onethische dingen doen, moet je ook goed afwegen of je dat wel wil melden. Je moet je wel realiseren dat dit tot gevolg kan hebben dat hij ontslagen wordt en zijn middelen van bestaan kwijt raakt, met gevolgen voor zijn gezin die niet te overzien zijn. Dat is nog al wat. Misschien is het primair zijn eigen schuld (weet je hier niet), maar jouw handelingen hebben ook gevolgen waar je rekenschap van wil geven.

De bedoeling kan wel goed zijn, maar in praktijk kan het heel averechts uitpakken. De vraag die je moet stellen, is het aan mij, en op deze manier, tijd en plaats om dit te doen.

Hart voor de zaak is mooi, maar je bent ook collegialiteit verschuldigd. In Soviet Unie leerden ze de kinderen op school om eigen ouders te verraden. De kinderen werd geleerd om hart te hebben voor het land. "De zaak", "het land" zijn abstracties, maar de persoon die jij benadeelt is heel concreet. Mensen zijn belangrijker dan abstracties. De matennaaier wordt niet gezien als iemand die ethisch bezig is omdat hij hart heeft voor het bedrijf. Ook eerlijke collega's zullen je aankijken, ben jij er zo een? Bij jou mag ik wel uitkijken. Dit soort ijver wordt niet gezien als verheffend. De vraag die je kan stellen is: hoe zou ik het vinden als iemand dat bij mij doet. (doe een ander niet aan ...)

Je mond houden is niet hetzelfde als er aan meewerken. Je kan weigeren er aan mee te werken, en als ze grote druk op je gaan uitoefenen om mee te werken dan heb je wel reden om naar je baas te stappen. Dan ligt de zaak anders. Je moet je nooit laten dwingen om mee te doen. Maar in zo'n omgeving zou ik proberen een andere werkplek te zoeken.

Die persoon is terecht ontslagen, omdat de verhoudingen verziekt waren. Wie daar welk aandeel in gehad heeft is niet belangrijk. De rechter interesseert dat niet, de constatering dat twee mensen niet meer goed kunnen samenwerken is genoeg. Misschien is die baas inderdaad een vreselijk figuur, en is wat hij zegt wel helemaal uitgelokt door het treiteren van zijn baas, die dingen gebeuren net zo goed. Dat hij niet zo vaardig is om zich netjes uit te drukken wil nog niet zeggen dat het allemaal zijn schuld is. Misschien is juist een gemakkelijk slachtoffer omdat hij niet zo slim is.

Ik zal daar geen oordeel over geven want dat weet ik niet. Punt is alleen dat zodra je het vertrouwen in iemand opzegt, je de bodem onder de relatie uithaalt. Daarom wie niet ontslagen wil worden moet zijn mond kunnen houden, beter de eer aan jezelf houden en iets anders zoeken. Juist in werkrelatie moet je veel voorzichtiger zijn dan onder vrienden of intieme relaties. Deze relatie is veel kwetsbaarder, want je hebt elkaar niet uitgekozen omdat je elkaar zo graag mag, evenmin ben je elkaar veel verschuldigd. Gaat het fout dan komt het niet snel meer goed.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 425494 op 23 maart 2012 14:55]

Tuurlijk moet je je hart kunnen luchten in je vriendenkring. Maar je moet er wel rekening mee houden dat, ondanks ze op Facebook "vrienden" heten, het meestal niet je echte vriendenkring is.

Hierdoor is het eigenlijk zo goed als publiekelijk. En wat mensen met die informatie doen verschilt per persoon. In dit geval pakte het dus wat minder goed uit voor meneer.

EDIT: Dit staat trouwens ook in het vonnis.

[Reactie gewijzigd door Accesteam op 23 maart 2012 11:35]

Hij deelde met alle vrienden van zijn vrienden. Dat is ongeveer alsof je meerdere malen op verjaardagen met honderden gasten, waaronder je collega's, dit soort uitspraken doet. Op video, die weliswaar niet op YouTube gaat maar wel naar iedereen wordt gepost als hebbedingetje.
Wellicht had het nog verschil gemaakt voor de rechter als het profiel van diegene volledig was afgeschermd (dus enkel eersterangs vrienden die je posts kunnen zien). Dan was het niet bepaald publiekelijk geweest.
De collega was eerste rangs vriend.. staat in het artikel..

Tevens denk ik dat men op tweakers forum ook moet uitkijken in de secties ervaringen werken voor "werkgever"

Ik zie daar soms ook berichten staan die volgens mij de werkgever in zwart licht zet. veel mensen zijn in deze secties niet meer werkzaam bij deze werkgever. maar anderen die zich negatief uiten weer wel.. Als een werkgever mee kijk op deze fora's dan kan dat nog wel eens slecht gaan uitpakken voor de werknemers..
Tevens denk ik dat men op tweakers forum ook moet uitkijken in de secties ervaringen werken voor "werkgever"
Niet echt mee eens, immers is er het oude gezegde: 'de waarheid mag gezegd worden'. Zelfs als deze kwetsend is of nadelig voor een bepaald bedrijf...

Ik vind deze uitspraak dan ook hemelstergend. Misschien is blokker effectief wel een slechte werkgever? Misschien is de baas van de persoon in kwestie echt een leegloper? Zolang dit niet geweten is, vind ik het straf dat het voordeel van de twijfel dan maar aan het bedrijf gegeven wordt. Toont maar dat je als individu minder en minder te zeggen hebt tov de corporaties.

Ik hoop dat we niet naar een maatschappij toegaan waar niemand kritiek durft te geven op bedrijven omdat men anders straffen riskeert. Misschien moeten bedrijven werknemers gewoon beter behandelen? Sinds de crisis zijn de sociale rechten van de werknemers zwaar teruggedraaid, maar de compensatie van de topmanagers gemiddeld gestegen (zie NL Post). Dat dit (terecht) frustratie opwekt bij mensen is toch begrijpelijk? Waarom dit aan banden leggen? We riskeren als maatschappij om gefnuikt te worden zodra er een commerciële partij mogelijk inkomsten verliest...

