Voorwaarden Vraag & Aanbod

Het gebruik van Vraag & Aanbod is aan voorwaarden gebonden. Door het plaatsen van een advertentie of het reageren op een advertentie verklaart de gebruiker kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden voor het gebruik van Vraag & Aanbod. Het bepaalde in de algemene voorwaarden van Tweakers is onverminderd van toepassing op het gebruik van Vraag & Aanbod.

Gebruik van Vraag & Aanbod

 1. Tweakers Vraag & Aanbod is een platform waar een gebruiker advertenties kan plaatsen en een gebruiker deze advertenties kan bekijken.
 2. Artikelen kopen en verkopen of het leveren van of vragen naar diensten via "Vraag & Aanbod" (verder: V&A) is voorbehouden aan personen of bedrijven die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten mogen sluiten. Minderjarigen en personen of bedrijven aan wie Tweakers de toegang voor bepaalde of onbepaalde tijd, gedeeltelijk of geheel heeft ontzegd, mogen geen gebruik maken van V&A.
 3. Indien het product of de dienst wordt verkocht door een particulier (geen Zakelijke verkoper) dan zijn op de overeenkomst geen Europese consumentenregels van toepassing.
 4. Een bod op een product of dienst is niet bindend. Een gebruiker is niet verplicht een (redelijk) bod te accepteren. Indien een bod door een gebruiker wordt geaccepteerd, verplicht dit de gebruiker niet tot aankoop.
 5. Het is niet toegestaan om persoonsgegevens van gebruikers die een advertentie hebben geplaatst op V&A (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.
 6. Advertenties op V&A zijn altijd gericht op het aanbieden van producten en diensten aan consumenten. Dit laat onverlet dat het bedrijven ook is toegestaan producten te kopen en diensten af te nemen. Voor het aanbieden van producten en diensten door bedrijven gelden aanvullende voorwaarden (zie “Zakelijke verkopers”).
 7. Het is niet toegestaan om V&A te gebruiken voor structurele verkoop van producten en/of diensten met dien verstande dat dit wel is toegestaan voor Zakelijke verkopers.
 8. In het privacybeleid van Tweakers wordt uitgelegd hoe Tweakers omgaat met persoonsgegevens en hoe Tweakers de privacy van de gebruikers beschermt.
 9. Alle gebruikers dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en het reageren op producten en diensten. Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het betreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. Tweakers is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving door gebruikers. Tweakers adviseert om alle communicatie per Tweakers berichten (DM) te laten verlopen, zodat Tweakers deze kan inzien in geval van onregelmatigheden.

De advertentie

 1. Het is niet toegestaan om binnen één week na plaatsing een advertentie van dezelfde strekking te plaatsen of herplaatsen.
 2. Het is niet toegestaan om de plaatsingsdatum van de advertentie te wijzigen.
 3. Het is niet toegestaan om biedingen op een aangeboden product of dienst te manipuleren of te beïnvloeden.
 4. Het is niet toegestaan het gebruik door andere gebruikers te hinderen.
 5. De volgende zaken zijn niet toegestaan in advertenties:
  1. Op bestelling te bouwen of te configureren computers of producten (build to order/configure to order).
  2. Producten die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden.
  3. Producten met gepatchte of gemodificeerde hardware om beschermingen, beveiligingen en/of beperkingen te omzeilen.
  4. Producten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
  5. Animo-, interesse- of prijschecks.
  6. Pre-order aanschaf, inkoopacties of aanbieden van producten die niet in eigen bezit zijn.
  7. Gamekeys, gameaccounts, gamevouchers etc.
  8. Software, (digitale) licenties, keys, cadeau-, kortings- en tegoedbonnen, vouchers etc. zonder dat daarvan een aantoonbaar bewijs van aankoop is te overleggen.
  9. Het opnemen van winacties.
  10. Spam, virussen, malware of andere ongepaste berichten of informatie.

