Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

Door Joris Jansen

Nieuwsredacteur

Gasverlaters hoeven niet te betalen

Tweakers-community wint opnieuw

17-02-2021 • 11:00

353 Linkedin

Gasverlaters krijgen gelijk

Wat moet je nog met een gasaansluiting in de woning als je er, door de installatie van een warmtepomp, geen gebruik meer van maakt en het leveringscontract voor gas hebt opgezegd? Die aansluiting laten verwijderen of laten zitten? Netbeheerders stellen zich op het standpunt dat verwijderen nodig is en dat de kosten daarvoor mogen worden doorberekend aan de klant. Het gaat dan om 700 tot 800 euro. Nogal wat gasverlaters hadden hier een andere kijk op. Zij zijn tegen deze 'afsluitboete', zoals ze het noemen, en organiseerden zich op Gathering of Tweakers. Een eerdere rechterlijke uitspraak pakte al in hun voordeel uit en nu ligt er een tweede, kersverse uitspraak die opnieuw positief voor hen uitpakt. Wat is precies de situatie, hoe verhoudt de nieuwe uitspraak zich tot de eerdere en welke rol speelde de community bij dit onderwerp?

Graafwerkzaamheden bij tweaker Ducktape

Wat werd in de eerste uitspraak bepaald?

Deze zaak begon toen Stefan Boerma uit Meppel drie jaar geleden zonnepanelen en een warmtepomp installeerde. Als gevolg daarvan had hij geen gas meer nodig en zegde hij zijn leveringscontract voor gas op bij zijn energieleverancier. Daarmee werd ook de verbintenis met de netbeheerder beëindigd, te weten het Regionaal Nutsbedrijf voor Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel, of Rendo. Na het opzeggen kreeg hij van dit bedrijf een factuur van 400 euro voor het verwijderen van de gasaansluiting. Daar ging hij niet op in, maar het bedrijf kwam vervolgens op eigen initiatief de aansluiting verwijderen. Boerma weigerde te betalen en dat leidde tot een rechtszaak. De uitspraak was in augustus vorig jaar. Rendo werd in het ongelijk gesteld. Volgens de rechter in Assen was niet overtuigend aangetoond dat er een wettelijke basis is om consumenten kosten in rekening te brengen voor het verwijderen van een aansluiting als daar niet om is gevraagd.

Deze uitspraak leek nog redelijk op zichzelf te staan en niet zomaar ook uitkomst te bieden voor anderen in dezelfde situatie. Dat kwam door het vernietigen van de algemene voorwaarden die horen bij de Aansluit- en Transportovereenkomst, of ato, voor het gas. Boerma was namelijk niet in staat gesteld om voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst kennis te nemen van deze voorwaarden en de daarin opgenomen verplichting tot het betalen van de verwijdering. Daar kon Rendo zich dus niet meer op beroepen.

De netbeheerder vond echter dat de verplichting tot het betalen van deze kosten ook voortvloeit uit de Tarievencode Gas. Dat is een besluit van de ACM uit 2016 waarin staat hoe netbeheerders de tarieven moeten berekenen voor het transport van gas en voor de andere wettelijke taken van netbeheerders. De rechter vond daarentegen dat de verplichting tot het betalen van de verwijderingskosten alleen door de beugel kon als die zijn basis vond in een wet die door de regering en het parlement is aangenomen. De Tarievencode Gas was daarvoor dus onvoldoende. De Gaswet is wel zo'n formele wet. Specifiek draaide het om artikel 12a. De rechter concludeerde dat niet duidelijk is of de wetgever bij de invoering van dit artikel heeft gedacht aan deze kwestie van het verwijderen van de gasaansluitingen. Niet duidelijk is dat de wetgever daarbij heeft willen regelen dat deze kosten bij een normale beëindiging van de ato door de consument moeten worden betaald.

Wat maakt de tweede uitspraak duidelijk?

Liander aan het werk bij CvP_tweakers

In de nieuwe zaak gaat het om een vergelijkbare situatie. Niek Rensen uit Laag Soeren installeerde net als Boerma zonnepanelen en een warmtepomp, waardoor gas niet meer nodig was. In augustus 2019 zegde hij zijn leveringscontract voor gas op bij zijn energieleverancier. Daarmee werd ook de verbintenis met netbeheerder Liander beëindigd. Rensen ging niet in op het daaropvolgende verzoek van Liander om opdracht te geven om de gasaansluiting te verwijderen en daarvoor de rekening van 687 euro te betalen. Na enkele maanden verwijderde het bedrijf de gasaansluiting uit eigen beweging en stuurde Rensen een factuur. Hij betwiste die, waarna in mei vorig jaar een dagvaarding volgde.

In de uitspraak van enkele dagen geleden oordeelde de kantonrechter in Arnhem dat Rensen de kosten niet hoeft te betalen. Het voornaamste verschil met de eerste rechtszaak is dat hier de algemene voorwaarden een inhoudelijke rol speelden. Rensen voerde aan dat de algemene voorwaarden in ieder geval deels terzijde moeten worden geschoven, onder meer omdat ze niet tijdig ter beschikking waren gesteld. De rechter ging, anders dan bij de eerste uitspraak, toch inhoudelijk in op deze algemene voorwaarden. Daarin staat dat de kosten voor verwijdering betaald moeten worden als de afnemer dit heeft verzocht of als 'dit het gevolg is van zijn handelen of nalaten of het gevolg is van omstandigheden die hem redelijkerwijs zijn toe te rekenen'. Liander stelde verplicht te zijn de loze aansluiting te verwijderen, zodat deze werkzaamheden rechtstreeks het gevolg waren van de opzegging. Een expliciete opdracht tot verwijdering van de afnemer was volgens Liander dan ook niet nodig.

De rechter wijst daarbij op een citaat uit de ato; de dienstverlening bestaat uit 'het in stand houden van de bestaande aansluiting(en) en het transporteren van elektriciteit en/of gas'. Volgens de kantonrechter kan daar niet uit worden opgemaakt dat een kostbare verwijdering van die aansluiting er ook onder valt. Bovendien stipt de rechter aan dat in het verleden 'veelvuldig geen verwijdering plaatsvond na opzegging'. Ook concludeert de rechter dat Rensen met het opzeggen van de ato geen impliciet verzoek tot verwijdering heeft gedaan. Liander beroept zich net als Rendo op de Tarievencode Gas en de Gaswet, maar de kantonrechter sluit zich aan bij het oordeel van de eerdere uitspraak, namelijk dat er geen wettelijke grondslag is om de kosten voor het verwijderen in rekening te brengen. Volgens de rechter maakt het daarbij niet uit dat de Gaswet netbeheerders als Liander verplicht om 'te zorgen voor een veilig gasnet en netverlies moet voorkomen en daarom genoodzaakt is om een aansluiting, waarvan definitief of gedurende een langere tijd geen gebruik meer wordt gemaakt, te verwijderen'.

Situatie voorafgaand aan en na verwijdering bij tweaker Rommelzolder

Wat is nu de situatie?