Op zich is het onbegrijpelijk dat de rechtbank zo onvoorzichtig omsprint met deze uitspraak. Ik begrijp ook niet waarom dit niet onder de 'vrijheid van meningsuiting' valt. Het betreft toch een mening, die gebaseerd is op feiten? Wat is de volgende stap, geen politieke kritiek meer geven omdat politiek onder het publiek domein valt? Zo groot is de stap niet.. De rechter had best ook in het achterhoofd gehouden dat de macht van managers in het echte leven niet absoluut mag zijn. Het is niet omdat een manager hiërarchisch boven een medewerker staat, dat deze zich alles mag veroorloven! Vandaar, slechte uitspraak, slecht beoordeeld, slechte veroordeling. Zonder dat ik het daarvoor voor de man in kwestie wil opnemen, want af en toe zit er een rotte appel tussen. Maar het principe dat de rechter hier verdedigt (geen kritiek geven op de werkgever) is fundamenteel fout, ook in deze setting (op facebook).
Anoniem: 95747
@Sjaaksken23 maart 2012 14:05
Hij mag de waarheid vertellen (of beter gezegd zijn interpretatie ervan) en het doet er hier ook niet toe of hij gelijk heeft of niet. Hij moet er alleen niet gek van opkijken dat de werkgever deze manier als ongepast beschouwt en opvoert als bv contractbreuk.
Mensen zijn hier nog wel eens te naïef in.

Diplomatie, tact en integriteit zijn belangrijk; denk na wat je zegt, hoe je het zegt en tegen wie, zeker als het om je carrière gaat. Mensen onderschatten daarnaast de reikwijdte en permanentie van een medium zoals Facebook.
Het is niet alsof de kerel een geldboete of gevangenisstraf gekregen heeft he?
Hij is niet 'gestraft', hij heeft alleen ongelijk gekregen in de rechtzaak die hij aangespannen had tegen zijn ontslag.
Tuurlijk mag je kritiek geven op van alles en nog wat, maar als je (positieve) banden met dat/diegene wilt onderhouden, is het wellicht handig deze kritiek enigszins te nuanceren.

Zou je het ook raar vinden op het moment dat iemand zijn/haar partner achter diens rug op internet zwart maakt en diens partner wil vervolgens scheiden als hij/zij erachter komt?
..dit is niet mijn winkel vriend..

Een forum topic 'wat vind je van je baas' is ook wel even wat anders dan facebook he vriend. Je mening geven zo van; die baas van mij pushed me te hard is ook wel wat anders dan die f$%#ing h$%# moet d%#d.

O ja 'fora' is al meervoud.
Ergens maakt zelfs naar mijn inziens niet zo heel veel uit. Zoals het artikel aangeeft, heeft de werknemer zich te gedragen als een 'goed werknemer'. De werkgever heeft de plicht zich te gedragen als 'goed werkgever'. Dit is een hele brede term, waarom de wetgever er voor gekozen heeft om een dergelijk artikel op te nemen moge duidelijk zijn: deze heeft een 'vangnetfunctie' voor alle partijen bij de arbeidsovereenkomst.

Je kunt een werknemer niet dwingen om een 'hart voor de zaak' te hebben, maar door je leidinggevende een 'een gore achter de ellebogen nijmegseple nep wout' te noemen en er is een redelijke kans aanwezig dat je chef hier achter komt - bijvoorbeeld d.m.v. Facebook, dan creëer je toch al snel een onwerkbare situatie op de werkvloer.

Overigens zou ik het wel erg interessant vinden als er een hoger beroep ingesteld wordt. Uitspraken van kantonrechters hebben wel enige autoriteit, maar uit het artikel en de uitspraak blijkt dat ook deze niet feilloos zijn (re tweeten op Facebook?). Een uitspraak door het Gerechtshof of de Hoge Raad (d.m.v. sprongcassatie) vergaren doorgaans meer 'bekendheid' en hebben per definitie meer autoriteit dan een uitspraak van een kantonrechter.

Als jurist zijnde zou ik dan ook erg graag hoger beroep / sprongcassatie zien :)
Het is een beetje jammer dat er niet meer details vermeld worden over voor wie de post zichtbaar was. Heeft hij dit gedeeld met 5 vrienden en heeft die collega hem een mes in de rug gestoken terwijl de ontslagen persoon dacht dat het echt een vriend was? Heeft hij het gedeeld met 500 "vrienden"? of heeft hij het zelfs public gepost? In het eerste geval zou ik het wel in prive sfeer vinden, uit een mail of gewoon gesprek kan iemand het ook weer herhalen. In het tweede geval zou ik het wel als publiekelijk opvatten want bij zoveel mensen weet je echt niet meer wat voor leven het gaat leiden. Ik verwacht zelf dat het wel iets van optie 2 weg zal hebben.
Anoniem: 418414
@Finraziel23 maart 2012 11:05
Aangezien de rechter spreekt over "[werknemer] miskent bovendien dat met het plaatsen van het bericht op Facebook er het risico van re-tweten is..." denk ik niet dat het voor de rechter veel uitmaakt of het nu met 0, 5 of 500 vrienden gedeeld werd.

Weet de rechter wel dat daar een verschil in is? lijkt me van niet.
Dat risico bepaal jezelf. Als je iets in een afgesloten groep plaats kun je het niet delen. Dus wat mij betreft is er wel degelijk verschil.
Maarja, dat is dus hetzelfde als dat iemand jou het hoort zeggen op dat feestje en dat dan dus zegt tegen de werkgever, dat is dus ook een vorm van re-tweten want of het nou gezegd is of getypt maakt niet uit, de re-tweet is gedaan door de collega en kan dus zelfs helemaal niet waar zijn..
Volgens het bericht stond de collega in de vriendenlijst van een van de vrienden van de werknemer. Het is dus een post geweest die zichtbaar is geweest voor vrienden van vrienden, en dat is maar een verrekte klein trapje direct onder public.
Volgens mij staat dat er niet hoor, er staat "Een collega in de Facebook-lijst van vrienden van de man", dus in zijn lijst van vrienden, niet in de vriendenlijst van zijn vrienden. Beetje ongelukkig verwoord in het artikel, dat wel.
Op een feestje, of op een feestje waar een camera meedraait, waar je niet weet waar de beelden heen gaan. Het geschreven woord is een krachtig medium.

En of de collega nou geklikt heeft of niet, de schade is aangericht.
Anoniem: 366402
@SuperDre23 maart 2012 10:13
Publiek is wanneer iedereen er toegang tot kan verkrijgen.
Een feestje is vaak besloten.
ik moet mijn vrienden eerst accepteren op facebook, daarnaast met 1200 vrienden typ ik niets in het publiek, allemaal netjes in groepen.