De titel

 1. De titel van de advertentie mag alleen de productnaam te bevatten.
 2. De volgende zaken zijn niet toegestaan in de titel:
  1. Overdadig gebruik van hoofdletters, leestekens, iconen of teksten om extra aandacht te trekken van de bezoekers van V&A.
  2. Het gebruik van kreten zoals onder andere maar niet uitsluitend ‘actie’, 'garantie', ‘nieuw’, ‘sealed’, ‘te koop’.

De foto

 1. Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst. Gebruik bij voorkeur een eigen foto van het aangeboden product of de aangeboden dienst.

De prijs

 1. Het is niet toegestaan om advertenties te plaatsen op V&A met als enkel doel het doen van een prijs- en/of waardecheck.
 2. De prijs in de advertentie dient een reële prijs te zijn welke in grote lijnen overeenkomt met de waarde van het product in de advertentie. Het is niet toegestaan uitzonderlijke prijzen op te nemen zoals onder andere maar niet uitsluitend EUR 0,01 en/of EUR 999.999,-.

De tekst

 1. De tekst in de advertentie moet kort en bondig zijn en moet een duidelijke omschrijving bevatten over het aangeboden of gevraagde product of dienst.
 2. De tekst van de advertentie dient in het Nederlands te zijn opgesteld.
 3. De volgende inhoud is niet toegestaan in de advertentietekst:
  1. Misleidende, onnauwkeurige of onjuiste beschrijving.
  2. Directe of indirecte promotie van een bedrijf.
  3. Vermeldingen naar websites, met uitzondering van een website met een productspecificatie of de website van de betreffende producent, fabrikant of importeur.
  4. Verplichting tot minimale afname. Indien in de advertentie meerdere identieke producten worden aangeboden, moet het mogelijk zijn om elk gewenst aantal te kunnen kopen (m.u.v. van zogenaamde “zolderopruiming” advertenties).
  5. Overbodige tekst die geen toegevoegde waarde heeft, zoals onder andere maar niet uitsluitend ascii-art, zoekwoorden, vertalingen, adresgegevens en reclameteksten.
  6. Discriminerende, pornografische, beledigende, bedreigende of opruiende boodschappen.
  7. Politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden of inhoud die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden.

Het product

 1. Het gebruik van V&A is enkel gericht op het aanbieden van gebruikte producten. Het is voor consumenten die niet in de uitoefening van hun beroep en/of bedrijf actief zijn bij uitzondering toegestaan om incidenteel en in beperkte mate ongebruikte producten aan te bieden. In dit geval dient dit in de advertentie duidelijk te worden vermeld. Tweakers acht een maximum van 10 ongebruikte producten per jaar acceptabel voor consumenten die niet in de uitoefening van hun beroep en/of bedrijf actief zijn.
 2. Het aangeboden product of dienst moet in één van de V&A-categorieën passen.
 3. Het is niet toegestaan om dezelfde advertentie in meer dan één van de V&A-categorieën te plaatsen.
 4. Een advertentie bevat slechts één product of een combinatie van producten die onlosmakelijk bij elkaar horen.
 5. Meerdere identieke producten dienen in één advertentie geplaatst te worden.

Zakelijke verkopers

Voor gebruikers die producten aanbieden in de uitoefening van beroep of bedrijf (verder: Zakelijke verkopers), geldt de volgende verplichtingen:

 1. Invullen van de complete bedrijfsgegevens in het Tweakers-profiel, waaronder het e-mailadres, telefoonnummer, KvK-nummer en BTW-nummer. Deze gegevens worden automatisch in de advertentie getoond bij de bedrijfsgegevens.
 2. Nakomen van alle geldende wet- en regelgeving, waaronder het consumentenrecht. Dit betekent onder meer dat de Zakelijke verkoper:
  1. de belangrijkste kenmerken van het product of dienst vermeldt;
  2. de totale prijs inclusief bijkomende kosten vermeldt (prijsindicaties zijn niet toegestaan);
  3. duidelijkheid verschaft over de betaling, levering, garantie en service;
  4. het risico van verzending op zich neemt;
  5. de consument de wettelijke bedenktijd biedt;
  6. het aangeboden product kosteloos repareert of vervangt indien het product niet biedt wat de consument op basis van de advertentie had mogen verwachten;
  7. vermeldt of er garantie en/of service wordt geboden. Indien garantie wordt geboden dient een garantiebewijs afgegeven te worden. Dit garantiebewijs kan zowel op naam van de koper gesteld worden als op anonieme basis verstrekt worden. Het is in geen geval toegestaan dat de naam van een vorige eigenaar van het product op het garantiebewijs vermeld staat; en
  8. de consument wijst op het al dan niet van toepassing zijn van de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. Het volgende is voor Zakelijke verkopers niet toegestaan:
  1. Het aanbieden van nieuwe en/of ongebruikte producten. Dit geldt zowel voor losse producten als voor een onderdeel of onderdelen van een aangeboden nieuw en/of ongebruikt product.
  2. Het opnemen van verwijzingen naar de eigen webshop, waaronder ook adres en bedrijfsgegevens.
  3. Het afdwingen van andere communicatiekanalen dan de communicatiekanalen die Tweakers ter beschikking stelt (berichten DM).

Ervaringen

 1. Gebruikers kan worden gevraagd om hun ervaring en beoordeling te delen over een gebruiker met wie zij op basis van een advertentie gecommuniceerd hebben en/of een overeenkomst hebben gesloten. Op basis van de ervaringen en beoordelingen van gebruikers berekent Tweakers een score. Deze score is gebonden aan het account van de gebruiker.
 2. Het op welke wijze dan ook beïnvloeden of afdwingen van scores is niet toegestaan. Tweakers heeft geen invloed op de ervaringen en beoordelingen van gebruikers. Het kan gebeuren dat een ervaring of beoordeling de feitelijke situatie niet (geheel) correct weergeeft.
 3. Een ervaring en/of beoordeling:
  1. moet naar waarheid worden gedaan;
  2. moet betrekking hebben op de betreffende gebruiker;
  3. moet betrekking hebben op de advertentie waarvoor de optie tot beoordelen wordt geboden;
  4. mag niet worden geplaatst met het waarschijnlijke oogmerk de gebruiker te schaden, in een kwaad daglicht te zetten of anderszins misbruik te maken;
  5. mag niet worden geplaatst als wraakbeoordeling op een ontvangen slechte beoordeling;
  6. mag enkel 72 uur na de eerste poging tot communiceren worden geplaatst.

Misbruik en geschillen

 1. Advertenties die in strijd zijn met deze voorwaarden kunnen worden gemeld via de ‘Meld misbruik’ knop bij de advertentie. Bij een melding dient duidelijk de reden van onrechtmatigheid te worden vermeld. Meldingen zonder duidelijke vermelding van onrechtmatigheid worden niet in behandeling genomen.
 2. Tweakers is geen partij bij de overeenkomst die tussen gebruikers tot stand komt. Gebruikers dienen eventuele geschillen zelf onderling op te lossen. Tweakers bemiddelt niet bij geschillen tussen gebruikers en verschaft geen persoonsgegevens aan derden.
 3. Indien Tweakers meldingen van andere gebruikers ontvangt, om andere redenen van mening is dat een gebruiker niet handelt in overeenstemming met wet- en regelgeving en/of deze voorwaarden, of van mening is dat een gebruiker misbruik maakt van V&A, dan kan Tweakers - indien Tweakers daartoe aanleiding ziet - om veiligheidsredenen en ter bescherming van de gebruikers onder meer onderstaande maatregelen treffen:
  1. Tweakers kan de betreffende gebruiker uitsluiten van de diensten van Tweakers of bepaalde functionaliteiten voor deze gebruiker beperken. Denk hierbij aan het schorsen van het account van de betreffende gebruiker, het verwijderen van reviews, het blokkeren van de toegang tot V&A, het beperkt kunnen plaatsen van reacties. Tweakers zal dit gemotiveerd kenbaar maken aan de gebruiker; en/of
  2. Tweakers kan een of meerdere advertenties van de gebruiker verwijderen. Tweakers zal dit gemotiveerd kenbaar maken aan de gebruiker.

Tweakers kan in het kader van bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Tweakers binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de gebruiker doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

Aansprakelijkheid

 1. Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een advertentie plaatsen of op een advertentie reageren. Tweakers voert geen controle uit op:
  1. de kwaliteit van de inhoud van de advertentie;
  2. de staat van het product;
  3. de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten;
  4. de juistheid van de aanbiedingen;
  5. de bevoegdheid van de gebruiker om producten te verkopen of diensten aan te bieden; en
  6. de bevoegdheid van de gebruiker om producten te kopen of diensten af te nemen.

Tweakers geeft geen enkele garantie over voornoemde punten.

 1. Tweakers geeft geen garantie dat de producten of diensten die door gebruikers worden aangeboden voldoen aan de verwachtingen.
 2. Iedere gebruiker vrijwaart Tweakers voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door:
  1. het aangaan van een overeenkomst op basis van een advertentie;
  2. het gebruik van via V&A gekochte producten;
  3. het gebruik van via V&A aangeboden diensten; en
  4. het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) advertentie en/of het geleverde product of de geleverde dienst.
 1. Tweakers sluit aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door:
  1. gebruik van de diensten van V&A;
  2. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van V&A of delen daarvan;
  3. onjuiste informatie op V&A;
  4. afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via V&A;
  5. de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van aangeboden diensten of producten;
  6. het niet nakomen van de overeenkomst op basis van een advertentie;
  7. wijzigingen van V&A.

Indien Tweakers toch aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag van EUR 100,00.

Rangschikking

 1. De rangschikking van de advertenties wordt gerangschikt van boven naar beneden door middel van datum en tijd van plaatsing. De laatst geplaatste advertentie staat bovenaan de pagina. Voorgaande is afhankelijk van de voorkeuren die de bezoeker van invult in zoekcriteria.

Overig

 1. Tweakers kan deze voorwaarden of delen daarvan ten alle tijde wijzigen. Wijzigingen treden in werking vijftien (15) dagen na bekendmaking of op de datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de gebruiker de wijzigingen in de algemene voorwaarden en niet wenst te accepteren, dan is de gebruiker gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht zouden worden tenzij i) sprake is van een redactionele wijziging en/of ii) Tweakers de voorwaarden moet aanpassen op grond van een wettelijke of regelgevende verplichting en/of iii) Tweakers de voorwaarden moet aanpassen vanwege een onvoorzien en dreigend gevaar.
 2. Indien Tweakers een bepaling in deze voorwaarden niet afdwingt, dan heeft dat niet tot gevolg dat Tweakers afstand doet van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere gebruiker wel af te dwingen. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen in deze voorwaarden onverlet.
 3. Eventuele klachten aangaande het functioneren van V&A dienen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vijftien (15) werkdagen na het ontstaan ervan per e-mail aan Tweakers te worden gemeld.
 4. Tweakers is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op V&A over te dragen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.
 5. In het geval van een geschil voortvloeiend uit overeenkomsten, gebruiksvoorwaarden of deze voorwaarden, zal dit geschil worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken, tenzij het geschil door Tweakers is voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam. Indien de gebruiker handelt als consument, dan heeft deze gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat Tweakers zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 6. In situaties waarbij de voorwaarden geen uitsluitsel geven is Tweakers gerechtigd een besluit te nemen.
 7. Tweakers houdt zich het recht voor om bij vermoeden van misbruik van V&A de gebruiker de toegang tot V&A per direct te ontzeggen en/of een sanctie op te leggen.

Deze Voorwaarden Vraag & Aanbod zijn voor het laatst gewijzigd op 5 juli 2022.