Na de eerste uitspraak van vorig jaar kwam de toenmalige minister van Economische Zaken, Eric Wiebes, met een tijdelijke regeling waardoor de kosten verdwijnen als particulieren van hun gasaansluiting af willen. Wiebes: "Onduidelijkheid over kosten kan vertragend werken voor de energietransitie. Daarom kies ik ervoor om de procedure in gang te zetten om de verwijderkosten tijdelijk volledig te verrekenen in het algemene periodieke aansluittarief. Hiermee wordt geregeld dat afnemers die hun gasaansluiting willen beëindigen, in alle gevallen geen rekening hoeven te betalen en de netbeheerders de kosten voor de werkzaamheden mogen verrekenen in het periodieke aansluittarief. Op deze manier wordt geregeld dat de netbeheerders een redelijke vergoeding krijgen voor de werkzaamheden die zij moeten uitvoeren", aldus de toenmalige minister. Dit gaat op korte termijn gelden. Het betreft een tijdelijk regeling; er komt een nieuwe Energiewet aan waarin opnieuw gekeken wordt naar de verdeling van kosten voor het verwijderen van gasaansluitingen.

Minister Bas van 't Wout. Foto: Arenda Oomen

Bram Bos, een metgezel van Boerma die zich ook veel met dit dossier heeft beziggehouden, stelt dat de onduidelijkheid waaraan Wiebes refereerde, is weggenomen met de nieuwe uitspraak. Hij zegt dat daar definitief uit is te concluderen dat verwijderkosten niet betaald hoeven te worden als er geen opdracht aan voorafging. "Het vonnis weerspreekt ook branchevereniging Netbeheer Nederland, die drie weken geleden in een brief aan de Tweede Kamer het omgekeerde beweerde. Een kleinverbruiker die geen verzoek tot verwijdering van de aansluiting doet, zou in de nieuwe regeling van Wiebes juist nog steeds de volledige kosten daarvan moeten betalen. Die zorg is dus onterecht", aldus Bos.

De huidige minister van Economische Zaken, Bas van 't Wout, heeft onlangs gereageerd op de brief van Netbeheer Nederland. Daarin benadrukte hij nogmaals dat de tijdelijke regeling het beoogde effect heeft 'dat iedereen in Nederland die geen gebruik meer wil maken van zijn of haar gasaansluiting, deze gasaansluiting kan laten verwijderen zonder kosten'. Zo'n verzoek moet volgens de minister heel laagdrempelig kunnen en hij benadrukt dat 'het in het belang van zowel de afnemer als de netbeheerder is dat een verzoek tot stand komt'. Als zo'n verzoek tot verwijdering toch niet gedaan wordt en de netbeheerder vanuit veiligheidsoverwegingen toch tot verwijdering overgaat en dus kosten maakt, ligt de bal bij de ACM. Tot dusver heeft de toezichthouder hier geen standpunt over ingenomen.

Kritiek op de huidige situatie

De kosten voor het verwijderen worden nu dus bij de gasverlaters weggehaald en komen in feite voor rekening van degenen die gas blijven gebruiken. Ze worden immers verrekend in het algemene periodieke aansluittarief. Bos en enkele andere gasverlaters, die ook allemaal op GoT actief zijn, hebben daar eerder kritiek op geuit. Volgens hen dwingt deze tijdelijke regeling de netbeheerders niet om hun proces te verbeteren en komen hiermee 'onnodige, hoge kosten bij de burgers terecht, die niet altijd kunnen kiezen om wel of geen gas te gebruiken'. De auteurs wijzen erop dat je met zeven miljoen gasaansluitingen in Nederland in theorie praat over een kostenpost van meer dan vijf miljard euro op het moment dat alle aansluitingen op individuele basis worden verwijderd. Volgens hen kan een wijkgerichte aanpak al heel erg schelen en ontbreken op dit moment kosten-batenanalyses en een debat hierover. Ook wijzen ze erop dat de netbeheerders eerst eens moeten uitleggen wat er is gebeurd met het geld voor vervanging dat via het vastrecht jarenlang is betaald en al een deel van de verwijderingskosten zou kunnen dekken.

Er is nog een ander kritiekpunt dat in theorie kan leiden tot nieuwe zaken. Dat zou dan niet inhoudelijk over deze kwestie gaan, maar over de vraag of er geld is terug te vorderen. Volgens onder meer Bos en andere gasverlaters kan de vraag worden gesteld of netbeheerders consumenten jarenlang onvoldoende of zelfs misleidend hebben geïnformeerd. Daarbij wijzen ze op suggestief taalgebruik van netbeheerders die in ieder geval in het verleden stelden dat ze verplicht zijn de gasaansluiting te verwijderen als consumenten van het gas af willen en dat ze dan ook verplicht zijn de kosten voor het verwijderen door te berekenen. Bos stelt dat het onduidelijk is hoeveel van die consumenten opdracht tot verwijdering zouden hebben gegeven als ze ervan op de hoogte waren dat ze daartoe niet verplicht konden worden.

Welke rol speelde de community?

Volgens Bos zijn er inmiddels al meer dan 288 consumenten die via de zogeheten 'Tweakers-route', zonder verdere kosten van hun vaste lasten voor gas zijn afgekomen, zonder dat ze de aansluiting en meter kwijt willen. Dit zijn mensen die zich gemeld hebben op GoT. Volgens de route moeten zij het leveringscontract voor gas opzeggen bij hun energieleverancier, waarmee ook automatisch de ato met de netbeheerder wordt ontbonden. Dat kan kosteloos. Vervolgens kunnen er verzoeken van de netbeheerder komen om opdracht te geven tot verwijderen en soms volgt een factuur, die betwist kan worden. Ook hebben volgens Bos meer dan 50 verhuizers ontdekt dat ze niet hoeven te betalen voor verwijdering van de gasaansluiting als ze die nooit hebben gebruikt. Volgens de netbeheerders gaat het om duizenden per jaar die van het gas gaan.

Graafwerkzaamheden voor het verwijderen van de gasaansluiting en -leidingen bij tweaker gowiththeflow!

Bij het vinden van de Tweakers-route en de voorbereiding van de rechtszaken speelde de community volgens Bos een belangrijke rol. Al in 2016 verzamelden zich leden van Tweakers in een topic hierover en in de topic-start van het nieuwe derde deel van dat topic staan bijvoorbeeld alleen al links naar dossiers van 134 leden die de soms jarenlange correspondentie en communicatie met hun netbeheerder over deze kwestie hebben gebundeld. Als de drie delen van de forumtopics gezamenlijk worden beschouwd, zijn er op het moment van schrijven 20.188 posts geplaatst om deze kwestie te ontleden en doorgronden.

"De Tweakers-gemeenschap in dit specifieke topic is volstrekt instrumenteel geweest in dit vonnis", licht Bos toe. "Inhoudelijk, organisatorisch, publicitair en financieel. Sinds 2016 heeft die community systematisch de argumenten van de netbeheerders onderzocht en honderden interacties met die netbeheerders integraal online gezet. De communityleden hebben elkaar geholpen bij het bieden van weerwerk aan de netbeheerders en soms hun incassobureaus en deurwaarders. De community heeft daarbij ook altijd elkaar moreel gecorrigeerd als het nodig was en de communityleden hebben er samen voor gezorgd dat het ook nog een vrolijke bedoening was. In de aanloop naar beide vonnissen is de community via e-mail aangesproken voor een financiële bijdrage. In dit laatste geval was de financiering van de advocaat binnen 24 uur rond."