Dus ik typ niets in het publiek, in mijn huis is een feestje, jij staat beneden in de huiskamer, maar in de gang vertel ik dat onze baas een eikel is.
Jij, ja. Deze idioot, en die term baseer ik alleen al op z'n spelling, deelde dit soort dingen dus met alle vrienden van z'n vrienden. Dan heb je het al heel snel over duizenden mensen. (BOTE: gemiddeld hebben mensen 130 vrienden op Facebook. 130*130=17k.)
wat die 130 van 130 hebben ook helemáál geen overlap, ofzo... maak er gemiddeld maar een <1000 publiek van hoor.
Maar heeft hij het echt publiekelijk bekend gemaakt?
Wat ik haal uit de tekst is dat hij het alleen aan zijn vrienden heeft gedeeld(dus alleen zichtbaar voor vrienden en niet iedereen) en dat een van zijn "vrienden" het heeft doorgespeeld. Vind dat toch wel iets anders, hij heeft het in een private vrienden omgeving zijn ongenoegen bekend gemaakt dus ik vind dat hij hier gelijk heeft.
Als ik een verjaardagsfeestje geef met 100+ man waaronder een dozijn collega's, noem je dat dan een privéfeestje?
Als je 100+ man op je verjaardag kan uitnodigen dan zit je vast en zeker wel hoger in de boom en heb je iig geld om door te gaan tot de hoge raad.

Maar de beste en naïeve man krijgt alleen een waarschuwing en de verstoorde arbeidsrelatie wordt verder niet besproken om tot een verstandige oplossing te komen? In dat geval laat je als manager ook wel wat steekjes vallen.

Maar ligt er wat dat betreft dan een grens? Bij 2 personen, 10 , 20, 50, 99 of 100? En in het geval van een belediging hoe zwaar moet die zijn om aanspraak te doen op slecht werknemerschap of mag alleen kritiek uiten ook niet? Of alleen als de kritiek terecht is wat ook nog een arbitrair begrip an sich is.
Hoe kun je daar als welwillende burger nou een verstandige afweging in maken als je zwaarwegende bezwaren hebt in je huidige betrekking en je die toch op een bepaalde manier wil uiten? Als die grens van je werkgever een stuk lager ligt dan ben je mooi het bokje.
Duidelijk is nu wel dat het op FB en waarschijnlijk alle social media dus niet kan. In de praktijk komt het er dan ook op neer dat je online minder persoonlijke vrijheid kan permitteren dan in RL. Heel veel mensen hebben dat nog niet door en moeten het op de harde manier leren.

Degene die ontslagen is heeft aan het UWV mogen uitleggen waarom hij ontslagen is en zal waarschijnlijk maximaal gekort worden in de uitkering, zal nog moeite hebben om iets anders te vinden en wordt hij dan wel behoorlijk streng gestraft voor zijn domme opmerking.
Eigenlijk wel, ik neem aan dat die 100+ man allen genodigden zijn die voorafgaand expliciet een uitnodiging hebben ontvangen?
Publiek: iedereen kan het lezen.

Ik dus niet, want dan moet ik inloggen op facebook en daar moet je account voor hebben.

Dus het is niet publiekelijk.
En toch vind ik het raar hij deed dit neem ik aan in zijn eigen tijd dus sinds wanneer moet je in je Prive leven je ook als "goed werknemer"gedragen ?

What next ? als je vrij bent moet je je ook aan de lunch tijden houden van je baas?

Vind het van de gekke dat je in je eigen persoonlijke omgeving niet eens meer de vrijheid hebt te zeggen wat je wil, ook al is het op Facebook of van mij part op TV.
Anoniem: 366402
@agent_0023 maart 2012 10:14
Zulke uitlatingen over iemand plaatsen is gewoon laster. Dat heeft zelfs niets te maken met het feit of je wel of geen werknemer bent.
Als je dit laster noemt dan geeft je dus aan dat het niet waar is wat de werknemer zegt.
En dat is nogal moeilijk aan te tonen in het geval van een mening.

Van laster is dus geen sprake.
Anoniem: 447477
@agent_0023 maart 2012 13:17
Vind het van de gekke dat je in je eigen persoonlijke omgeving niet eens meer de vrijheid hebt te zeggen wat je wil, ook al is het op Facebook of van mij part op TV.
Je hebt zeer zeker wel de vrijheid om te zeggen wat je wil, net zoals jouw werkgever de vrijheid heeft om dat vervolgens te gebruiken als grond voor ontslag. :)
Volgens mij moet je je altijd volgens een bepaalde set normen een waarden gedragen. In het wilde weg gaan schelden hoort daar niet bij. Als je nou gewoon op een nette manier gefundeerde kritiek op je baas uit, dan zal dat niet ten grondslag liggen aan het beëindigen van je contract.

Er is hier trouwens helemaal geen probleem:

“blokker wat een hoerebedrijf spijt dak er ben gaan werken... ... ..."

De man geeft zelf aan dat hij er niet wil werken en dat doet hij nu niet meer.
dus als ik voor jouw werk en je online een hoerenjong noem, waar iedereen het kan lezen mag ik gewoon bij je blijven werken, wel leuk zo'n baas waar je volledig overheen kunt lopen... zo eentje wil ik er wel...

wat een flapdrol kom zeg
Je moet je altijd al ook in je privéleven als een goed werknemer gedragen. Goed werknemerschap is helemaal niet zo breed, maar heeft er dus ook mee te maken dat je geen ongefundeerde scheldpartijen in het publiek loslaat.
Aha... en jij vindt het niet laag dat hij zijn werkgever zwart loopt te maken op internet?
En dat hij er al eerder voor gewaarschuwd is maakt jou ook niets uit?
Als die (inmiddels) ex-werknemer zo'n grote vent was, had ie gewoon moeten gaan praten.
Gezien de uitlatingen die hij heeft gedaan (voor zover hierboven genoemd) hebben deze meer te maken met persoonlijke beperkingen van de ex-werknemer als echt inhoudelijk op de werkgever.
Als een werknemer van mij zich zo publiekelijk zou uitlaten, ga ik ook het gesprek met hem persoonlijk aan en niet via internet!
Ho, ik zeg toch nergens dat de ontslagen werknemer niet fout geweest is!

Enne Myrdreon, het is Facebook, daar kan lang niet iedereen het horen/zien, ik niet bijvoorbeeld... dat werkt met een vriendenlijstje. Nuanceverschil.
Niet helemaal,
als een van zijn tags blokker is geweest,
en mensen vragen om een invite, dan zullen ze veel zien wat misschien niet de bedoeling is. De informatie is wat dat betreft te summier om gelijk conclusies te trekken.

