Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

Door , , 28 reacties
Bron: Telegraaf.nl, submitter: T.T.

Op Telegraaf.nl valt te lezen dat het ANP dreigt met juridische stappen richting nieuwsoverzicht.net. Het ANP wil voorkomen dat de nieuwsaanbieder inbreuk maakt op het auteursrecht. Dit zou gedaan worden door het publiceren van headlines geschreven door ANP-journalisten. Onder andere headlines van de gratis krant 'Spits' zouden worden gebruikt. Het ANP wil dat de site stopt met het 'stelen' van headlines omdat de twee bedrijven geen samenwerkingsverband hebben. Nieuwsoverzicht.net is niet van plan gehoor te geven aan het dreigement en beroept zich op een uitspraak in de zaak van PCM tegen kranten.com. De rechter oordeelde in deze zaak dat kranten.com geen inbreuk op het auteursrecht pleegde door headlines van PCM te gebruiken. Het ANP zegt er het volgende over:

ANP logo zwart/wit klein Het ANP heeft immers een copyrightrecht op alle content die geschreven wordt door onze journalisten. Het feit dat u de nieuwsberichten van de Spits-site afhaalt geeft u nog geen vrijwaring van het copyrightrecht van het ANP.
Moderatie-faq Wijzig weergave

Reacties (28)

Aangezien er in dit geval jurispredentie bestaat is het vrij veilig om aan te nemen dat ze geen gevaar lopen. Er staat mij ook bij dat het ANP een keer een rechtszaak aan wilde spannen tegen Nu.nl wegens een tracker. Die hebben ze bij mijn weten ook verloren. Het beschermen van hun persberichten lijkt dus steeds lastiger te worden.

Waar we voor uit moeten kijken is dat het straks niet onaantrekkelijk wordt om nieuws aan te bieden zoals het ANP. Wanneer iedereen het klakkeloos mag kopieren is er geen drijfveer om het nieuws samen te stellen. In de OpenSource wereld, om maar even een vergelijking te trekken, is dat niet zo'n probleem omdat er honderden programmeurs zijn die weten hoe ze een goed stuk software moeten maken. Bij journalistiek is dat echter niet het geval. IMHO moeten de persberichten van het ANP beter beschermd worden, en moeten ze op z'n minst een vergoeding kunnen krijgen voor het gebruik van dergelijke informatie.
laat nu net de Auteursrechtenwet uit 1912 (laatste herziening 1999) de volgende passage bevatten:
Artikel 15

[1.] Als inbreuk op het auteursrecht wordt niet beschouwd het overnemen van nieuwsberichten, gemengde berichten, of artikelen over actuele economische, politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke onderwerpen, die in een dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift zijn verschenen, alsmede van werken van dezelfde aard die zijn opgenomen in een uitgezonden radio- of televisieprogramma, indien:

1. het overnemen geschiedt door een dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift, in een uitzending van een radio- of televisieprogramma;
2. de bepalingen van artikel 25 in acht worden genomen;
3. de bron op duidelijke wijze wordt vermeld, alsmede de aanduiding van de maker, indien deze in de bron voorkomt, en
4. het auteursrecht niet uitdrukkelijk is voorbehouden.

[2.] Bij tijdschriften wordt als een uitdrukkelijk voorbehoud als bedoeld in het eerste lid, onder 4. ook aangemerkt een voorbehoud in algemene bewoordingen dat aan het hoofd van het nummer voorkomt.

[3.] Ten aanzien van nieuwsberichten en gemengde berichten kan een voorbehoud als bedoeld in het eerste lid, onder 4. niet worden gemaakt.
Als inbreuk op het auteursrecht wordt niet beschouwd het overnemen van nieuwsberichten . . .
Nee, het nieuws zelf niet, maar als er een artikel klakkeloos word overgenomen dan kan ik me voorstellen dat er aan dat artikel wel degelijk een vorm van copyright te verbinden is.

ter illustratie:
op de A27 is om 09:00 een aanrijding geweest tussen twee personenauto's waarbij geen gewonden zijn gevallen
- en -
op de A27 is om 09:00 een aanrijding geweest tussen een <merk X> en <merk Y> waarbij door <insert details> gelukkig geen gewonden zijn gevallen, het ongeval was een gevolg van <insert een verhaal met details> waarbij (bladiebla, nog veel meer details>, etc.
Op de feiten zal imo geen copyright mogelijk zijn, maar op het in een bepaalde uitgebreidere vorm gieten van het verhaal zou imo wel degelijk intellectueel eigendom moeten gelden.