Bos stelt dat er weliswaar een voorhoede was die het meeste werk heeft verzet, maar dat het collectief de inhoud jarenlang heeft aangescherpt door mee te denken en zaken te delen. "Door die grote aantallen, de voorbeeldbrieven en de onderlinge hulp werd het voor Jan met de pet ook een haalbare kaart. Een mooi voorbeeld vind ik het geval van een vrachtwagenchauffeur uit Helmond, die tot twee keer toe een incassobureau van zich af moest slaan, maar met hulp van het topic kosteloos van de vaste lasten voor gas afkwam", aldus Bos.

Hij stelt dat de bijdragen van de community niet alleen door de direct betrokkenen werden bekeken. "Sinds het najaar van 2017 kwam het topic in het vizier van de netbeheerders zelf. Ze reageerden nooit, maar indirect konden we zien dat ze meelazen. Hetzelfde geldt voor de Geschillencommissie Energie en de ACM; ze lazen allemaal met genoegen mee, maar bleven altijd aan de zijlijn."

Wat vind je van dit artikel?

Geef je mening in het Geachte Redactie-forum.

Reacties (353)

-13530343+1173+236+31Ongemodereerd127
Wijzig sortering
een simpel verbod levert ook best veel op, veebod op de verkoop van ice autos en cv ketels per 2022
Dat betekent effectief 4 miljoen huizen beroven van verwarming,
Als het zo moet, dan haal ik nog wel een extra petroleumkachel.
De huidige warmtenetten hebben exorbitante verliezen, met al die leidingen buiten de huizen.
Lage temperatuur netten waar je met een warmtepomp je warmte uit haalt hebben acceptabeler verliezen.
Die zouden bij voorbeeld in de buurt van groot oppervlakte water kunnen. Anders allemaal veel te duur.
Je moet uitgaan van maximaal €15 per maand vaste kosten, en maximaal €0,10 per kWh warmte.
Als dat niet rond te krijgen is zijn individuele warmtepompen beter. En dan moet er wel met de verwachtte afname van echt geïsoleerde huizen worden gerekend.

En in alle gevallen isoleren. Huis eigenaren zijn vast te bewegen tot (verplichte?) maatregelen als ze de kosten op een redelijke manier in de huur mogen verwerken, en de huurders hebben niets te klagen als hun verbruik meer naar beneden gaat dan de huur omhoog.
Ik ben toevallig duurzaamheidsadviseur en weet een kleine beetje wat er nodig is aan isolatie en andere zaken om van het gas af te komen.
50k geldt voor grote huizen.
Haha. Ik heb hier een offerte liggen van toen de woningbouwstichting de huizen in de straat ging verduurzamen, die zijn namelijk identiek als de onze. We konden meedoen voor €45.000 (tussenwoning, de hoekwoning zat daar nog een paar duizend boven). Dat was overigens nog zonder warmtepomp, alleen isolatie en zonnepanelen. Dit is overigens een kleine woning, 2 woonlagen, 3 slaapkamers, plat dak, geen zolder.

Voor een warmtepomp moet namelijk ook de volledige elektrische bedrading (jaren 50, dus kleurcodes rood, groen en bruin, stalen contactdozen, 2 groepen, geen aarding behalve in de keuken) vervangen worden, reken daar ook maar 30-40.000 voor, dan zit je al boven de aanschafprijs. Dan komt daar nog een warmtepomp bij voor 20-30.000.
Je bent dan vaak niet helemaal energieneutraal, maar wel een heel eind.
Dat geld ook hier, het wordt zo hooguit een C-tje.
Wij stoken nu zeker 2400m3 gas per jaar in een hoekwoning van eind jaren 60; indien je flink isoleert, een stapel zonnepanelen op het dak gooit en een warmtepomp plaatst is een besparing van ~200-250 euro per maand op de energierekening goed te realiseren.
Besparing per maand van 200-250 euro? Wij geven nu 135 uit per maand.
Isoleren kost hier 45.000, voordat je dan aan de warmtepomp kunt moet je eerst 30-40.000 besteden aan nieuwe elektrische bedrading en dan komt de warmtepomp er nog bij, a 20-30.00.
Voordat ik dat heb terugverdiend, zijn we 71 jaar verder, en dan reken ik nog niet de rente mee die over de investering betaald moet worden, of de inflatie, hoeveel het nog waard is als je het geld daadwerkelijk terug hebt.
Heb je ergens komma fouten gemaakt? Neem je voor isolatie ook complete vervanging van alle kozijnen en beglazing mee? Dat is gewoon achterstallig onderhoud. Ook inclusief complete vervanging van je verwarming zeker.
Die 30-40 euro voor bedrading voor de warmtepomp is wel reëel, maar je schrijft een nul teveel na de comma. We rekenen niet in tiende centen. En er zijn wel warmtepompen €2-3000. Puntje teveel.

En als je 200-250 per maand kunt besparen op stookkosten ben je wel een redelijke verspiller.
Heb je ergens komma fouten gemaakt? Neem je voor isolatie ook complete vervanging van alle kozijnen en beglazing mee?
Nee, geen kommafouten, het precieze bedrag is € 44.660,42 incl. BTW voor de tussenwoning, en 45.396,79 voor een kopwoning. Ik noem nu de totaalprijs, je kon op onderdelen meedoen. Prijsverschil zit hem in de spouwmuurisolatie, waarbij niet is meegenomen het leegzuigen van het aanwezige isolatieschuim in de spouwmuren. Isolatie omvat inderdaad vervanging van huidige kunststof voor- en achterdeur en deurkozijnen met nieuw houten deuren en deurkozijnen.
De overige deels houten en deels kunststof kozijnen werden vervangen door kunststof kozijnen met isolerende HR++-beglazing.
Dat is gewoon achterstallig onderhoud.
Niet als de bestaande kozijnen en glazen nog in goede staat zijn. Juist bij de koophuizen hadden veel eigenaren de afgelopen jaren de houten kozijnen al vervangen door kunststof. Je kon daarbij ook niet kiezen voor alleen voor of achter, of alleen boven of beneden.
Verder zat er o.a. bij, vloerisolatie, gevelisolatie (en de spouwmuren waren eerder al eens geisoleerd) met keralit-delen, zonnepanelen incl 1 nieuwe elektrische groep. Vraaggestuurde ventilatie met CO2-sensor, RF-afstandsbediening. Inkorten binnendeuren. Dakisolatie met verhogen dakrand, nieuwe dakbedekking, coaten dakranden, verwijderen en afvoeren van de schoorsteen (maar indien er asbest in aanwezig is - wat ze blijkbaar niet weten, is de asbest-sanering niet opgenomen)
Ook inclusief complete vervanging van je verwarming zeker.
Nee, dit betreft echt alleen isolatie.
Die 30-40 euro voor bedrading voor de warmtepomp is wel reëel, maar je schrijft een nul teveel na de comma.
Nee, in het hele huis zijn maar drie groepen waarvan twee beveiligd met aardlekschakelaar, op de derde groep zit alleen één stopcontact, op een plek die feitelijk onbruikbaar is, dus effectief ... moeten er meer groepen bij als alleen voor die zonnepanelen. De bestaande bedrading groen (fase), rood (nul), zwart (schakeldraad) dateert uit de jaren 50, met stalen contactdozen. Het bedrag wat ik noemde is dus voor het compleet aanleggen van nieuwe bedrading door heel het huis, zodat je voldoende groepen hebt voor het gelijktijdig gebruik van wasdroger, wasmachine, oven, stofzuiger, strijkbout, TB-game-pc e.d.
We rekenen niet in tiende centen. En er zijn wel warmtepompen €2-3000. Puntje teveel.
Als je radiatoren bemeten zijn op water van 60° of meer terwijl warmtepompen vrijwel altijd slechts hooguit 40° afgeven, zul je dus grotere radiatoren moeten plaatsen en mogelijk zelfs vloerverwarming aanleggen.
En als je 200-250 per maand kunt besparen op stookkosten ben je wel een redelijke verspiller.
Dat vond ik ook. Stellen dat je de investering terugverdient omdat je 200-250 per maand kunt besparen, is dus echt niet mogelijk als je nu 135/mnd uitgeeft, en mijn buurman zegt zelfs maar op 70-80 te zitten (en dat is een kopwoning)