Echter kan uit het woordgebruik wel worden vernomen dat de desbetreffende persoon niet bepaald op de juiste werkplek zit. Blokker is een groot bedrijf en als je ziet dat iets niet goed gaat dan zijn er meerdere manieren om aan de bel te trekken. Zitten schelden werkt contra-productief.
En als er ook maar IEMAND van de werknemer zijn vriendenlijstje openbaar reageert op dat bericht of het zelfs alleen al "liked", zien alle bekenden van diegene die reageert het ook in hun overzicht tevoorschijn komen... Enzovoort...
En hoeveel mensen ken jij die "er over gaan praten", vind dat je wel realistisch moet blijven.

Waar je ook bent of werkt, overal klagen mensen over anderen achter de ruggen om.

Zo zijn mensen nou eenmaal, en een hand vol zegt het ronduit direct tegen de persoon als de gelegenheid zich voor doet maar vaak is dat een moment dat het laatste druppeltje ergenis de emmer heeft doen over lopen.
Realistisch...? Ik ben op en top realist!
Er is ook een groot verschil tussen "achter iemands rug om klagen" en publiekelijk aan de "schandpaal" proberen te nagelen.
Hij (de ex-werknemer) had al een waarschuwing gekregen voor zijn posts, en hij had dus de kans om er mee te stoppen danwel zijn posts te verwijderen.
Hij heeft er voor gekozen om zijn gal te blijven spuwen op deze manier...
Tja... Dan kan je verwachten dat daar consequenties aan hangen.

Ik heb vaker met dergelijk bijltjes gehakt, en mijn ervaring is door mensen bij elkaar te brengen en tegen elkaar te laten praten (en dus niet OVER elkaar te laten praten -groot verschil!-) dat dit in 97% van de gevallen altijd nog heeft geresulteerd in een veel positievere werkhouding voor iedereen ten opzichte van elkaar.
* ]Byte[ denkt, tja... Misschien generatiekloof... Generatiekloof of niet. Het gaat mij om het resultaat.

[Reactie gewijzigd door ]Byte[ op 23 maart 2012 10:11]

Er is een verschil met klagen tegen een persoon (erover horen klagen) of het luid rondroepen aan iedereen die het kan/wil horen.

Aangezien het hier om het laatste gaat, hij had immers net zo goed voor de blokker kunnen staan en dit tegen klanten zeggen, krijg je nu dus beschadiging van de werkrelatie en mogelijke schade aan het bedrijf.
Het is vrij normaal onder dergelijke omstandigheden dat er tegen wordt opgetreden door middel van ontslag. De acties van die werknemer openbaar te maken bij de werkgever heeft niet zozeer te maken met klikspaan, het is eerder vergelijkbaar met een klokkenluider.
Maar wat als het nou gewoon waar is wat hij zegt? Mischien IS zijn chef wel een ongelofelijke eikel,. En IS het gewoon een klere zooi binnen het bedrijf. De waarheid mag ALTIJD gezegt worden. Toch?
en wat nou als het nou juist andersom is en deze werknemer gewoon een ongevovelijke eikel is die niet kan presteren op werk en alle kantjes er van af loopt?
de waarheid mag in dat geval _altijd_ worden gezegd, toch?

problemen met je werk, ga eerst klagen bij je leidinggevende, luistert die persoon niet dan zoek je het hoger op ipv troep in het openbaar lopen spuien.
Anoniem: 449482
@micla23 maart 2012 10:18
Als zijn chef een eikel is en het binnen het bedrijf een klerezooi is ga je dat aankaarten hogerop in het bedrijf. Je kan gaan praten met een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf of een gesprek met iemand van de Arbo aangaan. Door alleen maar te roepen dat je baas een klootzak oid is helpt je weinig.

In mijn ogen een terechte uitspraak.
Dat maakt in het gerecht geen verschil, hoogstens in benaming. Was de werknemer er van op de hoogte dat wat hij op Facebook rond bazuinde leugens waren, dan is het laster. Is het wel de waarheid dan kan het, mits specifiek genoeg, alsnog als smaad worden betiteld. Beide zijn strafbaar en beide lijken mij dan ook grond voor ontslag.

Smaad is alleen toegestaan als het een algemeen belang dient (dan is het natuurlijk al geen smaad meer) en dat lijkt me, ook al ken ik niet alle details, in deze zaak zeker niet het geval.
Als het de "waarheid" is dan neem je toch ontslag ?
Anoniem: 280672
@micla23 maart 2012 10:24
En gezegd mag ALTIJD met een D geschreven worden.
Zoals de anderen hierboven al schreven is dit wat anders, het staat gewoon zwart op wit en is niet een chat of onmin die je mondeling tegen iemand verteld.

Mensen die het lezen kunnen de indruk krijgen dat het bedrijf slecht voor haar personeel is en dat kan dus zeker invloed hebben op het bedrijf.

Jij hebt het over klikspaan en dat het laag is. Het is zeker wel normaal dat iemand die klachten heeft dat niet tegen zijn werkgever verteld maar achterbaks loopt te klagen op het internet tegen anderen.
'Klikken' is iets wat kinderen doen. Als binnen een bedrijf iets niet goed gaat heet dat 'rapporteren'.

Als van die collega wordt verwacht dingen die niet goed gaan te rapporteren kan hij zelfs zelf worden aangesproken op het verzwijgen van het ongewenste gedrag van die inmiddels ontslagen collega.
Zoiets kan natuurlijk wel de sfeer tussen de collega's verpesten. Dan zijn ze nóg chagrijniger achter de kassa of tijdens de koffie!
In zijn vrije tijd vind ik dat de hij(iedereen overigens) mag roepen en posten wat die wilt zolang het niet in strijd is met de wet!

Anders kan blokker rectificatie afdwingen of het verwijderen van de post. Maar ook dat is niet echt van toepassing wat bericht was alleen voor vrienden bedoeld, en onder vrienden mag je hopelijk nog vrij praten van de wet zonder je baan te verliezen. :D
Onder vrienden wel, maar op deze manier via Facebook is meer alsof je op een terrasje 'onder vrienden', maar wel met een megafoon, je baas aan het afzeiken bent. Of het dan nog als onder vrienden gezien mag worden weet ik niet.
de vergelijking van facebook en een terrasje gaat scheef daar je niet zomaar het profiel kon zien (of de uitspraken). Het is dus eerder een glazen, geluidsdichte box, met daarin een terrasje waar je binnengelaten moet worden
ik vind het gevaarlijke rechtspraak: nu is het schelden, morgen is het een negatieve uitlating..

