Algemene Voorwaarden Pricewatch Manager

1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (in enkelvoud en meervoud; als zelfstandig naamwoord en als werkwoord):

Aanvraagformulier

het formulier waarmee een aspirant-Klant een Overeenkomst kan aanvragen;

Algemene Voorwaarden

deze algemene voorwaarden;

Klant

de (rechts)persoon met wie Tweakers en/of Hardware.info een Overeenkomst heeft gesloten;

Overeenkomst

de overeenkomst op grond waarvan (i) de Klant toegang krijgt tot de Pricewatch Manager en (ii) Tweakers en/of Hardware.info de Prijsinformatie aan bezoekers van de Website beschikbaar stelt;

Gebruiksvoorwaarden

(i) indien de Klant ook een account heeft bij Tweakers en/of Hardware.info waarmee hij gratis toegang heeft tot bepaalde delen van de Website: de "Algemene Voorwaarden van Tweakers en/of Hardware.info" en (ii) de voorwaarden vermeld in de "frequently asked questions" die kunnen worden geraadpleegd via de Website. De voorwaarden vermeld onder (i) en (ii) kunnen van tijd tot tijd door Tweakers en/of Hardware.info worden gewijzigd;

Inloggegevens

de loginnaam en het wachtwoord waarmee de Klant toegang krijgt tot de Pricewatch Manager;

Pricewatch

het deel van de Website met prijs- en productvergelijkingen;

Pricewatch Manager

het online systeem van Tweakers en/of Hardware.info voor het toevoegen door Klant van Prijsinformatie aan de Pricewatch en het beheren van die Prijsinformatie;

Prijsinformatie

alle informatie met betrekking tot prijzen en (bijkomende) kosten van Producten en Diensten;

Producten en Diensten

de producten en diensten die door Klant zijn ingevoerd in de Pricewatch Manager;

Tweakers

Tweakers en/of Hardware.info is een onderneming welke een onderdeel is van DPG Online Services B.V., gevestigd aan de Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL te Amsterdam.

Hardware.info

Hardware.info is een onderneming welke een onderdeel is van DPG Online Services B.V., gevestigd aan de Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL te Amsterdam.

Website

het geheel van webpagina's, software, databanken, door Tweakers en/of Hardware.info geplaatste teksten, graphics, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten en (andere) van Tweakers en/of Hardware.info afkomstige gegevens of informatie gekoppeld aan het domein Tweakers en/of Hardware.info, het subdomein pwm.Tweakers en/of Hardware.info of overige (sub)domeinen en alle via deze website toegankelijke diensten.

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Tweakers en/of Hardware.info gedane aanbiedingen en offertes, Aanvraagformulieren, Overeenkomsten en alle overige werkzaamheden die door Tweakers en/of Hardware.info in het kader daarvan of in verband daarmee worden uitgevoerd. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

2.2 Behalve voor zover in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald, zijn de Gebruiksvoorwaarden onverkort van toepassing op het bezoek door de Klant van de Website en het gebruik door de Klant van de Pricewatch Manager. De Gebruiksvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

2.3 In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit het Aanvraagformulier, deze Algemene Voorwaarden of de Gebruiksvoorwaarden, geldt de volgende rangorde van prioriteit: (i) het Aanvraagformulier, (ii) de Algemene Voorwaarden en (iii) de Gebruiksvoorwaarden.

2.4 De algemene voorwaarden van de Klant of een derde zijn niet van toepassing, en de toepasselijkheid daarvan wordt door Tweakers en/of Hardware.info uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Tweakers en/of Hardware.info is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking vijftien (15) dagen na bekendmaking of op de datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.6 Indien de Klant de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, dan is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht zouden worden. Tweakers en/of Hardware.info is niet tot restitutie van door de Klant betaalde gelden, dan wel tot enige andere vergoeding van kosten of schade gehouden.

3 Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De aspirant-Klant kan een Overeenkomst aanvragen door het Aanvraagformulier ingevuld, ondertekend en vergezeld van alle benodigde documenten retour te zenden aan Tweakers en/of Hardware.info.

3.2 Tweakers en/of Hardware.info behoudt zich het recht voor een aanvraag van een Overeenkomst te weigeren.

3.3 De Overeenkomst komt tot stand nadat de aspirant- Klant een bevestiging van Tweakers en/of Hardware.info heeft ontvangen of door Tweakers en/of Hardware.info feitelijk uitvoering aan een Aanvraagformulier geeft door aan de Klant login-gegevens te sturen.

3.4 Tezamen met de bevestiging of zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk daarna, zal Tweakers en/of Hardware.info de Inloggegevens toesturen aan het door de Klant in het Aanvraagformulier opgegeven e-mailadres.

3.5 De Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld of voor derden worden gebruikt. De Klant staat in voor het gebruik dat van zijn Inloggegevens wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.

3.6 De Klant zal Tweakers en/of Hardware.info onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn Inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.

3.7 Gedurende de Overeenkomst heeft de Klant het recht om zijn Overeenkomst uit te breiden met de in het Aanvraagformulier aangegeven aanvullende opties tegen de tarieven die door Tweakers en/of Hardware.info op het
moment van de uitbreiding worden gehanteerd.

4 Verplichtingen Tweakers en/of Hardware.info
4.1 Tweakers en/of Hardware.info zal zich redelijkerwijs inspannen om de Pricewatch Manager ter beschikking te stellen aan de Klant en de Pricewatch beschikbaar te houden voor bezoekers. Tweakers en/of Hardware.info garandeert niet dat de Pricewatch en de Pricewatch Manager te allen tijde of ononderbroken beschikbaar zullen zijn. Tweakers en/of Hardware.info behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Pricewatch of de Pricewatch Manager onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Tweakers en/of Hardware.info is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Pricewatch of de Pricewatch Manager, ongeacht de oorzaak daarvan.

4.2 Tweakers en/of Hardware.info garandeert niet dat de Pricewatch of de Pricewatch Manager vrij zijn van fouten of gebreken.

4.3 Tweakers en/of Hardware.info zal zich redelijkerwijs inspannen om ervoor te zorgen dat de via de Pricewatch te raadplegen informatie juist, actueel en accuraat is. Tweakers en/of Hardware.info garandeert echter niet dat deze informatie te allen tijde juist, compleet, actueel of accuraat is. Tweakers en/of Hardware.info is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Pricewatch.

4.4 Tweakers en/of Hardware.info behoudt zich het recht voor om de Pricewatch of de Pricewatch Manager onaangekondigd aan te passen, uit te breiden, te verbeteren of anderszins te wijzigen, waaronder maar niet beperkt tot de techniek, de functionaliteiten, de zoekcriteria, de wegingsfactoren, de weergave van de zoekresultaten en de gebruikersinterface.

4.5 Tweakers en/of Hardware.info is en zal op geen enkele manier partij zijn bij een eventuele (koop)overeenkomst tussen de Klant en een afnemer van haar diensten of producten.

5 Verplichtingen Klant
5.1 De Klant zal te allen tijde zorg dragen:
a. voor een eenvoudig toegankelijke, transparante, actuele online prijslijst voor de Producten en Diensten;
b. voor een inzichtelijk en courant assortiment van zijn webshop;
c. dat zijn webshop en de daarin aangeboden Producten en Diensten in overeenstemming zijn met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, algemeen binnen de bedrijfstak aanvaarde normen en gedragscodes, geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en niet anderszins onrechtmatig zijn.

5.2 De Klant garandeert voor alle Producten en Diensten dat hij bevoegd is om van de Pricewatch en de Pricewatch Manager gebruik te maken en dat de Klant de Producten en Diensten en de Prijsinformatie aan de Pricewatch mag toevoegen.

5.3 De Klant erkent dat het doel van de Pricewatch is om bezoekers van de Pricewatch in staat te stellen om zich een afgewogen oordeel te vormen omtrent de aanschaf van diensten en producten. De Klant garandeert dat alle Prijsinformatie en alle andere informatie die door de Klant in het kader van de Overeenkomst aan Tweakers en/of Hardware.info wordt verstrekt juist, volledig, actueel en accuraat is en dat deze voldoet
aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen binnen de bedrijfstak aanvaarde normen en gedragscodes.

5.4 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het met behulp van de Pricewatch Manager juist invoeren,
actualiseren en controleren van de Prijsinformatie in de Pricewatch. Indien Prijsinformatie naar het oordeel van Tweakers en/of Hardware.info gedurende een te lange periode niet wordt bijgewerkt, dan wordt de Prijsinformatie verondersteld niet meer actueel te zijn.

5.5 Alle Prijsinformatie dient te worden vermeld inclusief BTW en heffingen. Kosten dienen alle kosten te omvatten, waaronder verzend-, transactie-, administratie- en orderkosten.

5.6 De Klant garandeert dat alle Producten en Diensten ook daadwerkelijk via zijn webshop worden aangeboden en leverbaar zijn in Nederland of België.

5.7 De Klant garandeert dat hij, zijn groepsvennootschappen, hun personeel en voor hen werkzame derden (i) geen virus of enige andere softwareroutine die is bedoeld of ontworpen om toegang te geven tot, of gebruik toe te staan van, een computersysteem door een onbevoegd persoon, of een computersysteem onbruikbaar te maken, te beschadigen of te wissen of het normale gebruik ervan te verstoren of te verslechteren zullen inbrengen in de Pricewatch of de Pricewatch Manager en (ii) de Pricewatch of de Pricewatch Manager niet anderszins zodanig zullen gebruiken dat Tweakers en/of Hardware.info, andere Klanten, bezoekers van de Website of andere derden daarvan hinder ondervinden.

5.8 Het is de Klant niet toegestaan om reclamemateriaal, persberichten of andere externe publiciteitskwesties, waarin de naam of het merk van Tweakers en/of Hardware.info of de naam Pricewatch voorkomt of waarin anderszins impliciet of expliciet wordt gerefereerd aan Tweakers en/of Hardware.info, zonder voorafgaande toestemming van Tweakers en/of Hardware.info te publiceren, welke toestemming onder voorwaarden kan worden verleend.

5.9 Klant is verplicht Tweakers en/of Hardware.info melding te maken wanneer er extra productcategorieën aan de feed toegevoegd worden. Tweakers en/of Hardware.info behoudt zich het recht voor deze uitbreiding te weigeren.

5.10 Het is niet toegestaan om marge producten op te nemen in de prijsvergelijker. Tweakers en/of Hardware.info behoudt zich het recht om deze prijsvermeldingen te verwijderen.6 Shop Review

6 Shop Review

6.1 Op de Website kunnen bezoekers de webshop van de Klant beoordelen. De Klant kan Tweakers en/of Hardware.info deugdelijk gemotiveerd verzoeken een beoordeling van haar webshop te controleren, geheel of gedeeltelijk aan te passen of te verwijderen indien een beoordeling onrechtmatig is. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal Tweakers en/of Hardware.info deze in behandeling nemen. Indien Tweakers en/of Hardware.info het verzoek gegrond acht, zal Tweakers en/of Hardware.info de naar haar oordeel gepaste maatregelen treffen.

6.2 Het is de Klant, haar medewerkers en aan haar gelieerde derden uitdrukkelijk verboden op de Website beoordelingen bij de eigen webshop te geven of (het geven van) beoordelingen trachten te beïnvloeden.

6.3 Het is de Klant toegestaan beoordelingen van haar eigen webshop te genereren door middel van marketingacties mits de Klant (i) de inhoud van beoordelingen op geen enkele wijze tracht te beïnvloeden, (ii) uitdrukkelijk kenbaar maakt dat zij betrouwbare en onafhankelijke beoordelingen wenst te ontvangen ongeacht of deze positief of negatief zijn en (iii) geen prijzen of beloningen voor het geven van een beoordeling in het vooruitzicht stelt anders dan beloningen met een waarde van maximaal 10 EURO (inclusief BTW) op voorwaarde dat deze beloning aan elke beoordeling in het vooruitzicht wordt toegekend ongeacht of deze positief of negatief is. Acties die niet voldoen aan het voorgaande, waaronder uitdrukkelijk winacties, mogen enkel door of namens Klant worden georganiseerd met voorafgaande toestemming van Tweakers en/of Hardware.info. De Klant erkent dat Tweakers en/of Hardware.info aan deze toestemming voorwaarden kan verbinden.

6.4 De Klant zal op eerste verzoek van Tweakers en/of Hardware.info bescheiden overleggen waaruit blijkt dat de Klant de op haar rustende verplichtingen, zoals opgenomen in artikel 6.2 en 6.3 van deze Algemene Voorwaarden, nakomt.

7 (Intellectuele) eigendom
7.1 Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de Pricewatch, de Pricewatch Manager en alle andere door Tweakers en/of Hardware.info ter beschikking gestelde informatie en materialen, berusten uitsluitend bij Tweakers en/of Hardware.info of haar licentiegevers. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij de Overeenkomst en de wet worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de Klant is uitgesloten.

7.2 Tweakers en/of Hardware.info verleent aan de Klant hierbij het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om de Pricewatch Manager voor de duur van de Overeenkomst overeenkomstig de Overeenkomst te gebruiken voor zover noodzakelijk om Prijsinformatie aan de Pricewatch toe te voegen, te wijzigen of te
verwijderen.

7.3 De Klant mag de in de Pricewatch opgenomen informatie raadplegen en daarvan uitsluitend kopieën maken voor eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van deze informatie, bijvoorbeeld het overnemen, reproduceren, distribueren of anderszins openbaar maken van (een deel van) de Pricewatch, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tweakers en/of Hardware.info

7.4 Door het toevoegen van informatie (waaronder maar niet beperkt tot Prijsinformatie) aan de Pricewatch en het verstrekken van informatie aan Tweakers en/of Hardware.info, verleent de Klant eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije toestemming tot het publiceren, aanpassen en reproduceren van deze informatie in de Pricewatch of andere online of print media van Tweakers en/of Hardware.info.

8 Remedies
8.1 In geval van een schending van het bepaalde in artikel 5, 6 of 7 van deze Algemene Voorwaarden of van de Gebruiksvoorwaarden, of een redelijk vermoeden daarvan, is Tweakers en/of Hardware.info, onverminderd enig andere recht van Tweakers en/of Hardware.info, gerechtigd om onmiddellijk, zonder ingebrekestelling en zonder tot enige vergoeding aan de Klant gehouden te zijn:
a. de Prijsinformatie en alle overige informatie die door de Klant is toegevoegd aan de Pricewatch (al dan niet tijdelijk) geheel of gedeeltelijk aan te passen of te verwijderen;
b. de Klant de toegang tot de Pricewatch en de Pricewatch Manager (al dan niet tijdelijk) te blokkeren; en
c. de Overeenkomst te beëindigen.

9 Bepaling rangschikking Pricewatch (Manager)
9.1 De rangschikking van de Pricewatch waarbij op de webpagina wordt gerangschikt van boven naar beneden vindt plaats door middel van het vergelijken van de prijs. De laagste prijs voor het product staat bovenaan en de hoogste prijs voor het product staat onderaan.

9.2 Als de prijs van een gerangschikt product bij twee of meerdere Klanten gelijk is zal op basis van alfabetisch volgorde worden gerangschikt waarbij de beginletter van de naam van de Klant die de eerste voorkomende letter in het alfabet is hoger gerangschikt wordt dan de Klant met een beginletter van de naam die later voorkomt in het alfabet.

9.3 Klanten wordt de mogelijkheid geboden om advertentieruimte direct boven de rangschikking van de Pricewatch te kopen. Deze ruimte behoort niet tot de rangschikking van de Pricewatch.

10.Vergoeding & betaling
10.1 De vergoedingen die de Klant aan Tweakers en/of Hardware.info is verschuldigd, zijn vermeld op het Aanvraagformulier. Alle tarieven zijn in euro en exclusief BTW.

10.2 Tweakers en/of Hardware.info is te allen tijde gerechtigd de tarieven te wijzigen. Wijzigingen worden uiterlijk dertig (30) dagen voordat zij van kracht gaan bekend gemaakt. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke wijziging, is de Klant gerechtigd om binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging volgens de kennisgeving in werking zou treden. Tweakers en/of Hardware.info is niet tot restitutie van betaalde gelden of vergoeding van schade aan de Klant gehouden.

10.3 De eenmalige startvergoeding wordt met de eerste factuur in rekening gebracht. Alle andere verschuldigde vergoedingen worden achteraf op basis van nacalculatie in rekening gebracht, tenzij anders vermeld op het Aanvraagformulier. De verschuldigde vergoedingen worden uitsluitend berekend op basis van de door Tweakers en/of Hardware.info gevoerde administratie.

10.4 Ten behoeve van de afrekening van de vergoedingen anders dan de eenmalige startvergoeding, zal Tweakers en/of Hardware.info de Klant binnen twintig (20) werkdagen na afloop van elke kalendermaand een factuur sturen. Indien de Klant van mening is dat de factuur onjuist is, dient de Klant binnen tien (10) werkdagen schriftelijk (zijnde per fax of brief) aan te geven op welke punten hij het met de factuur oneens is en waarom. Na het verstrijken van deze termijn wordt Klant geacht akkoord te zijn met deze factuur. Bezwaar maken tegen het in rekening gebrachte bedrag middels de factuur is dan niet meer mogelijk.

10.5 Op basis van de specificaties in de Pricewatch Manager module zal door Tweakers en/of Hardware.info een factuur voor het totaalbedrag worden opgemaakt.

10.6 Betaling van de door de Klant verschuldigde bedragen zal door middel van automatische incasso plaatsvinden tenzij anders overeengekomen in welk geval klant gehouden is alle facturen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te voldoen. Klant is niet gerechtigd enige korting of inhouding toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door Klant is uitgesloten.

10.7 Tenzij anders overeengekomen zal Klant voor de betaling een machtiging tot automatische incasso afgeven en is zij verplicht voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien bij de uitvoering blijkt dat automatische incasso om welke reden dan ook niet mogelijk is, is het door Klant verschuldigde bedrag in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar na constatering van de onmogelijkheid om tot automatische incasso over te gaan.

10.8 Bij niet tijdige betaling is de Klant vanaf het moment van overschrijding van de betalingstermijn van rechtswege zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de Klant over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. Tevens komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag, tenzij Tweakers en/of Hardware.info aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.

10.9 Onverminderd enig ander recht van Tweakers en/of Hardware.info, zolang de Klant niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, behoudt Tweakers en/of Hardware.info zich het recht voor om de Klant de toegang tot de Pricewatch Manager te blokkeren.

11 Privacy
11.1 Tweakers en/of Hardware.info verwerkt de persoonsgegevens van (de contactpersonen van) de Klant die nodig zijn voor het verlenen van diensten aan de Klant en het in stand houden van de (integriteit van de) Website. Tweakers en/of Hardware.info heeft haar privacybeleid nader uitgewerkt in haar privacy statement.

12 Beëindiging Overeenkomst
12.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Iedere partij kan de Overeenkomst beëindigen tegen de laatste dag van de kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Aanvullende opties kunnen op dezelfde wijze worden opgezegd.

12.2 Iedere partij is bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade indien:
a. het faillissement van de Klant wordt aangevraagd, dan wel Tweakers en/of Hardware.info of de Klant in staat van faillissement wordt verklaard;
b. de Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
c. de Klant onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Tweakers en/of Hardware.info haar activiteiten staakt of liquideert.

12.3 In geval van beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, zijn alle vorderingen van Tweakers en/of Hardware.info op de Klant onmiddellijk en volledig opeisbaar.

12.4 Ongeacht de reden van beëindiging, is Tweakers en/of Hardware.info nimmer tot restitutie van door de Klant betaalde gelden, dan wel tot enige andere vergoeding van kosten of schade gehouden in verband met de beëindiging van de Overeenkomst.

13 Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1 Tweakers en/of Hardware.info is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Klant of derden, uit welke hoofde dan ook, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de Pricewatch of de Pricewatch Manager, gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade. Het voorgaande is niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de leidinggevenden van Tweakers en/of Hardware.info.

13.2 De Klant die handelt in strijd met zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is aansprakelijk voor alle daaruit voor Tweakers en/of Hardware.info voortvloeiende schade.

13.3 De Klant vrijwaart Tweakers en/of Hardware.info, haar groepsvennootschappen, hun personeel en voor hen werkzame derden tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik door de Klant van de Pricewatch of de Pricewatch Manager, dan wel door het niet nakomen door de Klant van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst.

14 Overmacht
14.1 Tweakers en/of Hardware.info is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

14.2 Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door Tweakers en/of Hardware.info ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

14.3 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen zonder dat Tweakers en/of Hardware.info tot restitutie van betaalde gelden, dan wel tot enige andere

15 Overig
15.1 Eventuele klachten aangaande het functioneren van de Pricewatch Manager dienen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vijftien (15) werkdagen na het
ontstaan ervan per e-mail aan Tweakers en/of Hardware.info te worden gemeld.

15.2 Voor zover de Klant niet tevreden is over de wijze waarop Tweakers en/of Hardware.info zijn of haar klacht heeft afgehandeld zullen partijen een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar aanwijzen die het geschil kan beslechten. Deze bemiddelaar dient betaalbaar te zijn voor zowel de Klant als Tweakers en/of Hardware.info, dient eenvoudig toegankelijk te zijn, is in staat de bemiddelingsdiensten onverwijld te verlenen en heeft voldoende begrip van de algemene handelsbetrekkingen tussen de Klant en Tweakers en/of Hardware.info. Dit artikel laat de rechten zoals opgenomen in artikel 15.5 voor zowel de Klant als Tweakers en/of Hardware.info onverlet.

15.3 De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tweakers en/of Hardware.info aan een derde over te dragen. Tweakers en/of Hardware.info mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal de Klant daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor de Klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf onredelijk bezwarend is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bedoelde mededeling op te zeggen zonder dat Tweakers en/of Hardware.info tot restitutie van betaalde gelden, dan wel tot enige andere vergoeding van kosten of schade is gehouden.

15.4 Indien een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling van de Overeenkomst zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaat.

15.5 De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst.

15.6 Op deze Algemene Voorwaarden, alle aanbiedingen en offertes van Tweakers en/of Hardware.info, Aanvraagformulieren, Overeenkomsten en alle door Tweakers en/of Hardware.info in dat kader daarvan of in verband daarmee verrichte werkzaamheden, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Versie 12 juli 2020


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True