Mijn punt is dat het bedrag dat daarvoor nodig is, in geen verhouding staat tot de waarde van de woning, en dat is met zo ongeveer 4 miljoen huizen in Nederland zo. Ja als de staat subsidie geeft, is er veel mogelijk, maar de woningbouwstichtingen krijgen dat wel allemaal, maar de staat heeft maar een paar miljoen beschikbaar voor particulieren. Voor de kleine eigenhuisbezitter is dat niet haalbaar omdat die meestal
- eerst bij zijn bank een lening moet aanvragen voordat hij de subsidie (ook een lening) kan aanvragen,
- dan maar moet afwachten of hij nog wel op tijd is, want voorgaande regelingen werden vele malen overschreven, en wie te laat was viel buiten de boot, maar
- voorwaarde is wel dat je de verduurzaming eerst moet uitvoeren.
Reken per radiator die je moet vervangen door een convector €500. En een lucht-water warmtepomp €5k.
(ELGA bv) Heb jij 90 radiatoren?
Nee, ik heb geen 90 radiatoren.
Bleef het maar alleen bij het vervangen van de radiatoren door convectoren en het vervangen van de CV-ketel door een warmtepomp.
Als je met LTV gaat verwarmen moet het huis volledig geisoleerd zijn. Vloer, wanden en dak. Overal dubbel HR++ glas en de ventilatie moet aangepast worden.
Daarin gaat een groot deel van die overige 45k zitten.
OK, maar dat staat op zich los van de verwarming. Isoleren en onderhoud moet toch.
In een naar mijn mening redelijk slecht geisoleert huis van een vriendin afgelopen koude week 0,5-1kW warmteverlies. Dat is met een warmtepomp echt goed te doen. Nu is de verwarming al weer 2 dagen uit!
Ik wil het niet nep noemen, ik kies ook specifiek voor groene stroom, al is het maar omdat ik daarmee een stem uit waarmee ik de koers duidt die ik wil dat er bevaren wordt.
Maar het is wel zo dat dat niet écht groen is.
Groene stroom is voorlopig nog "slechts" gewoon een beetje jongleren met energiebudgetten en het werkt alleen maar omdat het aantal mensen dat voor "echte" groene stroom kiest betrekkelijk laag is en afgevangen kan worden met de molens en zonneparken die we wel hebben.

Echt nette aanbieders genereren 100% van de energie die ze aan hun klanten verkopen met Wind en Zon, maar de energie die daadwerkelijke je koelkast in gaat komt feitelijk voor 't grootste deel nog gewoon uit een fossiele centrale van het één of ander.
Als iedereen voor écht groene stroom zou kiezen krijgen ze dat capacitief nooit rond.
Daar hebben we gewoon de landmassa niet voor.
Legio rekenvoorbeelden met hoeveel windmolens per x vierkante km kunnen, en waar het überhaupt zinnig is die dingen te bouwen, uitdagingen rond wispelturigheid van wind en zon, opslag, en natuurlijk de steiging van de vraag naar stroom door het uitfaseren van aardgas en benzineauto's.

Voorlopig moet je zelf in de weer met windmolens en zonnepanelen, en vooral ook je verbruik (ik verbaas me er altijd weer over hoeveel mensen ver boven de 20 graden stoken thuis en het raar vinden dat de energienota hoog is, 18~19 graden + trui is écht genoeg), om een oprechte deuk te slaan.
Maar goed dat heeft natuurlijk nogal wat eisen rond dingen als financiën en fysieke ruimte om dat überhaupt te kunnen doen zoals een eigen dak.

Edit: Uitbereidingen.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 19 februari 2021 17:48]

Ik ben het daar persoonlijk helemaal met je eens. Voor mij is van het gas af gaan en volledig op groene stroom contracten draaien (en straks mijn dak vol panelen) en de EV vooral dat, een stem op de koers en het uiten van gewilligheid om mee te investeren. Ik snap best dat niet iedereen kaan mee investeren, dus dan is het juist belangrijk om de stem op de koers te uiten door bijv het groene cotnract af te sluiten. Net zoiets als biologische producten, veel dan niet alle zijn zeker kritiek op te uiten, maar als we niet eerst gewillig zijn om meer te betalen om die investeringen de moeite waard te maken, komen we er zeker nooit. Stap voor stap, maar wel in de juiste richting.

update:
En laten we de mensen in een appartement niet vergeten, natuurlijk kunnen die geen panelen op het dak leggen van de bovenbuurman, een molen zal vast ook niet lukken. Dus dan zijn participaties in molens en groene contracten de enige manier om je stem te laten horen.

[Reactie gewijzigd door Kaoh op 19 februari 2021 17:46]

Dan vergeet jij expres dat er mensen zijn die al hun elektra uit zonnepanelen halen? 2 verschillende huizen waar ik zonnepanelen heb geregeld halen al hun elektra uit de zon. Correctie, 3 huizen. En 2 waar een groot deel van de elektra van de panelen komt. Oh nee, ook 3. Zonnepanelen zijn meestal het begin. Omdat als je dat meteen goed doet, je de stroom voor de warmtepomp al hebt. En voor de auto ook?
ja mee eens. Vandaag is bekend geworden dat een nuclear-plant een levensduur heeft van 60..65 jaar.
Ook die van Borsele. Dat is vaak meer dan een mensenleven. Elke plant produceert ca 1 kuub aan actief materiaal afval per jaar.
Menig policor politicus - die graag extra willen verdienen - produceren meer afval !
FR prijst zich de luxe dat ze 100 ! goedwerkende centrales hebben. ..En de consumer prijs per kWh is 7 ct, all-in !
Just in deze tijd dient energie efficient / betaalbaar te zijn.
Nederland staat al 10 jaar stil, en daar zie ik niet gauw verandering in komen.