[Reactie gewijzigd door mschol op 23 maart 2012 10:15]

Anoniem: 264902
@mschol23 maart 2012 11:11
Neen, want als de post publiek of gedeeld met vrienden van vrienden is , is er totaal geen controle wie er wel en niet 'binnenkomt'. De vergelijking met een geluidsdichte box staat nog meer scheef als de vergelijking met een terras. :+
Jawel, want je moet nog steeds lid van facebook wezen, anders kun je er nog steeds niet bij.
Dat je binnen de subgroep facebook, vriendjes van vriendjes hebt, maakt het nog steeds niet publiekelijk.
Anoniem: 264902
@mad_max23423 maart 2012 09:36
Dingen roepen tussen een paar honderd mensen die negatief zijn over het bedrijf leidt ertoe dat mensen minder snel geneigd zijn het bedrijf te cliënteren (het betreft een insider), minder winst en dan moet de werknemer sowieso afgevoerd worden.

Als het nu nog een post betrof die enkel naar de kortsbijzijnde vrienden werd gestuurd (een beperkte groep zonder collega's of gewone facebook kennissen) dan had de uitspraak anders kunnen zijn want dan was het lezen van de post een inbreuk op privacy.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 264902 op 23 maart 2012 09:36]

Als je bij de Blokker werkt en vind dat je baas achter de ellebogen is, ga je denk ik niet snel met je problemen naar hem toe. Het is toch ook van het niveau "juffrouw, hij zegt dat u stom bent" als je als collega dit soort dingen doorspeelt. Het lijkt verdacht veel op scoren bij de baas door te vertellen wat een andere collega op Facebook zet.

Dit alles neemt overigens niet weg dat je dom bent als je baas beledigt op Facebook, aangezien dat net zoveel privacy waarborgt als iets vertellen aan 100-200 man die (vaag) kent en dat je een pannekoek bent als je een waarschuwing krijgt en het dan nog een keer doet. Ze zijn er tenslotte al een keer achtergekomen, dus de kans is groot dat ze je weer pakken.
je kunt ook naar zijn baas stappen of naar diens baas...

mijn vrouw is ook wel eens naar de leidinggevende van het afdelings hoofd van de werkvloechef gegaan om te klagen over respectievelijk het niet in behandeling willen nemen van het afdelingshoofd dat de werkvloerchef zich als een hork gedroeg..

uiteindelijk heeft die leidinggevende zijn ondergeschikte met klem opgedragen eens met deze werkchef te gaan praten, en is die laatste uiteindelijk intern van baan gewisseld, het stookt in eerste instantie wat kwaad bloed ... maar zo hoort het gewoon, je gaat niet of facebook en of twitter je leidinggevende of je werkgever afzeiken ...

ik zou je de eerste keer al een schop hebben gegeven.
Ik vind het toch wat lastig als je berichten alleen voor vrienden zichtbaar zijn dan vind ik de uitspraak toch vreemd.

Daarnaast is het dubieus of zoiemand wel een "vriend" is als hij zorgt voor je ontslag.

Mits dus deze berichten niet openbaar zijn zou ik in hoger beroep gaan. Iedereen laat zich toch wel eens negatief uit over zijn/haar baas omdat iets niet goed geregeld is.

Al moet ik zeggen dat de bewoording niet echt netjes is.
Anoniem: 91397
@BiLo23 maart 2012 09:40
Iedereen heeft wel eens een kutdag en wilt dan naar vrienden dit ventileren, dat is het hele platform van Facebook: Privaat sociale omgeving, waar een werkgever niets te zoeken heeft.
Dus roddelen of gewoon je mening uiten over je werk mag, maar als het op een besloten website gebeurd is het ineens giftig?

[Reactie gewijzigd door TheCodeForce op 23 maart 2012 13:37]

Ik ben het eens met Yngwie-, die collega had dit geenszins hoeven door te spelen naar de baas. Die man is erg dom bezig geweest dat staat wel vast, daarbij, als je zoveel te zeiken hebt over je baas en het bedrijf waar je werkt, dan is ontslag nemen of ontslagen worden toch een logische stap... Waarom zou je ergens blijven werken waar je het minder dan 'niet echt naar je zin' hebt?
Anoniem: 442878
@BiLo23 maart 2012 11:17
Waarom is dat nou weer een kutcollega, die vent verdient een pluim. Het is toch te achterlijk voor woorden dat je je werkgever zwart gaat maken op Facebook! Als je iets te klagen hebt, doe dat dan bij je baas! En niet als 1 of ander klein kind achter iemand rug om gaan zitten zeiken
Dat neemt niet weg dat de taak van het doorsturen van die tweets niet bij die collega ligt.Hij zou er beter aangedaan hebben hem duidelijk te maken dat dit weleens negatief zou kunnen uitwerken. Voor de rest heeft hij zich er niet mee te bemoeien. Zwart maken is niet netjes, maar klikken helemaal niet.
Vind het ook behoorlijk laag om te klikken als een klein kindje.
Los van het feit of het terecht of onterecht is dat hij is ontslagen.
Het is toch te achterlijk voor woorden dat je je werkgever zwart gaat maken op Facebook!
Volgens mij heb je in dit land nog altijd het volste recht om te achterlijk voor woorden te zijn. Of je werkgever een nep-wout vinden genoeg reden is voor een ontslag, daar zou ik nog wel eens een hoger-beroepje over willen bomen.

Helaas trek je desondanks altijd aan het kortste eind als werknemer; Op z'n gunstigst is de arbeidsverhouding verstoort, en krijg je een halve maand extra ontslag-vergoeding van je werkgever mee. En da's als alles meezit.

Vervolgens kunnen wij, de rest van de maatschappij, daarna met z'n allen leuk 9 maanden W.W. uitkering voor deze persoon gaan ophoesten. Over te achterlijk voor woorden gesproken! |:(

Als je als werkgever mans genoeg bent om iemand over 'social' redenen te ontslaan, laat diezelfde werkgevers dan ook maar eens mans genoeg zijn om 'social' verantwoordelijkheid nemen!