Dat er een bepaalde jurisprudentie is betekent nog niet dat het een wet is, en een bepaalde wet kan altijd anders uitgelegd worden dan er bedoeld word, hetgeen dus resulteert in nieuwe beoordelingen in nieuwe rechtzaken.
De auteursrechtenwet is gebaseerd op werken met een 'eigen karakter'; een nieuwsbericht an sich heeft niet dit eigen karakter, natuurlijk zijn er Gonzo-achtige journalisten die wel die eigen intepretatie schrijven; maar die houden het juist bij het ANP niet lang uit.

Artikel 15 van de AW staat momenteel al langer sterk onder druk, vreemd genoeg van twee kanten;
enerzijds lijken de regering open te staan voor een brede interpretatie (knipselkranten arrest uit 1995 door de Hoge Raad).
Binnen de Berner Conventie (internationaal auteursrecht is het betreffende artikel controversieel, een geen verplichting, Frankrijk erkent het niet bv.).

De vraag is sterk in hoeverre de 'free flow of information' opweegt tegenover de economische rechten van uitgevers om nieuws uit te baten als inkomstenbron.
In Amerika valt dit daarom onder een 'Fair Use'-clausule die impliceert dat het overnemen enkel toestaat op een incidentele basis en binnen een matigings-principe.
Dat er een bepaalde jurisprudentie is betekent nog niet dat het een wet is, en een bepaalde wet kan altijd anders uitgelegd worden dan er bedoeld word, hetgeen dus resulteert in nieuwe beoordelingen in nieuwe rechtzaken.
dat is een vreemde gedachtengang en maakt van rechtspraak een nogal twijfelachtige russische roulette: Dan zou iedere rechter lukraak de tekst van wetten persoonlijk mogen interpreteren en is er geen sprake van een rechterlijke macht, edoch losstaande mening-dictatortjes (en die zijn er al genoeg in de politiek).

Zo heeft het Gerechtshof Leeuwarden in november 2002 in hoger beroep bepaalt dat een krant niet onder de wettelijke definitie van databank mag vallen (databankenwet, Wegener vs. Hunter Select): die uitspraak is rechtsgeldig, en zolang deze niet vernietigs is door de Hoge raad, mag een lager rechter dit niet zomaar terzijde schuiven, dat is de waarde van jurisprudentie (in engels 'Case Law', de wet die uit eerder gevoerde zaken voortvloeit)
[1.](..)die in een dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift zijn verschenen,(..)uitgezonden radio- of televisieprogramma(..)
Hier staat alleen niets, maar dan ook niets over internet...
Alleen over geschreven media en radio/TV.

Maar dan nog: kranten.com kwam er onderuit, dus ik zie niet in waarom nieuwsoverzicht.net er niet mee weg zou komen...
Er staat niks over internet, maar het gaat altijd om de "geest" van de wet en niet de letterlijke tekst.
Staat er ook niet in dat het niet mag.
Als je dan toch de wet er bij vermeldt doe dan ook artikel 25 erbij . Daar wordt aan gerefereerd.
Artikel 25

[1.] De maker van een werk heeft, zelfs nadat hij zijn auteursrecht heeft overgedragen, de volgende rechten:

a. het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn naam of andere aanduiding als maker, tenzij het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid;

b. het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere naam dan de zijne, alsmede tegen het aanbrengen van enige wijziging in de benaming van het werk of in de aanduiding van de maker, voor zover deze op of in het werk voorkomen, dan wel in verband daarmede zijn openbaar gemaakt;

c. het recht zich te verzetten tegen elke andere wijziging in het werk, tenzij deze wijziging van zodanige aard is, dat het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid;

d. het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid.

[2.] De in het eerste lid genoemde rechten komen, na het overlijden van de maker tot aan het vervallen van het auteursrecht, toe aan de door de maker bij uiterste wilsbeschikking of bij codicil aangewezene.

[3.] Van het recht, in het eerste lid, onder a genoemd kan afstand worden gedaan. Van de rechten onder b en c genoemd kan afstand worden gedaan voor zover het wijzigingen in het werk of in de benaming daarvan betreft.

[4.] Heeft de maker van het werk het auteursrecht overgedragen dan blijft hij bevoegd in het werk zodanige wijzigingen aan te brengen als hem naar de regels van het maatschappelijk verkeer te goeder trouw vrijstaan. Zolang het auteursrecht voortduurt komt gelijke bevoegdheid toe aan de door de maker bij uiterste wilsbeschikking of bij codicil aangewezene, als redelijkerwijs aannemelijk is, dat ook de maker die wijzigingen zou hebben goedgekeurd.

Artikel 25a

In deze paragraaf worden onder nabestaanden verstaan de ouders, de echtgenoot of de geregistreerde partner en de kinderen. De aan de nabestaanden toekomende bevoegdheden kunnen zelfstandig door ieder van hen worden uitgeoefend. Bij verschil van mening kan de rechter een voor hen bindende beslissing geven.

HOOFDSTUK II. DE UITOEFENING EN DE HANDHAVING VAN HET AUTEURSRECHT EN BEPALINGEN VAN STRAFRECHT
Ik vind dat het ANP gelijk heeft ook. Die geven een hoop geld uit om het nieuws te vergaren. Het minste dat nieuwsoverzicht.net zou kunnen doen is de headlines herschrijven ipv te teren op andermans werk...
Duur nieuws vergaren en dan gratis de spits weggeven?????
ook Spits is geen filantropische instelling punica, er is weliswaar een groot vrijwilligers draagvlak, het betekent nog niet dat ze daarom anderen (zoals het ANP) daarom niet hoeven te betalen voor het werk wat zij verrichten (nieuwsverslagen kloppen is immers ook werk).
Dat snap ik ook wel, maar puur gekeken naar de redenatie hier, "duur nieuws vergaren...."
Ik zie overeenkomsten met de muziekindustrie....
Ten eerste: nieuws vergaren is duur ja, hoe denk je dat ze aan dat nieuws komen? Ze moeten mensen hebben die wereldwijd dat nieuws kunnen vergaren. Ik weet niet hoe het met jouw baan zit, maar ik denk dat ze daar gewoon euro's voor krijgen. En die moeten ergens vandaan komen

Ten tweede: De spits is niks anders dan advertenties met nieuwsberichten er tussendoor. En door al die full page advertenties is de spits ook 'gratis' (alleen voor jou gratis dus..)
Hier even een sterke argumentatie van de rechter in de zaak kranten.com:
Voor zover al aangenomen mag worden dat (een aantal van) deze afzonderlijke titels en de loutere opsomming daarvan als geheel (hierna te noemen: titellijsten) als (een verzameling van) auteursrechtelijk beschermde werken zijn aan te merken met een eigen, oorspronkelijk karakter die het persoonlijk stempel van de maker dragen, mogen deze titels en titellijsten op grond van artikel 15 Auteurswet 1912 (hierna: Aw) toch integraal worden overgenomen met bronvermelding door een persorgaan. De website kranten.com is als een persorgaan in de zin van artikel 15 Aw aan te merken. Kranten.com geeft immers uitsluitend een actueel overzicht van de titels op de websites van diverse media. Daarmee is zij niets anders dan een nieuwsmedium dat periodiek (te weten dagelijks) een overzicht geeft van hetgeen die media actueel melden, waarbij de namen van die media uitdrukkelijk worden genoemd. Dat ten behoeve van deze "inhoudsopgave" de titels en titellijsten letterlijk overgenomen worden ten behoeve van het linken is in dit verband juist zorgvuldig en gerechtvaardigd, en dient in dit verband naar de regels van het maatschappelijk verkeer dan ook geoorloofd geacht te worden. Een en ander levert bovendien persoverzichten op die vallen onder de citeervrijheid van artikel 15a Aw. Tussen het weergeven van de titels op de site van kranten.com als link en het toezenden van die links aan abonnees bestaat geen wezenlijk verschil. Van strijd met de Auteurswet 1912 is in dit verband dus geen sprake.
Volgens mij ligt hier de kern van de zaak......
Dit is al eens eerder gebeurd met Nu.nl. ANP ondernam juridische stappen tegen Nu.nl omdat laatsgenoemde gratis headlines verschafte aan derden.