De groene partijen zitten gevangen in hun eigen taboes.
Maar afgezien daarvan blijven windmolens en zonnepanelen laagenergetische oplossingen die ontzettend veel leefruimte innemen en onbetrouwbaar zijn.
Zonnepanelen zijn niet zozeer onbetrouwbaar, het is de opbrengst die wisselt. Dus moet je plannen voor dagen met lage opbrengst en op de dagen met hoge opbrengst de overtollige gebruiken voor productie die niet tijdsgebonden is of op één of andere manier efficient opslaan.
Ik bedoel... 3100 windmolens + 69.000 voetbalvelden met zonnepanelen, om in 2030 6% groene energie op te wekken...
Ja, absurd. Zonnepanelen moet je dan ook alleen daar leggen waar ze geen extra ruimte innemen, dus op daken van bestaande gebouwen (en het liefst zo hoog mogelijk, wan koeler).
En een hele nieuwe peperdure elektrische infrastructuur aanleggen...
In principe zoveel mogelijk gebruiken en opslaan waar het opgewekt wordt.
En nergens meer een ongerepte natuur...
Dat hebben we toch al niet in deze bananenmonarchie.

Windmolens, zijn inderdaad helemaal een probleem, vooral op langere termijn, ze slijten sneller dan mensen verwachten en zijn niet recyclebaar
https://www.lowtechmagazi...rgieverbruik-leveren.html
Het slechte nieuws is dat het benutten van die volledige capaciteit aan windenergie een even grote invloed op het klimaat zou hebben als de verbranding van fossiele brandstoffen.
https://www.lowtechmagazi...energie-vreet-ruimte.html
https://www.lowtechmagazi...elen-en-windturbines.html
https://www.lowtechmagazi...urbines-en-windparken.htm
En dan heb ik het nog niet over biomassacentrales naast woonwijken waar bossen in verbrand worden, en electrische auto's die met €1.700 per bespaarde ton CO2 gesubsidieerd worden.
Biomassa is alleen interessant om van de biomassa die overblijft uit andere processen energie te halen, maar dat zal alleen zeer kleinschalig kunnen gebeuren.
In principe zoveel mogelijk gebruiken en opslaan waar het opgewekt wordt.
Is dit haalbaar? Of moeten alle windmolens uiteindelijk toch aan het landelijk netwerk hangen?

Voor de rest helemaal eens.

Het is verontrustend dat onze politici, niet gehinderd door inhoudelijke kennis, het langetermijn energiebeleid ophangt aan een klimaatakkoord dat aan alle kanten rammelt.
Is dit haalbaar? Of moeten alle windmolens uiteindelijk toch aan het landelijk netwerk hangen?
Wat is haalbaar. Als je wilt is alles haalbaar. is het zinvol. Windmolens, of eigenlijk moeten we zeggen windturbines, zijn de afgelopen decennia steeds gegroeid. Hoe groter ze zijn hoe efficiënter.
Kleintjes die je privé in je tuin kunt zetten zijn misschien leuk (nostalgisch, charmant) en leerzaam, maar energetisch zijn ze onzin. Het maken kost meer energie dan dat ze in hun volledige levensduur opleveren.
https://www.lowtechmagazine.be/2008/07/energy-ball.html
https://www.lowtechmagazi...-kleine-windturbines.html

Dat is dus alleen zinvol als je ter plaatse geen andere manier aan elektriciteit kun komen, bv wanneer je winter wilt doorbrengen op Antarctica waar aan de rand de zon drie maanden niet op komt (op de zuidpool zelfs 6 maanden) maar de wind om je heen giert.

Zoals ik al schreef, zijn de huidige commerciële windmolens niet te recyclen, wat komt door het gebruikte materiaal, kunststof en glasvezel. Eenmaal versleten worden ze afval, met als enige voordeel dat het niet radioactief is. Daarbij komt dat een windmolen maar ongeveer 25 jaar meegaat (korter dan een kolencentrale) Inmiddels werkt men wel aan het vermalen en gebruiken in cement, maar dat is ook geen duurzaam alternatief,
https://www.bloomberg.com...re-piling-up-in-landfills
https://www.trouw.nl/nieu...ven-windmolens~b7ecf3d2d/
https://recyclinginternat...-000-wind-turbines/26883/
(paywall)https://susanova.be/artikels/hoe-kunnen-we-windmolens-effici%C3%ABnt-recycleren
(paywall)https://www.standaard.be/cnt/dmf20200311_04886074

Als je windmolens bouwt, dan moet je dat doen van afvalmateriaal, van herbuikbaar materiaal of van natuurlijk materiaal
https://www.lowtechmagazi...f-windturbine-bouwen.html
https://www.lowtechmagazi...e-kleine-windturbine.html
https://www.lowtechmagazi...ieuw-uit-hout-bouwen.html
https://www.lowtechmagazi...r-houten-windturbine.html

Zoiets zou je dus wel kunnen bouwen als dorp gezamenlijk, maar om voor een landelijk netwerk is dit te kleinschalig, dan zul je dus inderdaad moeten uitwijken naar zee
"Oorlog om windenergie?" https://www.lowtechmagazi...rbines-en-windparken.html

Of misschien komen ze zelfs nog wel eens met een turbine die in de straalstroom hangt, op 9 à 10km hoogte, als ze het voor elkaar krijgen.
Zwevende of vliegende windmolens hebben ze in ieder geval al eens bedacht, maar of dat een succes was...
https://www.lowtechmagazine.be/2007/11/vliegende-windm.html
https://cleartechnology.n...iegeren-met-windturbines/
https://www.deingenieur.nl/artikel/vliegende-windenergie
nieuws: Alphabet stopt met project voor vliegende windturbines

Feit is wel dat als we te veel windenergie gaan harvesten, we ook het klimaat gaan beïnvloeden, zonneënergie heeft dat nadeel, voor zover bekend, niet.
Het is verontrustend dat onze politici, niet gehinderd door inhoudelijke kennis, het langetermijn energiebeleid ophangt aan een klimaatakkoord dat aan alle kanten rammelt.
Is het ooit anders geweest? Wat mij echt opvalt is dat sinds Lubbers de focus legde op het saneren van de overheidsfinanciën, toen inderdaad noodzakelijk, geen enkele partij nog een toekomstvisie heeft. Ja de PvdD wilt dat we de bioïndustrie omvormen (en terecht) maar is teveel een oneissue-partij en stelt om dierenwelzijn nog dat van de gewone burger, en GroensLinks gaat zelfs nog verder en zou mensen van hun basisbehoeftes beroven. D66 profileert zichzelf ook als groen, maar gebruikt dat alleen maar om, net zoals de VVD al doet, de mensen via milieuheffingen verder uit te kleden en met de opbrengst de EU, de USA en de grote conglomeraten te steunen.
Wat mij echt opvalt is dat sinds Lubbers de focus legde op het saneren van de overheidsfinanciën, toen inderdaad noodzakelijk, geen enkele partij nog een toekomstvisie heeft.
Volledig mee eens.