[Reactie gewijzigd door tofus op 23 maart 2012 12:07]

Waarom is dat nou weer een kutcollega, die vent verdient een pluim. Het is toch te achterlijk voor woorden dat je je werkgever zwart gaat maken op Facebook! Als je iets te klagen hebt, doe dat dan bij je baas! En niet als 1 of ander klein kind achter iemand rug om gaan zitten zeiken
Als ik het zo een kutbedrijf vond was ik allang weg geweeest inderdaad en had ik hem nog ff de huid vol gescholden lol
Inderdaad. Mensen verklikken vind ik ook erg laag. Al zeker als het je eigen collega's zijn. Als die collega er zo mee "inzat", waarom sprak hij zn collega er niet gewoon zelf op aan. Verklikken is mijns inziens erg laag en bovendien achterbaks, zeker in dergelijke situatie.
Inderdaad. Mensen verklikken vind ik ook erg laag. Al zeker als het je eigen collega's zijn. Als die collega er zo mee "inzat", waarom sprak hij zn collega er niet gewoon zelf op aan. Verklikken is mijns inziens erg laag en bovendien achterbaks, zeker in dergelijke situatie.
Je kent de achtergrond niet. Ik weet genoeg situaties te herinneren dat er totaal niet te praten was met een collega. Het is heel goed mogelijk dat hier al een compleet traject aan vooraf is gegaan. De man in kwestie is ook al een keer gewaarschuwt.

In zo'n geval heb je weinig andere keuze, dan naar een leidinggevende te stappen. Dat heb ik ook wel eens moeten doen omdat het gedrag van een collega jegens mij onacceptabel was, en er niet te praten was met de persoon zelf. Dat is altijd jammer, en laat bij mij ook een nare nasmaak na, maar soms heb je daarin weinig andere keuze.
Het is heel goed mogelijk dat hier al een compleet traject aan vooraf is gegaan.
Juist, en aangezien hij dus zijn 'meerdere' had uitgescholden, lijkt mij dat er iets tussen hem en die meerdere is geweest, en ik kan me heel goed indenken dat je dan zoiets tegen je vrienden 'zegt'.
In zo'n geval heb je weinig andere keuze, dan naar een leidinggevende te stappen. Dat heb ik ook wel eens moeten doen omdat het gedrag van een collega jegens mij onacceptabel was, en er niet te praten was met de persoon
Maar dat is iets heel anders, dit ging dus om het gedrag tegen jou, dat vindt ik toch echt iets heel anders dan even een 'tweet' doorspelen naar iemand anders..
als je me een bron kunt leveren waaruit blijkt dat die tweet z'n einige misstap is...

als ik jouw uitscheld voor.....<zelfcensuur> zul je me hoogst waarschijnlijk negeren, maar doe je dat nog steeds als ik het voor de 500ste keer tegne je zeg of als ik je er om 3uu snachts mee wakker bel..

ergens licht een grens, en blijkbaar was deze 'tweet' dat voor deze meneer...

dat de media je graag doet geloven dat het alleen door de tweet komt is omdat dat bizarder (en dus winstgevender) overkomt maar je kunt op je kousenvoeten wel aanvoelen dat er meer aan vooraf is gegaan.

of ga je er werkelijk vanuit dat de rechter heeft nagelaten even te vragen of ie zich verder wel 'normaal' gedraagt...
De bron staat gewoon in het artikel, hoor. En dit was niet zijn enige misstap.

Korte samenvatting:
Werknemer vraagt een voorschot op zijn loon, wat geweigerd wordt. (gesprek werkgever-werknemer nr. 1)
Werknemer gedraagt zich opgefokt op de werkvloer, en er volgt een eerste facebookbericht. Gevolg: gesprek nr. 2 + schirftelijke waarschuwing
Werknemer plaatst weer een bericht op facebook, waar hij blokker een hoerebedrijf (sic) noemt, en zijn meerdere een hoerestumperd/kkhomo (sic)
Gevolg is WEER een gesprek, waarbij het WEER escaleert. Pas op dit moment is er sprake van ontslag.

Voor mij is het allemaal wel duidelijk dat dit het hier niet over een eerste of enige keer gaat :)
Voor mij is het allemaal wel duidelijk dat dit het hier niet over een eerste of enige keer gaat
Dat is ook redelijk duidelijk. Ik wil me over een eventuele schuldvraag dan ook niet eens drukmaken. De vraag is alleen of wij als maatschappij nu moeten worden opgezadeld met het probleem van deze werkgever (Blokker). Heel mooi hoor, en misschien zelfs wel helemaal terecht, dat ontslag. Maar Blokker is nu van het probleem af, en de maatschappij mag vervolgens de W.W. uitkering van deze meneer gaan ophoesten?

Als de overheid/maatschappij inderdaad wordt geacht dit soort problemen op te vangen, wellicht moet er dan ook gezorgd worden dat hier budgetten en politieke draagvlakken voor zijn, want anders heeft Blokker door deze man te ontslaan niets meer gedaan dan het probleem onder het maatschappelijke tapijt geveegd. En ervaring leert dat de maatschappij daar vroeg of de laat de rekening van krijgt voorgeschoteld.

Dan kunnen we als maatschappij maar beter zorgen dat we deze rekening ook daadwerkelijk kunnen en willen betalen, of we zullen toch echt strikter moeten zijn en bedrijven als Blokker in dit soort gevallen hun eigen problemen moeten laten oplossen, en niet de makkelijke weg van ontslaan en terugdumpen in de W.W. te laten kiezen.

[Reactie gewijzigd door tofus op 23 maart 2012 15:07]

Er bestaat al heel erg lang een politiek draagvlak waarin het acceptabel is dat mensen ontslagen kunnen worden. En het feit alleen al dat de wetgeving erop aangepast is, en dat het hier ook toegepast wordt, is ook niks nieuws.

bedrijven als Blokker in dit soort gevallen hun eigen problemen moeten laten oplossen, dat is ook exact wat er gebeurd is. En als je wil vermijden dat ontslagen mensen recht kunnen krijgen op een leefloon, dan kan je hun als maatschappij nog steeds opnieuw aan werk helpen.
Kijk, maar dat maakt het verhaal heel anders, als een fatsoenlijk nieuwssite dit soort belangrijke informatie er ook even bij vermeldt dan kun je tot een hele andere conclusie komen als met de (voor de zoveelste keer) beperkte informatie die tweakers neerzet..
[..] omdat het gedrag van een collega jegens mij onacceptabel was
In dat geval betrof het jouw persoonlijk, en niet je baas. Ik vind dat een heel andere situatie.

