Voorwaarden Vraag & Aanbod

Het gebruik van Vraag & Aanbod is aan een aantal voorwaarden gebonden. Door het plaatsen van een advertentie of het reageren op een advertentie verklaart de gebruiker kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden voor het gebruik van Vraag & Aanbod. Het bepaalde in de algemene voorwaarden van Tweakers is onverminderd van toepassing op het gebruik van Vraag & Aanbod.

Gebruik van Vraag & Aanbod

 1. Artikelen kopen en verkopen of het leveren of vragen van/naar diensten via "Vraag en Aanbod" (verder: V&A) is voorbehouden aan personen of bedrijven die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Minderjarigen en personen of bedrijven aan wie Tweakers de toegang voor bepaalde of onbepaalde tijd, gedeeltelijk of geheel heeft ontzegd mogen geen gebruik maken van V&A.
 2. Een bod op een product of dienst is niet bindend. Een gebruiker is niet verplicht een (redelijk) bod te accepteren. Indien een bod door een gebruiker wordt geaccepteerd, verplicht dit de gebruiker niet tot aankoop.
 3. Het is niet toegestaan om persoonsgegevens van gebruikers die een advertentie hebben geplaatst op V&A (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.
 4. In het privacybeleid van Tweakers wordt uitgelegd hoe Tweakers omgaat met persoonsgegevens en hoe Tweakers de privacy van de gebruikers beschermt.

Het plaatsen van en reageren op een advertentie

 1. Tweakers is een platform waar een gebruiker advertenties kan plaatsen en een gebruiker deze advertentie kan bekijken. Tweakers is geen partij bij de overeenkomst die tussen gebruikers tot stand komt. Gebruikers dienen eventuele geschillen zelf op te lossen. Tweakers zal niet bemiddelen bij geschillen tussen gebruikers.
 2. Gebruikers dienen bij het plaatsen van een advertentie de volgende regels in acht te nemen:
  1. Advertenties op V&A zijn altijd gericht op het aanbieden van producten en diensten aan consumenten. Dit laat onverlet dat het bedrijven ook is toegestaan producten te kopen en diensten af te nemen.
  2. Het gebruik van V&A is enkel gericht op het aanbieden van gebruikte producten. Voor gebruikers die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf is het bij uitzondering toegestaan om incidenteel en in beperkte mate ongebruikte producten aan te bieden. In dit geval dient dit in de advertentie duidelijk te worden vermeld. Het aanbieden van ongebruikte producten is in geen geval toegestaan voor gebruikers die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  3. In iedere advertentie voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht. Bijbehorende accessoires van het aangeboden product dienen in dezelfde advertentie te worden geplaatst. Een compleet (computer)systeem wordt dus aangemerkt als één product.
  4. Het aanbieden van op bestelling te bouwen computers (build to order) is niet toegestaan.
  5. De aangeboden producten en diensten dienen in één van de V&A-categorieën te passen. Het is niet toegestaan om advertenties in meer dan één van de V&A-categorieën te plaatsen.
  6. Elke titel en elke tekst van een advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.
  7. Titels en teksten van advertenties mogen alleen in het Nederlands zijn opgesteld en dienen kort, krachtig en netjes te worden geformuleerd.
  8. De titel en de tekst van de advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product of de dienst juist en helder te beschrijven.
  9. Een advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende, bedreigende of opruiende inhoud bevatten.
  10. De inhoud van een advertentie mag geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
  11. Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen met als enig doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
  12. Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst. Gebruik bij voorkeur een eigen foto van het aangeboden product of de aangeboden dienst.
  13. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen, met uitzondering van een website met een productspecificatie of de website van de betreffende producent, fabrikant of importeur.
  14. Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Voor een overzicht van producten of diensten die Tweakers niet toestaat aan te bieden op V&A wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Tweakers.
  15. Het is niet toegestaan om een product in een advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.
  16. Het is niet toegestaan om advertenties voor identieke producten meer dan één keer op V&A te plaatsen. Indien meerdere identieke producten aangeboden worden, dient één advertentie te worden geplaatst waarin wordt vermeld hoeveel producten er beschikbaar zijn. Zodra een product is verkocht, dient de hoeveelheid beschikbare producten te worden aangepast.
  17. Het is niet toegestaan om binnen één week na plaatsing een advertentie van dezelfde strekking te plaatsen of herplaatsen.
  18. Het is niet toegestaan om een verplichting tot minimale afname in de advertentie op te nemen. Indien in de advertentie meerdere identieke producten worden aangeboden, moet het mogelijk zijn om elk gewenst aantal te kunnen kopen.
  19. Het is niet toegestaan om de plaatsingsdatum van de advertentie te wijzigen.
  20. Het is niet toegestaan om een advertentie extra onder de aandacht van gebruikers te brengen door bijvoorbeeld het gebruik van hoofdletters en/of leestekens en/of iconen en/of kreten zoals ‘actie’, 'garantie' of ‘nieuw’.
  21. Het is niet toegestaan om in een advertentie te verwijzen naar een andere advertentie.
  22. Het is niet toegestaan om V&A te gebruiken voor animo-, interesse- of prijschecks.
  23. Het is niet toegestaan om biedingen op een aangeboden product of dienst te manipuleren of te beïnvloeden.
  24. Het is niet toegestaan het gebruik door andere gebruikers te hinderen;
  25. Het is niet toegestaan spam, virussen, malware of andere ongepaste berichten of informatie te verspreiden;
  26. Alle gebruikers dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en het reageren op producten en diensten. Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het betreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. Tweakers is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving door gebruikers.
 1. Gebruikers die producten aanbieden in de uitoefening van beroep of bedrijf, dienen tevens:
  1. hun bedrijfsgegevens in hun Tweakers-profiel in te vullen. Het e-mailadres, telefoonnummer en BTW-nummer dient in elke advertentie te worden vermeld.
  2. alle geldende wet- en regelgeving, waaronder het consumentenrecht, in acht te nemen. Dit betekent onder meer dat een gebruiker in de uitoefening van beroep of bedrijf:
   • de belangrijkste kenmerken van het product of dienst vermeldt;
   • de totale prijs inclusief bijkomende kosten vermeldt;
   • duidelijkheid verschaft over de betaling en, levering; garantie en service;
   • het risico van verzending op zich neemt;
   • de consument de wettelijke bedenktijd biedt;
   • het aangeboden product kosteloos repareert of vervangt indien het product niet biedt wat de consument op basis van de advertentie had mogen verwachten;
   • vermeldt of er garantie en/of service wordt geboden. Indien garantie wordt geboden dient een garantiebewijs afgegeven te worden. Dit garantiebewijs kan zowel op naam van de koper gesteld worden als op anonieme basis verstrekt worden. Het is in geen geval toegestaan dat de naam van een vorige eigenaar op het garantiebewijs vermeld staat.
   • de consument wijst op het al dan niet van toepassing zijn van de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst.

Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het betreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. Tweakers is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving door gebruikers.

Ervaringen

 1. Gebruikers kan worden gevraagd om hun ervaring en beoordeling te delen over een gebruiker met wie zij op basis van een advertentie een overeenkomst hebben gesloten. Op basis van de ervaringen en beoordelingen van gebruikers berekent Tweakers een score. Deze score is gebonden aan het account van de gebruiker. Het op welke wijze dan ook verhandelen, overdragen of vergeven van deze scores is niet toegestaan.
 2. Tweakers heeft geen invloed op de ervaringen en beoordelingen van gebruikers. Het kan gebeuren dat een ervaring of beoordeling de feitelijke situatie niet (geheel) correct weergeeft.
 3. Een ervaring en/of beoordeling:
  1. moet naar waarheid worden gedaan;
  2. moet betrekking hebben op de betreffende gebruiker;
  3. moet betrekking hebben op de advertentie waarvoor de optie tot beoordelen wordt geboden;
  4. mag niet worden gedaan met het waarschijnlijke oogmerk de gebruiker te schaden of anderszins misbruik te maken.

Melden van onrechtmatige advertenties

 1. Advertenties die in strijd zijn met deze Aanvullende Voorwaarden kunnen worden gemeld via de ‘Meld misbruik’ button bij de advertentie. Bij een melding dient duidelijk de reden van onrechtmatigheid te worden vermeld.
 2. Indien Tweakers meldingen van andere gebruikers ontvangt of om andere redenen van mening is dat een gebruiker niet handelt in overeenstemming met wet- en regelgeving en/of deze Aanvullende Voorwaarden, dan kan Tweakers - indien Tweakers daartoe aanleiding ziet - om veiligheidsredenen en ter bescherming van de gebruikers onder meer onderstaande treffen:
  1. Tweakers kan de betreffende gebruiker uitsluiten van de diensten van Tweakers of bepaalde functionaliteiten voor deze gebruiker beperken. Denk hierbij aan het schorsen van het account van de betreffende gebruiker, het verwijderen van reviews, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties. Tweakers zal dit gemotiveerd kenbaar maken aan de gebruiker; en/of
  2. Tweakers kan een of meerdere advertenties van de gebruiker verwijderen. Tweakers zal dit gemotiveerd kenbaar maken aan de gebruiker.

Tweakers kan in het kader van bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Tweakers binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de gebruiker doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

Aansprakelijkheid

 1. Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een advertentie plaatsen. Tweakers voert geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de gebruiker om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van de gebruiker om producten te kopen of diensten af te nemen. Tweakers geeft daarover geen garantie.
 2. Tweakers garandeert tevens niet dat de producten of diensten die door gebruikers worden aangeboden voldoen aan de verwachtingen.
 3. Iedere gebruiker vrijwaart Tweakers voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door:
  1. Het aangaan van een overeenkomst op basis van een advertentie;
  2. Het gebruik van via V&A gekochte producten;
  3. Het gebruik van via V&A aangeboden diensten; en
  4. Het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) advertentie en/of het geleverde product of de geleverde dienst.
 1. Tweakers sluit aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door:
  1. gebruik van de diensten van V&A;
  2. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van V&A of delen daarvan;
  3. onjuiste informatie op V&A;
  4. afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via V&A;
  5. de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van aangeboden diensten of producten;
  6. Het niet nakomen van de overeenkomst op basis van een advertentie;
  7. wijzigingen van V&A.

Indien Tweakers toch aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag van EUR 100,00.

Rangschikking

 1. De rangschikking van de advertenties wordt gerangschikt van boven naar beneden door middel van datum en tijd van plaatsing. De laatst geplaatste advertentie staat bovenaan de pagina. Voorgaande is afhankelijk van de voorkeuren die de bezoeker van invult in zoekcriteria.

Overig

 1. Tweakers kan deze aanvullende voorwaarden of delen daarvan ten alle tijde wijzigen. Wijzigingen treden in werking vijftien (15) dagen na bekendmaking of op de datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de gebruiker de wijzigingen in de algemene voorwaarden en niet wenst te accepteren, dan is de gebruiker gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht zouden worden tenzij i) sprake is van een redactionele wijziging en/of ii) Tweakers de Voorwaarden moet aanpassen op grond van een wettelijke of regelgevende verplichting en/of iii) Tweakers de Voorwaarden moet aanpassen vanwege een onvoorzien en dreigend gevaar.
 2. Indien Tweakers een bepaling in deze aanvullende voorwaarden niet afdwingt, dan heeft dat niet tot gevolg dat Tweakers afstand doet van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere gebruiker wel af te dwingen. Indien een of meerdere bepalingen van de aanvullende voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen in de aanvullende voorwaarden onverlet.
 3. Eventuele klachten aangaande het functioneren van V&A dienen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vijftien (15) werkdagen na het ontstaan ervan per e-mail aan Tweakers te worden gemeld.
 4. Tweakers is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op V&A over te dragen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.
 5. In het geval van een geschil voortvloeiend uit overeenkomsten, gebruiksvoorwaarden of de aanvullende voorwaarden, zal dit geschil worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken, tenzij het geschil door Tweakers is voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam. Indien de gebruiker handelt als consument, dan heeft deze gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat Tweakers zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

  Deze V&A Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 6 oktober 2020.

Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True