Rutte spant wat dat betreft de kroon. Die heeft 10 jaar zijn zelf veroorzaakte brandjes geblust.

Het is een geschiedenisleraar, dus die kijkt naar het verleden. We hebben iemand nodig die naar de toekomst kijkt.

Verder eens met je post.
Daken van woningen moeten gewoon uit zonnepanelen bestaan. Dan zijn we een heel eind.
En bedrijfsgebouwen ook, zou dat niet genoeg zijn?
edit: had ik je hier niet al eens op gewezen: Eigen verbruik zelf opgewekte electra verhogen (autonomie?)

[Reactie gewijzigd door onetime op 22 februari 2021 20:15]

Op bedrijfspanden kan het vaak niet. Die hebben met twee problemen te maken:
- de constructie is niet op het gewicht berekend.
- er kunnen problemen met de verzekering zijn.

Maar ik ben erg voorstander van de daken volleggen.

Het oppervlak van 69.000 voetbalvelden in Nederland volgooien met zonneinstallaties vind ik een misdaad tegen de mensheid en de natuur.

Nog even afgezien van de kosten, want ook hier moet de elektrische infrastructuur flink voor worden uitgebreid.
Het doel moet zijn om minder energie te verbruiken.
Dat is nu net het probleem, de USA ziet een lineair verband tussen haar eigen succes (economisch, technologisch en anderzinds) en haar energieverbruik. Zij zal alles doen om het laatste restje energie dat ze kunnen pakken, weg te halen, ongeacht ten koste van wie of wat dat gaat. Andere landen zien dat verband ook, en vanwege groeiende bevolking en het inhalen van hun economische achterstand, volgen zij ook nog het pad naar meer energieverbruik.

De enige manier om dat om te buigen is als je jouw economisch en technologisch succes kunt koppelen aan een lager energieverbruik. Als je door het afvangen van de CO2-uitstoot van de USA en opvangen van de overige vervuiling die zij wereldwijd verspreiden, en dat te recyclen iets kunt opbouwen dat meer oplevert dan wat het hen oplevert, ga je ze kunnen veranderen.
Gas is echt alleen maar een goede oplossing als je het afzet tegen de veel slechtere alternatieven kolen en olie.
Gas, methaan, kun je maken uit CO2 en water, met behulp van zonneënergie (zelfs zonder de tussenstap van elektriciteit). Met elektriciteit heeft Stedin in Rozenburg een tijdje gedaan, maar ze wilden het niet naar de markt brengen en volgen nu de hype door te experimenteren in het maken van waterstofgas.
https://www.agro-chemie.n...-gas-uit-zonlicht-en-co2/
https://www.bnr.nl/nieuws...tno-zet-co2-om-in-methaan
https://bioclearearth.nl/projecten/power-to-methane
Uiteraard heb je bij de omzetting verlies, maar dat is niet meer als bij het maken van waterstof.
Methaan is wel een broeikasgas, dus je moet voorkomen dat het in de atmosfeer terecht komt. Dat gebeurt nu vooral door
- weglekken bij aardgaswinning (dit kun je wegnemen door benodigd methaan kunstmatig te maken), aardolie en kolen
- vrijkomen uit moerassen
- vrijkomen uit ontdooiend permafrost
- darmgassen van mensen en dieren, m.n. koeien (dit kun je verminderen door minder koeien en varkens te houden)
- termieten
- vrijkomen uit de oceaan

Methaan is, in tegenstelling tot waterstofgas wel goed te bewaren.
Waterstof moet je bewaren onder zeer lage temperatuur, −252.882 °C wat dus ook energie kost om het zo koud te houden, of onder hoge druk 350 of 700 bar, wat ook risico's oplevert, want met 80 bar kun je iemand doormidden snijden. In beide gevallen echter lekt er altijd nog waterstof weg door de tankwand heen, omdat de moleculen zo klein zijn. Daarbij is waterstof ook een broeikasgas ook al hoor je van de waterstoppropagisten dat dit miet zo is.
Waterrstof-propagist 1 "fabel 4" https://www.noordz.nl/201...nekkige-fabels-waterstof/ .
Waterrstof-propagist 2 https://study.com/academy...gen-a-greenhouse-gas.html
https://allesoverwatersto...waterstof-op-het-klimaat/
http://www.ghgonline.org/otherhydrogen.htm
https://www.geos.ed.ac.uk...Papers/derwent_ijhr06.pdf
https://www.endsreport.co...-forgotten-greenhouse-gas

En als je geen methaan wilt, dan maak je methanol
https://innovationorigins...ales-midden-op-de-oceaan/
Methanol is giftig, maar je kunt dus ook ethaan, propaan, butaan, pentaan, heptaan, octaan, ethanol of (iso)propanol maken (hexaan zou niet doen, ook dat is giftig, cyclohexaan dan weer niet).

Zelfs al is het maar tijdelijk, dan helpt het nog in de energietransitie, nog niet overal kan men nu al omschakelen. Vliegtuigen gaat nog wel even duren, en ook voor de 4 miljoen Nederlandse huizen die voor verwarming met een warmtepomp onvoldoende geïsoleerd kunnen worden, is dat vooralsnog de enige oplossing. Voordat je die 4 miljoen huizen hebt gesloopt en vervangen door energiezuinige nieuwbouw heb je ook een hoop CO2 geproduceerd.

[Reactie gewijzigd door BeosBeing op 22 februari 2021 11:06]

Als er een goede warmtepomp word gebruikt gaat er voor de verwarming minder CO2 de lucht in dan bij direct gas stoken. En meestal zijn er ook zonnepanelen bij een huis met warmtepomp.
Dus de elektra is zeker gedeeltelijk CO2 vrij.
We betalen al voor onderhoud, inclusief vervanging als nodig. We hebben de verwijdering dus al zo ongeveer betaald. Als de netbeheerder het maar efficiënt doet.
1 keer afgekoppeld kan gewoon in het EAN bestand > Verboden weer aan te sluiten
Dat zie ik toch echt niet gebeuren. Woningen zijn voor velen al onbetaalbaar en dan zouden er nog tienduizenden euro’s bijkomen voor een nieuw warmtesysteem. Je weet het nooit maar ik geloof niet dat dat gaat gebeuren.
Je houd onvoldoende rekening met de drammerigheid van GroensLinks en D66, en met het afwentelen op de burger met lucratief maken voor de meganationals door VVD en CDA.
Het komt zover dat nieuwe bewoners geen kans meer krijgen om in bestaande woningen geen gas meer mogen overnemen als de gas installatie nog niet is verwijdert,
Dan mag je gelijk de portemonnee open trekken voor een nieuwe kachel genaamd de warmtepomp en kun je gelijk over tot de aanschaf van evt. (zonnepanelen) want een warmtepomp werkt nu eenmaal niet op aardgas.
Dan komt er gewoon een petroleumkachteltje.
Dit zullen geheid oudere huizen zijn waarvan de kosten van het isoleren niet opwegen tegen nieuwbouw.

Hier kost isoleren op dezelfde wijze als dat met de identieke huizen van de woningbouwstichting is gebeurd toch 50.000 (bij de stichting betaald door de overheid). Daar komt vervolgens nog een volledige heraanleg van elektrische bekabeling à rato van 30-40.00 voordat er een warmtepomp geïnstalleerd kan worden à rato van 20-30.000, en dan nog zit je met een slecht geïsoleerd huis.

Als die huizen daarna dus nog 5 jaar bewoond worden voor ze gesloopt worden, dan is zo'n petroleumkachel best nog te overzien.
Met het juiste huis heb je maar €1k nodig voor een warmtepomp in de zin van een airco die kan verwarmen. Lekker koel in de zomer. Dan heb je toch stroom over van je panelen.
En het dak vol met panelen kost maar iets van ~€5k. Geen energie rekening meer, snel terug verdient.
Ik moet 3 ramen vervangen in mijn keuken, een raam aan de andere kant van mijn huis, een dubbele openslaande deur, de voordeur, en idealiter de ramen in mijn dakkapel. Daarnaast moet er vloer isolatie aangebracht worden onder het huis en moet er een systeem aangelegd worden om uberhaupt de warme (of koude) lucht te verplaatsen door het huis, want ik gok dat dit niet door bestaande waterleidingen kan.

Dat is puur en alleen om er voor te zorgen dat de warme (of koude) lucht komt waar het moet zijn, en vervolgens daar blijft.
Dat lijkt mij in hoofdzaak achterstallig isolatie onderhoud. Je kunt ook een (duurdere) lucht-water warmtepomp nemen. Voor je bestaande lage temperatuur verwarming. Huis van vriendin, bouwjaar 1992, heeft nauwelijks verwarming nodig. Met 4000kWh zonne opbrengst per jaar energie positief.
Klopt, huis is ergens van 1970. Er is enigsinds wat opgeknapt een aantal jaar geleden, echter isoleert het glas simpelweg niet goed meer, kieren bij deuren etc. Plan was om 4 jaar geleden al te verhuizen, maar helaas loopt het niet altijd even positief.
Maar een warmtepomp is zoveel efficiënter dat er toch minder gas wordt verbruikt voor dezelfde warmte...
En vergeet al die zonnepanelen en windmolens niet. Steeds meer groene stroom.
Dat is precies hetzelfde als in Nederland. Maar de leverancier van het gas gaat niet over jouw fysieke aansluiting.
Dat rondpompen van klanten tussen energiebedrijven is geen houdbare zaak. Meteen ook het grootste vraagstuk tussen energieleveranciers hoe dat te doorbreken. Roepen dat je de beste, betrouwbaarste, groenste van allemaal bent helpt niet, want loyaliteit is er niet en voor een paar euro stapt elke klant meteen weer over. Komt omdat elektriciteit en gas een low-interrest product zijn en energiebedrijven zich niet onderscheiden anders dan in hun eigen woorden maar in de praktijk niet erkend door de klant.

De Nederlandse markt loopt 6-8 jaar voorop op de Belgische markt. Nog altijd zie je rondpompen van klanten, maar je ziet ook dat de kortingen kleiner geworden.

En je moet maar zo zien als jij denkt dat je 200 euro als klant voordeel hebt, is dat in de praktijk er maar 100. Energiebelastingen etc stijgen nu eenmaal elk jaar en het vergelijk is ten opzichte van je oude contract en de tarieven zoals die golden toen je je huidige contract aanging.

De 'kale' leveringstarieven zitten al jaren rond de 5ct/kWh. DIe moeten nog worden ingekocht voor rond de 4ct. Het verschil is zo klein dat je hier als energiebedrijf geen marge op kunt maken. Het vastrecht is waar je allemaal op draait. Kun je de marges op een sigarenkistje uitrekenen en inzien dat 400 euro korting nooit gaan uitkomen.
We betalen al voor onderhoud, inclusief vervanging als nodig. We hebben de verwijdering dus al zo ongeveer betaald. Als de netbeheerder het maar efficiënt doet. (ook @Yungindo)
Jammer dat je het niet begrepen hebt. Waterstof is en zal geen alternatief worden door de enorme omzettingsverliezen. En de andere eigenschappen dan methaan. CH4 <-> H2.
Geen gas meer zie ik als een waarde verhoging. Scheelt ieder jaar zonder verbruik al ~€200.
Betekent ook dat het huis energie zuinig is. Lage kosten.
Hoop dat nieuwe bewoners er ook zo over denken....
Qua markt zie ik vrij dure apartementen al sinds 2019 te koop.... want was ff een hype aardwarmte-pomp.
Buiten de herrie, is een wat groter huis niet warm te krijgen, blijkt het..
Er is voor 70 jaar goedkoop aardgas, en dat gaat niet weg uit huisverwarming. Buiten NL wordt het zelfs gesubsidieerd om op schoon gas over te gaan.
Een energietransitie beslaat al gauw 40 jaar.
Nb ik ben een ir energietechniek.
Zaken die ondeskundig worden geïnstalleerd en dus niet goed werken, daar is niets tegen te doen.
Voldeden die appartementen door die warmtepomp aan de EPC eisen en waren ze daarom niet goed geïsoleerd? Zit het probleem weer in de ondeskundigheid van de sector?
In een naar mijn mening redelijk slecht geisoleert huis van een vriendin afgelopen koude week 0,5-1kW warmteverlies. Dat is met een warmtepomp echt goed te doen. Nu is de verwarming al weer 2 dagen uit!
Het ging altijd al via opzegging bij energieleverancier. Volgens de wet. Dat is nu bewezen. Alleen de liegende netbeheerders willen er nog steeds niet aan. Maar binnenkort ook voor de gewone man, maar dan moet je opdracht voor verwijdering geven. Wel na ingang van de nieuwe regeling, anders moet je betalen.
Staat toch echt in het artikel? Vrij simpel, gewoon opzeggen en een eventuele factuur voor het verwijderen betwisten.
Mijn punt was meer dat er nu gasaansluitingen worden verwijderd omwille van een hoog vastrecht tarief. Er kan dan wel meer vraag zijn naar gas dan dat we (goedkoop en duurzaam) kunnen produceren. Maar dat geldt natuurlijk op dit moment ook voor de vraag naar elektra (zeker piek) als we morgen ineens allemaal een WP hebben. Dat past ook niet zonder de infra te vergrootten of veranderen. Het verwijderen van infrastructuur die qua onderhoud niet heel veel kost terwijl de opties voor wie welke oplossing nodig heeft om zn huis te verwarmen nog vrij breed zijn is - vanuit maatschappelijk oogpunt - niet handig.

Velen blijven hangen in het idee dat iedereend dezelde oplossing gaat adopteren. Zoals we allemaal op gas overgingen. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn.
Mijn punt was meer dat er nu gasaansluitingen worden verwijderd omwille van een hoog vastrecht tarief. Er kan dan wel meer vraag zijn naar gas dan dat we (goedkoop en duurzaam) kunnen produceren. Maar dat geldt natuurlijk op dit moment ook voor de vraag naar elektra (zeker piek) als we morgen ineens allemaal een WP hebben. Dat past ook niet zonder de infra te vergrootten of veranderen. Het verwijderen van infrastructuur die qua onderhoud niet heel veel kost terwijl de opties voor wie welke oplossing nodig heeft om zn huis te verwarmen nog vrij breed zijn is - vanuit maatschappelijk oogpunt - niet handig.
Het is dan ook zorgwekkend dat er geen duidelijke plannen zijn wanneer de schop in de grond gaat om te zorgen dat het elektriciteits net genoeg capaciteit heeft.