Als jij echter een wit voetje wilt halen door een collega te 'verklikken' bij je baas, ben je gewoon een menselijk stuk straatvuil, of om in de woorden van de ontslagen werknemer te spreken: een 'gore nep-wout', ongeacht de context. Punt uit.

[Reactie gewijzigd door tofus op 23 maart 2012 12:12]

Is het niet minstens net zo achterbaks als achter iemand zijn rug om lopen bitchen?

Vanuit een zakelijk oogpunt kan ik me het ontslag wel voorstellen. Iemand die blijkbaar zo ontevreden is kan nooit meer met 100% motivatie en inzet aan het werk gaan. Nu wist ik niet dat er een wet bestond dat je je als medewerker goed hoort te gedragen, maar blijkbaar heeft hij dus behalve een (mogelijk) gebrek aan motivatie ook nog eens de wet overtreden...
als het niet in de wet staat, dan wel in je arbeidsvoorwaarden, ergo contractbreuk...
Waarom zou je je niet negatief mogen uiten? vrijheid op meningsuiting? er zijn zat bedrijven waar het er kut aan toe gaat en de leiding geen verantwoordelijkheid neemt! klachten deponeren, gaan dan de prullebak in. Natuurlijk heb je de hielelikkers en mensen die de kantjes ervan af lopen, maar zoals ik jou en onderstaand hoor, mag je dit dus niet/nergens vermelden?

In feite zelfs als het niet op FB mag, mag je dit ook niet met familie, buiten met vrienden of direct op de werkvloer vermelden. En ZEER vreemde ontwikkeling!
Natuurlijk geldt het recht op vrijheid van meningsuiting, maar dat hoeft niet te betekenen dat eender welke mogelijke uiting ook zonder gevolg of consequenties moet blijven. Iemand uitschelden of zwartmaken is daarom nog geen mensenrecht. Iemands ontslag in overweging nemen doe je ook niet op basis van mensenrechten, maar oa op basis van goed fatsoen en bedrijfsreglementen.

In dit geval is er al een gesprek en een waarschuwing voorafgegaan. En ik weet niet of eens hebt gekeken over wat voor soort 'negatieve uiting' het gaat? “blokker wat een hoerebedrijf spijt dak er ben gaan werken en die mensen ook d er werken vooral me teamleider wat een gore achter de ellebogen nijmegseple nep wout je ken aan die kkstreken van hem wel merken dat hij uit nijmegen ko en wout uis geweest de hoerestumperd ooit komt mijn dag en geloof me dan st ze te janken kkhomo,s”

In dit geval vind ik de vraag, waarom je je niet negatief zou mogen uiten, ook niet terecht. Je kan je beter afvragen waarom een werkgever dit soort dingen zou moeten accepteren. Wat mij betreft: niet/nooit.
In feite zelfs als het niet op FB mag, mag je dit ook niet met familie, buiten met vrienden of direct op de werkvloer vermelden. En ZEER vreemde ontwikkeling!
Niks vreemds aan. Dat dit ook niet met familie, buiten met vrienden ... zou mogen is ook wel een drogreden van heb-je-me-nou. Wat hij met familie/vrienden heeft 'besproken' is niet eens in overweging genomen, wat hij op de werkvloer vertelde is door collega's blijkbaar als bedreigend ervaren, en openbaar op facebook was in dit geval dus NIET in intieme kring.
Anoniem: 112442
@Yngwie-23 maart 2012 11:34
Tja, nogal dom van deze persoon om na een waarschuwing nogmaals dit soort zaken uit te kramen terwijl dezelfde collega al eerder de opmerkingen doorgespeeld had aan de werkgever. Had dan eerst die ene collega uit je friends lijstje geknikkerd (wel een kutcollega trouwens)
Deze man had ook niets te verbergen. ;)

Hier zie je aan dat de opmerking niets te verbergen nergens op slaat.

Ik vind wel dat iedereen na moet denken wat je post. Het kan IMO niet dat je je werkgever afkraakt. Geschillen los je intern op. Daarbij schaad het buiten de werkgever ook je eigen carrière. Toekomstige werkgevers gebruiken ook Google om potentiële werknemers op te zoeken.
Tja, als mensen op mijn werk lopen te klagen dan zeg ik altijd "waarom ben je er dan nog? Als het je niet zint dan ga je toch weg?"
Pas maar op dat je kaas dit niet leest !

Steeldieven zijn ook lastig: alles naar de knoppen! Je bloemen, de hark, de spade, de bezem ... !

:D
Kan iemand mij zeggen wat "nijmegseple nep wout" wil zeggen, want als Vlaming is dit echt onverstaanbaar.

Verder: niet erg slim van op facebook te gaan klagen natuurlijk :/
Kan iemand mij zeggen wat "nijmegseple nep wout" wil zeggen, want als Vlaming is dit echt onverstaanbaar.
Nijmeegse nep (of wanna-be) politieagent (wout is een denigrerend synoniem voor agent)

Idd geen slimme actie van deze persoon. Valt dit eigenlijk ook niet onder smaad of laster?

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 23 maart 2012 09:36]

Een wout is in elk geval een politieagent, nep betekent onecht, maar 'nijmegseple'? Beats me...
nijmegseple zal wel iets te maken hebben met de haat tussen Arnhem en Nijmegen. Dat is volgens mij (als buitenstaander) hetzelfde als de haat tussen Rotterdam en Amsterdam.

OT: Natuurlijk terecht dat hij ontslagen is. Als hij problemen heeft met zijn baas moet hij dat gewoon melden bij hem en niet sneaky op FB een post plaatsen en hem daar zwartmaken.
Die collega hoeft overigens ook geen pluim te krijgen. Als je een goede collega bent zeg je tegen hem dat hij niet netjes heeft gehandeld en een advies geeft wat hij de volgende keer beter kan doen (direct tegen de baas netjes zeggen wat hem dwars zit).
Ik ben het eens met de uitspraak, maar mijn haren gaan overeind staan door het gebruik van 're-tweeten'. Hebben we dan echt helemaal geen rechters in NL die wél iets begrijpen van internet?
Vraag me eigenlijk af of de werknemer dit kan aanvechten met vormfout als argument.
Klopt gewoon niet wat de rechter zegt.

Dat je online je werkgever niet kan gaan afbranden staat natuurlijk buiten kijf, chique is anders.
Maar of je doordat je op je privé pagina je mening ventileert, niet publiek dus en imo dus niet te vergelijken met voor de deur staan roepen, mag worden ontslagen vind ik persoonlijk wel wat ver gaan..