Lees maar op Emerce
http://www.emerce.nl/divers/search/resultaat.lasso?st=1&pl=&sort=&pq=a np+nu&tf=&qr=anp+nu.nl&Type=

ANP heeft overigens deze rechtszaak gewonnen

|:( weer te laat, moet toch eens wat sneller leren typen... :(
Deze mag dan wel 1 minuut later zijn gepost en als dubbelpost worden gemod, maar hierin tenminste een bron vermeld ie precies het tegenovergestelde lat zien als de post hierboven.

http://www.emerce.nl/archives/nieuws/Business/14483.html

Het ANP heeft inderdaad die rechtzaak [i]wel\[i/] gewonnen. Hierboven staat dus dat het ANP hem verloren zou hebben. Nu.nl redirect gewoon hun headlines naar de nieuwssite van het ANP, om het copyright te omzeilen. Imo brengen ze dus zelf geen nieuws, maar verzamelen slecht nieuwslinks en plaatsen alles onder 1 noemer.
bij kranten.com was het als volgt:

in het kort:
zij maakte diep-links... dat mocht niet, mag wel naar homepage..

dus ze mogen wel een overzicht weergeven van de artikelen maar niet de inhoudt ervan gebruiken...

maar ja die site hierboven maakt alleen gebruik van links op een derde site.... denk dus niet te voorspellen wat de uitkomst wordt, we wachten aff.

DAARNAAST:

de weerkaart is ook gejat:
http://portal.telegraafnet.nl/weeranimatie.gen.gif

pffffff is dit nou leechen en geld ermee verdienen? even die site naar www.getarealjob.com laten wijzen ;-)

heb overigens mailtje gestuurd naar weerburea van telegraaf dat hun animatie door die website gejat wordt
bij kranten.com was het als volgt:

in het kort:
zij maakte diep-links... dat mocht niet, mag wel naar homepage..
Uiteindelijk mocht kranten.com juist wl blijven deeplinken; PCM heeft wel geprobeerd om dit te verbieden.
zie o.a. http://www.ivir.nl/rechtspraak/kranten.com.html , http://www.emerce.nl/archives/nieuws/regelgeving/11291.html en de FAQ van kranten.com
Ik ben zelf niet zo erg handig met auteursrechten, maar is het niet ietswat moeilijk voor een nieuws organisatie zoals hier de ANP om kopjes van texten die dus een specifieke woordencombinatie hebben als het ware veilig te stellen dat anderen dat niet zomaar mogen gebruiken voor dergelijke berichten.

Opzich aan de andere kant is het niet de bedoeling dat iedereen zijn eigen nieuws bundeltje zomaar gaat samenstellen. Tenminste er moeten originele organisaties blijven die nieuws publiceren of doorgeven.
Waarom zou het ANP een rechtzaak aanspannen? Tegenwoordig hangen we wel erg aan wat van "ons" is. Schrijft het ANP altijd eigen/ originele teksten dan????
En dan nog: nieuws (headlines) gaat zo snel dat als je nu iets schrijft, dat over een uur alweer oud nieuws is. Dus waarom zou het ANP zich nu zorgen maken als iemand anders hun oude nieuws ergens anders voor gebruikt?? Of is dit iets te simpel gedacht?
Omdat het ANP een bedrijf is dat naar de klote gaat.
Ze weigeren te investeren en zijn veel te duur.

Ik zie dit meer als laatste redmiddel.
oh ja klopt sorry. wat ze gedaan hebben is de alles in een database opgeslagen en toen overtraden ze weer een andere wet waardoor het wel verboden werd (ja die lessen recht en maatschappij komen soms nog van pas) ;-)
> heb overigens mailtje gestuurd naar weerburea van telegraaf dat hun animatie door die website gejat wordt


goh, nobel hoor :r
heel vreemde site, ik kan geen nieuwsberichten vinden op nieuwsoverzicht.net/ alleen een ssh login javaclient ofzo

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.Apple iOS 10 Google Pixel Apple iPhone 7 Sony PlayStation VR AMD Radeon RX 480 4GB Battlefield 1 Google Android Nougat Watch Dogs 2

© 1998 - 2016 de Persgroep Online Services B.V. Tweakers vormt samen met o.a. Autotrack en Carsom.nl de Persgroep Online Services B.V. Hosting door True