De kans dat iedereen opeens overschakelt op een warmtepomp is niet zo groot. Zonder goede isolatie en lage temperatuur radiatoren is een warmtepomp niet echt een zinnige investering.

Aan de andere kant, het is ook niet ideaal als iedereen wacht tot 2049 en dan opeens een warmtepomp wil omdat er een jaar later geen gas meer zal zijn. Dus in die zin is het goed als gas duur genoeg is dat het rendabel is om over te schakelen, maar niet duur genoeg dat iedereen het op het zelfde moment doet.

Gezien het aantal huizen dat voor 2030 van het gas af moet denk ik dat de overheid nog wel wat zal moeten doen om een alternatief voor gas aantrekkelijk te maken.

Maar je kan ook stellen dat als een huis eenmaal geisoleerd is, er lage temperatuur radiatoren zijn en een warmtepomp, er geen enkele reden meer is om ooit terug te gaan naar gas.
Een warmtepomp heeft een veel gelijkmatiger verbruik. Zeker als je hem goed gebruikt.
We betalen al voor onderhoud, inclusief vervanging als nodig. We hebben de verwijdering dus al zo ongeveer betaald. Als de netbeheerder het maar efficiënt doet.
Dan is het des te vreemder dat de kosten in rekening gebracht worden natuurlijk. ;)
ja goed punt. Waar wij NL-ers in de afgelopen 50 jaar in gasnetten geinvesteerd hebben, en ons rijkdom mee verkregen , dat zouden we moeten "afbreken" ? ...stupide idee, "van het gas af" ! Wanneer Verkiezingen?! o ja
Wanneer Verkiezingen
En dan ga jij stemmen op de man die zegt dat je voor visie bij de opticien moet zijn?
Eh omdat dit afdoppen makkelijk ongedaan te maken is en er dus ongezien verbruik optreedt (netverlies voor de netbeheerder)?

Bij sloop is de extra reden dat leidingen in de grond met gasdruk gevaarlijk zijn, met de netbeheerder als verantwoordelijke. In Den Haag zijn hier wat vervelende incidenten mee geweest.
Het gebeurt of in de meterkast of waar de aansluiting op het gasnet is aangesloten. Ik kan het niet mooier maken.
Ja, dat is wat ik ook zou verwachten, maar men verwijderd dus de aansluiting + de meter. Dus de buizen e.d, die naar het huis gaan vanaf het gasnet gaat ook helemaal weg. Daarom is het zoveel duurder (omdat dan ook de straat weer open moet e.d.) dan het eigenlijk zijn moet en dat is dus mijn hele punt.Een uurtarief van 50 euro per uur is wel wat onrealistisch.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 18 februari 2021 22:13]

Die leiding hoeft echt niet verder weg dan tot aan de tuin van de afnemer. Tenzij de afnemer dat verlangt.
Een uurtarief van 50 euro per uur is wel wat onrealistisch.
Ik denk dat het zelfs al wat hoog is ingeschat.

Wij betalen volgens mij E45,- voor goede W-monteurs bij een fatsoenlijke installateur.
Ik verwacht dat de onderaannemers van de energiemaatschappijen nog wat goedkoper zijn.

[Reactie gewijzigd door jbhc op 18 februari 2021 22:22]

Punt is dat we al betalen voor onderhoud, inclusief vervanging. Dat bestaat uit verwijderen en nieuw plaatsen. Dus als ze efficiënt werken, zijn die kosten helemaal niet zo hoog en eigenlijk al betaald.
Dat is het grootste bezwaar.
Je praat wel erg makkelijk over die warmtepomp.

Je vergeet te vertellen dat je voor een goede warmtepomp installatie een slaapkamer aan ruimte op moet offere en radiatoren nodig hebt voor lage temperatuur verwarming (en eigenlijk het liefst vloerverwarming).

Een bestaande installatie ombouwen naar een warmtepomp is helemaal niet zo eenvoudig zoals men het vaak voor doet komen. Het is echt geen 1 op 1 uitwisseling en dan heb ik het nog niet gehad over de veel lagere warmte opbrengst waardoor eigenlijk alleen goed geisoleerde huizen in aanmerkig komen.

Als laatste verwacht ik nog wel grote problemen bij de installaties die hun koude in de grond stoppen. Vrijwel niemand houd er rekening mee dat je dit eigenlijk in balans moet houden door hier in de zomer warmte in te stoppen.
Het ging mij er ook meer om dat je best wel van 'monopolist' stadsverarming af kunt.
Heel veel mensen met stadsverwarming hebben ook al vloerverwarming. En een paar radiatoren ombouwen lukt ook nog wel.
Overigens heb ik misschien wel makkelijk praten. Wij hebben onze stadsveramingswoning van energie niveau C(bijna D) naar A gekregen door toepassen van nieuw glas en zonnepanelen. (nog met stadsverarming).
Als we niet gingen verhuizen zou de volgende stap ook zijn om af te koppelen.

Overigens heel krom dat stadverarmingswoningen (1980-1990) minder geïsoleerd mochten zijn omdat stadsverarming 'groene' energie zou zijn. Dus minder isolatie maar wel meer 'groene' warmte af moeten nemen om je huis warm te houden. 8)7
twee dingen:
1. huis kopen, waar het kan
2. appartement kopen , welke origineel in 2019 1mln was, en afdingen to 600k !
serieus gebeurd!
De politiek is al bezig om het rechtelijk besluit te formaliseren in de wetten om van het gas af te komen aantrekkelijk te maken en te houden.

Check dus even op welke partij je stemt om te zorgen dat een lobby geen kans krijgt.
Dat is geen verwijdering maar afdoppen.
Dat snap ik maar staat explicit bij voor en na verwijdering gas aansluiting, dit vind ik dus ondermaats. Als ze me de zooi gaan opruimen komen ze het ook goed aan het doen.
Vooral als ze er vervolgens 687 euro voor in rekening willen brengen! Dit is duidelijk geen 687 euro aan werk.
Het 'verwijderen van de gasaansluiting' in deze is het afdoppen van de leiding aan de straat en het verwijderen van de meter. Je denkt toch niet serieus dat ze de hele leiding uit je tuin gaan graven?
nee, dat hoeft uiteraard niet maar ze mogen het wel netjes afwerken in je meterkast want dit slaat uiteraard nergens op. meter demonteren afdoppen en wegwezen, leiding mag gerust blijven maar moet wel netjes afgewerkt worden.
In sommige gemeentes is de netbeheerder dat verplicht op straffe van een forse boete. Eerlijk gezegd vind ik dat tarief ook veel beter passen bij enkele meters sleuf graven en dichtgooien.
Inderdaad, fijn dat gewicht aan de leiding/slang laten hangen in plaats van die beugel even fixeren. Beunhazerij.


Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn


Apple iPhone 12 Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5 Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True