Vind dat rechters hun IT kennis of adviseurs op IT gebied beter op orde moeten krijgen. Dit gaat nog eens een gevaarlijk precedent zetten.
Natuurlijk niet. Een foute term gebruiken (misschien wel door de advocaat aangedragen) mag geen reden zijn voor vrijspraak. "Meneer de Bruin, ik bedoel Bruinsma.." "aha, vormfout, ik vorder vrijspraak of ik wraak u!"

Het was geen privéchat met de partner, maar een opmerking tussen 100+ facebookvrienden die eenvoudig gedeeld kon worden.

Als ik op vrijdagavond in het café sta en mijn mening roep over mijn baas, dan kan een collega dat horen en doorbrieven. (Ok ok ik bén mijn baas maar dat terzijde.)

-edit: @Quacka: Arbeidsrechtzaken halen zelden de publiciteit. Het is dan ook nogal uitzonderlijk dat dit vonnis publiek werd.

Daarbij komt dat mensen wel snappen dat je op een borrel met collega's niet over kkdit en hoeredat moet gaan beginnen. Maar op Facebook doen mensen dat wel, ook al zitten diezelfde collega's in je vriendenlijst.

[Reactie gewijzigd door Arnoud Engelfriet op 23 maart 2012 10:12]

maar Arnoud: volgens mij is er nog nooit iemand ontslagen om wat hij over zijn baas riep in het cafe. Althans, ik heb er nog nooit van gehoord...

We zijn het met elkaar eens dat het uiterst dom is om op facebook zo uit je plaat te gaan over je werkgever. Het is uiterst slecht voor je carriere. Ik zou als werkgever deze info gebruiken om de werknemer een tijdje in de gaten te houden. Vaak als mensen zo negatief denken over hun werkgever, dam zullen ze ook minder goed werk verrichten. Ook op die manier kan je van een werknemer afkomen.
Tegelijk: als deze kritische werknemer zich voorbeeldig gedraagt, dan moet je als werkgever soms ook dingen door de vingers zien.
Anoniem: 64119
@Quacka23 maart 2012 13:17
volgens mij is er nog nooit iemand ontslagen om wat hij over zijn baas riep in het cafe. Althans, ik heb er nog nooit van gehoord...

Als personeelsfunctionaris kan ik je verzekeren dat dit wel vaker gebeurt.
Dit is bijna het beste begin van een ontslag dossier dat je je kan wensen.
Hoe meer bier en hoe krachtiger de beledigingen hoe beter.

Dit hoeft allemaal niet bewezen te worden voor een rechter. Wanneer het ontslag dossier dik genoeg is kan niemand er meer omheen.

Vaak verwarren we in Nederland de vrijheid van meningsuiting met een vrijbrief voor belediging / smaad / laster en soms zelfs bedreigingen.

Overigens vind trm0001 het gebruik van de term re-tweten ronduit briljant. Geen reclame voor FB maar via een concurrerende term is exact duidelijk wat er bedoeld word.... :9

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 64119 op 23 maart 2012 13:30]

Denk dat die nog stage lopen of studeren :p

Ik denk dat je best wel kan zeuren over je werk op facebook... doe het dan wel met mate :)
en niet te persoonlijk.
Je overdrijft nogal, vind ik. Een moderne term voor het verkeerde sociale netwerk gebruiken is toch even wat anders dan bijv. Wim Kok die een computer probeerde te bedienen door in de muis te praten.
Tja eigenlijk wel terecht. Ze zeggen wel dat facebook niet openbaar is. Maar iedereen in je vrienden lijst ziet het. Daar bereik je misschien wel meer mensen mee dan op een plein gaan roepen. Als er dan iemand uit je vrienden lijst op reageert zien de vrienden van die vriend het bericht ook. Persoonlijk voeg ik mensen van me werk niet aan mijn FB toe. Of ik moet ook echt buiten het werk om contact met die persoon hebben.

Voor werk is er LinkedIN.
Tja eigenlijk wel terecht. Ze zeggen wel dat facebook niet openbaar is. Maar iedereen in je vrienden lijst ziet het.
Openbaar wil zeggen dat iedereen het kan zien.
Maar je vrienden lijst is niet iedereen.

Waarom is dit zo anders dan in een prive gesprek (buiten werktijd) met een collega iets lelijks over je baas zeggen, en die collega vertelt het door aan de baas? Daarvan weet je ook van tevoren dat het risico bestaat net als 're-tweeten' - maar het lijkt me stug dat iemand dan kan worden ontslagen wegens artikel 7:611 BW.
Dat is ook totaal niet anders. Als jij in het rookhok gaat kankeren (/seth) dan moet je ook weten dat een collega dat kan doorbriefen.
Inderdaad. Ik gok dat je dan ook problemen krijgt.
"buiten werktijd"....
Is het dan nog totaal niet anders?
Mja jij weet ook dat je vrienden op FB of hyves niet alleen maar vrienden zijn. Maar ook kennissen en misschien collega's. Dus het gaat wel verder dan alleen naaste vrienden / familie. Bij veel mensen staan er ook mensen tussen die ze amper kennen.
Re-tweeten op Facebook? :')

Wel een terechte uitspraak. Als je het over straat gaat roepen wordt je ook ontslagen, als je het online doet ook. Wie zijn billen brandt...
Re-tweeten is tegenwoordig een nogal algemeen gebruikt woord en staat al in het "Oxford English Woordenboek"... Daarom kan ik wel snappen dat je dat woord gebruikt om een bepaald effect uit te leggen. Rechters zijn echt niet dom hoor...
Dus daarom gebruiken we het woord "re-tweeten" maar meteen voor alles gebruiken wat met digitaal (her)delen van content te maken heeft? Op facebook heet dat "liken" of "sharen". Je een beetje verdiepen in de context is wel het minste dat een rechter/advocaat/jurist kan doen.
Misschien zei de rechter wel in zijn uitspraak iets als:
"Het zogenaamde Retweeten/liken enzovoort."

Als er dan een journalist bij zit vertaalt die dat naar: "De rechter noemde het retweeten van een facebook bericht."

Er zit altijd een verschilletje tussen de geschreven uitspraak en hoe deze wordt opgelezen. Ik snap je punt wel, maar ik denk echt niet dat dit hoeft aan te geven dat de rechter zich niet heeft verdiept in de context.
Wat dacht je van 'verspreiden' of 'delen' te gebruiken.
Had ook gekund. We moeten het niet uit zijn proportie trekken.
1 2 3 ... 7

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee